Wegen

De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van wegen betekent investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren

In 2021 is het integraal beheerplan Wegen 2022-2025 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor Scenario 3: Alle wegen basisniveau (B niveau) en centrawegen een hoger niveau (A niveau).

Klein onderhoud

In december 2017 is door de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie Materiële Vaste Activa gepubliceerd, waarin de commissie een aantal stellige uitspraken doet o.a. ten aanzien van een onderhoudsvoorziening die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening. Een van de uitspraken is dat voorzieningen worden gevormd voor de lasten van groot onderhoud. Het huidige wegenbeheerplan dient op basis van de vereisten uit het BBV te worden aangepast. In het huidige beheer- en dekkingsplan wegen wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de kosten van klein onderhoud. Om aan de vereisten uit de notitie Materiële vaste activa te voldoen, dient de jaarlijkse raming voor kosten klein onderhoud van de wegen uit het beheerplan- en dekkingsplan wegen te worden gehaald. Dit betekent dat de kosten voor klein onderhoud niet meer ten laste van de voorziening onderhoud wegen komen maar functioneel in de begroting worden verantwoord. Tegenover deze functionele verantwoording staat een lagere storting in de voorziening onderhoud wegen.

Het databeheer

Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen. In 2022 is de laatste weginspectie uitgevoerd en in 2024 staat de nieuwe inspectie op de planning. Naar aanleiding van de resultaten heeft bijstelling van de uitvoeringsplanning plaatsgevonden.

Realisatie

Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn. “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid, klimaat en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit betekent wel dat planvorming een langere doorlooptijd kent. Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In het verleden is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.

Wegbeheer en reconstructies

In de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.

De projecten waaraan in 2022 is gewerkt zijn:

  • Herinrichting Julianastraat, Nieuw Vossemeer
  • Herinrichting David van Orliënstraat/Binnenvest, Steenbergen
  • Herinrichting Blauwstraat planvoorbereiding, Steenbergen
  • Herinrichting Steenbergseweg planvoorbereiding, Dinteloord
  • Herinrichting Oudlandsestraat planvoorbereiding, Steenbergen
  • Herinrichting Westdam/Kromme Elleboog planvoorbereiding, Steenbergen
  • Herinrichting Oosterstraat, Oostzijstraat en Westzijstraat planvoorbereiding, Dinteloord
  • Herinrichting Groenekruisstraat, Wilhelminastraat en achterpad Julianastraat planvoorbereiding, Dinteloord
  • Asfaltonderhoud, buitenwegen
  • Raamcontract Klein Onderhoud, gehele gemeente

Hieronder een overzicht van de beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven voor 2022:

Onderhoud Wegen

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Onderhoud

Klein onderhoud

233.000

255.585

-

Groot Onderhoud

4.510.983

1.378.071

3.132.912

Investeringen

Herinrichting N259

3.678.421

3.223.626

454.795

Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswgn

41.922

-

-

Investering GVVP

1.725.000

332.815

1.392.185

Herinr. Kreekweg en Noordzeedijk (voorbereiding)

112.500

1.295

111.205

Vervanging wegen 2022

821.313

-

821.313