Voorwoord

Wij bieden u hierbij de jaarstukken over 2019 aan. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2019.

De jaarstukken worden in de junivergaderingen oordeelsvormend behandeld in de gemeenteraad. Op 9 juli 2020 staat de vaststelling van de jaarstukken gepland.

Druk hier om verder te lezen

Het college van burgemeester en wethouders