Openbaar groen

Het openbaar groen maakt een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte. Het dient duurzaam in stand gehouden te worden maar is ook onderhevig aan ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat en fysiologische omstandigheden. Om het openbaar groen langdurig, duurzaam in stand te houden is in 2021 het integraal beheerplan vastgesteld. Vanaf 2021 zijn de jaarlijkse exploitatiebudgetten omgezet naar jaarlijkse vervangingsinvesteringen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar.

Integraal beheerplan

In het integraal beheerplan is vastgelegd hoe wij de komende jaren omgaan met het vervangingsonderhoud van het openbaar groen binnen de kom. Het technische en verzorgende onderhoud is ondergebracht bij onze wijkteams. Gekozen is voor kwaliteitsniveau B voor al het openbaar groen. Uitzondering daarin zijn de centrumlocaties en begraafplaatsen. Hier is gekozen voor kwaliteitsniveau A.

Plan van aanpak

Jaarlijks wordt er een werkprogramma opgesteld dat wordt uitgevoerd. Dit wordt opgesteld aan de hand van de volgende indeling;

 • Projecten via de gebiedsgerichte aanpak;
 • Groen dat aan vervanging toe is onder andere door ziekte/ aantasting, afnemende kwaliteit en waar geen gebiedsgerichte aanpak gaat plaatsvinden in de komende 5 jaar.

Van de gebieden die in 2021 in het jaarplan zijn gezet zijn de volgende ook daadwerkelijk aangepakt;

 • Reconstructie Witte de Witstraat (Dinteloord);
 • Reconstructie van Nesstraat (Dinteloord);
 • Inrichting Den Darink (Kruisland);
 • Vervangen bomen (buitengebied);
 • Centrumplan (Welberg)
 • Entrees/rotondes (Steenbergen/Kruisland)

In 2021 is er gestart met het ecologisch beheren van de wegbermen in het buitengebied. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is besloten niet ver te gaan met de aannemer hierdoor is nog in 2021 gestart met het opnieuw aanbesteden van de werkzaamheden.

Van de volgende gebieden is de voorbereiding in 2021 gestart en worden de werkzaamheden in 2022 uitgevoerd.

 • Pinas (Dinteloord)
 • Watertorenweg (Steenbergen)
 • Entrees Steenbergen en Nieuw-Vossemeer
 • Levensbos de Jaarring

Van de volgende gebieden zijn de werkzaamheden nog niet aangevangen;

 • Burgemeester Catshoeklaan (Nieuw-Vossemeer)
 • Oudlandsestraat; (Steenbergen)
 • Westdam; (Steenbergen)
 • Steenbergseweg (Dinteloord)

Het niet starten van de werkzaamheden van de bovenstaande locaties hebben uiteenlopende redenen. De integrale projecten zijn door uiteenlopende redenen uitgesteld. Het groenproject aan de Watertoren weg is in het kader van integraal werken naar een later tijdstip verschoven. Dit om er voor te zorgen dat we werkzaamheden vanuit andere disciplines kunnen combineren.

Het uitlopen van het "Levensbos" heeft vooral te maken met personeelswisselingen op de groenafdeling en de extra werkzaamheden die voort zijn gekomen uit het ontbinden van het contract op het maaibestek. Hier moest direct actie op ondernomen worden om te voorkomen dat we dit jaar geen aannemer zouden hebben.

Navolgend een overzicht van de bestedingen in 2021:

Openbaar groen

Gepland voor 2021

Uitgegeven 2021

Te besteden na 2021

Beheer ecologische verbindingszones

5.000

-

Aanpak exoten

17.000

17.000

Rotondes

189.000

59.000

130.000

Vervangen Bomen Buitengebied

65.000

65.000

Groen op Orde

25.000

-

Groenbeheerplan restant 2020

48.000

48.000

Groenbeheerplan 2021

175.000

116.889

58.111

Watergangen

Groot onderhoud waterbodems

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente staan aan de lat voor het groot onderhoud van de watergangen in het stedelijk gebied. Het zogenaamde baggeren is een maatregel om een zo goed mogelijke doorstroming te realiseren en te behouden en draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Voor het groot onderhoud aan de watergangen is een baggerbeheerplan opgesteld waarin staat aangegeven dat in de periode van 8 jaar alle waterbodems binnen de kom op orde zijn.

Baggerbeheerplan Stedelijke Water 2019-2026

In 2019 is samen met het waterschap en een aantal andere gemeenten gestart met de voorbereiding voor een gezamenlijk bestek voor het baggerwerk voor het eerste deel van de watergangen. Hierin zitten voor de gemeente Steenbergen een aantal watergangen in Dinteloord en de retentievijver in Nieuw-Vossemeer. Vanwege de problematiek rondom PFAS is het proces stil komen te liggen en hebben een aantal gemeenten besloten om op andere wijze door te gaan. Het waterschap is na de vaststelling van het tijdelijk handelingskader PFAS weer doorgegaan met de voorbereiding.