Openbaar groen

Het openbaar groen maakt een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte. Om het openbaar groen langdurig, duurzaam in stand te houden is in 2016 door de gemeenteraad het groenbeheerplan vastgesteld.

Groenbeheerplan

In het groenbeheerplan is vastgelegd wat benodigd is voor het vervangingsonderhoud om het huidige openbaar groenareaal op kwaliteit te brengen en te behouden. Het gaat dan om het groen binnen de bebouwde kom. Het technische en verzorgend onderhoud is ondergebracht bij onze wijkteams. Gekozen is voor kwaliteitsniveau B voor al het openbaar groen. Uitzonderingen daarin zijn de centrumlocaties en begraafplaatsen. Hier is gekozen voor kwaliteitsniveau A.

Plan van aanpak

Jaarlijks wordt er een plan opgesteld voor het daaropvolgende jaar. Hierin wordt grofweg de volgende indeling gehanteerd;

  • Projecten gebiedsgerichte aanpak;
  • Groen dat aan vervanging toe is door o.a. ziekte/aantasting, afnemende kwaliteit en waar geen gebiedsgerichte aanpak plaatsvindt in de komende 5 jaar.

Het jaarplan voor 2018 was de volgende;

  • Groot onderhoud Steenbergen Zuid: Hiervan is fase 2 in uitvoering en de planvorming voor fase 3 is gestart.
  • Wijngaardenbolwerk: planvorming heeft in 2018 plaatsgevonden en de uitvoering vindt plaats in 2019
  • Helfrichstraat en omgeving: de reconstructie is in 2018 uitgevoerd.
  • Van Nesstraat/De Vriesstraat
  • Reconstructie Witte de Witstraat Dinteloord
  • Reconstructie Johan Frisostraat Dinteloord
  • Reconstructie Westgroeneweg/ Groene Kruisstraat Dinteloord
  • Helmich van Doernickstraat/Van treslonglaan Nieuw Vossemeer

Groenprojecten

- Julianastraat: boomvervanging is uitgevoerd

- Wenerstraat: uitgesteld naar nader te bepalen jaar wegens capaciteit tekort en gewijzigde prioritering.

Navolgend een overzicht van de bestedingen in de groenbeheerprojecten 2018:

Openbaar groen

Budget groen-beheerprojecten 2018

Besteed 2018

Te besteden na 2018

Overige uitgaven

486.300

339.482

146.818

Specificatie uitgaven openbaar groen:

Groenbeheerplan

197.738

Steenbergen Zuid fase 2

4.850

Helfrichstraat e.o.

12.849

Diverse reconstructies Dinteloord

89.377

Julianastraat

3.891

Molenweg Steenbergen

30.776

Totaal Openbaar groen

486.300

339.482

146.818

Openbaar groen buiten de kom

Het openbaar groen buiten de bebowde kom bestaat voornamelijk uit wegbermen en bomen. Ten aanzien van de bomen stond in 2018 een scan gepland voor het inzichtelijk maken van de kwantiteit en kwaliteit hiervan. Dit heeft door personele aangelegenheden en daarmee ontbreken van capaciteit niet plaatsgevonden.