Openbaar groen

Het openbaar groen maakt een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte. Om het openbaar groen langdurig, duurzaam in stand te houden is in 2016 door de gemeenteraad het groenbeheerplan vastgesteld.

Groenbeheerplan

In het groenbeheerplan is vastgelegd wat benodigd is voor het vervangingsonderhoud om het huidige openbaar groenareaal op kwaliteit te brengen en te behouden. Het gaat dan om het groen binnen de bebouwde kom. Het technische en verzorgend onderhoud is ondergebracht bij onze wijkteams. Gekozen is voor kwaliteitsniveau B voor al het openbaar groen. Uitzonderingen daarin zijn de centrumlocaties en begraafplaatsen. Hier is gekozen voor kwaliteitsniveau A.

Plan van aanpak

Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld waarin wordt aangegeven welke gebieden binnen de kom worden aangepakt in dat jaar. Van de gebieden die in 2020 in het jaarplan zijn gezet zijn de volgende ook daadwerkelijk aangepakt;

 • Reconstructie Witte de Witstraat (Dinteloord)
 • Van Treslongstraat e.o. (Nieuw Vossemeer)
 • Reconstructie Groene Kruisstraat (Dinteloord)
 • Oostgroeneweg (Dinteloord)
 • Groen Zuid fase 3 en Seringenlaan (Steenbergen)
 • Vervangen bomen Kruispoort (Steenbergen)
 • Reconstructie van Nesstraat (Dinteloord)

Van de volgende gebieden worden/zijn de werkzaamheden voorbereid en/of nog in uitvoering;

 • Speeltuin Den Darink (Kruisland)
 • Entrees Kruisland

Van de volgende gebieden zijn de werkzaamheden nog niet aangevangen;

 • Watertorenweg (Steenbergen)
 • Vervangen bomen Noorddonk (Steenbergen).
 • Entree Reinierpolder (Steenbergen)
 • Burgemeester Catshoeklaan (Nieuw-Vossemeer)

Het niet starten met de werkzaamheden van de laatste vier locaties heeft te maken deels te maken met het ontbreken van budget en deels de personele wisselingen. Hierdoor is de Watertorenweg doorgeschoven naar 2021. Voor de andere locaties wordt in 2021 naar mogelijkheden gekeken.

Navolgend een overzicht van de bestedingen in de groenbeheerprojecten 2020:

Openbaar groen

Gepland voor 2020

Uitgegeven 2020

Te besteden na 2020

Overige uitgaven

Beheer ecologische verbindingszones

5.000

-

Aanpak exoten

17.000

13.895

Plan van aanpak schetsontwerp stadspark Stb.

7.300

4.000

Kappen 9 platanen Kruispoort

81.000

81.000

Vervangen Bomen Buitengebied

65.000

65.000

Groen op Orde

25.000

23.121

Groenbeheerplan:

175.000

127.000

48.000

Specificatie uitgaven:

Reconstructie Van Treslonglaan e.o.

31.710

Reconstructie Groenekruisstraat

32.763

Reconstructie Van Nesstraat

27.176

Reconstructie zuid fase 2 & 3 afronding

7.725

Reconstructie Witte de Withstraat

16.924

Inboet/vervanging

4.802

Onderzoek

5.285

Diversen

615

Openbaar groen buiten de kom

Het openbaar groen buiten de kom bestaat hoofdzakelijk uit wegbermen en bomen. Ten aanzien van de bomen in het buitengebied zou er in 2018 een scan gemaakt zijn van de kwaliteit hiervan. Deze scan heeft deels plaatsgevonden. Door het ontbreken van capaciteit is het niet gelukt deze werkzaamheden in 2020 af te ronden waardoor dit is opgeschoven naar 2021.

Wel is in het kader van aanpak van boomlocaties in het buitengebied een groot aantal bomen vervangen.

Watergangen

Groot onderhoud waterbodems

Het waterschap Brabantse Delta en de gemeente staan aan de lat voor het groot onderhoud van de watergangen in het stedelijk gebied. Het zogenaamde baggeren is een maatregel om een zo goed mogelijke doorstroming te realiseren en te behouden en draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Voor het groot onderhoud aan de watergangen is een baggerbeheerplan opgesteld waarin staat aangegeven dat in de periode van 8 jaar alle waterbodems binnen de kom op orde zijn.

Baggerbeheerplan Stedelijke Water 2019-2026

In 2019 is samen met het waterschap en een aantal andere gemeenten gestart met de voorbereiding voor een gezamenlijk bestek voor het baggerwerk voor het eerste deel van de watergangen. Hierin zitten voor de gemeente Steenbergen een aantal watergangen in Dinteloord en de retentievijver in Nieuw-Vossemeer. Vanwege de problematiek rondom PFAS is het proces stil komen te liggen en hebben een aantal gemeenten besloten om op andere wijze door te gaan. Het waterschap is na de vaststelling van het tijdelijk handelingskader PFAS weer doorgegaan met de voorbereiding.