Openbaar groen

Het openbaar groen maakt een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte. Het dient duurzaam in stand gehouden te worden maar is ook onderhevig aan ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat en fysiologische omstandigheden. Om het openbaar groen langdurig en duurzaam in stand te houden, is in 2021 het Integraal Beheerplan vastgesteld. Vanaf 2021 zijn de jaarlijkse exploitatiebudgetten omgezet naar jaarlijkse vervangingsinvesteringen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar.

Integraal beheerplan

In het integraal beheerplan is vastgelegd hoe wij de komende jaren omgaan met het vervangingsonderhoud van het openbaar groen binnen de kom. Het technische en verzorgende onderhoud is ondergebracht bij onze wijkteams. Gekozen is voor kwaliteitsniveau B voor al het openbaar groen. Uitzondering daarin zijn de centrumlocaties en begraafplaatsen. Hier is gekozen voor kwaliteitsniveau A.

Plan van aanpak

Jaarlijks wordt er een werkprogramma opgesteld dat wordt uitgevoerd. Dit wordt opgesteld aan de hand van de volgende indeling;

 • Projecten via de gebiedsgerichte aanpak;
 • Groen dat aan vervanging toe is onder andere door ziekte/ aantasting, afnemende kwaliteit en waar geen gebiedsgerichte aanpak gaat plaatsvinden in de komende 5 jaar.

Van de gebieden, die in 2022 in het jaarplan zijn gezet, zijn de volgende ook daadwerkelijk aangepakt;

 • Reconstructie Binnenvest (Steenbergen);
 • Aanleg Levensbos de jaarring (Steenberegen;
 • Inrichting Den Darink (Kruisland);
 • Vervangen bomen (buitengebied);
 • Uitbreiden bomenareaal (verschillende kernen)

In 2021 is er gestart met het ecologisch beheren van de wegbermen in het buitengebied. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is besloten niet verder te gaan met de aannemer, hierdoor is het bestek in 2022 opnieuw aanbesteed. Afgelopen groeiseizoen is het bestek uitgevoerd door de nieuwe aannemer.

Van de volgende gebieden is de voorbereiding in 2022 gestart en worden de werkzaamheden in 2023 uitgevoerd.

 • Pinas (Dinteloord)
 • Watertorenweg (Steenbergen)
 • Entrees Steenbergen en Nieuw-Vossemeer
 • Oudlandsestraat (Steenbergen)
 • Westdam; (Steenbergen)
 • Entrees (Kruisland)

Van de volgende gebieden zijn de werkzaamheden nog niet aangevangen;

 • Burgemeester Catshoeklaan (Nieuw-Vossemeer)
 • Westdam; (Steenbergen)
 • Steenbergseweg (Dinteloord)

Het niet starten van de werkzaamheden van de bovenstaande locaties heeft uiteenlopende redenen. De integrale projecten zijn door verschillende redenen uitgesteld. Het groenproject aan de Burgemeester Catshoeklaan is in het kader van integraal werken naar een later tijdstip verschoven. Dit om er voor te zorgen dat we werkzaamheden vanuit andere disciplines kunnen combineren.

Hieronder een overzicht van de beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven voor 2022.

Openbaar groen

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Onderhoud

Aankoop en onderhoud plantmateriaal

128.900

146.710

-

Aanschaffingen

58.650

53.738

-

Inhuur groenonderhoud

414.341

386.545

-

Uitvoering entrees/ rotondes

230.000

-

175.000

Overig

19.000

11.448

-

Investeringen

Realisatie ecologische verbindingszones 2017

150.000

35.440

114.560

Realisatie ecologische verbindingszones 2018

200.000

24

199.976

Realisatie ecologische verbindingszones 2019

350.000

-

350.000

Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen

636.000

30.526

605.474

Groenbeheerplan 2021

175.000

132.095

-

Groenbeheerplan 2022

208.629

56.865

151.764

Groenbeheerplan 2022 (bomen buitengebied)

60.000

8.610

51.390

Containertuintjes 2022

100.000

-

100.000