Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader

Resultaat 2023

Status

Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)

Coördinerend wethouder

Wethouder Baali

Doelstelling

Wij gaan voor sterke kernen en zelfredzame inwoners. Daarvoor ondersteunen en versterken wij de sociale samenhang in de kernen. Wij betrekken inwoners eerder en anders bij het maken van beleid en uitvoering. Samen met inwoners stellen wij een plan op voor een concreet participatiebeleid. Jongerenparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar verbondenheid in gemeenschappen en kernen. (Programmabegroting 2023)

Het uiteindelijke resultaat zijn gedragen uitgangspunten over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid in Steenbergen.

Toelichting

Het (werken aan) participatiebeleid biedt ruimte om te zoeken naar manieren die passen bij de gemeente, bij de gemeentelijke organisatie en bij de inwoners, bedrijven en andere organisaties. Om zo samen tot de beste resultaten te komen voor een vitale leefomgeving. Werken aan een participatiekader voor Steenbergen doen we dus door verschillende participatietrajecten te doorlopen. Daarmee verzamelen we ingrediënten die mensen (inwoners en ambtenaren) in staat stellen te participeren in Steenbergen; los van het inhoudelijke vraagstuk. Deze ingrediënten worden vastgelegd in een kaderstellend document dat (uiteindelijk) wordt vastgesteld door de raad.

Stand van zaken

In 2023 heeft een ambtelijke werkgroep alle voorbereidingen voor het opstellen van het participatiebeleid opgepakt. Hierbij is binnen de ambtelijke organisatie op een integrale manier gewerkt en draagvlak georganiseerd voor het participatiebeleid. Daarbij is het beleid ook in een participatief traject opgesteld. Onder andere zijn de stadsraad , dorpsraden, jongerengroep, adviesraad sociaal domein en de gemeenteraad in dat traject geraadpleegd. Het Participatie(beleids)kader is op 18 december 2023 door uw raad vastgesteld. Daarbij is een motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad om jongeren te laten participeren in het participatie beleid. Dit wordt in 2024 opgepakt door concrete initiatieven te ontplooien.

Jaarrekening 2023

Er was een budget beschikbaar voor het opstellen en implementeren van het participatie(beleids)kader van € 100.000. Voor het opstellen is € 32.500 besteed. Dit is dus ruim binnen de beschikbare middelen gebeurd. Ook de inhoudelijke doelstelling om het participatie(beleids)kader in 2023 vast te laten stellen door de raad is behaald.

Er resteert een budget van € 67.500. De implementatie van het participatie(beleids)kader moet binnen deze middelen gerealiseerd worden. In 2024 wordt dit opgepakt binnen het reguliere werk. Het resterende budget is hier ruim voldoende voor. Een eventueel overschot zal terugvloeien naar de reserve CAP. Hiermee is de cap-prioriteit Participatie(beleids)kader afgerond.

Financiële verantwoording collegeprioriteit

Omschrijving

Begroting 2023

Rekening 2023

Verschil

Projectleiding (inhuur)

100.000

32.500

67.500

Totaal

100.000

32.500

67.500

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 zijn voor deze collegeprioriteit de volgende acties opgenomen:

Actie voor 2023

Stand van zaken 31 december 2023

Status

Wij stellen een beleidskader burgerparticipatie op, waar ook projectparticipatie en jongerenparticipatie deel van uitmaken.

Het participatie(beleids)kader is in december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.