Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Mens en samenleving

0.10

Mutaties reserves

-511.190

-511.190

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

4.2

Onderwijshuisvesting

726.180

726.180

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

726.681

-301.626

425.056

5.1

Sportbeleid en activering

304.837

-35.000

269.837

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.738.160

-237.479

2.500.681

6.2

Wijkteams

1.857.660

1.857.660

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

968.901

-3.370

965.532

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.593.379

-148.556

5.444.822

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.296.146

4.296.146

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

391.717

391.717

7.1

Volksgezondheid

1.147.662

-3.250

1.144.412

Totaal programma 1

18.751.323

-1.240.470

17.510.853

Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed

0.10

Mutaties reserves

-323.693

-323.693

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

275.327

-11.739

263.589

5.5

Cultureel erfgoed

114.359

114.359

5.6

Media

557.952

-18.406

539.546

Totaal programma 2

947.639

-353.838

593.801

Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid

0.10

Mutaties reserves

1.090.220

-2.270.655

-1.180.435

0.9

Vennootschapsbelasting

-27.355

-27.355

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.926.844

-28.875

1.897.969

1.2

Openbare orde en Veiligheid

632.822

-14.058

618.765

2.1

Verkeer, wegen en water

4.869.111

-1.018.238

3.850.874

5.2

Sportaccommodaties

1.405.939

-272.496

1.133.443

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.222.896

-50.022

2.172.874

7.2

Riolering

1.329.512

-1.840.066

-510.554

7.3

Afval

3.058.493

-4.069.375

-1.010.882

7.4

Milieubeheer

760.877

760.877

7.5

Begraafplaatsen

98.243

-26.260

71.984

8.1

Ruimtelijke Ordening

2.122.041

-1.266.671

855.370

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.456.632

-2.425.456

31.176

8.3

Wonen en bouwen

891.276

-817.152

74.124

Totaal programma 3

22.837.552

-14.099.324

8.738.228

Programma 4 Economie toerisme en recreatie

0.10

Mutaties reserves

3.543.569

-3.298.838

244.731

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

2.3

Recreatieve Havens

149.572

-9.645

139.927

3.1

Economische ontwikkeling

333.502

333.502

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

68.481

-1.200.695

-1.132.214

3.4

Economische promotie

91.047

-85.991

5.056

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

265.694

-7.829

257.865

6.3

Inkomensregelingen

8.977.784

-8.106.513

871.271

6.4

Begeleide participatie

3.351.275

3.351.275

6.5

Arbeidsparticipatie

26.773

-7.500

19.273

Totaal programma 4

16.807.698

-12.717.011

4.090.687

Programma 5 Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

2.075.622

2.075.622

0.10

Mutaties reserves

1.000.000

-1.984.302

-984.302

0.2

Burgerzaken

893.950

-218.646

675.305

0.4

Ondersteuning organisatie

9.159.401

-57.079

9.102.322

0.5

Treasury

40.715

-56.089

-15.374

0.61

OZB woningen

486.157

-2.935.247

-2.449.090

0.62

OZB niet-woningen

-1.903.003

-1.903.003

0.64

Belastingen Overig

-169.210

-169.210

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

4.952

-37.844.296

-37.839.344

0.8

Overige baten en lasten

71.986

71.986

Totaal programma 5

13.732.783

-45.167.871

-31.435.088

Totaal programma's

73.076.995

-73.578.514

-501.519