Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Lasten

Baten

Saldo

PROG1 programma bestuur en veiligheid

Bestuur

1.695.183

-

1.695.183

Overhead

7.604.569

187.326

7.417.243

Crisisbeheersing en brandweer

1.130.650

729

1.129.921

Openbare orde en veiligheid

848.283

4.837

843.446

Mutaties reserves

-

998.407

-998.407

Totaal PROG1

11.278.686

1.191.299

10.087.387

PROG2 programma dienstverlening

Burgerzaken

919.994

440.291

479.703

Openbare orde en veiligheid

1.800

17.110

-15.310

Wonen en bouwen

495.848

808.381

-312.533

Milieubeheer

136.253

-

136.253

Mutaties reserves

-

41.777

-41.777

Totaal PROG2

1.553.896

1.307.559

246.337

PROG3 programma sport en cultuur

Sportbeleid en activering

232.886

-

232.886

Sportaccommodaties

1.448.671

401.989

1.046.682

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

159.883

11.739

148.145

Cultureel erfgoed

82.821

-

82.821

Media

403.823

91.835

311.988

Samenkracht en burgerparticipatie

527.019

224.990

302.029

Mutaties reserves

-

408.592

-408.592

Totaal PROG3

2.855.104

1.139.144

1.715.960

PROG4 programma WMO en jeugd

Onderwijshuisvesting

757.394

-

757.394

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

738.687

29.666

709.022

Samenkracht en burgerparticipatie

1.786.395

366.751

1.419.644

Wijkteams

1.354.007

-

1.354.007

Maatwerkvoorziening (WMO)

796.860

26.821

770.040

Maatwerkdienstverlening 18+

4.435.978

23.367

4.412.611

Maatwerkdienstverlening 18-

4.231.474

-

4.231.474

Ge-escaleerde zorg 18-

541.070

-

541.070

Volksgezondheid

1.213.789

8.618

1.205.171

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

7.869.380

-7.869.380

Mutaties reserves

-

1.265.189

-1.265.189

Totaal PROG4

15.855.655

9.589.792

6.265.863

PROG5 prog recreatie, economie en participatie

Inkomensregelingen

6.763.693

4.923.310

1.840.383

Begeleide participatie

3.390.340

-

3.390.340

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

3.149.469

-3.149.469

Arbeidsparticipatie

2.718

-

2.718

Recreatieve havens

135.526

9.196

126.330

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

498.669

249.141

249.528

Economische promotie

91.653

-

91.653

Economische ontwikkeling

215.966

-

215.966

Economische ontwikkeling

54.840

1.169.893

-1.115.053

Mutaties reserves

440.000

579.529

-139.529

Totaal PROG5

11.593.405

10.080.538

1.512.868

PROG6 programma milieu en ruimtelijke ordening

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.554.000

3.551.337

2.663

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

690.866

136.763

554.103

Vennootschapsbelasting (VpB)

31.575

-

31.575

Ruimtelijke ordening

880.965

380.747

500.218

Wonen en bouwen

66.230

238

65.992

Milieubeheer

81.290

-

81.290

Afval

3.045.156

3.398.777

-353.621

Mutaties reserves

78.783

291.056

-212.272

Totaal PROG6

8.428.865

7.758.917

669.949

PROG7 programma beheer openbare ruimte

Verkeer en vervoer

4.141.481

408.077

3.733.404

Riolering

1.280.812

1.652.607

-371.795

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.888.440

13.274

1.875.166

Milieubeheer

20.334

-

20.334

Wonen en bouwen

164.655

54.357

110.298

Begraafplaatsen en crematoria

102.030

42.321

59.709

Mutaties reserves

55.750

389.992

-334.242

Totaal PROG7

7.653.502

2.560.627

5.092.875

PROG8 programma financieringen

Treasury

92.888

205.927

-113.039

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

4.668

22.704.164

-22.699.496

OZB woningen

378.681

2.743.279

-2.364.598

OZB niet-woningen

-

1.670.907

-1.670.907

Belastingen overig

-

157.326

-157.326

Overige baten en lasten

61.555

-

61.555

Economische promotie

-

63.380

-63.380

Mutaties reserves

-

216.066

-216.066

Totaal PROG8

537.792

27.761.048

-27.223.257

Totaal programma's

59.756.906

61.388.925

-1.632.019