Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Mens en samenleving

0.10

Mutaties reserves

-

120.326

120.326

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

907.647

86.597

-821.050

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.350.472

524.230

-826.242

5.1

Sportbeleid en activering

343.799

37.717

-306.083

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.204.586

1.960.988

-1.243.598

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.082.378

-

-2.082.378

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

901.827

12.783

-889.044

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.385.952

250.774

-6.135.179

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.209.495

-

-4.209.495

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

456.086

-

-456.086

7.1

Volksgezondheid

1.177.298

-

-1.177.298

Totaal programma 1

21.019.541

2.993.414

-18.026.127

Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed

0.10

Mutaties reserves

-

233.110

233.110

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

592.332

243.399

-348.934

5.5

Cultureel erfgoed

143.955

-

-143.955

5.6

Media

405.018

28.381

-376.637

Totaal programma 2

1.141.305

504.889

-636.416

Programma 3 Fysieke leefomgeving en duurzaamheid

0.10

Mutaties reserves

33.682

1.373.530

1.339.848

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-397

-

397

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.588.455

49.984

-1.538.471

1.2

Openbare orde en veiligheid

800.626

10.669

-789.957

2.1

Verkeer en vervoer

5.002.659

290.448

-4.712.211

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

570.300

524.400

-45.900

5.2

Sportaccommodaties

1.447.424

531.790

-915.634

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.131.490

58.185

-2.073.305

7.2

Riolering

1.471.100

1.990.330

519.230

7.3

Afval

3.824.995

4.649.351

824.356

7.4

Milieubeheer

941.823

41.409

-900.414

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

75.043

42.718

-32.325

8.1

Ruimte en leefomgeving

2.579.242

1.581.541

-997.701

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.556.619

2.384.449

-172.170

8.3

Wonen en bouwen

1.150.510

833.631

-316.879

Totaal programma 3

24.173.571

14.362.436

-9.811.135

Programma 4 Economie toerisme en recreatie

0.10

Mutaties reserves

-

99.278

99.278

2.3

Recreatieve havens

149.265

10.097

-139.168

3.1

Economische ontwikkeling

402.999

32.267

-370.732

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

93.771

377.137

283.366

3.4

Economische promotie

37.689

37.732

44

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

313.142

8.014

-305.128

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

9.167.329

5.233.431

-3.933.898

6.4

WSW en beschut werk

3.225.546

14.172

-3.211.374

6.5

Arbeidsparticipatie

3.086

-

-3.086

6.5

Arbeidsparticipatie

13.392.826

5.812.128

-7.580.698

Programma 5 Bestuur en dienstverlening

0.1

Bestuur

2.214.278

-

-2.214.278

0.10

Mutaties reserves

44.493

889.506

845.013

0.2

Burgerzaken

904.043

287.121

-616.922

0.4

Ondersteuning organisatie

10.480.024

253.607

-10.226.418

0.5

Treasury

91.755

127.088

35.333

0.61

OZB woningen

480.080

3.212.609

2.732.529

0.62

OZB niet-woningen

-

2.083.247

2.083.247

0.64

Belastingen Overig

-

68.051

68.051

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

46.006.041

46.006.041

0.8

Overige baten en lasten

65.745

-

-65.745

Totaal programma 5

14.280.419

52.927.269

38.646.850

Totaal programma's

74.007.663

76.600.137

2.592.474