Onderwijshuisvesting

Resultaat 2023

Status

Opstellen Integraal Huisvestingsplan

Scenarioverkenning Dinteloord

Verantwoordelijk wethouder

Wethouder Prent

Toelichting

In de gemeente Steenbergen zijn er negen basisscholen en één middelbare school. De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van onderwijshuisvestingsvoorzieningen. In 2022 is samen met de schoolbesturen gestart met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Steenbergen. Het IHP maakt de opgave voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren inzichtelijk. Na besluitvorming is duidelijk welke meerjarige investeringen nodig zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs. Die bedragen worden meegenomen in de begroting 2024. Parallel hieraan werken we aan een scenario voor onderwijshuisvesting in Dinteloord naar aanleiding van een tweetal nieuwbouw aanvragen.

Stand van zaken

De ontwikkeling van het IHP voor de gemeente Steenbergen is halverwege 2023 gestagneerd door het vertrek van medewerkers. In december 2023 is vanuit de gemeente Steenbergen opnieuw een doorstart gemaakt met het IHP. In februari 2024 heeft hiervoor een doorstartbijeenkomst plaatsgevonden met de betrokken partijen. De proceslijnen zijn hiermee uitgezet. 

Voortgang actie uit de begroting 2023

In de begroting 2023 is voor deze collegeprioriteit de volgende actie opgenomen:

Actie voor 2023

Stand van zaken 31 december 2023

Status

Wij ronden het integraal huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting verder af, zodat wij een investeringsagenda voor de komende jaren hebben.

Halverwege 2023 is het proces gestagneerd door vertrek van medewerkers. Eind 2023 heeft er een doorstart plaatsgevonden van het IHP. Hiervoor is in februari 2024 de eerste gezamenlijke doorstartbijeenkomst georganiseerd.