Riolering

Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen, door de Raad vastgesteld op 24 september 2020 voor de periode van 2020-2023 vastgelegd. Dit GRP is in gezamenlijkheid met de deelnemers van Waterkring West tot stand gekomen. Diverse gemeenten en het Waterschap hebben gelijksoortige planvormen met gelijke doorlooptijden.

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken we als gemeente Steenbergen samen met Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Woensdrecht en de waterbedrijven Brabant Water en Evides binnen het samenwerkingsverband Waterkring West. De Wet milieubeheer schrijft voor een GRP weliswaar geen geldigheidsduur voor, de waterpartners hebben gekozen voor een geldigheidsduur van vier jaar: 2020 tot en met 2023.

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater diende ook in 2022 onderhoud en renovatie aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Ook zijn verbeteringsmaatregelen in uitvoering genomen om de kans op wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen.

Het opstellen van Gemeentelijk Water programma (GWP) 2024-2027

In 2024 zal er een nieuw GRP worden voorgelegd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de verplichting om een GRP op te stellen weliswaar verdwijnen, de zorgplichten van de gemeente blijft hetzelfde. Door de verbreding op het gebied van waterbeheertaak is een Gemeentelijk Waterprogramma (GWP) een meer voor de hand liggende naam. De hoofdbouwstenen van het GWP bestaan uit beleidskeuzes en financiële middelen. Het programma anticipeert op de trends en ontwikkelingen binnen de gemeentelijke watertaken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van extremer weer door de klimaatverandering.

In het planjaar 2023

Met de Tussenrapportage 2023 zijn de investeringen geactualiseerd en deels naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is er in 2023 minder geïnvesteerd dan tussentijds was verwacht.

In 2023 is op enkele plaatsen de riolering vervangen. De belangrijkste vervangingen in 2023 hebben plaatsgevonden bij:

  • Herinrichten Binnenvest in Steenbergen;
  • Wethouder Swagemakersstraat in Kruisland;
  • Noorddonk achterpad in Steenbergen;
  • Jan van Bruhezestraat in Steenbergen;
  • Julianastraat te Nieuw-Vossemeer;
  • Appartementencomplex VisserKaai, Kaaistraat in Steenbergen.

Een gedeelte van de facturen betreft ook voorbereidingswerkzaamheden voor de nog uit te voeren vervangingen in 2024.

Daarnaast zijn er ook verbeteringen aan het riolering gedaan in 2023. De belangrijkste verbeteringsprojecten in 2023 hebben plaatsgevonden op de volgende locaties:

  • Stadspark bij Steenbergen (klimaat adaptieve maatregelen);
  • Rioolplan Nieuw-Vossemeer;
  • Stadshillen te Steenbergen;
  • Molenweg/Holderbergsestraat te Kruisland.

Tenslotte is er in 2023 nog geïnvesteerd in de renovatie van diverse gemalen zoals bijvoorbeeld aan de Kade, Franseweg en het Eiland van Nassau in Steenbergen. Ook is er geïnvesteerd om de mobiele communicatie bij de gemalen aan te passen van 2G/3G naar 4G.

Projecten WaterkringWest 2023

Er wordt in samenwerking met Waterkring west uitvoering gegeven aan de plannen uit het VGRP 2020-2023. Het betreft een samenwerking tussen het waterschap, Brabant Water en gemeenten Steenbergen, Halderberge, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Moerdijk en Roosendaal. In 2023 is de actualisatie waterketenvisie Waterkring West afgerond. De gemeente Steenbergen is de kassier voor deze samenwerking.

Riolering

Budget

Afboeking 213a onderzoek

Uitgaven

Uit te voeren na 2023

Investeringen

Vervanging riolering 2022

596.000

546.000

139.996

-

Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

190.000

71.860

-

Vervanging riolering 2023

710.000

-

88.341

621.659

Vervanging gemalen riolering 2023

285.000

-

91.319

193.681

Randvoorziening riolering 2023

57.000

-

-

57.000

Verbeteringskosten riolering 2023

260.000

-

43.173

216.827

Herinrichting Steenbergseweg, riolering

649.816

-

-

649.816