Riolering

Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen is in de raadsvergadering van 19 december 2013 vastgesteld door de raad. In het vGRPis het rioleringsbeleid voor de periode van 2014-2019 vastgelegd. Hiermee is beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het vGRP formuleert de gemeente hoe zij deze zorgplichten invult en bekostigt. Dit vGRP 2014-2019 is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de Waterkring West en vormt een van de stappen op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking binnen onze regio. Deelnemers aan dit traject waren Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater is ook in 2018 onderhoud en renovatie aan onder andere de riolering en (druk)gemalen uitgevoerd. Verder zijn verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen.

Locaties waar onder andere gewerkt is of nog gewerkt wordt aan riolering en stedelijk water zijn:

 • Herinrichting Steenbergen Zuid Fase 1-2 en 3 vervanging DWA Riolering, afkoppeling en afkoppelen met ITriool: Esdoornstraat, Orchideestraat, Margrietstraat, Goudenregenstraat, Zonnebloemstraat, Rozenplein, Gladioolstraat, Hortensiaplein, Hyacinthastraat, Geraniumstraat, Renovatie riolering Zoutstraat-Oranjebolwerk en aanleg HWA riool Zoutstraat, Oranje Bolwerk, IJzerenput en Willem de Rooverstraat tbv loskoppeling te Steenbergen Relining riolering 1e Boutweg-Langeweg Kruisland wordt 2019 Riolering en herbestraten Van Nesstraat/De Vriesstraat Dinteloord, Herbestraten en riolering Helmich van Doornichstraat/Treslongstraat Nieuw Vossemeer.
 • Onderzoek naar de maatregelen aan het stamriool Langeweg Kruisland,
 • Rioolrenovatie diverse rioolstrengen vervangen / relinen: Molenweg, Franseweg, Montenaken Rioolrenovatie Wouwsestraat wordt 2019-2020,
 • Deelreparaties
 • Riool renovatie vanuit de beoordelingssystematiek KIC-HKF is circa 80 locaties waar rioolreparatie nodig is. In deze locaties wordt renovatietechniek hoedliners, deelliners toegepast.
 • Renovatie van 27-tal drukriolering-units.
 • Renovatie gemalen aan de Julianiastraat Steenbergen wordt 2019, Mosquitostraat Reinierpolder1 Steenbergen, Drukkerij Reinierpolder 2 Steenbergen en Steenbergseweg Dinteloord.

Uitgevoerde projecten Waterkring West 2018

 • Uniforme analyse grondwatermeetnet
 • Gezamenlijk beheer en onderhoud grondwatermeetnet (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de doorlooptijd van het project wijzigen)
 • Klimaatadaptatie in relatie tot hydraulisch functioneren van rioolstelsels gemeente breed
 • Project digitale informatieverwerking, permanente samenwerking gegevensbeheer
 • Project Inzicht Financien (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de doorlooptijd van hetproject wijzigen),
 • project: Meten en Monitoren Waterkring West fase2,
 • project Meten en Monitoren gezamenlijk meet-databeheer (SWWB),
 • Project risicogestuurd beheer/asset management riolering.
 • Project onderhoud gemalen en persleidingen fase 2, opstellen handboek Gemalen en Persleidingen.
 • Project inrichting van de hoofdpost gemalen.
 • Project onderhoud watersysteem (maaien en baggeren)

De uitgaven voor 2018 zijn gebaseerd op het vGRP 2014-2019. Hiervoor worden jaarlijks bij de begroting van het betreffende jaar middelen in de vorm van investeringskredieten beschikbaar gesteld. Navolgend een overzicht van de in de periode 2014-2019 beschikbaar gestelde kredieten en de hierop gedane uitgaven tot en met 2018.

Riolering

Beschikbare (restant)kredieten 2018

Uitgegeven 2018

Beschikbare (restant)kredieten 2019

Vervanging riolering 2015

197.251

149.741

47.510

Verbetering riolering 2015

47.982

47.982

-

Herz.opstellen basis rioleringsplannen 2015

29.640

23.930

5.710

vervanging gemalen riolering 2016

98.005

98.683

-

Vervanging riolering 2016

463.435

16.432

447.003

Herz.opstellen basis rioleringsplannen 2016

30.968

30.968

Verbetering riolering 2016

166.193

166.193

-

Vervanging gemalen riolering 2017

136.340

64.298

72.042

Vervanging riolering 2017

486.312

45.114

441.198

Vervanging gemalen riolering 2018

127.866

127.866

Vervanging riolering 2018

494.093

494.093

Verbetering riolering 2018

26.639

17.314

9.325

Totaal Riolering

2.304.725

629.686

1.675.716