Riolering

Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen, door de Raad vastgesteld op 24 september 2020 voor de periode van 2020-2023 vastgelegd. Dit GRP is in gezamenlijkheid met de deelnemers van Waterkring West tot stand gekomen. Diverse gemeenten en het Waterschap hebben gelijksoortige planvormen met gelijke doorlooptijden.

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken we als gemeente Steenbergen samen met Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Woensdrecht en de waterbedrijven Brabant Water en Evides binnen het samenwerkingsverband Waterkring West. De Wet milieubeheer schrijft voor een GRP weliswaar geen geldigheidsduur voor, de waterpartners hebben gekozen voor een geldigheidsduur van vier jaar: 2020 tot en met 2023.

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater diende ook in 2022 onderhoud en renovatie aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Ook zijn verbeteringsmaatregelen in uitvoering genomen om de kans op wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen.

Het opstellen van Gemeentelijk Water programma(GWP) 2024-2027

Op dit moment dienen - wettelijk gezien - de gemeentes vanuit de samenwerking een nieuw door de raad vastgesteld GRP te hebben op 1 januari 2024. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de verplichting om een GRP op te stellen weliswaar verdwijnen, de zorgplichten van de gemeente blijft hetzelfde. Door de verbreding op het gebied van waterbeheertaak is een Gemeentelijk Waterprogramma (GWP) een meer voor de hand liggende naam.

In het planjaar 2022

Gerealiseerde renovatie/verbetering en/of loskoppeling (grotere werkzaamheden)

 • Door leveringsproblemen worden randvoorzieningen eerst komende periode (2023) gerenoveerd aan de BBB Van Andelstraat Steenbergen en BBB Brugweg Kruisland.
 • 2022/2023 Renovatie gemaal Eiland van Nassau.
 • Nieuwbouw minigemaal Witteruiterweg, Zoekweg en Krommeweg

Uitgevoerde projecten Waterkring West 2022

 • Klimaatreis Waterkring West: afronding.
 • Regionale strategie en uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Waterkring West.afrondingproject
 • Meten en Monitorengezamenlijk meet-databeheer (SWWB): in uitvoering.
 • Project onderhoud watersysteem (maaien en baggeren): in uitvoering

De lopende samenwerkingsovereenkomst voor de Waterkring West-Brabant eindigt momenteel, de nieuwe overeenkomst geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 1 januari 2026. Nu de waterkring ook een klimaatkring geworden is, spreken we over de Samenwerkingsovereenkomst Water- en Klimaatkring West-Brabant.

Uitgevoerde Projecten klimaatadaptatie (o.b.v. regionale strategie en uitvoeringsagenda 2021-2023

 • Delen van kennis over inhoud en proces over groenblauwe bedrijventerreinen
 • Koplopersgroep groenblauwe aanpak bedrijventerreinen: in uitvoering
 • Groenblauw schoolpleinen: in uitvoering
 • Groenblauwe structuuraanpak voor stedelijk gebied: in uitvoering
 • Participatie inwoners, inwoners betrekken bij groene openbare ruimte en vergroeven eigen ruimte in uitvoering
 • Opwarming drinkwaterleidingen: in uitvoering
 • Klimaat robuuste bossen Brabantse Wal: in uitvoering
 • Agroforestry (voedselbossen): in uitvoering.
 • Tegengaan bosbranden: in uitvoering
 • Klimaat robuuste inrichting beekdal Molenbeek t/m De zoek: in uitvoering
 • Regionaal natuurbod; groene troefkaart klimaatadaptatie: in uitvoering
 • Benutten effluent uit RWZI’s: in uitvoering
 • Duurzame gronduitgifte: in uitvoering
 • Uitvoeringsprogramma voor resterende kreekherstel, EVZ-opgaven en natte natuurparels: in uitvoering

Projecten Waterkring West 2022

 • In 2022 zijn we gestart binnen Waterkering West met het opstellen van gemeentelijk Water programma(GWP).

In 2022 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden voor de rioleringsbudgetten, welke van oorsprong waren gebaseerd op het GRP 2020-2023. Daarbij is geïnventariseerd wat komend jaar (2023) benodigd is voor investeringskredieten totdat het nieuwe vGRP vanaf 2024 is opgesteld.

Niet het volledig bedrag dat resteert na 2022 zal worden overgeheveld, maar het aandeel dat benodigd is voor het investeringskrediet voor komende twee boekjaren. Dit op basis van deze tussentijdse evaluatie 2022. Hieronder volgt een schema van de restantkredieten 2022, hetgeen er in 2022 is besteed en wat mee overgaat naar 2023.

Riolering

Beschikbare (restant) kredieten 2022

Uitgaven 2022

aanpassing n.a.v. tussentijdse evaluatie 2022

Beschikbare (restant) kredieten 2022

Investeringen

Vervanging gemalen riolering 2019

75.926

-

-75.926

Vervanging riolering 2019

216.685

92.163

-308.848

Vervanging gemalen riolering 2020

108.000

6.904

-114.904

Vervanging riolering 2020

1.720.246

50.602

-1.770.848

Verbeteringskosten riolering 2020

231.835

-

-231.835

Vervanging gemalen riolering 2021

44.000

3.464

-47.464

Vervanging riolering 2021

1.604.732

-

-1.604.732

Verbeteringskosten riolering 2021

300.000

4.050

-304.050

Vervanging riolering 2022

1.654.732

25.048

1.033.684

596.000

Vervanging gemalen riolering 2022

54.500

7.915

-62.415

Vervanging drukriolering / AC-riolen 2022

40.000

2.576

-42.576

Randvoorzieningen, E/M 2022

19.000

-

-19.000

Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

-

-

200.000