Riolering

Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen 2020-2023 is in de raadsvergadering van 24 september 2020 vastgesteld door de raad. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2023 geeft de gemeente Steenbergen aan hoe invulling wordt gegeven aan de zorgplichten afval-, hemel- en grondwater en aan de wijze waarop we inspelen op het veranderende klimaat. De belangrijkste functie van de riolering is zorgen voor een goede volksgezondheid. Doordat al het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd, krijgen dodelijke ziektes geen kans om zich te verspreiden. Als bijvangst zorgt de riolering voor droge voeten en een schoner milieu. Vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) formuleert de gemeente hoe zij deze zorgplichten invult en bekostigt. Het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is het beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Door middel van het vGRP leggen we vast wat we willen bereiken en wat de rol van burgers en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. In het verlengde hiervan hebben we de ambitie om, binnen de reikwijdte van de zorgplichten, bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. 

Dit vGRP 2020-2023 is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de Waterkring West en vormt de basis voor structurele samenwerking binnen onze regio. Deelnemers aan dit traject zijn Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en Evides. Deze samenwerking is een uitwerking van de afspraken van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Er is gestreefd naar zoveel mogelijk uniforme beleidsuitgangspunten binnen het samenwerkingsverband, waarbij er nog wel ruimte is voor de zogenaamde couleur locale.

Bij het opstellen van het vGRP hebben de drie K’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid) centraal gestaan en voegen daar een vierde k aan toe. De ‘k’ van klimaatadaptatie. Door dit vGRP zoveel mogelijk gezamenlijk op te stellen met de Waterkring West is het de bedoeling dat op termijn meer doelmatigheidswinst wordt behaald. Door van elkaar te leren en in de toekomst meer zaken gezamenlijk op te pakken zullen de kosten/lasten minder hard stijgen, zal de kwaliteit stijgen en de kwetsbaarheid verminderen.

Voor de planperiode van het GRP 2020-2023 is gekozen voor een termijn van 4 jaar. Deze termijn is bewust gekozen zodat in elke raadsperiode het gemeentebestuur een besluit kan nemen over het beleid en zo nodig bij kan sturen. Voor de financiële toetsing houden we vast aan de 1-jaarlijkse evaluatie om de ontwikkeling van de rioolheffing te monitoren.

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater is ook in 2020 onderhoud en renovatie aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Verder worden er nog verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen. Uiteraard wordt bekeken waar het uitvoeringsprogramma voor de riolering aansluit op overige geplande werkzaamheden in de openbare ruimte.

Locaties waar onder andere gewerkt is, nog aan wordt gewerkt of nog moet worden uitgevoerd aan riolering en stedelijk water zijn:

2020

 • Bij herinrichting project “Treslongstraat e.o. te Nieuw Vossemeer” is de riolering Treslonglaan en Helmich van Doornickstraat met elkaar gekoppeld.
 • Vervangen rioolput aan de Burgemeester Catshoeklaan te Nieuw-Vossemeer.
 • Vervangen rioolstreng Acacialaan te Steenbergen in project Zuid fase 3.
 • Gerenoveerd zijn o.a. BBB Zuideinde te Dinteloord, BBB Solmsbolwerk te Steenbergen en gemaal aan de Heensemolenweg te De Heen.
 • In 2020 is de relining van de Van Nestraat, Pr. Irenestraat, Trompstraat, Schaepmanstraat, Evertsenstraat, Kortenaerestraat, Van Speykstraat, Piet Heynstraat en Oosterstraat uitgevoerd.
 • De AC persleiding Karel Doormanstraat-Witte de Withstraat te Dinteloord is vervangen en verlegd in combinatie met project “herinrichting Witte de Withstraat”.

2021

 • Voor uitvoering deelreparaties 2021: Vanuit de beoordelingssystematiek KIC-HKF zijn circa 60 locaties door heel de gemeente gefilterd waar rioolreparatie nodig zijn. Op deze locaties wordt renovatietechniek hoedliners, deelliners toegepast. Uitvoering vindt in 2021 plaats.
 • Voor 2021 staat op het uitvoeringsprogramma het relinen diverse rioolstrengen veelal in combinatie met herinrichting Binnenvest, David van Orlienstraat te Steenbergen, Julianastraat te Nieuw-Vossemeer en diverse andere strengen Blozekriekske, Watermolen, Korte Meten Schrooike, Maj. Burkestraat, Kloosterstraat, Schoolstraat, A.M. de Jongstraat, Hogendijk en de Dr. Vermetstraat te Nieuw-Vossemeer. Torenmolen en Oostgroeneweg te Dinteloord.
 • Tevens zal het riool worden vervangen (loskoppeling HWA) in de Steenbergseweg te Dinteloord, dit gelijktijdig met de herinrichting 2022.
 • In 2021 onderzoek naar de mogelijkheden wateroverlastlast De Heen (vanuit BRP), wateroverlast Wouwsestraat – Zuidwal (vanuit BRP).

Uitgevoerde projecten Waterkring West 2020

 • Uniforme analyse grondwatermeetnet: afronding.
 • Gezamenlijk beheer en onderhoud grondwatermeetnet (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de doorlooptijd van het project wijzigen).
 • Klimaatadaptatie in relatie tot hydraulisch functioneren van rioolstelsels gemeente breed: afronding.
 • Klimaatstresstest gemeente Steenbergen: afgerond
 • Klimaatreis Waterkring West: nabij afronding.
 • Project Gezamenlijk vGRP waterkring west: afronding.
 • Strategisch plan klimaatadaptatie Waterkring West: afronding.
 • Waterketenbelangen Omgevingswet: afronding.
 • Project digitale informatieverwerking, permanente samenwerking gegevensbeheer: in uitvoering.
 • Project: Watervisie 2030 waterkring West.
 • Project Inzicht Financiën (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de doorlooptijd van het project wijzigen).
 • Project: Aanpassing Vervolg Meten en Monitoren Waterkring West fase2: gestopt.
 • project Meten en Monitoren gezamenlijk meet-databeheer (SWWB): in uitvoering.
 • Project risico gestuurd beheer/asset management riolering: afronding.
 • Project onderhoud gemalen en persleidingen fase 2, opstellen handboek Gemalen en Persleidingen: gestopt.
 • Project inrichting van de hoofdpost gemalen: afronding.
 • Project onderhoud watersysteem (maaien en baggeren): in uitvoering.

De uitgaven voor 2020 zijn gebaseerd op het vGRP 2020-2023. Hiervoor worden jaarlijks bij de begroting van het betreffende jaar middelen in de vorm van investeringskredieten beschikbaar gesteld. Navolgend een overzicht van de in de periode 2020-2023 beschikbaar (restant) kredieten en de hierop gedane uitgaven in 2020.

Riolering

Beschikbare (restant)kredieten 2020

Uitgegeven 2020

Beschikbare (restant)kredieten 2021

Vervanging riolering 2017

87.079

82.715

-

Vervanging gemalen riolering 2018

87.011

75.908

-

Vervanging riolering 2018

415.212

415.212

-

Verbetering riolering 2018

-1.788

-

-

Vervanging gemalen riolering 2019

154.598

-

154.598

Vervanging riolering 2019

501.999

70.714

431.285

Verbeteringskosten riolering 2019

19.669

20.000

-

Vervanging gemalen riolering 2020

108.000

-

108.000

Vervanging riolering 2020

1.800.732

-

1.800.732

Verbeteringskosten riolering 2020

300.000

66.105

233.895