Riolering

Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het "Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen" is in de raadsvergadering van 24 september 2020 vastgesteld door de raad. In het GRP is het rioleringsbeleid voor de periode van 2020-2023 vastgelegd. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit GRP is in gezamenlijkheid met de deelnemers van Waterkring West tot stand gekomen. Doordat de diverse gemeenten en het waterschap gelijksoortige planvormen hebben met gelijke doorlooptijden en zoveel mogelijk gezamenlijke beleidsuitgangspunten worden belangrijke stappen gezet naar verdergaande, structurele samenwerking binnen de waterketen.

Door dit GRP zoveel mogelijk gezamenlijk op te stellen met de Waterkring West is het de bedoeling dat op termijn meer doelmatigheidswinst wordt behaald. Door van elkaar te leren en in de toekomst meer zaken gezamenlijk op te pakken stijgt de kosten/lasten minder hard stijgt de kwalitei, vermindert de kwetsbaarheid.

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken we als gemeente Steenbergen samen met waterschap Brabantse Delta, gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Woensdrecht en ook de waterbedrijven Brabant Water en Evides binnen het samenwerkingsverband Waterkring West. Dit is één van de vier clusters voor samenwerking aan doelmatig (afval)waterbeheer binnen de SWWB (Samenwerken aan Water in Midden en West- Brabant). Door samen op te trekken en kennis te delen kunnen we de waterketen zo optimaal mogelijk inrichten en profiteren van elkaars expertise en capaciteit. Ook na 2020, wanneer het Bestuursakkoord Water afloopt, gaan we door met het sturen op de 3k’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kostenbesparing) en voegen daar een vierde k aan toe. De ‘K’ van klimaatadaptatie. Bij het opstellenvan het GRP hebben de drie K’s (kosten, kwaliteit,kwetsbaarheid) centraal gestaan.

De Wet milieubeheer schrijft voor een GRP geen geldigheidsduur voor. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden en aan te sluiten bij een raadsperiode hebben we als waterpartners gekozen voor een geldigheidsduur van vier jaar: 2020 tot en met 2023. De riolering ligt echter veel langer dan deze planperiode onder de grond. Om deze reden is dit GRP opgesteld met een doorkijk over de gehele gebruiksduur van de riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn (mede) gebaseerd op deze doorkijk, om zo te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag mogelijke lasten voor de burger.

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater dient ook in 2022 onderhoud en renovatie aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Verder worden er nog verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen. Uiteraard wordt bekeken waar het uitvoeringsprogramma voor de riolering aansluit op overige geplande werkzaamheden in de openbare ruimte.

Renovatie/verbetering en/of loskoppeling 2022-2023

Locaties waar onder andere riolering wordt vervangen (gedeeltelijk), gerelined, verbeterd of ontkoppeld of gerepareerd zijn: de Steenbergseweg Dinteloord was gepland voor 2021 in verband met externe factoren nu voor uitvoering 2022-2023.gelijktijdig met reconstructie. Loskoppeling HWA Oudlandsestraat gepland voor 2022-2023 gelijktijdig met de herinrichting van de Oudlandsestraat. Wouwsestraat onderzoek van het hoofdriool in 2021 leidt tot het advies het bestaande riool te relinen. Vervangen riool Jan van Bruhezestraat. Gekozen is om in 2022 dit riool te vervangen in combinatie net het herinrichten van deze straat. Loskoppelen 2022 HWA: De Heen in verband met wateroverlast in het verleden.( de genomen noodmaatregel genomen in 2019 werkt voorlopig) , wordt een plan van aanpak voorbereid om tot een definitieve oplossing te komen. Een en ander is mede afhankelijk van de uitbreidingsplannen op het voormalig sportpark van De Heen. Wateroverlast Wouwsestraat-Zuidwal loskoppelen kolken van riool.

Onderzoek toestand riolering en wateroverlast

Onbekend riool Stoofdijk te Dinteloord naderonderzoek noodzakelijk opties bekijken voor welke actie noodzakelijk is uitvoering afhankelijk van de uitkomst is gepland voor Q3-Q4 2022 Onderzoek gestart naar oplossing voor wateroverlast in de kern Kruisland 2022. Rioolrenovatie voor 2022: Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van de rioolinspecties volgens de beoordelingssystematiek KIC-HKF. De uitkomst van dit onderzoek zal leiden tot een actieplan voor “vervanging of renovatie middels relining”. Afstemming met de andere disciplines zijn medebepalend voor de uitvoeringskeuze. De eventuele relining hiervoor is de aanbesteding en uitvoering gepland voor Q3-Q4 2022 Voor deelreparaties: Ook hier zijn we bezig met het verwerken van de inspectiegegevens van 2021. De uitkomst van de inspecties 2021 vanuit de beoordelingssystematiek KIC-HKF moet leiden tot een aanbesteding voor uitvoering van deze reparaties in Q3-Q4 2022.

Gemalen/drukriolering/IBA’s

Gepland voor 2022 staan het vervangen van de diverse pompen van de BBB en BBL in Steenbergen, Dinteloord en Kruisland. Onderzoek naar gemaal Noorddonk voor ombouw kelder naar totale natopstelling. Voor 2022 wordt een nieuw preventief onderhoudsbestek uitgewerkt, uitgangspunten zijn duurzaamheid en risico gestuurd onderhoud. Ook in diezelfde lijn een nieuw rioolreinigingsbestek gebaseerd op duurzaamheid en risico gestuurd reinigen en inspecteren van het hoofdriool. IBA’s 2022 Onderzoek gestart naar de rest levensduur en onderhoudskosten van de IBA’s in de komende jaren. Naar verwachting wordt de levensduur destijds berekende levensduur van 30 jaar niet gehaald. Kosten onderhoud zullen de komende jaren drastisch toenemen. (Kosten-batenanalyse opstellen) en lozingsmogelijkheden onderzoeken.

2021

Gerealiseerde renovatie/verbetering en/of loskoppeling

Rioolrenovatie diverse rioolstrengen zijn in 2021 gerelined: Ruiterstallen, Veerweg, David van Orlïensstraat, Frederiksbolwerk, Rozemarijnstraat in Steenbergen, Philip Willemstraat, Kloosterstraat, Voorstraat, Julianastraat in Nieuw-Vossemeer, Vierlinghstraat in Kruisland uitvoering 2020/2021, Van Nesstraat, Evertsenstraat, Kortenaerstraat, Van Speykstraat, Trompstraat, Prinses Irenestraat, Oosterstraat, en Schaepmanstraat in Dinteloord. Deelreparaties: Uit de uitkomst van de inspecties 2020 vanuit de beoordelingssystematiek KIC-HKF zijn er in 2021 ongeveer 100 reparaties uitgevoerd aan het hoofdriool.

Gemalen renovaties ed.

Vervanging/renovatie gemalen: Uitgevoerd in 2021 BBB Solmsbolwerk, Zuideinde, Besturing Voorstraat, Besturing Stadshillen. Renovatie pompen en leidingwerk Karel Doormanstraat. Randvoorzieningen worden gerenoveerd aan de BBB Van Andelstraat Steenbergen en BBB Brugweg Kruisland.

Uitgevoerde projecten Waterkring West 2021

 • Klimaatreis Waterkring West: afronding.
 • Regionale strategie en uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Waterkring West. afronding
 • project Meten en Monitorengezamenlijk meet-databeheer (SWWB): in uitvoering.
 • Project onderhoud watersysteem (maaien en baggeren): in uitvoering

De oude samenwerkingsovereenkomst voor de Waterkring West-Brabant loopt nu af. De nieuwe overeenkomst geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot 1 januari 2026. Nu de waterkring ook een klimaatkring geworden is, spreken we over de Samenwerkingsovereenkomst Water- en Klimaatkring West-Brabant.

Uitgevoerde projecten klimaatadaptatie (o.b.v. regionale strategie en uitvoeringsagenda 2021-2023:

 • Delen van kennis over inhoud en proces over groenblauwe bedrijventerreinen
 • Koplopersgroep groenblauwe aanpak bedrijventerreinen in uitvoering
 • Groenblauw schoolpleinen in uitvoering
 • Groenblauwe structuuraanpak voor stedelijk gebied in uitvoering
 • Participatie inwoners, inwoners betrekken bij groene openbare ruimte en vergroeven eigen ruimte in uitvoering
 • Opwarming drinkwaterleidingen: in uitvoering
 • Klimaatrobuuste bossen Brabantse Wal: in uitvoering
 • Agroforestry (voedselbossen): in uitvoering.
 • Tegengaan bosbranden: in uitvoering
 • Klimaatrobuuste inrichting beekdal Molenbeek t/m De zoek: in uitvoering
 • Regionaal natuurbod; groene troefkaart klimaatadaptatie: in uitvoering
 • Benutten effluent uit RWZI’s: in uitvoering
 • Duurzame gronduitgifte: in uitvoering
 • Uitvoeringsprogramma voor resterende kreekherstel, EVZ-opgaven en natte natuurparels: in uitvoering

De uitgaven voor 2021 zijn gebaseerd op het GRP 2020-2023. Hiervoor worden jaarlijks bij de begroting van het betreffende jaar middelen in de vorm van investeringskredieten beschikbaar gesteld. Navolgend een overzicht van de in de periode 2020-2023 beschikbaar (restant) kredieten en de hierop gedane uitgaven in 2021.

Riolering

Beschikbare (restant)kredieten 2021

Uitgegeven 2021

Beschikbare (restant)kredieten 2021

Vervanging gemalen riolering 2019

154.598

78.672

75.926

Vervanging riolering 2019

431.285

214.600

216.685

Vervanging gemalen riolering 2020

108.000

-

108.000

Vervanging riolering 2020

1.800.732

80.486

1.720.246

Verbeteringskosten riolering 2020

233.895

2.060

231.835

Vervanging gemalen riolering 2021

44.000

-

44.000

Vervanging riolering 2021

1.604.732

-

1.604.732

Verbeteringskosten riolering 2021

300.000

-

300.000