Voorwoord

Hierbij bieden wij u het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2018 aan. Hiermee leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2018.

In het begrotingsjaar 2018 zijn twee belangrijke gebeurtenissen van invloed geweest op de uitvoering van taken. Ten eerste is een nieuwe gemeenteraad door de bevolking gekozen en is daarmee ook een nieuw college aangetreden. Ten tweede kent de ambtelijke organisatie per 1 mei 2018 een nieuwe organisatiestructuur en per 1 juni 2018 een nieuw management. Bovendien hebben bestaande en nieuwe ambities een verdere uitwerking gekregen.

Het gevoerde beleid vertaalt zich in de jaarrekening, die met een positief resultaat van € 1.632.000,- wordt afgesloten. Gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten resteert een nadeel van € 49.000,-. Per 31 december 2018 is de werkelijk vrij te besteden ruimte in de vrije reserve € 7.884.000,-. Rekening houdend met de in de meerjarenbegroting opgenomen onttrekkingen van € 3.239.000.- resteert een vrije reserve van € 4.646.000,-.

Dit geeft een gunstig beeld van de financiële positie van de gemeente Steenbergen. Het komende jaar zullen we de ingezette lijn van het verbeteren van de planning en control cyclus voortzetten om zo de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Hierbij gaan we uit van het principe “van overzicht naar inzicht en sturing”, waarbij we budgetten en uitgaven nog beter, gemakkelijker herleidbaar en daarmee transparanter kunnen presenteren. Bovendien zullen we resultaten zoveel als mogelijk zichtbaar willen maken in maatschappelijke effecten, indicatoren en meetbare doelen.

Het college van burgemeester en wethouders