Voorwoord

Van links naar rechts: de wethouders Wilma Baartmans en Koos Krook, secretaris Thijs de Jongh, burgemeester Ruud van den Belt en de wethouders Willy Knop en Esther Prent.

Leden van de gemeenteraad van Steenbergen,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 aan. Hiermee leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2020.

Coronapandemie

Het jaar 2020 is een jaar wat nog lang in ons geheugen zal blijven. De coronapandemie heeft de wereld vanaf het 1e kwartaal van 2020 op zijn kop gezet. De impact op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen was en is nog steeds erg groot. Steenbergen is daarop geen uitzondering. Hoewel het land stapje voor stapje weer open gaat door het versoepelen van de maatregelen, blijft de toekomst voor velen onzeker.

In de pandemie heeft de samenleving in Steenbergen veerkracht getoond. Vrijwilligers, maatschappelijke instellingen, ondernemers en verenigingen hebben de schouders eronder gezet om deze moeilijke periode door te komen. Uit verschillende hoeken zijn mooie initiatieven voortgekomen die de pijn enigszins hebben verzacht.

Om dit kracht bij te zetten heeft de gemeenteraad, in aanvulling op de landelijke steunmaatregelen, al in april 2020 een steunfonds van € 1 miljoen gereserveerd. In een afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de verantwoording van de besteding van dit steunfonds.

Van de organisatie werd veel flexibiliteit verwacht. Naast alle aandacht voor de coronacrisis en de gevolgen daarvan ging ook het reguliere werk gewoon door. Hoewel er zoveel mogelijk thuisgewerkt moest worden, werd er alles aan gedaan om in goed contact te blijven met inwoners, ondernemers en collega’s.

Ondertussen volgden maatregelen en regelingen elkaar in een razend tempo op. Sinds de tweede wereldoorlog werden er nog nooit zoveel vrijheidsbeperkingen opgelegd. De crisisorganisatie was aan zet. Landelijk werd deze opgeschaald naar GRIP-4, dit is een gemeente overstijgende crisis waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding krijgt en er een regionaal beleidsteam wordt gevormd.

Hoewel er veel beperkingen en uitdagingen waren, bleef voor ons de veiligheid en leefbaarheid voorop staan. Zo werden in nauwe samenwerking met regionale partners zoals buurgemeenten, politie en justitie mooie stappen gemaakt als het gaat om de bestrijding van ondermijning en criminaliteit. Het ambtelijk coronateam en het bestuurlijk kernteam van Steenbergen anticipeerden direct op alle nieuwe maatregelen en hielden continu de gemeenteraad en inwoners op de hoogte.

Kortom, als er een jaar was waarin onze kernwaarden ‘betrokken, samenwerken en wendbaar’ op van toepassing zijn, dan was het wel 2020.

Voortgang geplande activiteiten

Ondanks de crisis zijn de ambities uit het raadsprogramma Aan de Slag overeind gebleven. Hoewel er, logischerwijs, bijstellingen hebben plaatsgevonden in de beleidsagendering, kan aan de hand van de smileys de conclusie worden getrokken dat het overgrote deel van de voorgenomen activiteiten is afgerond of op schema ligt. Activiteiten die niet zijn afgerond hebben duidelijk een relatie met de coronacrisis. Samen met de ambtelijke organisatie kijken we met trots terug op deze prestatie.

De highlights voor 2020: start met gebiedsvisies (bijvoorbeeld De Heen en Nieuw-Vossemeer), visie energie en ruimte, verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP), kadernota’s leefbaarheid en kernen en maatschappelijk vastgoed, voorbereidingen Jubileumjaar 2022 (vorming Stichting, Team 2022 en Genootschap van de Meermin), lokaal sportakkoord, ondertekend door 20 partijen, verbeteren van de beheersing van de budgetten sociaal domein, implementatieplan Omgevingswet, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), damoclesbeleid, uitvoeringsprogramma dienstverlening en organisatieontwikkeling.

Lasten voor de inwoners

In 2020 is het vervolgonderzoek lokale heffingen uitgevoerd. Hieraan lag een motie ten grondslag met als doel de lasten voor de inwoners van Steenbergen zo laag mogelijk te houden. Samen met de raad is een intensief proces doorlopen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in nieuwe belastingverordeningen voor 2021. Door aanpassingen in de rioolheffing zijn we erin geslaagd de lasten voor een groot deel van onze inwoners te verlagen.

Financiële positie

De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 501.519. De analyse van dit resultaat, opgenomen in het hoofdstuk financiële samenvatting, laat zien dat de grote afwijkingen op de verschillende programma’s incidenteel van aard zijn en niet konden worden voorzien bij het opstellen van de tussenrapportage. Deze ontwikkelingen met structureel effect zijn verankerd in de programmabegroting 2021 en meerjarenramingen 2022-2024. Dit betekent dat we stappen zetten in de sturing op de budgetten, een belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling van de planning en control cyclus. De vrije ruimte in de algemene reserve bedraagt € 5.663.000.

College van burgemeester en wethouders