Voorwoord

Met gepaste trots bieden wij u de jaarstukken over 2017 aan. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2017.

Op 21 maart 2018 hebben de inwoners van Steenbergen een nieuwe gemeenteraad gekozen. Daarmee is een nieuwe bestuursperiode gestart. Dat is een mooi moment om niet alleen terug te kijken op het jaar 2017, maar ook op de bestuursperiode die achter ons ligt.

In de bestuursperiode 2014-2018 heeft het Rijk omvangrijke taken op het gebied van zorg overgeheveld naar gemeenten. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en WMO begeleiding. Een omvangrijke operatie, die gepaard is gegaan met kortingen op de beschikbare budgetten. In de beginperiode was alles gericht om de inwoners de zorg te kunnen bieden die nodig was. Deze transitieperiode is inmiddels voorbij. Wij zijn er trots op dat wij de zorg voor onze inwoners hebben kunnen voortzetten. Niemand is tussen wal en schip gevallen.

Een andere opgave die in deze bestuursperiode is aangekondigd is de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Hoewel deze wet in tijd naar achteren is geschoven, hebben wij in Steenbergen niet stilgezeten. De voorbereidingen zijn voortvarend ter hand genomen en daar gaan wij mee door. De Toekomstvisie, waarmee we nog dit jaar een start maken, geeft mede richting aan de Omgevingswet.

Kwaliteit staat bij het college hoog in het vaandel. In deze bestuursperiode hebben wij verschillende metingen gedaan om te kijken hoe de inwoner de gemeentelijke inzet waardeert. Als voorbeeld kan worden genoemd de Leefbaarheidsmonitor en de Burgerpeiling, beide uitgevoerd in 2017. Op alle terreinen (woon- en leefomgeving, dienstverlening en de relatie inwoner - gemeente) zijn we vooruit gegaan.

Maar dat wil niet zeggen dat we er daar mee zijn. De kabinetsplannen, die onlangs zijn vertaald in een Interbestuurlijk Programma (IBP) bevatten forse opgaven op het gebied van duurzaamheid, platteland, economie en sociaal domein. Het Rijk doet een beroep op gemeenten om een bijdrage te leveren aan deze opgaven en stelt hiervoor ook extra middelen beschikbaar. In ons overdrachtsdocument hebben wij het nieuwe gemeentebestuur geadviseerd om aan te haken bij het IBP. Daarmee kunnen we onze lokale en regionale kansen verzilveren.

In de verschillende programma's verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid in 2017. In elk programma treft u de tekst aan vanuit het oorspronkelijke raadsprogramma 2014-2018. Onder het kopje "wat willen we bereiken" hebben wij de doelstellingen uit het collegeprogramma 2014-2018 opgenomen. De verantwoording richt zich vooral op de activiteiten die we in 2017 hebben verricht om bij te dragen aan de doelstellingen en uiteindelijk het raadsprogramma.

Door deze systematiek, die we over de gehele bestuursperiode hebben toegepast, is een consistente aansluiting tussen raadsprogramma, collegeprogramma, doelstellingen en activiteiten niet meer aanwezig en zijn teksten in meer of mindere mate achterhaald. Samen met het auditcommittee is vastgesteld dat we willen werken aan de doorontwikkeling van onze planning en control cyclus en de documenten die daar bij horen. Eén van de ontwikkelpunten heeft betrekking op het niveau van sturing door de raad. Ambities zijn nog niet vertaald in gewenste maatschappelijke effecten, indicatoren en meetbare doelen. Dit ontwikkelpunt is inmiddels samen met de raad opgepakt. Op 2 juni 2018 is een startbijeenkomst georganiseerd.

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 577.000,- . In de najaarsnota 2017 werd nog rekening gehouden met een voordelig saldo van € 13.000,-. Als we het resultaat corrigeren met de incidentele baten en lasten resteert een nadeel van € 47.000,-. Het positief resultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers , zoals een hogere opbrengst voor bouwleges en verkopen van gemeentelijk vastgoed. In het sociaal domein zijn we geconfronteerd met een tegenvaller van € 750.000. Deze ontwikkeling waarmee veel gemeenten worden geconfronteerd, baart ons zorgen voor de toekomst.

De ontwikkelingen in het sociaal domein vertalen zich in een hoger risicoprofiel voor onze gemeente. Maar niet alleen het sociaal domein leidt tot een hoger risicoprofiel, ook de doelstelling om onze gemeentelijke lasten op niveau van inflatie te houden, staat onder druk. Dat wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten van afvalinzameling en -verwerking. Veelal kosten die we niet in de hand hebben.

Ondanks het hogere risicoprofiel blijft onze weerstandsratio op het niveau "uitstekend". Onze Algemene Reserve bedraagt per eind 2017 ruim € 12,6 miljoen.

De jaarstukken worden op 4 en 6 juni 2018 oordeelsvormend behandeld in de gemeenteraad. Op 28 juni 2018 staat de vaststelling van de jaarstukken gepland.