Speelvoorzieningen

Het aanbieden van speelvoorzieningen is geen wettelijke verplichting. Het is een autonome taak van een gemeente en het is dan ook een eigen verantwoordelijkheid hoe om te gaan met speelvoorzieningen in de openbare buienruimte. De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Dit Warenwetbesluit heeft onder andere betrekking op de keuring voor ingebruikname, het bijhouden van een logboek en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

In 2022 is de Kadernota Spelen en Bewegen in de openbare ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is aangegeven wat de gemeente op het gebied van speelruimte wil bereiken en wat de gemeente daarvoor gaat doen. Dit beleid dient als kader voor nieuwe initiatieven en herontwikkeling op het gebied van spelen en bewegen in de openbare buitenruimte waarbij inrichting en uitvoering in samenspraak en samenwerking met bewoners plaatsvindt op basis van een nieuw op te stellen meerjarig Uitvoeringsprogramma Spelen en Bewegen in de openbare ruimte.

In het verlengde van de Kadernota door de gemeenteraad zal in 2023 een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Onderdeel hiervan is een behoeftepeiling onder inwoners en dat is ook het eerste moment waarop inwoners betrokken zullen worden. De stadsraad en de dorpsraden zullen, voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad, geïnformeerd worden.

Overwegingen Buitenspelen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, maar ook voor het leefklimaat in de buurt. Bovendien vermindert buitenspelen zorgkosten in de toekomst. Buitenspelen is een van de belangrijkste vormen van bewegen en het kan ouders ontlasten in de opvoeding.

In 2022 is alleen het noodzakelijk onderhoud verricht in afwachting van bovengenoemde Kadernota Spelen. Met deze kadernota is tevens extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de realisatie van de gemeentelijke ambities (0,3 fte).

Hieronder een overzicht van de beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven voor 2022:

Speelvoorzieningen

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Onderhoud

Klein onderhoud en aanschaffingen

18.336

39.728

-

Sport- en beweegtuinen 2022*

30.000

-

30.000

Sport- en beweegtuinen (vanuit 2021)*

31.480

-

31.480

Sport en Beweegtuinen (vanuit 2021)*

60.000

-

60.000

Groot onderhoud speeltuin Hart van Zuid

15.000

-

-

Investeringen

Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

-

33.400

Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

-

77.800

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

-

141.250

Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

-

50.000

* ten laste van de (algemene) reserve