Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft de opbrengsten 2022 uit de lokale heffingen weer:

Omschrijving

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Jaarrekening 2022

Onroerende zaakbelasting:

- eigenaren

4.189.057

4.463.597

4.481.796

- gebruikers

773.292

798.517

804.832

Afvalstoffenheffing

3.817.970

3.816.259

3.808.149

Rioolheffing

1.699.199

2.001.706

1.732.098

Hondenbelasting*

-710

-

39

Toeristenbelasting

118.917

104.943

29.782

Forensenbelasting

6.295

7.084

7.950

Reclamebelasting

63.194

83.150

66.500

Leges bouwvergunningen c.a.

701.355

657.413

705.769

Leges burgerzaken

246.057

440.743

287.023

Leges openbare orde

7.662

13.000

4.909

Marktgelden

1.624

3.100

1.782

Begraafrechten

66.988

71.682

37.632

Totaal

11.690.900

12.461.194

11.968.261

* Betreft afwikkeling bezwaarschrift.

Op 28 februari 2022 zijn de gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 opgelegd. De gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor zover van toepassing forensenbelasting. 

Lokale lasten 2022

eenpersoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

OZB

352

352

Afvalstoffenheffing

296

395

Rioolheffing

131

154

Totaal

779

901

Landelijk gemiddelde

847

924

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 322.337. De tariefstelling voor de afvalstoffenheffing is met ingang van 2020 gebaseerd op één- of meerpersoonshuishouden.

Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2022 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2022.

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2015 - 2022.

Kwijtschelding van belastingen

De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt. Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige, die voor de automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geen formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente direct bij het opleggen van de belastingaanslag vermeldt, dat er kwijtschelding is verleend.

Eind 2022 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2022 volledige kwijtschelding hebben gehad aan het Inlichtingenbureau voorgelegd. Het Inlichtingenbureau toetst het inkomen, vermogen en zo ook of ze in het bezit zijn van een auto en geeft aan of ze voor volledige automatische kwijtschelding in aanmerking komen. Belastingplichtigen waarvan het Inlichtingenbureau aangeeft niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking te komen, hebben we een formulier toegestuurd om eventueel zelf een verzoek om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtscheldingsverzoeken

2020

2021

2022

Volledig

389

365

345

Gedeeltelijk

14

3

5

Afgewezen

110

87

91

In behandeling

10

6

13

Totaal

523

461

454

Bedrag

€ 199.836

€ 156.244

€ 144.164

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De OZB voor 2022 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2022 zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2021. Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hierna een tabel met de tarieven 2021 en 2022 met de gerealiseerde opbrengst:

2021

2022

Tarief

Opbrengst/
Opgelegd

Tarief

Opbrengst/
Opgelegd

Woningen

Eigenaren

0,1157%

2.944.973

0,1091%

3.203.381

Niet-woningen

Eigenaren

0,2070%

1.244.084

0,2082%

1.278.415

Gebruikers

0,1671%

773.292

0,1682%

804.832

Afvalstoffenheffing

De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de

afvalstoffenheffing. De tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de samenstelling van een huishouden;eenpersoons- of meerpersoonshuishouden.

In onze gemeente wordt ‘Omgekeerd Ingezameld’ zonder tarief op restafval. Men betaalt dus niet per keer dat men het restafval naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Door de grondstoffen zoveel mogelijk aan huis in te zamelen komen we steeds dichter bij de door de raad vastgestelde VANG doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van 100 kg restafval per inwoner en 75% afval voor hergebruik. Dit is tevens de doelstelling van de Rijksoverheid.

Maatregelen vanuit de Rijksoverheid, zoals stijging van de afvalstoffenbelasting, maakt ook dat

de verwerkingskosten voor het restafval steeds hoger wordt. Daarnaast zal er in de toekomst een CO2-heffing voor verbrandingsovens doorgevoerd worden. Hiermee zullen de kosten voor de verwerking van restafval verder toe blijven nemen. Een reden te meer om, naast

de milieudoelstelling, extra in te blijven zetten op het verminderen van de hoeveelheid (grof en fijn) restafval.

Dat Omgekeerd Inzamelen werkt is inmiddels bewezen, echter het kan nog veel beter. In het beleidsplan VANG zijn meerdere projecten opgenomen die kunnen leiden tot verlaging van de hoeveelheid restafval en toename van de hoeveelheid grondstoffen. Het afvaleducatieprogramma Happers is in 2021 van start gegaan. Op 1 oktober 2022 is, na vertraging door het coronavirus, gestart met de proef GFT inzameling bij hoogbouw. Deelname is op vrijwillige basis. Deelnemers hebben een gratis aanrechtbakje ontvangen en er zijn GFT containers geplaatst. Gedurende het project worden alle jaargetijden zoveel mogelijk meegenomen. Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk verplicht om voor alle huisaansluitingen een GFT inzameling te regelen. De resultaten van de proef kunnen worden gebruikt om de GFT inzameling bij hoogbouw gemeentebreed uit te rollen. Het beleidsplan VANG 2016-2020 wordt verder geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd.

De opbrengst van het oud papier en karton fluctueert maar is in 2022 gemiddeld gelijk gebleven ten opzichte van 2021.

Vanuit het Afvalfonds Verpakkingen dalen de opbrengsten van het plastic- metalen en drankverpakkingen. Omdat de uitbetalingen vanuit het Afvalfonds (via Stichting Nedvang) niet parallel liepen met de jaren is in 2022 met terugwerkende kracht nog een eenmalig bedrag ontvangen. Dit bedrag ter grootte van € 315.798 is met de tussenrapportage 2022 in de voorziening gestort. Daarnaast is met de Tussenrapportage 2022 een reserve egalisatievoorziening afvalstoffenheffing opgeheven en het saldo ter grootte van € 36.800 is overgeboekt naar de voorziening. Tenslotte is er in 2023 minder besteed dan ontvangen, zodat het resterend overschot 2022 van € 363.576 op afval is toegevoegd aan aan de egalisatievoorziening. De huidige stand komt met dit alles neer op € 787.174.

Onvoorziene eenmalige uitgaven kunnen hieruit worden gedekt en er deels voor zorgen dat fluctuaties van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2022

7.3 Afval

2.786.921

0.8 Overige baten en lasten:

0.10 Mutaties reserves

-

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

114.135

0.8 Overige baten en lasten:

Inkomsten 7.3 Afval, excl. Heffingen

-586.041

Netto kosten 7.3 Afval

2.315.016

Toe te rekenen kosten:

Overhead

313.578

BTW

463.380

Totale kosten

3.091.974

Storting tussenrapportage 2022 (afvalfondsopbrengst)

315.798

Opheffing egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

36.800

Storting voorziening

363.576

Totale kosten inclusief storting voorziening

3.808.149

Opbrengst heffingen

3.808.149

Dekking

100%

Naheffing Attero als gevolg van te weinig aangeleverd restafval

Het vigerend contract voor de Brabantbrede aanlevering van huishoudelijk restafval aan Attero kende een leverplicht van 510.000 ton per jaar (tot 1 februari 2017). Attero heeft over de looptijd van 2011 tot februari 2017 de boeteclausule geëffectueerd.

Over de periode van 2011-2014 is de uitspraak definitief in het voordeel van de gemeenten (die gezamenlijk optrekken in de Vereniging van Contractanten-VvC) gebleven en hoeft geen boete te worden betaald.

In augustus 2019 is door arbiters over de periode 2015 tot februari 2017 een eindvonnis gewezen, waarbij de voor gewesten en gemeenten ongunstige beslissingen in stand zijn gebleven. Brabantbreed betekent een naheffing voor minder aangeleverd restafval van zo’n 15 miljoen euro. De gemeenten van het voormalig GSV gewest (Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht, Steenbergen, Moerdijk, Rucphen en Bergen op Zoom) hebben gezien de aangeleverde tonnages in de jaren 2015 tot 1 februari geen factuur voor naheffing ontvangen. De VvC is een procedure gestart om het vonnis door de rechter te laten vernietigen. In deze vernietigingsprocedure zijn de gemeenten in het gelijk gesteld.

Attero is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Hof in de vernietigingsprocedure. Op 17 maart 2023 besloot de Hoge Raad een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag te vernietigen. Het gerechtshof had in 2021 juist bepaald dat de gemeenten de naheffing niet hoefden te betalen, omdat dat in strijd was met een eerder arbitraal vonnis. Helaas voor de gemeenten concludeerde de procureur-generaal van het Parket bij de Hoge Raad vorig jaar al dat het Gerechtshof daarmee zijn boekje te buiten ging. De procureur-generaal adviseerde nog de zaak terug te sturen naar het Gerechtshof, maar de Hoge Raad besloot in het eindoordeel de zaak zelf af te doen. De uitspraak van het Gerechtshof is vernietigd en de gemeenten moeten alsnog betalen.

Zoals eerder aangegeven heeft het voormalig GSV gewest geen naheffing van Attero ontvangen. Echter er zou nog een verdelingsvraagstuk onder de gewesten kunnen ontstaan om gezamenlijk de 15 miljoen te betalen. Het GSV gewest heeft eerder de stelling aangenomen geen factuur te hebben ontvangen dus ook niet te participeren in een verdelingsvraagstuk.

We houden u op de hoogte van de eventuele verdere ontwikkelingen.

Rioolrecht

Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2020 – 2023 is in september 2020 vastgesteld. Hierin is geregeld hoe de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat vervullen. Tevens is hierin verankerd de wijze waarop dit bekostigd gaat worden. Om niet al te grote schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een voorziening gevormd.

De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en de opbrengst rioolheffing bedroeg € 1.732.098.

In 2022 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden voor de rioleringsbudgetten, welke van oorsprong waren gebaseerd op het GRP 2020-2023. Daarbij is geïnventariseerd wat komend jaar (2023) benodigd is voor investeringskredieten totdat het nieuwe vGRP vanaf 2024 is opgesteld.

Tabel Rioolheffing

Steenbergen

Landelijk

Tarief (vast bedrag)

154

207

Opbrengst

1.732.098

Kwijtschelding mogelijk

Ja

Kostendekkendheid rioolheffing 2022

2.1 Verkeer en vervoer

150.384

7.2 Riolering

1.266.364

Mutatie Voorziening Baggerfonds

-

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

30.029

0.8 Overige baten en lasten:

Inkomsten 7.2 Riolering, excl. Heffingen

-

Netto kosten 7.2 Riolering

1.446.776

Toe te rekenen kosten:

Overhead

196.088

BTW

161.939

Totale kosten

1.804.804

Onttrekking voorziening

-72.706

Totale kosten incl. onttrekking voorziening

1.732.098

Opbrengst heffingen

1.732.098

Dekking

100%

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. We hebben voor 2022 25 aanslagen opgelegd.

Tabel Forensenbelasting

Steenbergen

Tarief

318

Opbrengst

7.950

Kwijtschelding mogelijk

Ja