Lokale heffingen

Op 28 februari 2017 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017 opgelegd. Deze gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en voor zover van toepassing hondenbelasting en woonforensenbelasting. Van de mogelijkheid om de aanslagen d.m.v. automatische incasso in 10 termijnen te voldoen wordt door 76% van de belastingplichtigen gebruik gemaakt.

Lokale lasten 2017

eenpersoonshuish.

meerpersoonshuish.

OZB

269

269

Afvalstoffenheffing

246

328

Rioolheffing

148

148

Totaal

663

745

Landelijk gem.

650

723

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 207.100,-. Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan dat de eenpersoonshuishoudens zowel voor het GFT als het restafval een kleine container hebben. Bij de meerpersoonshuishoudens is van 2 grote containers uitgegaan.

Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2017 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2017.

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2011 - 2017.

Kwijtschelding van belastingen

De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt.

Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige, die voor de automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geen formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente gelijk bij het opleggen van de belastingaanslag vermeld, dat er kwijtschelding is verleend. Eind 2016 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2016 volledige kwijtschelding hebben gehad aan het Inlichtingenbureau voorgelegd. Het Inlichtingenbureau toetst het inkomen, vermogen en zo ook of ze in het bezit zijn van een auto en geeft aan of ze voor volledige automatische kwijtschelding in aanmerking komen.

Belastingplichtige die in 2016 gedeeltelijke kwijtschelding hebben gehad en waarvan het Inlichtingenbureau zegt geen volledige automatische kwijtschelding te verlenen, hebben we een formulier toegestuurd om eventueel zelf een verzoek om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtscheldingsverzoeken

2017

2016

2015

Volledig

424

430

296

Gedeeltelijk

4

18

16

Afgewezen

197

118

105

In behandeling

25

Totaal

650

566

417

Bedrag

€ 180.953

€ 193.808

€ 132.698

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De OZB voor 2017 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2017 zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1-1-2016. Voor het belastingjaar 2016 gold de waardepeildatum 1-1-2015. De waarde van de woningen is tussen de 2 waardepeildata met 1,6% gestegen.

Vanaf 2009 is de woningmarkt in het slop geraakt. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt is vanaf 2014 het aantal verkochte woningen weer toegenomen.

Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hieronder een tabel met de tarieven 2016 en 2017 met de gerealiseerde opbrengst:

2017

2016

tarief

Opbrengst/
Opgelegd

tarief

Opbrengst/
Opgelegd

woningen

eigenaren

0,1299%

2.649.760

0,1328%

2.681.260

niet-woningen

eigenaren

0,1869%

995.771

0,1644%

850.880

gebruikers

0,1509%

614.840

0,1327%

547.189

Afvalstoffenheffing

De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Al sinds 2011 wordt er gewerkt met 4 containerpakketten die inwoners zelf mogen kiezen. De doelstelling hiervan is om een betere afvalscheiding te bewerkstelligen, en de burgers die het afval goed scheiden de mogelijkheid te bieden om minder afvalstoffenheffing te laten betalen. Veel inwoners kozen voor kleinere restafvalcontainers. De papiercontainer aan huis en de plaatsing van papier verzamelcontainers voor appartementen zorgden voor minder papier in het restafval. In april 2016 is de VANG doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van de rijksoverheid door de raad overgenomen. Dit betekent 100 kg restafval per inwoner in 2020. In 2017 is er in onze gemeente 232 kg /restafval/inwoner ingezameld. Daarom is gekozen voor een ander inzamelsysteem. Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval. Door de grondstoffen zoveel mogelijk aan huis in te zamelen hopen we op een betere afvalscheiding. In 2017 is begonnen met de voorbereidingen voor dit nieuwe inzamelsysteem. De tarieven van de containerpakketten blijven voorlopig nog gehanteerd.

De opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg € 2.846.400,- (raming € 2.854.600,-).

Rioolrecht

Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2014 – 2017 is in december 2013 vastgesteld Hierin is geregeld hoe de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat vervullen. Tevens is hierin verankerd de wijze waarop dit bekostigd gaat worden. Om niet al te grote schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een egalisatiereserve gevormd.

De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en de opbrengst rioolheffing bedroeg € 1.553.000,- (raming € 1.546.600,-).

Tabel rioolheffing

Steenbergen

Landelijk

tarief (vast bedrag)

148

192

Opbrengst

1.553.046

Kwijtschelding mogelijk

ja

Hondenbelasting

De toegepaste inflatiecorrectie is 1%. Hierdoor is het tarief afgerond met € 1,- gestegen. Het tarief voor de eerste hond is verhoogd van € 73,- naar € 74,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd.

Tabel hondenbelasting

Steenbergen

Landelijk

tarief (eerste hond)

74

55

Opbrengst

195.302

Kwijtschelding mogelijk

ja

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. Het merendeel van de opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-woningen in Nieuw-Vossemeer. In 2007 en 2008 zijn veel van deze woningen verkocht aan inwoners uit de gemeente Steenbergen of aan bedrijven voor de huisvesting van EU-werknemers. Hierdoor is de opbrengst fors teruggelopen. We hebben voor 2017 nog 26 aanslagen op kunnen leggen.

Tabel forensenbelasting

Steenbergen

tarief

291

Opbrengst

7.566

Kwijtschelding mogelijk

ja