Lokale heffingen

Op 29 februari 2016 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2016 opgelegd. Deze gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en voor zover van toepassing hondenbelasting en woonforensenbelasting. Van de mogelijkheid om de aanslagen d.m.v. automatische incasso in 10 termijnen te voldoen wordt door 63,5% van de belastingplichtigen gebruik gemaakt.

Lokale lasten 2016

eenpersoonshuish.

meerpersoonshuish.

OZB

€ 261

€ 261

Afvalstoffenheffing

€ 249

€ 331

Rioolheffing

€ 147

€ 147

Totaal

€ 657

€ 739

Landelijk gem.

€ 651

€ 723

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 196.100,-. Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan dat de eenpersoonshuishoudens zowel voor het GFT als het restafval een kleine container hebben. Bij de meerpersoonshuishoudens is van 2 grote containers uitgegaan.

Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2016 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2016.

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2010 - 2016.

Kwijtschelding van belastingen

De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt.

Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige, die voor de automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geen formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente gelijk bij het opleggen van de belastingaanslag vermeldt, dat hij kwijtschelding krijgt. Eind 2015 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2015 volledige kwijtschelding hebben gehad aan het Inlichtingenbureau voorgelegd. Het Inlichtingenbureau toetst het inkomen, vermogen en zo ook of ze in het bezit zijn van een auto en geeft aan of ze voor volledige kwijtschelding in aanmerking komen.

We hebben aan de mensen die in 2015 gedeeltelijke kwijtschelding hebben gehad en waarvan het Inlichtingenbureau zegt geen volledige kwijtschelding te verlenen, een formulier toegestuurd om eventueel zelf kwijtschelding aan te vragen..

Kwijtscheldingsverzoeken

2016

2015

2014

Automatisch

211

161

151

Volledig

219

135

141

Gedeeltelijk

18

16

11

Afgewezen

118

105

63

Totaal

566

417

366

Bedrag

€ 193.808

€ 132.698

€ 126.222

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De OZB voor 2016 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2016 zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1-1-2015. Voor het belastingjaar 2015 gold de waardepeildatum 1-1-2014. De waarde van de woningen is tussen de 2 waardepeildata met 1,1941% gestegen.

Vanaf 2009 is de woningmarkt in het slop geraakt. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt is vanaf 2014 het aantal verkochte woningen weer toegenomen.

Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hieronder een tabel met de tarieven 2015 en 2016 met de gerealiseerde opbrengst:

2016

2015

tarief

Opbrengst/
Opgelegd

tarief

Opbrengst/
Opgelegd

woningen

eigenaren

0,1328%

€ 2,681,260

0,1315%

€ 2,599,700

niet-woningen

eigenaren

0,1644%

€ 850,880

0,1558%

€ 687,400

gebruikers

0,1327%

€ 547,189

0,1257%

€ 432,900

Afvalstoffenheffing

De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Met ingang van 2011 is burgers de mogelijkheid geboden om het containerpakket naar eigen wens te kiezen. De doelstelling hiervan is om nog een betere afvalscheiding te bewerkstelligen, en de burgers die het afval goed scheiden de mogelijkheid te bieden om minder afvalstoffenheffing te laten betalen. Veel burgers kozen voor kleine containers, maar ook een combinatie is mogelijk. Gekozen kon worden uit 4 verschillende pakketten, met 4 verschillende tarieven. Vanaf 1 juli 2015 zijn alle laagbouwhuishoudens in onze gemeente voorzien van een papiercontainer aan huis. Hoogbouwaansluitingen, appartementen en woningen die geen plaats hebben voor een papiercontainer aan huis zijn aangesloten op bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers voor papier. De opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg € 2.860.003,- (raming € 2.853.354,-).

Rioolrecht

Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2014 – 2017 is in december 2013 vastgesteld Hierin is geregeld hoe de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat vervullen. Tevens is hierin verankerd de wijze waarop dit bekostigd gaat worden. Om niet al te grote schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een egalisatiereserve gevormd.

De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en de opbrengst rioolheffing bedroeg € 1.522.748,- (raming € 1.525.860,-).

Tabel rioolheffing

Steenbergen

Landelijk

tarief (vast bedrag)

€ 147

€ 193

Opbrengst

€ 1,522,748

Kwijtschelding mogelijk

ja

Hondenbelasting

De toegepaste inflatiecorrectie is 1%. Hierdoor is het tarief afgerond met € 1,- gestegen. Het tarief voor de eerste hond is verhoogd van € 72,- naar € 73,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd.

Tabel hondenbelasting

Steenbergen

Landelijk

tarief (eerste hond)

€ 73

€ 56

Opbrengst

€ 192,079

Kwijtschelding mogelijk

ja

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. Het merendeel van de opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-woningen in Nieuw-Vossemeer. In 2007 en 2008 zijn veel van deze woningen verkocht aan inwoners uit de gemeente Steenbergen of aan bedrijven voor de huisvesting van EU-werknemers. Hierdoor is de opbrengst fors teruggelopen. We hebben voor 2016 nog 20 aanslagen op kunnen leggen.

Tabel forensenbelasting

Steenbergen

tarief

€ 288

Opbrengst

€ 5,760

Kwijtschelding mogelijk

ja

Opties

Deel deze pagina: