Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft de opbrengsten 2018 uit de lokale heffingen weer:

Omschrijving

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Jaarrekening 2018

Onroerende zaakbelasting:

- eigenaren

3.645.500

3.686.400

3.756.000

- gebruikers

614.800

696.800

615.000

Afvalstoffenheffing

2.846.400

2.943.300

2.952.300

Rioolheffing

1.553.000

1.599.000

1.591.400

Hondenbelasting

195.300

99.200

97.800

Toeristenbelasting

106.400

80.000

56.000

Forensenbelasting

7.600

8.800

7.400

Reclamebelasting

62.400

55.400

57.200

Leges bouwvergunningen c.a.

951.600

723.900

779.200

Leges burgerzaken

453.400

427.900

440.100

Leges openbare orde

12.700

15.500

17.100

Marktgelden

3.100

3.100

2.700

Begraafrechten

52.700

55.700

42.200

Totaal

10.504.900

10.395.000

10.414.400

Op 28 februari 2018 zijn de, gecombineerde, aanslagen gemeentelijke belastingen 2018 opgelegd. De gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en voor zover van toepassing hondenbelasting en woonforensenbelasting. Van de mogelijkheid om de aanslagen d.m.v. automatische incasso in 10 termijnen te voldoen wordt door 74% van de belastingplichtigen gebruik gemaakt.

Lokale lasten 2018

eenpersoonshuish.

meerpersoonshuish.

OZB

273

273

Afvalstoffenheffing

254

338

Rioolheffing

152

152

Totaal

679

763

Landelijk gem.

654

721

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 213.500,-. Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan dat de eenpersoonshuishoudens zowel voor het GFT als het restafval een kleine container hebben. Bij de meerpersoonshuishoudens is van 2 grote containers uitgegaan.

Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2018 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2018.

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2012 - 2018.

Kwijtschelding van belastingen

De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt.

Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige, die voor de automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geen formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente gelijk bij het opleggen van de belastingaanslag vermeld, dat er kwijtschelding is verleend.

Eind 2017 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2017 volledige kwijtschelding hebben gehad aan het Inlichtingenbureau voorgelegd. Het Inlichtingenbureau toetst het inkomen, vermogen en zo ook of ze in het bezit zijn van een auto en geeft aan of ze voor volledige automatische kwijtschelding in aanmerking komen.

Belastingplichtigen waarvan het Inlichtingenbureau aangeeft niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking te komen, hebben we een formulier toegestuurd om eventueel zelf een verzoek om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtscheldingsverzoeken

2018

2017

2016

Volledig

381

424

430

Gedeeltelijk

18

4

18

Afgewezen

194

197

118

In behandeling

25

Totaal

593

650

566

Bedrag

€ 176.151

€ 180.953

€ 193.808

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De OZB voor 2018 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2018 zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1-1-2017. Voor het belastingjaar 2017 gold de waardepeildatum 1-1-2016. De waarde van de woningen is tussen de 2 waardepeildata met 2,9% gestegen.

Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt is vanaf 2014 het aantal verkochte woningen weer toegenomen, met een lichte daling in 2018.

Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hierna een tabel met de tarieven 2017 en 2018 met de gerealiseerde opbrengst:

2018

2017

tarief

Opbrengst/
Opgelegd

tarief

Opbrengst/
Opgelegd

woningen

eigenaren

0,1280%

2.700.103

0,1299%

2.649.760

niet-woningen

eigenaren

0,1898%

1.055.927

0,1869%

995.771

gebruikers

0,1533%

614.980

0,1509%

614.840

Afvalstoffenheffing

De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Tot en met het jaar 2018 was de afvalstoffenheffing gebaseerd op de inhoud van de GFT- en Restafvalcontainers aan huis.

Omdat er in onze gemeente erg veel restafval werd ingezameld (227 kg/inwoner/jaar) en nog heel veel bruikbare grondstoffen in het restafval zaten is gekozen voor een ander inzamelsysteem; Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval.

Door de grondstoffen zoveel mogelijk aan huis in te zamelen hopen we steeds dichter bij de door de raad vastgestelde VANG doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) te komen van 100 kg restafval per inwoner in 2020. Dit is tevens de doelstelling van de Rijksoverheid.

Na een intensieve voorbereidingsperiode is in april 2018 gestart met Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval.

Omdat de containers op 1 januari 2018 nog bij de huishoudens stonden is de afvalstoffenheffing in dit overgangsjaar nog hierop gebaseerd. Dat Omgekeerd Inzamelen op zich werkt is inmiddels bewezen. Er is veel minder fijn restafval en veel meer plastic verpakkingsafval en drankenkartons ingezameld. Er is wel een toename van het grof huishoudelijk restafval (milieustraat). Daar valt nog een flinke slag te slaan.

Een aantal ongunstige aanbestedingsresultaten voor de inzameling en verwerking van diverse afvalstromen, grotendeels veroorzaakt door de groeiende economie, zorgen voor een algemene verhoging op het tarief in 2019 en later.Er was een kleine stijging opgenomen in de tarieven afvalstoffenheffing 2018 maar dat bleek niet voldoende te zijn. De opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg € 2.952.300,- (raming € 2.943.300,-).

Rioolrecht

Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2014 – 2017 is in december 2013 vastgesteld Hierin is geregeld hoe de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat vervullen. Tevens is hierin verankerd de wijze waarop dit bekostigd gaat worden. Om niet al te grote schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een egalisatiereserve gevormd.

De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en de opbrengst rioolheffing bedroeg € 1.591.400,- (raming € 1.599.000,-).

Tabel rioolheffing

Steenbergen

Landelijk

tarief (vast bedrag)

152

194

Opbrengst

1.591.384

Kwijtschelding mogelijk

ja

Hondenbelasting

De tarieven voor de hondenbelasting zijn in 2018 naar beneden aangepast tot het niveau van de kosten van het hondenbeleid. Tevens is bij het bepalen van het tarief voor de hondenbelasting een inflatiecorrectie van 1,4% toegepast. Hierdoor is het tarief gehalveerd. Het tarief voor de eerste hond is verlaagd van € 74,- naar € 37,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 2,50 verhoogd.

Tabel hondenbelasting

Steenbergen

Landelijk

tarief (eerste hond)

37

50

Opbrengst

97.845

Kwijtschelding mogelijk

ja

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. We hebben voor 2018 25 aanslagen opgelegd.

Tabel forensenbelasting

Steenbergen

tarief

295

Opbrengst

7.375

Kwijtschelding mogelijk

ja