Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Bestuur en veiligheid

3.345

153

-3.192

3.586

-

-3.586

3.167

-

-3.167

Dienstverlening

1.467

1.095

-372

1.465

1.091

-374

1.422

1.418

-4

Sport en cultuur

2.722

685

-2.037

2.823

685

-2.138

2.851

676

-2.175

WMO en jeugd

13.737

8.032

-5.705

14.386

8.174

-6.212

15.726

8.867

-6.859

Economie, recreatie en participatie

11.190

8.641

-2.549

11.818

8.782

-3.036

11.834

9.445

-2.389

Milieu en ruimtelijke ordening

6.095

6.165

70

6.229

6.259

30

6.143

6.380

237

Beheer openbare ruimte

7.351

2.081

-5.270

8.168

3.306

-4.862

6.404

2.505

-3.899

Financiering

602

51

-551

259

1.042

783

379

1.018

639

Sub-totaal programma's

46.509

26.903

-19.606

48.734

29.339

-19.395

47.926

30.309

-17.617

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen

4.552

4.552

3.591

3.591

3.638

3.638

Algemene uitkeringen

20.121

20.121

20.764

20.764

20.853

20.853

Dividenden

12

12

19

19

19

19

Saldo financieringsfunctie

-

-

-

-

-

-

Overige algemene dekkingsmiddelen

15

15

36

36

-

-

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen

24.700

24.700

24.410

24.410

24.510

24.510

Overhead

6.176

50

-6.126

6.695

50

-6.645

6.592

73

-6.519

Heffing VPB

58

-58

58

-58

64

-64

Onvoorzien

262

31

-

-

Gereal. totaal saldo baten en lasten

-1.090

-1.688

310

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Bestuur en veiligheid

445

445

809

809

533

533

Dienstverlening

9

9

9

9

9

9

Sport en cultuur

325

325

416

416

485

485

WMO en jeugd

725

725

25

792

767

25

792

767

Economie, recreatie en participatie

500

22

-478

563

343

-220

804

184

-620

Milieu en ruimtelijke ordening

-

107

166

59

57

60

3

Beheer openbare ruimte

250

274

24

1.635

1.011

-624

3.685

2.521

-1.164

Financiering

40

40

14.045

14.519

474

14.297

14.551

254

Tot. Toev./onttrekk.reserves

750

1.840

1.090

16.375

18.065

1.690

18.868

19.135

267

Gerealiseerd resultaat

-

2

577