College Actie Programma

Inleiding

Het College Actie Programma (CAP) is de uitwerking van het raadsakkoord ‘Van ambitie naar actie’ 2022-2026. Met het CAP geeft het college vorm en inhoud aan de inzet van capaciteit, tijd en middelen ten behoeve van het raadsakkoord. In de begroting 2023 heeft het college hiervoor al een fundament gelegd door negen collegeprioriteiten te benoemen, te weten:

 1. Participatie(beleids)kader (het beleidskader is op 18 december 2023 vastgesteld)
 2. Toegankelijk sociaal domein
 3. Actieplan Wonen
 4. Ontwikkelplannen
 5. Duurzaamheid
 6. Gebiedsontwikkeling en Verkeer
 7. Maatschappelijk Vastgoed
 8. Economische Kracht en
 9. Organisatieontwikkeling (het programma is afgerond) 

Daarnaast heeft het college aanvullend nog tien projecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt als het gaat om het verdelen van schaarse middelen (geld en capaciteit). Dit zijn:

 1. Onderwijshuisvesting
 2. Ontwikkeling Vossenburcht
 3. Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen
 4. Woonwagens
 5. Omgevingsvisie 2024
 6. Uitvoeringsprogramma GVVP
 7. Project Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026
 8. Fort Henricus
 9. Linie van de Eendracht
 10. Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer

Over de voortgang op deze 19 collegeprioriteiten wordt uw raad vier keer per jaar geïnformeerd. Dit wordt gekoppeld aan de planning en controlcyclus. Rapportages vinden plaats bij de perspectiefnota, de tussenrapportage, de begroting en de jaarrekening. Vorig jaar is hiermee bij de perspectiefnota gestart. Na de rapportage in deze jaarrekening zal het rapporteren van de voortgang op de collegeprioriteiten geëvalueerd worden.

De CAP-prioriteiten Participatie(beleids)kader is op 18 december 2023 door uw raad vastgesteld en het programma Organisatieontwikkeling is op 1 december 2023 opgeleverd.

CollegeActieProgramma Jaarstukken 2023

Hieronder is een overzicht opgenomen van de uitgaven voor de CAP prioriteiten in 2023. Ook is een doorkijk gegeven van de reserve CollegeActieProgramma voor de komende jaren.

College Actie Programma

Begroting 2023

Rekening 2023

Resultaat

Budget

Programmabudgetten

Actieplan Wonen

80.000

85.188

-5.188

Via eenmalige budget

Duurzaamheid

100.000

68.970

31.030

Via SPUK CDOKE

Economische kracht

196.500

93.618

102.882

Via Uitvoeringsprogramma Economische kracht

Organisatie ontwikkeling

377.177

369.534

7.642

Via de reserve Transitie Organisatie

Budget CollegeActieProgramma

Participatie(beleids)kader

100.000

32.500

67.500

Budget CollegeActieProgramma

Ontwikkelplannen

60.000

25.000

35.000

Budget CollegeActieProgramma

Gebiedsontwikkeling en verkeer

356.000

127.480

228.520

Budget CollegeActieProgramma

Maatschappelijk Vastgoed

85.000

-

85.000

Budget CollegeActieProgramma

Overige budget

149.000

-

149.000

Budget CollegeActieProgramma

Totaal

750.000

184.980

565.020

Overhevelen naar reserve CAP

Doorkijk reserve CollegeActieProgramma

Reserve CollegeActieProgramma (CAP)

2024

2025

2026

2027

Beginsaldo

-

460.020

1.080.020

835.020

Overheveling 2023 (voorstel)

565.020

-

-

-

Extra middelen CAP (PPN 2024)

-

430.000

-

-

Aanvullende (onder)bestedingen

-105.000

190.000

-245.000

-215.000

Eindsaldo (verwacht)

460.020

1.080.020

835.020

620.020