Watergangen

Groot onderhoud waterbodems

Het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Steenbergen staan aan de lat voor het groot onderhoud van de watergangen in het stedelijk gebied. Het baggeren is een maatregel om een zo goed mogelijke doorstroming te realiseren en te behouden en draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Naast de watergangen die Waterschap Brabantse Delta in beheer en onderhoud heeft, heeft de gemeente Steenbergen ook een aantal grotere watergangen in beheer en onderhoud.

Baggerbeheerplan Stedelijke Water

In het Baggerbeheerplan Stedelijk Water 2019-2026 is vastgelegd welke hoeveelheid baggerspecie verwacht wordt om vrij te komen uit de watergangen en welke middelen nodig zijn voor het verwijderen, verwerken en afvoeren hiervan. Samen met het Waterschap wordt een meerjarenprogramma opgesteld en waar mogelijk en doelmatig wordt de samenwerking opgezocht om projecten te combineren.

De jaarlijkse storting in de voorziening baggeren bedraagt € 84.025, alleen voor 2022 is deze storting bij de tussenrapportage 2022 op nihil gezet omdat de uitgaven van voorgaande jaren minimaal waren. In 2022 hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden in de watergangen in Dinteloord. De stand van het baggerfonds is binnen de planperiode nog voldoende om komende jaren de geplande onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Baggerbeheerplan landelijk gebied

Net als voor het stedelijk gebied dient er voor de baggerwerkzaamheden in het buitengebied ook een beheerplan te worden opgesteld. In samenwerking met het waterschap zal inzichtelijk worden gemaakt om welke werkzaamheden het gaat, welke hoeveelheid baggerspecie er vrij gaat komen en hoe wordt omgegaan met de ontvangstplicht. De wijze van ontvangen heeft direct relatie met het overgaan naar ecologisch maaibeheer en zal andere maatregelen vergen dan voorheen.

Gemeente Steenbergen werkt nauw samen met waterschap Brabantse Delta in het project “baggeren stedelijk water”. In het laatste kwartaal van 2022 wordt de samenwerkingsovereenkomst baggeren stedelijk water in Steenbergen (SOK) 2023-2024 vastgesteld.

Onderhoud watergangen

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Onderhoud

Waterlozingen, sloten enz.

37.150

34.820

-

Stedelijk Baggeren (t.l.v. voorziening)

236.000

103.284

132.716

Investeringen

Verbetering regionale kering Westlandse Watergang

275.000

-

275.000