Financiële samenvatting

Hieronder geven wij de financiële resultaten van 2021 op hoofdlijnen weer. Verder is een overzicht van onze reservepositie opgenomen.

Financiële resultaat op hoofdlijnen

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.221.451. In de tussenrapportage 2021 werd rekening gehouden met een voordelig saldo van € 14.465. Een verkort overzicht van de lasten en baten over 2021 luidt als volgt:

Programma

Begroting 2021

begr. na wijz. 2021

Rekening 2021

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Mens & Samenleving

18.257.304

946.090

19.056.599

1.226.090

20.149.757

1.944.539

Kunst, cultuur & erfgoed

794.491

263.746

1.202.953

587.646

1.054.398

383.163

Leefomgeving & duurzaamheid

21.092.397

11.300.213

24.048.193

13.679.559

25.208.168

17.076.451

Economie, toerisme & recreatie

11.526.514

6.453.066

11.462.957

6.498.661

12.056.064

6.176.737

Bestuur en dienstverlening

12.382.275

45.212.866

12.679.367

46.472.578

12.849.786

46.958.735

Totaal

64.052.981

64.175.981

68.450.069

68.464.534

71.318.173

72.539.624

Geraamd begrotingssaldo/ gerealiseerd resultaat (-=N/+=V)

123.000

14.465

1.221.451

Het verloop van het verwachte resultaat naar het werkelijk resultaat (opgenomen zijn afwijkingen > € 50.000) is als volgt:

Programma/taakveld

Onderwerp

Voordelig

Nadelig

I/S/N

Verwacht resultaat Tussenrapportage 2021

14.645

Mens en samenleving

Samenkracht en burgerparticipatie

Jeugd- en jongerenwerk

312.870

I

Samenkracht en burgerparticipatie

Kleinschalig Collectief Vervoer

54.621

I

Wijkteams

Loketvoorziening Sociaal Domein

127.964

I

Maatwerk voorzieningen (WMO)

WMO Voorzieningen

81.351

I

Maatwerk dienstverlening 18-

Niet vrij toegank. Voorz. Jeugdzorg

414.943

I

Maatwerk dienstverlening 18-

Landelijk Transitie Arrangement

359.235

I

Geëscaleerde zorg 18-

Veiligheid Jeugdzorg

95.219

I

Volksgezondheid

Openb. gezondheidszorg/ Centr. Jeugd en gezin

76.000

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

217.423

I

Leefomgeving en duurzaamheid

Cultuur

Kunst- en Cultuurbeleid

78.119

I

Cultureel erfgoed

Monumenten

60.463

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

182.944

I

Leefomgeving en duurzaamheid

Crisisbeheersing

Steunfonds Covid-19

277.331

I

Verkeer, wegen en water

Wegen, straten en pleinen

848.812

I

Verkeer, wegen en water

Div. Projecten

187.745

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitaties, tussentijds winst

107.900

I

Sportaccommodaties

Diverse accommodaties

121.506

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen

200.560

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbeter openbaar groen

280.000

I

Afval

Gemeente reiniging/ milieustraat

71.000

I

Afval

Overige milieustraat

56.485

I

Milieubeheer

Energietransitie/ duurzaamheid

276.300

I/N

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet

561.000

I/N

Ruimtelijke Ordening

Overige gronden/ plan

476.400

I

Wonen en bouwen

Exploitatie overige panden

100.000

N

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

551.192

I/N

Economie , toerisme en recreatie

Bedrijfsloket en -regelingen

Agro foodcluster

400.000

N

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openluchtrecreatie

55.500

I/N

Inkomensregelingen

Gebundelde Uitkering inkomensvoorz. gem.

272.000

S

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet

104.000

I

Inkomensregelingen

Gem. minimabeleid en Bijstandsbesluit zelfstandigen

167.000

I

Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening /participatiebdget

317.000

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

286.088

I/N

Bestuur en dienstverlening

Bestuur

Wethouders/ voorm. wethouders pensioenfonds

257.000

I

Bestuur

Gemeenschappelijke regelingen

74.000

I

Burgerzaken

Reisbescheiden

77.123

I

Ondersteuning organisatie

Verschillende afdelingen

820.991

I

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten

50.226

I

Algemene uitkering gemeentefonds

Alg. uitkering/ SPUK regeling/ steunfonds Covid

964.228

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

48.099

I

Diverse overige verschillen*

59.683

I

Totaal

5.683.208

4.461.757

Voordelig resultaat jaarrekening 2021

1.221.451

*Dit betreft het saldo van diverse verschillen. In de financiële verantwoording bij de afzondelijke programma's is een meer gedetailleerde toelichting opgenomen van de verschillen boven € 50.000 per taakveld. Tevens worden de verschillen daar bruto toegelicht. Een compensatie met een afwijkende mutatie uit een reserve komt in de toelichting zowel terug bij het taakveld waarop de kosten worden verantwoord als bij de mutaties in de reserves van het betreffende programma. In bovenstaand samenvattend overzicht worden deze verschillen niet vermeld.

Reservepositie

Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota "Reserves en voorzieningen" door de gemeenteraad vastgesteld. In principe zijn er nog een 6-tal reserves. Een vergelijkend overzicht van 2020 en 2021 is als volgt:

Reserves

31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve

8.896

11.340

Waarvan vrije ruimte

6.047

7.916

Reserve Transitie Organisatie

855

1.416

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

-

44

Reserve Economische ontwikkeling

2.278

1.479

Reserve Beheer openbare ruimte

7.238

7.515

Bestemmingsreserve overig

11.657

12.443

Totaal

30.924

34.237

Vrije ruimte algemene reserve

De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen per 31 december 2021 € 861.530 en is er in de meerjarenbegroting 2022-2025 totaal een bedrag van € 318.500 aan verplichtingen opgenomen. Hierdoor bedraagt de netto vrije ruimte van de algemene reserve dan € 4.866.800, zie onderstaande tabel.

Vrije ruimte Algemene Reserve (bedrag * 1.000)

Stand vrije ruimte

6.047

Overloop verplichtingen 2021 naar 2022

861

Verplichtingen meerjarenbegroting 2022-2025

319

Netto vrije ruimte algemene reserve

4.867

De vrije ruimte van de algemene reserve is boven de minimale ondergrens van € 2.000.000 gebleven zoals is opgedragen in de motie "ondergrens Algemene Reserve" van 7 november 2019.

Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.