Wat willen we bereiken?

Beschrijving

Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties. De manier van communiceren vinden wij hierbij heel belangrijk. Wij onderschrijven het visiedocument Veerkrachtig Bestuur op de Brabantse Wal en brengen dit waar mogelijk tot uitvoering.

Wat zijn de ambities?

• Steenbergen blijft een zelfstandige gemeente en werkt met andere overheden aan gezamenlijke doelen die voor betere resultaten en efficiënter werken zorgen.

• We zetten het gedachtegoed “van gemeente naar gemeenschap” voort, waarbij de gemeente participeert in de plannen van onze inwoners en niet andersom.

• Dienstverlening is het hart van ons handelen; de kwaliteit beweegt mee met de verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen.

• We versterken de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Dienstverlening

De Rijksoverheid stelt hoge eisen aan de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening. Inwoners en ondernemers moeten producten digitaal kunnen afnemen. De technologische mogelijkheden veranderen snel. Inwoners en ondernemers hebben verschillende verwachtingen, willen zelf hun zaken regelen, hun informatiekanaal kiezen, ook buiten de kantooruren. De verwachting is dat gemeenten meegaan in deze ontwikkeling, met aandacht voor de inwoners die niet of minder digitaal vaardig zijn.

De ingezette digitalisering van dienstverlening zal de komende periode worden voortgezet, bijvoorbeeld door digitalisering van formulieren die bereikbaar zijn via de website van de gemeente.

Dienstverlening beperkt zich niet tot de diensten aan de balie van het gemeentehuis. Alle medewerkers dragen hun steentje bij aan de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers. Bij het verlenen van vergunningen, bij het beheer van de openbare ruimte, bij de uitvoering van de zorgtaken, maar ook de interne ondersteuning door en voor onze collega’s. Dat doen we via verschillende kanalen, via direct persoonlijk contact, via de telefoon, brieven, mailberichten, de website en social media.

Diverse ontwikkelingen stellen andere eisen aan dienstverlening. Bijvoorbeeld de komst van nieuwe medelanders , en ook de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Inspelen op de ontwikkelingen vraagt om vergaande digitalisering en om de ontwikkeling van vaardigheden van onze medewerkers. Om adequaat te reageren op de diverse ontwikkelingen wordt de visie op dienstverlening geactualiseerd en een uitvoeringsplan gemaakt om de dienstverlening verder te verbeteren.

Organisatieontwikkeling

Met de organisatieontwikkeling beogen we een op de samenleving gerichte organisatie te creëren die wendbaar en betrokken is. Dit sluit aan op de ambities van het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! Met ingang van 1 mei 2018 wordt gewerkt vanuit de nieuwe organisatiestructuur. De formele regelingen zijn hierop aangepast. De managementfuncties zijn per 1 juli 2018 ingevuld.

Versterken rol van de raad

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen hoe zaken (beleidsmatig) in de gemeente aangepakt moeten worden, wat het mag kosten en controleert ook of het goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die voor de stad, de dorpen en de inwoners van belang zijn. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

De gemeenteraadsleden hebben drie belangrijke taken: het vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente Steenbergen, het bepalen van het beleid (kaders stellen) en de controleren of het college van B&W de afgesproken zaken goed uitvoert. De raad stelt ook het geld beschikbaar voor deze zaken.

De gemeenteraad van Steenbergen wil de eigen rol versterken. Dat doen we door de volgende onderwerpen op te pakken:

1. De doorontwikkeling van de planning en control cyclus.

2. Een plan van aanpak voor de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.

In deze raadsperiode gaan we kijken wat er nodig is om bij de volgende verkiezingen een raadsbreed programma op te stellen waar de hele raad achter kan staan.

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissiw bezwaarschriften

2015

Verordening rekenkamercommissie

2015

Controleverordening (213 GW)

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Diverse belastingverordeningen

2018

Notitie inkoopbeleid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020