Overzicht bestuurlijke kaders per programma

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Programma Mens en samenleving

Nota Speelruimtebeleid

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020

Programma Kunst, cultuur en erfgoed

Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020

2010

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018

Programma Leefomgeving en duurzaamheid

Nota Grondbeleid (geactualiseerd in 2021)

2009

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2012

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Grondprijsbeleid

2014

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen (geactualiseerd in 2021)

2015

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht Steenbergen.

2016

Beheerplan wegen 2017-2021

2016

Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026

2016

Beheerplan openbare verlichting 2017-2021

2016

Groenbeheerplan 2017-2021

2016

Verordening starterslening

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Handhavingsbeleidsplan 2017-2020

2017

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020

2017

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie energie en ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Concept Regionale energiestrategie West-Brabant

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Programma Economie, toerisme en recreatie

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Programma Bestuur en dienstverlening

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Verordening rekenkamercommissie

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 2017

2017

Privacybeleid 2017 - 2019

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Diverse belastingverordeningen

2018

Notitie inkoopbeleid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2020

Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Controleverordening (213 GW)

2020