Kunstwerken

Beheerplan (asset) Kunstwerken 2022-2025

Het Beheerplan (assetsheet) Kunstwerken is gericht op het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken in de gemeente Steenbergen. De scope omvat onder andere bruggen, keermuren, beschoeiingen, steigers, duikers en overige objecten. Het beheerplan is geldig voor de planperiode 2022 tot en met 2025.

Beheerstrategie

De beheeruitgangspunten en ambities vertalen zich in de volgende beheerstrategie:

Klein onderhoud

Het klein of regulier onderhoud zijn dagelijkse onderhoudswerkzaamheden welke bedoeld zijn om de duurzaamheid van de kunstwerkonderdelen te verbeteren. Voorbeelden van maatregelen die onder klein onderhoud vallen zijn:

  • Conserveren / schilderen van leuningen;
  • Plaatselijk herstel (hout)constructies;
  • Reinigen van hemelwaterafvoeren.

Groot onderhoud

Het uitvoeren van groot onderhoud is bedoeld om de civieltechnische kunstwerken technisch gezien veilig en functioneel te houden. Daarnaast bevorderen maatregelen die onder groot onderhoud vallen de duurzaamheid van de constructie of constructieonderdelen. Groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van inspecties en/of nader onderzoek. Voorbeelden van maatregelen die onder groot onderhoud vallen zijn:

  • Vervangen van constructieonderdelen;
  • Groot onderhoud aan metselwerk en voegen.

Vervanging

Op het moment dat (alleen) onderhoud niet afdoende of rendabel is om de veiligheid te kunnen garanderen, dient een kunstwerk gerenoveerd of geheel vervangen te worden. Dit kan technische maar ook financiële redenen hebben.

  • De technische levensduur varieert per materiaalsoort van de hoofddraagconstructies. Deze varieert van 30 jaar tot 90 jaar;
  • Het advies voor grootschalige renovatie wordt altijd afgewogen tegen het geheel vervangen van een kunstwerk. Op basis van inspectieresultaten en nader onderzoek wordt een weloverwogen keuze gemaakt.

Monitoring

Het inspecteren van civieltechnische kunstwerken is zeer belangrijk. Door gestructureerd en systematisch inspecties uit te voeren wordt afname van de kwaliteit tijdig gesignaleerd. Om de veiligheid te waarborgen en de MJOP te actualiseren, zijn inspecties noodzakelijk. De gemeente Steenbergen hanteert hiervoor verschillende soorten inspecties met verschillende frequenties:

  • Als basis wordt uitgegaan van een 5-jaarlijkse inspectiecyclus. Op basis van de inspectieresultaten kan worden besloten tot het uitvoeren van nader onderzoek (zoals materiaalonderzoek). De houten kunstwerken zijn relatief oud. Deze kunstwerken worden jaarlijks geschouwd en de inspectiefrequentie wordt verhoogd naar eens per 3 jaar;
  • Bij nieuw aangelegde civieltechnische kunstwerken wordt een nul-inspectie uitgevoerd. Hierbij worden de vaste gegevens zoals onderdelen en materialen geregistreerd.

Op dit moment wordt voor de grotere kunstwerken het laatste deel van de beschouwing constructieve veiligheid uitgevoerd. Omdat het gaat om een omvangrijke taak is dit gedurende diverse jaren uitgevoerd.

Realisatie

Naast de reguliere werkzaamheden wordt in 2023 gewerkt aan de voorbereiding van de volgende projecten: Vervangen grondkeringen Zuidwal (Steenbergen), Westervoorstraat en de Ruijterstraat (Dinteloord) en Simon Luymesstraat (Nieuw Vossemeer), vervangen of verwijderen stuw Solmsbolwerk (Steenbergen) en aanleginrichtingen Lijsterbeslaan (Nieuw Vossemeer).

Hieronder een overzicht van de beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven voor 2022:

Onderhoud kunstwerken

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Onderhoud

Herstelkosten

67.700

-

-

Groot onderhoud

158.500

46.797

111.703

Investeringen

Vervanging kunstwerken

703.000

554.246

148.754

Vervanging kunstwerken 2020

644.100

644.100

-

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.069.515

28.174

1.041.341

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

387.171

6.040

381.131

Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk

21.500

20.632

868