Wat willen we bereiken?

Beschrijving

Een sterk economisch systeem in Steenbergen als onderdeel van de (sub-)regio wordt bepaald door een groot aantal factoren. Een goed functionerende arbeidsmarkt (arbeidsvraag, onderwijsaanbod en participatie), een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een actief en innovatief bedrijfsleven zijn hiervan belangrijke voorbeelden. Maar ook mobiliteit, duurzaamheid en een kwalitatief woon- en leefklimaat zijn van invloed op de economische kracht van onze gemeente. De lokale economie van Steenbergen maakt een belangrijk deel uit maar is ook afhankelijk van de werking van het (sub-) regionaal economisch ecosysteem. Uitgaan van onze eigen economische kracht en ambities is belangrijk. Maar onze lokale ambities zullen moeten worden versterkt met die van de regio.

Wat zijn de ambities?

• Een sterke lokale economie met focus op de sectoren biobased, agrofood en –techniek, recreatie en toerisme, MKB en de zorg.

• Versterken van de economische vitaliteit van het winkelhart (detailhandel).

• Verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

• We zetten in op de ontwikkelkansen in het bestaande Agro Food Cluster (AFC).

Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Economische Kracht

Een krachtig economisch systeem op lokaal niveau als onderdeel van de (sub-)regio. Het succes van een krachtige economie wordt bepaald door een groot aantal factoren. Een goed functionerende arbeidsmarkt (arbeidsvraag, onderwijsaanbod en participatie), aantrekkelijk vestigingsklimaat en actief en innovatief bedrijfsleven zijn hiervan in het oogspringende voorbeelden. Maar ook mobiliteit, duurzaamheid en een kwalitatief woon- en leefklimaat zijn van invloed op de economische kracht van onze gemeente. In deze opgave gaan we opzoek naar de kracht van de economie van Steenbergen. Vanuit de kracht maken we samen met ondernemers, hun vertegenwoordigers en het onderwijs keuzes. Waar zetten we op in? Waarmee bereiken we het grootst mogelijke maatschappelijk rendement en heeft doorwerkingskracht over meerdere sectoren?

De lokale economie van Steenbergen staat niet op zich. Het maakt deel uit van een groter regionaal geheel. Wij verbinden onze lokale ambitie met die van de regio. Op deze manier vergroot onze kans van slagen en is het effect groter. Wij hebben de ambitie om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Agrofood

De agrofood sector is van groot belang voor de Steenbergse economie. De topsector Agrofood bestrijkt veel facetten van de markt. Boeren, telers, voedselproducenten, gewasveredelaars, machinebouwers en verpakkers, zij maken allen onderdeel van de agrofood sector. In Steenbergen, met een groot areaal, zijn veel agrofood bedrijven gevestigd, zoals op het AFC Nieuw Prinsenland. De agrarische sector is daarmee ook één van de grootste werkgevers. De sector zorgt tevens voor verbindingen met andere sectoren zoals bijvoorbeeld biobased economy en logistiek. Belangrijke thema’s op dit moment zijn: gezonde voeding, precisielandbouw, reststromen en biobased verpakkingen.

Niet alleen voor Steenbergen maar ook de regio West-Brabant is de topsector Agrofood een belangrijke pijler om op te richten. De RWB en REWIN hebben dan ook mede hun focus gericht op deze sector en de innovatie daarvan.

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Verordening reclamebelasting

2017

Centrumplan Steenbergen

2018