Raadsprogramma

Er wordt gestreefd naar een goed lokaal bestuur met de bijbehorende bestuurlijke verhoudingen. Een lokaal bestuur dat toegankelijk is voor iedereen en zelf op stap gaat om het bestuur zo dicht mogelijk bij burgers, bedrijven en bezoekers te brengen. Wij zijn een gemeente die initiatief neemt, zichtbaar in de gemeenschap. Het college moet collegiaal besturen. Portefeuilles worden verdeeld, maar het collectief treedt naar buiten. De kernwethouder treedt op als aanspreekpunt voor de kern. Aan het inloopspreekuur zal opnieuw invulling worden gegeven. Bij het goed kunnen uitvoeren van de gemeentelijke taken hoort regionale samenwerking met andere gemeenten. Samenwerking biedt voordelen vanwege vermindering van kwetsbaarheid, verhogen van deskundigheid en natuurlijk ook het verminderen van de kosten. De resultaten van de samenwerking moeten duidelijk meetbaar zijn, waardoor goed kan worden getoetst of beoogde effecten worden bereikt. Nieuwe samenwerkingsinitiatieven worden aan deze criteria getoetst.

Samenwerken vindt vaak plaats in gemeenschappelijke regelingen. De rol van de gemeenteraad is daarbij te vaak, te snel beperkt. Dat moet worden voorkomen door aan de voorkant extra afspraken te maken over de invloed van de raden op de samenwerking. Afspraken over resultaten, gevolgen voor onze burgers, over betrokkenheid van lokaal bestuur en over zeggenschap.

Samenwerken in de regio is prima. Voorwaarde hierbij is dat de Steenbergen als zelfstandige gemeente blijft bestaan. Een gemeentelijke herindeling is geen optie.

Dorps- en stadsraden zijn belangrijke partners bij goed bestuur. Met deze raden zullen goede contacten worden onderhouden. Jaarlijks wordt een beeldvormend overleg tussen de dorpsraden en de gemeenteraad georganiseerd. Naast de raden zijn er ook anderen uit de gemeenschap die actief betrokken worden bij ontwikkelingen in een kern. Dit zijn mensen met aantoonbare kennis van zaken. Met de dorpsraden worden afspraken gemaakt over het betrekken van de goede mensen op het juiste moment.

De gemeenteraad is gestart met Beeldvormend, Oordeelvormend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. Het is belangrijk dat, waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van het beeldvormend vergaderen, waarbij raadsleden, collegeleden en ambtenaren open staan voor de meningen die daar gegeven worden. Al bij het vaststellen van de perspectiefnota worden door college en gemeenteraad voorstellen gedaan welke onderwerpen hiervoor in aanmerking komen. Bij de vaststelling van de begroting worden deze onderwerpen definitief vastgesteld. Deze punten vormen de basis, die uiteraard in overleg uitgebreid kunnen worden.

Voor het toekomstig besturen van de gemeente Steenbergen zijn mensen nodig die dit met enthousiasme willen doen. Het in kunnen zetten van burgercommissieleden wordt ondersteund. De jongerenraad zal een nieuwe kans en positie worden gegeven. De nieuwe jongerenraad zal dichter bij de gemeenschap werken en zo een actieve bijdrage leveren aan de voorbereiding van besluiten. Dit alles in de openbaarheid waar de gemeente veel waarde aan hecht.

Steenbergen moet veilig zijn, voor zowel jong en oud. Veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Er wordt samengewerkt met dorpsraden, toezichthouders en deskundigen waaronder natuurlijk de politie. Door informatie uit te wisselen wordt duidelijk op welk gebied veiligheid om extra aandacht vraagt. Veiligheid start met preventie en zorgen dat onveilige situaties niet hoeven te ontstaan. Soms kan dat zo eenvoudig zijn als slim verbeteren van wegen, paden en openbare verlichting. Soms via voorlichtingsprogramma's op scholen.

De politie is zichtbaar in onze gemeente. Initiatieven zoals de buurtpreventieteams worden ondersteund. Inzetten van hulpmiddelen om criminaliteit terug te dringen of op te sporen moet incidenteel mogelijk zijn. Cameratoezicht is daar een voorbeeld van.

Drugsgebruik en criminaliteit gaan vaak samen. De handel kweek en gebruik van drugs moet in onze gemeente stevig aangepakt worden. Dit geldt ook voor de regelmatige vernielingen die in onze gemeente plaatsvinden.