Balans (bedragen x € 1.000,)

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Materiële vaste activa

49.994

50.304

Investeringen met economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

-

-

- overige investeringen met een economisch nut

31.245

31.921

Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing

9.266

9.686

Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut

9.483

8.697

Financiële vaste activa

4.410

3.824

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

135

135

Overige langlopende leningen

4.201

3.689

Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > 1 jaar

74

Totaal vaste activa

54.404

54.128

Vlottende activa

Voorraden

-9.186

-6.855

Overige grond- en hulpstoffen

-

24

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-9.191

-6.887

Gereed product en handelsgoederen

5

8

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

18.903

12.581

Vorderingen op openbare lichamen

5.298

4.935

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

11.466

4.740

Overige vorderingen

2.139

2.906

Liquide middelen

292

265

Kassaldi

1

4

Banksaldi

291

261

Overlopende activa

2.012

426

Van Europ. en Ned. overheidslichamen nto voorschotbedr. door voorfin. op uitkeringen met een spec. bestedingsdoel;

1.717

-

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

295

426

Totaal vlottende activa

12.021

6.417

Totaal activa

66.425

60.545

.

.

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

32.029

32.145

Algemene reserve

8.694

8.896

Reserve transitie organisatie

377

855

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

168

-

Reserve economische ontwikkeling

2.278

2.278

Reserve beheer openbare ruimte

6.956

7.238

Bestemmingsreserve overig

10.963

11.657

Gerealiseerd resultaat

2.593

1.221

Voorzieningen

18.686

17.484

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.017

2.596

Egalisatievoorzieningen

13.413

12.566

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

2.256

2.322

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

5.157

82

Onderhandse leningen van:

-Binnenlandse banken of financiële instellingen

5.000

Waarborgsommen

157

82

Totaal vaste passiva

55.872

49.711

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar)

4.797

5.414

Kasgeldleningen, bij openbare lichamen

-

-

Overige kasgeldleningen

-

-

Banksaldi

-

-

Overige schulden

4.797

5.414

Overlopende passiva

5.756

5.420

Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

1.317

1.969

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

4.439

3.451

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva

10.553

10.834

Totaal passiva

66.425

60.545

Gewaarborgde geldleningen

1.859

2.055