Balans

x € 1.000,--

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Materiële vaste activa

41.486

40.271

Investeringen met economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

- overige investeringen met een economisch nut

32.729

33.817

Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing

6.860

5.560

Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut

1.897

894

Financiële vaste activa

2.122

1.815

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

135

135

Overige langlopende leningen

1.987

1.680

Overige uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of langer)

-

Totaal vaste activa

43.608

42.086

Vlottende activa

Voorraden

3.996

5.193

Grond- en hulpstoffen

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

Overige grond- en hulpstoffen

38

15

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

3.951

5.172

Gereed product en handelsgoederen

7

6

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

25.120

23.600

Vorderingen op openbare lichamen

8.592

6.182

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

13.672

14.691

Overige vorderingen

2.856

2.727

Liquide middelen

646

574

Kassaldi

2

2

Banksaldi

644

572

Overlopende activa

259

380

Overige vooruitbetaalde bedragen

259

380

Totaal vlottende activa

30.021

29.747

Totaal activa

73.629

71.833

.

.

x € 1.000,--

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

41.261

40.950

Algemene reserve

13.071

4.535

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

285

367

Reserve economische ontwikkeling

2.210

39

Reserve beheer openbare ruimte

10.885

8.900

Bestemmingsreserve overig

14.233

24.082

Gereasileerde resultaat

577

3.027

Voorzieningen

19.369

20.317

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.961

2.250

Egalisatievoorzieningen

15.841

16.671

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

1.567

1.396

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2

83

Waarborgsommen

2

83

Totaal vaste passiva

60.632

61.350

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar)

6.810

4.797

Banksaldi

Overige schulden

6.810

4.797

Kasgeldleningen, bij openbare lichamen

Overige kasgeldleningen

Overlopende passiva

6.187

5.686

Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

6.187

5.686

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

.

.

Totaal vlottende passiva

12.997

10.483

Totaal passiva

73.629

71.833

Gewaarborgde geldleningen

3.005

3.197