Balans

x € 1.000,--

Activa

31-12-2016

31-12-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Materiële vaste activa

40.271

39.592

Investeringen met economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

-

- overige investeringen met een economisch nut

33.817

32.992

Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing

5.560

5.668

Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut

894

932

Financiële vaste activa

1.815

1.651

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

135

135

Overige langlopende leningen

1.680

1.516

Overige uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of langer)

-

-

Totaal vaste activa

42.086

41.243

Vlottende activa

Voorraden

5.193

6.425

Grond- en hulpstoffen

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-7

Overige grond- en hulpstoffen

15

22

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

5.172

6.407

Gereed product en handelsgoederen

6

3

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

23.600

21.759

Vorderingen op openbare lichamen

6.182

5.318

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

14.691

12.902

Overige vorderingen

2.727

3.539

Liquide middelen

-

574

208

Kassaldi

2

6

Banksaldi

572

202

Overlopende activa

380

513

Overige vooruitbetaalde bedragen

380

513

Totaal vlottende activa

29.747

28.905

Totaal activa

71.833

70.148

.

x € 1.000,--

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

Vaste passiva

Eigen vermogen

40.950

45.125

Algemene reserve

2.010

2.253

Bestemmingsreserves

35.913

42.770

Gereasileerde resultaat

3.027

102

Voorzieningen

Voorzieningen

20.317

13.890

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.250

1.800

Egalisatievoorzieningen

16.671

10.658

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

1.396

1.432

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

83

1

Waarborgsommen

83

1

Totaal vaste passiva

61.350

59.016

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar)

4.797

6.562

Banksaldi

991

Overige schulden

4.797

5.571

Kasgeldleningen, bij openbare lichamen

Overige kasgeldleningen

Overlopende passiva

5.686

4.570

Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

5.686

4.565

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

5

Totaal vlottende passiva

10.483

11.132

Totaal passiva

71.833

70.148

.

Gewaarborgde geldleningen

3.197

3.574

Opties

Deel deze pagina: