Balans (bedragen x € 1.000,)

Activa

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Materiële vaste activa

48.396

47.805

Investeringen met economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

-

-

- overige investeringen met een economisch nut

31.081

32.127

Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing

8.942

8.606

Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut

8.373

7.072

Financiële vaste activa

3.351

2.998

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

135

135

Overige langlopende leningen

3.216

2.863

Totaal vaste activa

51.747

50.803

Vlottende activa

Voorraden

-2.497

-1.220

Grond- en hulpstoffen

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

Overige grond- en hulpstoffen

48

7

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-2.554

-1.234

Gereed product en handelsgoederen

9

7

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

13.659

13.810

Vorderingen op openbare lichamen

7.865

4.004

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

3.333

6.976

Overige vorderingen

2.461

2.830

Liquide middelen

376

495

Kassaldi

4

1

Banksaldi

372

494

Overlopende activa

503

507

Van Europ. en Ned. overheidslichamen nto voorschotbedr. door voorfin. op uitkeringen met een spec. bestedingsdoel;

-

-

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

503

507

Totaal vlottende activa

12.041

13.592

Totaal activa

63.787

64.394

.

.

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

34.739

36.993

Algemene reserve

11.340

9.735

Reserve transitie organisatie

1.416

1.918

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

44

44

Reserve economische ontwikkeling

1.479

3.777

Reserve beheer openbare ruimte

7.515

7.395

Bestemmingsreserve overig

12.443

13.273

Gerealiseerd resultaat

502

851

Voorzieningen

17.233

18.745

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.853

2.505

Egalisatievoorzieningen

12.088

14.667

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

2.292

1.573

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

82

2

Waarborgsommen

82

2

Totaal vaste passiva

52.054

55.740

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar)

4.954

5.519

Kasgeldleningen, bij openbare lichamen

-

-

Overige kasgeldleningen

-

-

Banksaldi

-

-

Overige schulden

4.954

5.519

Overlopende passiva

6.779

3.135

Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

3.977

936

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.802

2.199

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

-

Totaal vlottende passiva

11.733

8.654

Totaal passiva

63.787

64.394

Gewaarborgde geldleningen

2.250

2.441