Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

Gemeente Steenbergen

Gemeenten < 25.000 inwoners

Formatie (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

2022

7,9

Bezetting (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

2022

7,8

Apparaatskosten (eigen indicator)

Kosten per inwoner

2022

€708

Externe inhuur (eigen indicator)

% totale loonsom (incl.inhuur)

2022

15

Overhead (eigen indicator)

% totale lasten (excl.res.)

2022

13

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2021

6

8

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2022

0,4

0,7

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

2022

3,5

2,7

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2022

0,8

1,2

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2022

4,3

4,4

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar).

2021

1

1

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2020

55,6

50,3

Absoluut verzuim

Het aantal, niet op een school ingeschreven, leerlingen per 1.000 leerlingen.

2021

1,7

2,9

Relatief verzuim

Het relatieve aantal, ongeoorloofd afwezige, leerplichtigen per 1.000 leerlingen.

2021

15

14

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar)

2021

1,8

1,5

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

In percentage van alle jongeren tot 18 jaar

2022

12,4

geen data

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

In percentage van alle jongeren tot 18 jaar

2022

0,8

geen data

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

In percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

2022

0,3

geen data

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners.

2022

790

596

Functiemenging

Relatieve verhouding tussen banen en woningen.

2021

42,8

48,9

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

2021

150,1

172,1

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2021

505,6

678,6

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2021

1

1

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2021

5

3

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

2022

72,5

72,9

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

2021

239,7

215,4

Personen met een lopend re-integratietraject

Het aantal reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2022

78,1

142,1

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg)

2020

126

129

Hernieuwbare elektriciteit

Berekend percentage.

2020

37,7

geen data

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

2022

8,2

8,7

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder per honderdpersonen van 20 tot 65 jaar.

2022

72,7

80,2

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000).

2022

286

344

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar.

2022

779

geen data

Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar.

2022

901

geen data