Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2019

Huidige meting

Gemeente < 25.000

Bestuur en veiligheid

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2019

6,4

6,84

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2019

6,4

6,66

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2019

€534

€616

Externe inhuur

% totale loonsom (incl.inhuur)

2019

15

12

Overhead

% totale lasten (excl.res.)

2019

13

13,6

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inwoners 12-17jr

2018

238

159

100

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2018

0,6

0,6

0,6

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2018

3,4

2,8

2,9

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2018

1,7

1,8

2,1

Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte)

aantal per 1.000 inwoners

2018

4,9

6,4

3,6

Jongeren met delict voor rechter

%

2017

0,78

-

1

Sport en cultuur

% Niet-sporters

%

2016

55,6

55,6

48,9

WMO en jeugd

Absoluut verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2018

3,44

5

1,2

Relatief verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2018

25,01

17

17

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2017

1,5

1

1,4

Melding kindermishandeling

%

2014

nb

0,5

0,47

Achterstandsleerlingen

%

2012

10,09

10,09

8,37

Jongeren met jeugdhulp

% van jongeren tot 18 jaar

2019

11

9,6

8,8

Jongeren met jeugdbescherming

% van jongeren tot 18 jaar

2019

1,3

1

0,9

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2019

0,3

0,3

0,4

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2018

29

610

496

Recreatie, economie en participatie

Functiemenging

%

2018

41,1

41,9

48,3

Bruto gemeentelijk product

89

Vestigingen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2018

125,4

214,3

154

Banen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2018

456

382,7

539,8

Werkloze jongeren

%

2018

1,6

1

1

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

68,1

68,8

68,7

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2018

22,3

20,4

21,3

Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)

personen per 1.000 inw. 15-74jr

2019

18

5,1

9

Kinderen in armoede

%

2018

4,86

5

4

Milieu en Ruimtelijke ordening

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2018

187

120

136

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

19,5

26,3

NB

Nieuwbouw

aantal per 1.000 woningen

2018

12,9

7,1

8,6

Demografische druk

%

2019

65,9

52,1

60,8

Financiering

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

dzd euro

2019

207

215

NB

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2019

672

695

708

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2019

757

784

784