Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

Gemeente Steenbergen

Landelijk

Bestuur en veiligheid

Formatie (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

2020

7,3

Bezetting (eigen indicator)

Fte per 1.000 inwoners

2020

6,7

Apparaatskosten (eigen indicator)

Kosten per inwoner

2020

€618

Externe inhuur (eigen indicator)

% totale loonsom (incl.inhuur)

2020

26

Overhead (eigen indicator)

% totale lasten (excl.res.)

2020

13

Verwijzingen Halt

aantal per 1.000 inwoners 12-18jr

2020

201

132

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2019

0,8

2,3

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2019

2,8

4,9

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2019

1,6

2,3

Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte)

aantal per 1.000 inwoners

2019

4,7

6,3

Jongeren met delict voor rechter

%

2017

-

1

% Niet-sporters

%

2016

55,6

48,7

WMO en jeugd

Absoluut verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2019

2,3

2,4

Relatief verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2019

18

26

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2019

2,2

2

Melding kindermishandeling

%

2014

0,5

0,7

Achterstandsleerlingen

%

2012

10,09

11,61

Jongeren met jeugdhulp

% van jongeren tot 18 jaar

2020

11,9

11,9

Jongeren met jeugdbescherming

% van jongeren tot 18 jaar

2020

1,1

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2020

0,4

0,4

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2020

570

700

Functiemenging

%

2019

42,2

53,2

Bruto gemeentelijk product

Vestigingen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2019

129,3

151,6

Banen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2019

457,8

792,1

Werkloze jongeren

%

2018

1

2

Netto arbeidsparticipatie

%

2019

69,8

68,8

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2019

20,6

37,4

Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)

personen per 1.000 inw. 15-74jr

2019

7,6

20,7

Kinderen in armoede

%

2018

5

7

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

106

163

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

29,5

18,2

Nieuwbouw

aantal per 1.000 woningen

2020

6,3

8,9

Demografische druk

%

2020

69,5

70

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

dzd euro

2020

229

270

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2020

729

700

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2020

826

773

Bron eigen indicatoren: jaarrekening 2020

Bron overige indicatoren: Waarstaatjegemeente.nl