Wat willen we bereiken?

Beschrijving

Leefomgeving en Duurzaamheid gaat over de leefomgeving van onze inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld de buurt, de wijk, het centrum, het buitengebied, het bedrijventerrein of het sportveld. Centraal staat het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen zo regelvrij mogelijk kunnen functioneren. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

Wat zijn de ambities?

• Wij gaan voor een groene gemeente. Biodiversiteit, een zo groot mogelijke variatie in flora en fauna, neemt daarbij een belangrijke plaats in. We stimuleren onze inwoners en ondernemers hieraan een bijdrage te leveren.

• Zorgen voor voldoende energieneutrale woningen voor alle doelgroepen.

• Goede vervoersvoorzieningen zijn belangrijk voor Steenbergen. Wij zetten ons in om de bestaande voorzieningen in stand te houden.

• Arbeidsmigranten vertegenwoordigen een grote groep in onze samenleving. Huisvesting, integratie, onderwijs en het voorkomen van uitbuiting van/voor deze inwoners vraagt om een passende benadering.

• Steenbergen wil in 2040 energieneutraal zijn. Er wordt op dit moment nog maar weinig alternatieve energie opgewekt en dat willen we veranderen. Door in te zetten op wind, water, zon, aardwarmte, restwarmte. Wij stellen ons proactief op en houden de regie zoveel mogelijk in eigen hand. Wij gaan onze inwoners en ondernemers nog meer stimuleren on hieraan bij te dragen en geven zelf het goede voorbeeld.

• We willen goede voorzieningen bieden, zodat inwoners en ondernemers gestimuleerd worden om hun afval gescheiden aan te bieden.

• Wij bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. De Toekomstvisie voor Steenbergen geeft onder andere richting aan de manier waarop we de Omgevingswet in de praktijk gaan brengen.

• We nemen onze verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

• Een veilige leefomgeving en het gevoel van veiligheid in onze kernen worden nog verder verbeterd. Het buitengebied krijgt daarbij bijzondere aandacht.

• Onze wijkteams zijn de “ogen en oren” van de gemeente. Steeds meer krijgen de wijkteams een rol in het signaleren van situaties die aandacht vragen. Dit vraagt om een doorontwikkeling van deze teams.

Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Energietransitie

Door optimaal in te zetten op gebruik van wind, water, zon, aardwarmte en restwarmte willen we de ambitie van een energieneutraal Steenbergen realiseren. Met behulp van klimaatadaptatie wordt Steenbergen klimaatbestendig. Ook inzet op de circulaire economie biedt kansen. Met een proactieve houding, regie voeren en door samenwerking aan te gaan in de regio en met inwoners en bedrijven verzilveren we kansen. Als gemeente zetten wij ons in voor deze transitie met de samenleving zonder de sociale aspecten hiervan uit het oog te verliezen.

Biodiversiteit

Voor de kwaliteit van de leefomgeving is de biodiversiteit van groot belang. Met de fysieke ontwikkelingen de afgelopen decennia is de biodiversiteit onder druk komen te staan. Biodiversiteit kan gebruikt worden als een indicator van de gezondheid van een ecosysteem. Biodiversiteit hangt nauw samen met de klimaatopgave. Als gemeente dienen we aan de voorkant van planontwikkelingen aandacht te hebben voor de biodiversiteit.

Integrale Veiligheid

De veranderingen in de samenleving, economische groei en de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich voordoen brengen nieuwe of andere vraagstukken met zich mee op het gebied van integrale veiligheid. De opgave voor een veiligere leefomgeving en veilige kernen waarin onze inwoners zich veilig voelen ligt voor ons. Om deze opgaven te kunnen realiseren hebben wij ruimte vrijgemaakt voor (strategische) capaciteit op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale en regionale economie. De sterke groei van het aantal arbeidsmigranten gaat ook gepaard met nieuwe vraagstukken. Het huisvestingsbeleid is op papier op orde, maar de praktijk is weerbarstiger. Waar huisvesten we grote groepen (tijdelijke) arbeidsmigranten? Wat betekent het voor de leefbaarheid in onze woonwijken, wanneer daar veel arbeidsmigranten verblijven? En als we streng handhaven, welke effecten brengt dat met zich mee? Binnen de opgave Arbeidsmigranten nemen we maatregelen op korte termijn, en is in 2019 ons beleid herzien, in samenspraak met (grote) werkgevers, huisvesters, uitzendbureaus, en mensen die het (be)treft.

Omgevingswet

Als we het hebben over de omgevingswet dan hebben we het over de transitie in het fysiek domein waar minder regels en meer vertrouwen meer ruimte moeten bieden voor initiatieven en maatwerk. De gemeente moet nieuwe instrumenten eigen maken en participeren en co-creëren met burgers en bedrijven. Ook moet het proces digitaal functioneren en waar mogelijk vergunningsprocessen verkorten en verminderen. Dit is een zoektocht voor elke gemeente. Het bepalen van de ambitie en implementatiestrategie is de eerste stap in de transitie die voor ons ligt.

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex

2006

Nota gemeentelijke grondbeleid

2009

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2012

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Strategische Agenda Regio West Brabant

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Verordening Duurzaamheidslening

2013

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2014

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Grondprijsbeleid

2014

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2015

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht Steenbergen.

2016

Beheerplan wegen 2017-2021

2016

Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026

2016

Beheerplan openbare verlichting 2017-2021

2016

Groenbeheerplan 2017-2021

2016

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018

2016

Verordening starterslening

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Handhavingsbeleidsplan 2017-2020

2017

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020

2017

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Algemene Plaatselijke verordening

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2010 (herzien jan.2020)