Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit:

1. Een financiële samenvatting

2. Het jaarverslag

  • De programmaverantwoording
  • De paragrafen

3. De jaarrekening

  • Inclusief de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa)

In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen:

  • Een korte beschrijving van de inhoud van het programma.
  • Wat hebben we bereikt? Hierin staan: voortgang van de effectindicatoren, de verschillende opgaven van het programma en de kaders en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd.
  • Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en begroting (na wijziging).

Voortgang beleid

In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt.

"afgerond"

of

"volgens planning"

"in ontwikkeling"

"niet gehaald"

Een "groene smiley" betekent dat het is afgerond of volgens planning loopt, een "gele smiley" dat het in ontwikkeling is en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven, ook voor de items die op schema liggen.

Financiële toelichting per programma

Voor een toelichting op en de analyse van de afwijkingen, verwijzen wij u naar de toelichtingen onder de desbetreffende programma's in de jaarstukken. Als ondergrens voor een te geven toelichting is in principe een voor- of nadeel van € 50.000,- (0,1 % van de totale lasten) op een taakveld gehanteerd. Het komt dus voor dat de toegelichte bedragen niet optellen tot het totale programmaverschil. Het niet toegelichte resterende saldo per programma betreft een cumulatie van kleinere verschillen.

In diverse tabellen wordt middels een i of s aangegeven of een genoemd bedrag incidenteel (i) of structureel (s) is. Daarnaast wordt de n (neutraal) gebruikt om aan te geven dat dit posten betreffen die geen invloed hebben op het exploitatieresultaat. Het gaat dan voornamelijk om incidentele posten die worden gedekt door een onttrekking aan een reserve.

Beleidsindicatoren

De verplichting van het opnemen van deze beleidsindicatoren is ingegaan bij de begroting 2017. Het doel daarbij is om de sturing van de raad te versterken en gemeenten beter te kunnen vergelijken.

In dat licht stellen wij voor om een voorstel tot beleidsindicatoren te betrekken bij de ambitie om samen met de raad te komen tot een meer meetbare begroting met indicatoren.

Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen. Hierin staan de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen.

De jaarrekening is een financiële verantwoording waar een toelichting wordt gegeven op de balans en het resultaat.

De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen:

* Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

* Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op:

- overzicht van baten en lasten;

- de post onvoorzien;

- het overzicht van incidentele baten en lasten;

- het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve;

- informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipuplieke sector (WNT);

- overzicht algemene dekkingsmiddelen.

* De balans: geeft inzicht in de financiële positie als uitkomst van het financiële beheer en beleid

* Sisa: verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen