Wat willen we bereiken?

Beschrijving

Mens en Samenleving gaat over al onze inwoners. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen telt mee. En iedereen moet ook op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar zo nodig zorgen wij voor ondersteuning, bijvoorbeeld door voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en Armoedebeleid.

Wat zijn de ambities?

• Wij streven naar sterke kernen en inwoners die zoveel mogelijk hun eigen boontjes kunnen doppen. Inwoners, stadsraad, dorpsraden, instellingen, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en wijkteams (sociaal en fysiek) weten elkaar te vinden en werken samen.

• De gemeente staat naast haar inwoners om hen te begeleiden bij het realiseren van hun plannen.

• Wij vinden het belangrijk de balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorgvoorzieningen te verstevigen.

• Wij willen weten wat er leeft bij de jeugd en wat zij nodig hebben om hier op een prettige manier op te groeien.

• Gemeenschapshuizen zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten voor allerlei activiteiten en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. Daarom gaan we gemeenschapshuizen die nog niet optimaal functioneren ondersteunen.

• Inwoners die als gevolg van armoede hulp nodig hebben moeten op een makkelijke en laagdrempelige manier de weg naar hulp weten te vinden.

• Op het gebied van volksgezondheid staan we voor een grote opgave. Vergrijzing, toenemende obesitas bij de jeugd en toenemende psychische klachten vragen om een gerichte aanpak.

Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden:

Leefbaarheid & Kernen

We streven naar sterke kernen en inwoners. Samenwerking tussen inwoners, burgerorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeente, geeft inzicht in wat er speelt, welke behoeften er zijn, wat goed gaat en wat beter kan. Er ontstaat een sterk netwerk van partners in en tussen de kernen. We steunen en stimuleren initiatieven vanuit de samenleving, onder andere door middel van het initiatievenfonds.

De gemeente wordt, nog meer dan zij al is, een betrouwbare, benaderbare en transparante partner voor de inwoners van Steenbergen. Bovendien willen we inwoners meer betrekken bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Het accountmanagement dat we voor de kernen en bewonersorganisaties willen inrichten, betekent een forse omslag in denken en werken.

Transformatie Sociaal Domein

We ondersteunen inwoners van Steenbergen die, tijdelijk of structureel, niet op eigen kracht kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving, zonder werk en inkomen raken, of problemen ondervinden bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Binnen de opgave Transformatie Sociaal Domein werken we aan een effectieve en efficiënte dienstverlening voor onze inwoners. Met een plan van aanpak Bedrijfsvoering werken we onder meer aan betere monitoring van en sturing op het sociaal domein, aan de hand van actuele beleid en managementinformatie. We bouwen verder aan een goede samenwerkingsrelatie met onze maatschappelijke partners en de gemeenten in de regio. Wat betreft Jeugd hebben we vanuit het actieplan aandacht voor de relatie met huisartsen en het onderwijs. We zetten in op meer ambulante ondersteuning, waarmee we doorverwijzing naar zwaardere jeugdzorg willen voorkomen. De kwaliteitsimpuls Welzijn en de vorming van sociale wijkteams, zoals die in 2018 is gestart, krijgt in 2019 zijn volle beslag. Een duurzame oplossing voor het Jeugdhonk maakt ook deel uit van deze opgave. We stellen in 2019 en 2020 incidenteel middelen beschikbaar, om een structurele verlaging van de budgetten en een nieuw evenwicht in de begroting voor het sociaal domein te realiseren.

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Nota Speelruimtebeleid

2010

Visie Jongerenwerk

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018