Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft de opbrengsten 2020 uit de lokale heffingen weer:

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

Onroerende zaakbelasting:

- eigenaren

3.923.400

4.062.005

4.074.073

- gebruikers

679.700

765.942

726.568

Afvalstoffenheffing

3.329.700

3.711.336

3.698.739

Rioolheffing

1.646.000

1.694.940

1.717.421

Hondenbelasting

99.700

103.287

98.476

Toeristenbelasting

74.600

79.200

79.215

Forensenbelasting

7.200

7.084

6.776

Reclamebelasting

71.500

83.150

68.524

Leges bouwvergunningen c.a.

565.100

760.135

762.632

Leges burgerzaken

293.800

440.743

215.493

Leges openbare orde

19.900

13.000

8.259

Marktgelden

2.800

3.100

1.840

Begraafrechten

53.900

71.682

21.456

Totaal

10.767.300

11.795.604

11.479.471

Op 28 februari 2020 zijn de, gecombineerde, aanslagen gemeentelijke belastingen 2020 opgelegd. De gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en voor zover van toepassing hondenbelasting en woonforensenbelasting. Van de mogelijkheid om de aanslagen d.m.v. automatische incasso in 10 termijnen te voldoen wordt door 68% van de belastingplichtigen gebruik gemaakt.

Lokale lasten 2020

eenpersoons-huishoudens

meerpersoons-huishoudens

OZB

262

262

Afvalstoffenheffing

293

389

Rioolheffing

159

159

Totaal

714

810

Landelijk gem.

648

720

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 216.000,-. De tariefstelling voor de afvalstoffenheffing is met ingang van 2020 gebaseerd op één- of meerpersoonshuishouden.

Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2020 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2020.

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2013 - 2020.

Vervolgonderzoek lokale heffingen

In 2020 is - in samenspraak met de raad - invulling gegeven aan de motie "vervolgonderzoek lokale heffingen". Dit onderzoek heeft zich gericht op twee belangrijke heffingen, te weten de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De resultaten van het onderzoek zijn verankerd in de belastingverordeningen voor 2021. Op 17 december 2020 heeft de raad deze verordeningen vastgesteld. De doelstelling van het onderzoek, gericht op het beheersbaar houden van de lasten voor onze inwoners, is daarmee behaald. Voor een groot deel van de inwoners valt de aanslag voor 2021 lager uit dan het jaar daarvoor.

Het college is voornemens aan dit onderzoek in 2021 een vervolg te geven. Dit onderzoek zal zich richten op de volgende onderwerpen:

  • Mogelijkheden om (verdere) stappen te zetten in de rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB.
  • Het optimaliseren van de bestanden (met name van belang voor de OZB niet woningen).
  • De effecten van de fluctuaties van inwoneraantallen, veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen en arbeidsmigratie op de belastingen, in het bijzonder de toeristen- en forensenbelasting.
  • Optimaliseren kostendekking leges burgerzakenproducten. Uit de analyse van de jaarrekening 2019 en 2020 is gebleken dat er geen sprake is van een volledige kostendekking, terwijl dit wel uitgangspunt is.

Het onderzoek is in mei 2021 opgestart. Ook in dit traject zal in samenspraak met de raad worden opgepakt. De toezegging van 2 december 2021 om hierbij gebruik te maken van de applicatie lokalelastenmeter.nl wordt opgepakt.

Kwijtschelding van belastingen

De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt.

Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige, die voor de automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geen formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente direct bij het opleggen van de belastingaanslag vermeldt, dat er kwijtschelding is verleend.

Eind 2020 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2020 volledige kwijtschelding hebben gehad aan het Inlichtingenbureau voorgelegd. Het Inlichtingenbureau toetst het inkomen, vermogen en zo ook of ze in het bezit zijn van een auto en geeft aan of ze voor volledige automatische kwijtschelding in aanmerking komen.

Belastingplichtigen waarvan het Inlichtingenbureau aangeeft niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking te komen, hebben we een formulier toegestuurd om eventueel zelf een verzoek om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtscheldingsverzoeken

2018

2019

2020

Volledig

381

383

389

Gedeeltelijk

18

14

14

Afgewezen

194

117

110

In behandeling

10

Totaal

593

514

523

Bedrag

€ 176.151

€ 179.742

€ 199.836

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De OZB voor 2020 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2020 zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1-1-2019. Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hierna een tabel met de tarieven 2019 en 2020 met de gerealiseerde opbrengst:

2019

2020

tarief

Opbrengst/Opgelegd

tarief

Opbrengst/Opgelegd

woningen

eigenaren

0,1266%

2.805.860

0,1211%

2.897.638

niet-woningen

eigenaren

0,1963%

1.117.564

0,2020%

1.176.435

gebruikers

0,1585%

679.688

0,1631%

726.568

Afvalstoffenheffing

De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing.

De tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de samenstelling van een huishouden; eenpersoons- of meerpersoonshuishouden.

In 2018 is gestart met Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval. Men betaalt dus niet per keer dat men het restafval naar de container brengt. Door de grondstoffen zoveel mogelijk aan huis in te zamelen komen we steeds dichter bij de door de raad vastgestelde VANG doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van 100 kg restafval per inwoner en 75% afval voor hergebruik. Dit is tevens de doelstelling van de Rijksoverheid.

Dat Omgekeerd Inzamelen werkt is inmiddels bewezen. In het beleidsplan VANG zijn meerdere projecten opgenomen die kunnen leiden tot verlaging van de hoeveelheid restafval en toename van de hoeveelheid grondstoffen. Eind 2020 is op de milieustraat een nieuw toegangscontrolesysteem (middels de afvalpas) geïmplementeerd. Helaas zijn in 2020 ook bepaalde activiteiten en projecten uitgesteld vanwege het coronavirus, omdat er een participatietraject aan gekoppeld is. Enkele voorbeelden; het onderzoek inzameling GFT-E bij hoogbouw, milieuparkje Noorddonk en het afvaleducatieprogramma en afval scheiden op scholen. In 2021 wordt het beleidsplan VANG 2016-2020 geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd.

Maatregelen vanuit de rijksoverheid, zoals stijging van de afvalstoffenbelasting, maakt dat de verwerkingskosten voor het restafval steeds hoger wordt. Een reden te meer om, naast de milieudoelstelling, extra in te blijven zetten op het verminderen van de hoeveelheid (grof en fijn) restafval. Er is sprake van hogere inzamelkosten, prijsverhogingen door factoren als brandstof, cao, prijsinflatie waardoor de afvalinzameling meer kost. Daarbij dalen de opbrengsten van bepaalde grondstofstromen. Mede door deze factoren zijn wij, zoals ook veel andere gemeenten, genoodzaakt om de afvalstoffenheffing te verhogen.

De opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg € 3.698.739,- (raming € 3.672.769,-).

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2020

7.3 Afval

3.057.261

0.8 Overige baten en lasten:

0.10 Mutaties reserves

-

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

129.407

0.8 Overige baten en lasten:

Inkomsten 7.3 Afval, excl. Heffingen

-144.159

Netto kosten 7.3 Afval

3.042.510

Toe te rekenen kosten:

Overhead

169.353

BTW

499.601

Totale kosten

3.711.463

Opbrengst heffingen

3.698.739

Dekking

100%

Rioolrecht

Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2020 – 2023 is in september 2020 vastgesteld. Hierin is geregeld hoe de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat vervullen. Tevens is hierin verankerd de wijze waarop dit bekostigd gaat worden. Om niet al te grote schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een voorziening gevormd.

De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en de opbrengst rioolheffing bedroeg € 1.717.421,- (raming € 1.694.940,-).

Tabel rioolheffing

Steenbergen

Landelijk

tarief (vast bedrag)

159

199

Opbrengst

1.717.421

Kwijtschelding mogelijk

ja

Kostendekkendheid rioolheffing 2020

2.1 Verkeer en vervoer

148.279

7.2 Riolering

1.190.986

0.10 Mutaties reserves

21.219

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding)

60.486

0.8 Overige baten en lasten:

Inkomsten 7.2 Riolering, excl. Heffingen

-7.133

Netto kosten 7.2 Riolering

1.413.837

Toe te rekenen kosten:

Overhead

178.737

BTW

124.847

Totale kosten

1.717.421

Opbrengst heffingen

1.717.421

Dekking

100%

Hondenbelasting

De tarieven voor de hondenbelasting zijn in 2018 naar beneden aangepast tot het niveau van de kosten van het hondenbeleid. Hierdoor is het tarief gehalveerd. Het tarief voor de eerste hond is verlaagd van € 74,- naar € 37,-. Voor 2020 is een inflatiecorrectie van 2,6% toegepast. waardoor het tarief voor de eerste hond € 39,- bedraagt. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 2,50 verhoogd.

Tabel hondenbelasting

Steenbergen

Landelijk

tarief (eerste hond)

39

44

Opbrengst

98.476

Kwijtschelding mogelijk

ja

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. We hebben voor 2020 22 aanslagen opgelegd.

Tabel forensenbelasting

Steenbergen

tarief

308

Opbrengst

6.776

Kwijtschelding mogelijk

ja