Wat willen we bereiken?

Beschrijving

Kunst, cultuur en erfgoed is van ons allemaal. Het is een stimulans voor sociale samenhang, bevordert de leefbaarheid en bepaalt mede de identiteit van onze gemeente. Veel activiteiten en initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. De gemeente faciliteert en co-financiert deze initiatieven vanuit een samenhangend systeem van regelingen voor erfgoed, cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Belangrijkste doelstelling is dat alle kernen hun eigen identiteit en karakter behouden, dat geeft onze gemeente als geheel een unieke waarde. Die dragen we graag uit mét onze inwoners en naar onze gasten.

Wat zijn de ambities?

• Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur ontstaan vanuit en worden uitgevoerd door de gemeenschap zelf, bedoeld voor onze inwoners en bezoekers.

• We hechten belang aan ons cultureel en militair erfgoed; iedereen moet hierbij betrokken kunnen zijn.

• Cultuur- en erfgoededucatie maakt leerlingen bewust van de eigen identiteit en helpt hen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers.

• We werken waar mogelijk mee aan het vinden van oplossingen voor het behoud van monumentale gebouwen in onze gemeente, in het bijzonder voor de Gummaruskerk in Steenbergen.

Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Erfgoed en Cultuur

Het erfgoed in de gemeente is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. Het is herkenbaar, is een fysieke herinnering aan het verleden en bevat verhalen waarop we als inwoner van een kern, gemeente of regio trots kunnen zijn. Het nodigt bezoekers uit om te ontdekken en te verblijven. Kortom, erfgoed verbindt. Het uitlichten en verdiepen van ons bestaand erfgoed maar ook van wat is vergaan biedt ondersteuning aan de koers op cultuur, kunst, recreatie en natuur.

Bij het formuleren van onze doelstelling binnen de opgave Erfgoed en Cultuur en het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor deze opgave, leggen we verbinding met andere beleidsterreinen, zoals economie, toerisme en recreatie, maar ook sociaal domein.

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld

Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020

2010

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018