Algemeen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Van een bestuurlijke band is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij.

Vormen van verbonden partijen zijn:

Verbonden partijen met een privaatrechtelijk karakter

Bij deze verbonden partijen is er sprake van financiële en/of bestuurlijke belangen (zeggenschap) van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (Naamloze Vennootschap (NV), Besloten Vennootschap (BV)), stichtingen en verenigingen.

Gemeenten kunnen ook participeren in instellingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Deze instellingen vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de instelling waar zij deel van uitmaken.

Verbonden partijen met een publiekrechtelijk karakter

Bij deze verbonden partijen gaat het om deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr is in essentie het wettelijk kader voor de -vrijwillige- samenwerking tussen gemeenten en/of provincies voor uitvoering van lokale taken.

Er zijn verschillende varianten voor een Wgr. De zwaarste vorm is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam en heeft de status van een rechtspersoon. De lichtere vormen zijnde een gemeenschappelijk orgaan, de centrumgemeente-variant en de samenwerkingsovereenkomst zijn gemeenschappelijke regelingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid en derhalve in formele gezin geen verbonden partij.

Artikel 15 van het bbv schrijft over de paragraaf verbonden partijen het volgende voor:

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:

 • de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting
 • de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
 • de lijst van verbonden partijen

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

 • de naam en de vestigingsplaats
 • het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
 • de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft
 • het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het eind van het begrotingsjaar
 • het resultaat van de verbonden partij

Visie

De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 24 september 2015 de nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels vastgesteld. In deze in regionaal verband opgestelde notitie zijn spelregels opgenomen om een betere beheersbaarheid van de samenwerkingsverbanden en een een vergroting van de invloed van de gemeenteraden te bewerkstelligen. De zes kaderstellende spelregels betreffen:

 • afspraken bij het aangaan van een verbonden partij
 • informatieplicht
 • afstemming en aansturing
 • kaderstelling
 • begroting en jaarrekening
 • meerjarenbeleidsplan en evaluatie

De nieuwe nota verbonden partijen zal voor het eerst kunnen worden toegepast op de kaders en de begroting 2017.

Financiële gegevens

Uitgangspunt is dat financiële gegevens over 2016 worden vermeld. Als deze niet bekend zijn dan worden de financiële gegevens over 2015 opgenomen.

In 2016 namen we deel aan de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
 • Werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant (WVS-groep)
 • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (hieronder o.a. Rewin en KCV)
 • Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
 • Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

Deelnemingen:

 • Stichting Samenwerken
 • Stichting inkoopbureau West-Brabant
 • NV Rewin
 • NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Brabant Water

Opties

Deel deze pagina: