Verbonden partijen

Algemeen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de gemeente zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Van een bestuurlijke band is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij.

Vormen van verbonden partijen zijn:

Verbonden partijen met een privaatrechtelijk karakter

Bij deze verbonden partijen is er sprake van financiële en/of bestuurlijke belangen (zeggenschap) van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (Naamloze Vennootschap (NV), Besloten Vennootschap (BV)), stichtingen en verenigingen. Gemeenten kunnen ook participeren in instellingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Deze instellingen vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de instelling waar zij deel van uitmaken.

Verbonden partijen met een publiekrechtelijk karakter

Bij deze verbonden partijen gaat het om deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr is in essentie het wettelijk kader voor de -vrijwillige- samenwerking tussen gemeenten en/of provincies voor uitvoering van lokale taken.

Er zijn verschillende varianten voor een gemeenschappelijke regeling. De zwaarste vorm is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam en heeft de status van een rechtspersoon. De lichtere vormen zijnde een gemeenschappelijk orgaan, de centrumgemeente-variant en de samenwerkingsovereenkomst zijn gemeenschappelijke regelingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid en derhalve in formele gezin geen verbonden partij.

Nota Verbonden Partijen

De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 24 september 2015 de nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels vastgesteld. In deze in regionaal verband opgestelde notitie zijn spelregels opgenomen om een betere beheersbaarheid van de samenwerkingsverbanden en een een vergroting van de invloed van de gemeenteraden te bewerkstelligen.

De zes kaderstellende spelregels voor de Verbonden Partijen betreffen:

 1. Bij het aangaan van een verbonden partij leggen de deelnemers nadrukkelijk vast hoe de informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te verlopen en welke evaluatiemomenten er zijn.
 2. Er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang te worden gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om (gevraagde) nieuwe kaders te stellen. Zowel het college, de verbonden partij als de gemeenteraad zelf dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.
 3. Gemeenten bundelen de krachten en dragen samen zorg voor integrale aansturing. Zowel ambtelijke als bestuurlijke voorbereiding gebeurt (deels) gezamenlijk met ruimte voor lokale aanvullingen, waarbij één bepaalde gemeente per verbonden partij de leiding neemt.
 4. Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de kaderbrief geeft de gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan. Voor NV’s en BV’s gelden uiteraard de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW).
 5. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april door de gemeenschappelijke regeling naar de deelnemers gestuurd. De zienswijzen van de deelnemers dienen uiterlijk 1 juli door de gemeenschappelijke regeling te zijn ontvangen.
 6. Vierjaarlijks is de gemeenschappelijke regeling verplicht om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan, dat bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt opgesteld, is samen met de jaarrekening de basis om de resultaten van de gemeenschappelijke regelingen over een periode van vier jaar te evalueren.

BBV

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen, voor zover zij een eigen begroting en jaarrekening moeten opstellen. Voor de gemeenschappelijke regelingen gelden de nieuwe BBV-regels vanaf de begroting 2018.

Artikel 15 van het BBV schrijft over de paragraaf verbonden partijen het volgende voor:

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:

 1. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
 2. de lijst van verbonden partijen

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

 • de naam en de vestigingsplaats
 • het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
 • de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft
 • de eventuele risico's van de verbonden partij
 • het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het eind van het begrotingsjaar
 • het resultaat van de verbonden partij

Financiële gegevens

Uitgangspunt is dat financiële gegevens over 2022 worden vermeld. Als deze niet bekend zijn dan worden de financiële gegevens over 2021 opgenomen. Voor het Eigen Vermogen is het uitgangspunt dat vermeld wordt het totaal van de reserves exlusief het exploitatieresultaat van het lopende jaar. Het Vreemd Vermogen = Totaal passiva -/- eigen vermogen.

Lijst verbonden partijen van de gemeente Steenbergen

De verbonden partijen van onze gemeente zijn, conform het BBV, gesplitst in:

Gemeenschappelijke regelingen:

 1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
 2. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
 3. Werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant (WVS-groep)
 4. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
 5. Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RBW, hieronder o.a. Rewin en KCV)
 6. Gemeenschappelijke regeling Programma voorkoming schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV en RBL)
 7. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 8. Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW)
 9. West-Brabants Archief (WBA)

Vennootschappen en coöperaties:

 1. NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
 2. NV Brabant Water

Stichtingen en verenigingen:

 1. Stichting inkoopbureau West-Brabant

Overige verbonden partijen:

N.v.t.

Op de volgende pagina's is een uitgebreide lijst opgenomen van alle verbonden partijen die onze gemeente heeft.

Gemeenschappelijke regelingen:

1. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

Vestigingsplaats

Tilburg

Openbaar belang

Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen. De missie luidt: Samen maken wij onze regio veiliger.

Wij zijn een krachtige en gerespecteerde speler in het veld van fysieke veiligheid. Wij stimuleren dat de samenleving bewust met risico’s om kan gaan. Wij helpen om goede afwegingen te maken door onze expertise actief te delen en treden slagvaardig en vakbekwaam op. Wij zijn betrouwbaar omdat we altijd hulp bieden of een handelingsperspectief geven.”

Betrokkenen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is een gemeenschappelijke regeling van de 24 gemeenten. Dit valt samen met het werkgebied van de politieregio Midden- en West-Brabant.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de deelnemende gemeenten, elk lid heeft één stem in de vergadering. De gemeenteraad wijst hiervoor de burgemeester, een wethouder of een raadslid aan als lid. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Deze zes leden worden als volgt aangewezen:

 • Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Geneeskundige Hulpverlening
 • Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Regionale Brandweer
 • Twee leden die ook lid zijn van het dagelijks bestuur van de Politieregio Midden- en West-Brabant.

Financieel belang

Programma Leefomgeving en Duurzaamheid

Vanaf 2019 is sprake van een actualisatie van het kostenverdeelmodel, zodat de bijdrage beter aansluit bij de bijdrage die gemeenten krijgen vanuit het gemeentefonds. Om te voorkomen dat er te grote verschillen ontstaan in de gemeentelijke bijdragen, is er gekozen voor een overgangsperiode van 3 jaar.

Voor het jaar 2022 bedraagt de bijdrage totaal  €1.426.000,-

Risico's

Risicomanagement is een belangrijk instrument voor de Veiligheidsregio. Hierop wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Het proces is effectief ingericht, het gehele proces, van identificatie tot en met evaluatie van beheersmaatregelen, woordt consequent doorlopen. De belangrijkste risico's zijn vastgelegd in een risicomatrix. De jaarstukken 2021 bevat onder andere de volgende belangrijke risico's: beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, Chemiepack, continuïteit en beheerskosten ICT,organisatie doorontwikkeling, tweede loopbaanbeleid, de Omgevingswet en WNRA en Europese deeltijdrichtlijn. De Veiligheidsregio heeft geen algemene reserve. Doet een risico zich voor dan dragen de gemeenten de nadelige financiële gevolgen.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 15.873.000,-, eind 2022 € 15.535.000,-

Vreemd vermogen begin 2022 € 47.802.000,-, eind 2022 € 50.475.000,-

Resultaat 2022 € 971.000,-, voordelig.

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.

2. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)

Vestigingsplaats

Breda

Openbaar belang

Zorg te dragen voor minimaal de uitvoering van de wettelijk aan de gemeente opgedragen taak van collectieve preventie en inhoud te geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Doel

Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid.

Betrokkenen

De volgende gemeenten nemen deel: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Bestuurlijk belang

Binnen de GGD worden twee bestuursorganen onderscheiden:

 • Algemeen bestuur: hierin hebben vertegenwoordigers van alle gemeenten zitting, aangevuld met twee vertegenwoordiger namens de GGD
 • Dagelijks bestuur: vanuit het algemeen bestuur heeft minimaal een viertal personen tevens zitting in het dagelijks bestuur, aangevuld met 2 bestuursleden op basis van deskundigheid.

Financieel belang

Programma Mens & Samenleving

De gemeente Steenbergen heeft in zijn jaarrekening 2022 de volgende bijdragen verantwoord:

 • Bijdrage aan GGD in kosten openbare gezondheidszorg: € 268.700,-
 • Bijdrage in kosten jeugdgezondheidszorg: € 271.100,-

Risico's

Volgens de uitgevoerde risicoanalyse door de GGD bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 2.624.000,-. De weerstandsratio komt uit op 1,05.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 5.884.000,- , eind 2022 € 6.267.000,-

Vreemd vermogen begin 2022 € 19.394.000,- , eind 2022 € 11.701.000,-

Resultaat 2022 € 437.000,- voordelig.
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.

3. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS-groep)

Vestigingsplaats

Roosendaal

Openbaar belang

Verzorgt voor de 9 deelnemende gemeenten de sociale werkvoorziening in West-Brabant.

Doel

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken.

De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Betrokkenen

In de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Bestuurlijk belang

De negen gemeenten uit het werkgebied West Noord-Brabant hebben één afgevaardigde in het Algemeen Bestuur, plus een secretaris. Daarnaast is sprake van een Dagelijks Bestuur waarin vertegenwoordigers uit drie gemeenten worden gekozen, aangevuld met een secretaris en een adviseur.

Financieel belang

Programma Economie, toerisme en recreatie

Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de gemeente het decentraal budget Wet Sociale Werkvoorziening. In principe wordt aan het werkvoorzieningschap een bijdrage betaald voor een minimumaantal te plaatsen Standaard Eenheden WSW werknemers. Indien dit aantal en de vergoeding per SE niet afwijkt van de door het rijk vastgestelde aantallen en bedragen zal er geen manco ontstaan tussen het ontvangen budget en de door de gemeente te betalen bijdragen.

Aansluitend op de missie van de WVS-groep, verstrekt de gemeente een financiële bijdrage per SW-medewerker uit de gemeente Steenbergen. Over 2022 bedroeg de totale gemeentelijke bijdrage € 224.410.

Risico's

Een belangrijk risico betreft het risico dat de werkelijke uitstroom niet in de pas loopt met de fictieve uitstroom (volgens het landelijk rekenmodel). Hierdoor loopt WVS-Groep het risico dat het landelijk budget onder druk komt te staan door meer vraag. Het kan zo zijn dat de fictieve bijdrage SW hierdoor naar beneden wordt bijgesteld. De meeste risico's welke werden voorzien in de begroting hebben zich in 2022 niet voorgedaan.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 6.607.000,- , eind 2022 € 4.456.000,-

Vreemd vermogen begin 2022 € 17.209.000,- , eind 2022 € 19.839.000,-

Resultaat 2022 € 1.068.000,-, voordelig.

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.

4. Gemeenschappelijke regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Vestigingsplaats

Tilburg

Openbaar belang/doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

Betrokkenen

De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten in het werkgebied Midden en West-Brabant (24 gemeenten) en van de gemeenten in het werkgebied Brabant-Noord (17 gemeenten).

Bestuurlijk belang

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter en maximaal 5 leden, worden uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen. De voorzitter wordt aangewezen uit het midden van het Algemeen Bestuur en is zowel voorzitter van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang

Programma Mens & Samenleving

In de regeling is niet opgenomen hoe de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage wordt bepaald, maar geschiedt op basis van een bedrag per inwoner. Voor het jaar 2022 is geen gemeentelijke bijdrage nodig geweest.

Risico's

Uit de inventarisatie van de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing komen geen risico's met een mogelijk financieel gevolg naar voor.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 14.181.000-, eind 2022 € 14.072.000,-

Vreemd vermogen begin 2022 € 32.686.000,-, eind 2022 € 29.564.000,-

Resultaat 2022: € 221.000,-.

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.

5. Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB)

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Openbaar belang

Intergemeentelijke samenwerking om te komen tot een strategische agenda en een strategische visie.

Doel

Door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarnaast zijn de volgende samenwerkingsverbanden in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling ondergebracht: KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (GebiedsGerichteAanpak) en het Loopbaancentrum West-Brabant. Daarnaast is hierin ook de NV Rewin opgenomen.

Betrokkenen

De deelnemende gemeenten (19 stuks) zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 19 gemeenten. Het college van iedere deelnemende gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan. De leden van de West-Brabantse Vergadering (het AB) hebben elk een stem van gelijk gewicht. Besluiten met betrekking tot de begroting en de jaarrekening worden genomen met tenminste 10 stemmen voor, welke stemmen tenminste de helft van het aantal inwoners van het gebied plus 1 vertegenwoordigen.

Financieel belang

Programma Bestuur en Dienstverlening/Mens & Samenleving/Economie, toerisme en recreatie

De gemeentelijke bijdrage is voor wat het algemene deel betreft gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Naast de algemene bijdrage is de bijdrage afhankelijk van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen.

Voor het jaar 2022 bedraagt de bijdrage RWB € 209.000 ,-. Daarnaast is afzonderlijk voor het KCV ad € 291.300,- aan structurele bijdrage betaald.

Risico's

Het grootste ricico is het risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie, waardoor een onvoorzien tekort kan ontstaan. De kans dat dit gebeurt wordt ingeschat op minder dan 5%, maar het kan wel om aanzienlijke bedragen gaan. De RWB heeft geen reserves opgebouwd die kunnen dienen voor het opvangen van de risco's.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 1.081..000,-, eind 2022 € 853.000,-

Vreemd vermogen begin 2022 € 5.381.000,-, eind 2022 € 6.399,-

Resultaat 2022: € 275.000,-.

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2022.

6. Gemeenschappelijke regeling Programma voorkoming schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten(VSV en RBL)

Vestigingsplaats

Breda

Openbaar belang/doel

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

De gemeente Steenbergen mandateert alleen de bevoegdheid op het gebied van uitvoeringsniveau 1 (toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters) aan het gemeenschappelijk orgaan.

Betrokkenen

De gemeenten in de regio West-Brabant bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Halderberge, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang

Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de aangewezen leden van het college van Burgemeester en Wethouders van alle deelnemende gemeenten en wijzen uit hun midden een voorzitter, alsmede plaatsvervanger, aan.

Financieel belang

Programma Mens & Samenleving

De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar) bij in de zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de taken van het Programma.

Voor het jaar 2020 bedraagt de bijdrage € 12.746,-

Riscio's

Er zijn geen risico's in beeld.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Geen eigen vermogen. Hierop wordt wel jaarlijks het overdeeld jaarrekeningresultaat verantwoord.

Vreemd vermogen begin 2022 € 691.322,-, eind 2021 € 884.865,-

Resultaat 2022 € -/-234.177,- .

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2022.

7. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Vestigingsplaats

Tilburg

Openbaar belang

Op 1 juni 2013 is de Omgevingsdienst MWB (OMWB) gestart, als één van de 29 Omgevingsdiensten in Nederland. De OMWB is een gemeenschappelijke regeling, opgericht door 27 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Deze participeren in de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenten en provincie zijn zowel eigenaar als opdrachtgever van de OMWB.De gemeenschappelijke regeling OMWB kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het bestuur vergadert 4 a 5 keer per jaar. Het bestuur stelt de inhoudelijke en financiële kaders voor de organisatie vast.

De omgevingsdienst is belast met de uitvoering van het verplichte Landelijke Basispakket, het vervullen van een adviserende taak op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en handhaving, alsmede een coördinerende en afstemmende taak tussen deelnemers.

Doel

In het Besluit Omgevingsrecht van 1 juli 2017 (BOR) is bepaald dat de Omgevingsdienst in opdracht van de 28 bevoegde gezagen een adequate uitvoering geeft aan de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieu- en andere omgevingsrechtaken. De taken van de dienst zijn in het BOR vastgelegd, het zogenoemde wettelijke basistakenpakket (BTP). Naast de wettelijke basistaken die aan de dienst zijn opgedragen hebben de bevoegde gezagen de vrijheid om verzoektaken met betrekking tot milieu en ook andere beleidsvelden op te dragen aan de dienst. Bijvoorbeeld ten aanzien van ruimtelijke ordening en bouw.In 2019 is de verhouding tussen wettelijke basistaken en verzoektaken ongeveer 80% - 20%.

Betrokkenen

Betrokkenen zijn de provincie Noord-Brabant alsmede de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.

Bestuurlijk belang

De colleges van B en W en Gedeputeerde Staten zijn deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur, waarin iedere deelnemer met één wethouder/burgemeester en gedeputeerde deelneemt. Het AB heeft de rol van eigenaar en is verantwoordelijk voor de continuïteit, de kwaliteit en het financieel beheer van de OMWB. Kernachtig gezegd: het AB heeft een kaderstellende en toezichthoudende rol. Het AB stelt de begroting en de jaarrekening vast. Voor de jaarlijkse begroting geldt een zogenoemde zienswijze procedure, waarbij de gemeenten en provincie in de gelegenheid zijn een inhoudelijke reactie in te brengen op de begroting. Uit het AB wordt een DB benoemd. De DB leden maken deel uit van het AB.De vergaderingen van het AB worden door het DB voorbereid. Het DB neemt ook bestuursbesluiten die geen besluitvorming in het AB behoeven, dit conform hetgeen is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling.

Op 15 december 2017 heeft het AB een besluit genomen over een duurzame financiering van de OMWB.

De grondslag daarvoor is de zogenoemde MWB norm.Deze norm heeft betrekking op de uitvoering van de wettelijke basistaken van de dienst. In de wettelijke basistaken kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds inrichtinggebonden taken en anderzijds de niet inrichtinggebonden taken (resp. categorieën 1-7 en 8-11 van het Besluit Omgevingsrecht van 1 juli 2017). De ruggengraat van de MWB norm wordt gevormd door het Inrichtingen Bestand en het door het AB vastgestelde ambitieniveau voor de niet inrichtinggebonden taken. Jaarlijks stelt het AB de tarieven voor de declarabele uren vast. De norm voor declarabiliteit is thans gemiddeld 1350 declarabele uren per medewerker in het primair proces. Dit is het uitgangspunt voor de begroting.De OMWB heeft een risicoreserve. Deze reserve is gebaseerd op de jaarlijks door het AB -via de begroting- vast te stellen risico analyse.

Financieel belang

Programma Leefomgeving en duurzaamheid

De gemeente draagt op basis van vastgelegde tarieven en/of productprijzen per geleverde prestaties/inzet. Een eventueel negatief resultaat kan naar rato van ieders afname (=omzet) ten laste van de deelnemers worden gebracht. We zijn in het verleden geconfronteerd met negatieve resultaten. Met de uitvoering van het plan "Huis op Orde" en het uitvoeren van bezuinigingen wordt getracht te komen tot een adequate bedrijfsvoering. Dit biedt echter geen garantie dat er niet opnieuw sprake kan zijn van incidentele dan wel structurele prijsverhogingen of incidentele/structurele verhogingen van onze bijdrage aan de OMWB.

Risico's

In de jaarrekening 2022 is een actuele inschatting van de huidige risico’s opgenomen. Deze bevat de volgende belangrijke risico's: inhuur versus vast personeel, transitie mens en systeem, problematiek arbeidsmarkten, covid-19, Invoering Omgevingswet en Keneffectiviteit.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt ultimo 2022 € 2.092.000,-. Uitgaande van het actuele risicoprofiel van € 1.905.000,- is de weerstandsratio 1,10. Dit wordt gekwalificeerd als ‘voldoende’. In de jaarrekening 2021 bedroeg de weerstandsratio 1,01 (‘voldoende’).

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 2.754.000,- , eind 2022 € 3.031.000,-

Vreemd vermogen begin 2022 € 3.285.000,- , eind 2022 € 4.060.000,-

Resultaat 2022 € 583.000,-, voordelig.

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2022.

8. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW)

Vestigingsplaats

Bergen op Zoom

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen.

Betrokkenen

Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Bestuurlijk belang

Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen wethouder van de deelnemende gemeente. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter. Besluiten van het gemeenschappelijk orgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. De leden uit de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben beide één stem, het lid van de gemeente Bergen op Zoom heeft 2 stemmen.

Financieel belang

Programma Economie, toerisme en recreatie

De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal".

Voor het jaar 2021 bedraagt de bijdrage € 1.340.437,-.

Risico;s

Risico's bevinden zich in de formatie van medewerkers en de automatisering van systemen.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Resultaat 2022 € 105.626,- voordelig

Bovenstaande bedragen betreffen conceptcijfers 2022.

9. Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA)

Vestigingsplaats

Bergen op Zoom

Doel

Het WBA draagt bij aan een efficiënte en effectieve borging van digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Het WBA faciliteert de gemeenten in het maken van een omslag naar digitale archivering en informatievoorziening.

Betrokkenen

In de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de deelnemende gemeenten. Het college van iedere deelnemende gemeente wijst één lid en één plaatvervangend lid aan. Deze worden benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur van het college. Het algemeen bestuur vergadert minimaal 2 maal per jaar.

Financieel belang

Programma Bestuur en dienstverlening

De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "aantal strekkende meters archief" zoals die in de archiefbewaarplaats opgenomen dienen te zijn.

Voor het jaar 2022 bedraagt de bijdrage € 136.681,-

Risico's

Qua risico’s heeft het WBA te maken met drie categorieën, nl. imagorisico, veiligheidsrisico en

bedrijfsvoeringsrisico.

Het imagorisico heeft betrekking op het niet (kunnen) voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers.

Het gaat dan specifiek om het uitoefenen van het archieftoezicht en de dienstverlening via rond het Edepot.

Het veiligheidsrisico betreft het niet of onvoldoende kunnen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving

en de eisen voor informatiebeveiliging zoals die worden gesteld in wet- en regelgeving en door de

deelnemende gemeenten.

Het bedrijfsvoeringsrisico behelst het niet kunnen leveren van overeengekomen dienstverlening t.g.v. een hoog ziekteverzuim.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 193.073,- , eind 2022 € 262.788,-

Vreemd vermogen begin 2022 € 281.012,- , eind 2022 € 464.212,-

Resultaat 2022 € -/-2.978,- nardelig.

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2022.

Vennootschappen en coöperaties:

1. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Betrokkenen

Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).

Bestuurlijk belang

De gemeente Steenbergen heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemvergadering van aandeelhouders.

Financieel belang

Programma Bestuur en dienstverlening

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Steenbergen bezit 11.583 aandelen van € 2,50 per aandeel (0,02% van het totale aantal van 55.690.720 aandelen).

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)

Het verwachte dividend over 2022 is bij het opstellen van deze jaarrekening nog niet bekend.

Risico's

De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2022 € 5,1 miljard, eind 2022 € 4,6 miljard.

Vreemd vermogen begin 2021 € 144,0 miljard, eind 2022 €107,5 miljard

Resultaat 2022 € 300 miljoen.

Bovenstaande bedragen betreffen de stand van het jaarverslag 2022.

2. NV Brabant Water

Vestigingsplaats

Den Bosch

Doel

Het primaire doel is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening voor iedereen in het werkgebied van Brabant Water.

Betrokkenen

De aandelen van Brabant Water zijn nagenoeg geheel in handen van de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

Bestuurlijk belang

Door middel van het bezit van aandelen Brabant Water heeft de gemeente Steenbergen stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het geval van de gemeente Steenbergen bedraagt de stemverhouding in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op basis van het aantal aandelen in bezit: 33.826 / 2.779.595 = 1,2%.

Financieel belang

Programma Bestuur en dienstverlening

De gemeente Steenbergen loopt een financieel risico, maximaal voor wat betreft het vermogensbeslag wat in de nominale waarde van de verkregen aandelen zit. De aandelen in eigendom zijn gewaardeerd tegen een bedrag van € 104.369,- (nominale waarde na fusie).

Risico's

Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico's (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico's en compliance risoco's benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen (resultaatbestemming) begin 2021 € 674 miljoen, eind 2021 € 684 miljoen.

Vreemd vermogen begin 2021 € 523 miljoen, eind 2021 € 534 miljoen

Resultaat 2021 € 10,5 miljoen.

De laatst bekende financiële gegevens betreffen die over 2021.

Stichtingen en verenigingen:

1. Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW)

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Openbaar belang

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Doel

Het professionaliseren van de inkoopfunctie bij de deelnemers.

Missie: het in de ruimste zin van het woord ontzorgen van de deelnemers op het gebied van inkoop.

Visie: het toonaangevende instituut te zijn, om in elke inkoop gerelateerde behoefte van onze deelnemers te voorzien, met professionele en integere medewerkers.

Betrokkenen

Op dit moment 24 deeln., waarvan het merendeel gemeenten uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers. Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen

Financieel belang

Programma Bestuur en dienstverlening

De deelnemers worden afgerekend op basis van de uitgevoerde inkooptrajecten.

Risico's

Het inkoopbureau kent als belangrijkste risico's de behoefte aan flexibiliteit in gevraagde personeelscapaciteit en dienstverlening aan deelnemers, schaarste op de arbeidsmarkt wat betreft inkoopadviseurs en contractmanagers, de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen: begin 2021 € 569.680,-, eind 2021 € 495.080,-

Resultaat 2021 € 180.173,- voordelig

De laatst bekende financiële gegevens betreffen die over 2021.