Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Steenbergen. Het voor de gemeente Steenbergen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Voor de gemeente zijn in 2023 de functies van gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt binnen de WNT:

Bedragen x € 1

Dhr. M.J.P. de Jongh RA

Dhr. J. van Delden

Dhr. R.A.J Defilet MA

Functiegegevens

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 30/06

12/6 - 31/12

1/1 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Nee

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

98.167

111.125

84.727

Beloningen betaalbaar op termijn

9.709

-

12.341

subtotaal

107.876

111.125

97.068

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

111.500

188.468

223.000

/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

107.876

111.125

97.068

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Voor 2022 was het volgend overzicht opgenomen

Bedragen x € 1

Dhr. M.J.P. de Jongh RA

Dhr. R.A.J Defilet MA

Functiegegevens

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

1/1 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

115.860

76.596

Beloningen betaalbaar op termijn

20.316

12.498

subtotaal

136.176

89.094

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

136.176

89.094

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Er is in 2023 een transitievergoeding uitgekeerd aan de heer M.J.P. de Jongh wegens beëindiging van het dienstverband.

3. Overige rapportageverplichting op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.