Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Steenbergen. Het voor de gemeente Steenbergen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,- zijnde het van toepassing zijnde algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

Bedragen x € 1

Dhr. MJ.P. de Jongh RA

MW. Drs. E.P.M. van der Meer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

104.121

82.686

Beloningen betaalbaar op termijn

16.905

12.172

subtotaal

121.026

94.858

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

121.026

94.858

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Bedragen x € 1

Dhr. M.J.P. de Jongh RA

Mw. Drs. E.P.M. van der Meer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

101.596

77.953

Beloningen betaalbaar op termijn

15.619

10.621

Subtotaal

117.215

88.574

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

Totale bezoldiging

117.215

88.574

1b. Leidinggevende topfunctionarissen, zonder dienstbetrekking1 in de periode kalandermaand 1 t/m 12 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700,- of minder

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

3. Overige rapportageverplichting op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.