Incidentele baten en lasten

Conform artikel 28 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient in de jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij is de definitie van het begrip incidenteel belangrijk. In de in januari 2013 gepubliceerde Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de commissie BBV wordt getracht het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten te verduidelijken. Bij het opstellen van onderstaand overzicht is rekening gehouden met hetgeen in deze notitie is vermeld.

Ondergrens

De ondergrens voor de incidentele baten en lasten die vermeld worden in het overzicht bedraagt € 50.000,-. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van alle relevante incidentele baten en lasten.

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2018. Sommige bedragen zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt:

Programma/post

Bedrag

Bate/last

1. Bestuur en veiligheid

Hogere toevoeging pensioenvoorziening wethouders

97.000

last

Toelichting:

Voor de voormalig wethouders is een pensioenvoorziening gevormd. Jaarlijks wordt in november de gewenste hoogte van de voorziening opnieuw bepaald. Deze berekening leidt er toe dat dit jaar de voorziening moet worden verhoogd.

Wachtgeldvoorziening wethouders

71.000

last

Toelichting:

Voor aftredende wethouders wordt een wachtgeldvoorziening gevormd. In 2018 is hieraan, ten laste van de algemene reserve, € 71.200,- toegevoegd.

Doorontwikkeling organisatie

241.000

last

Toelichting:

De doorontwikkeling van de organisatie vraagt een eenmalige investering van de organisatie en haar medwerkers. Voor 2017 en 2018 zijn hiervoor eenmalige middelen opgenomen van € 200.000,- per jaar. Van 2017 is € 79.000,- overgeheveld. De uitgaven over 2018 bedragen € 241.000,- welke gedekt worden vanuit de algemene reserve.

Huisvesting, extra kosten beveiliging

80.000

last

Toelichting:

I.v.m. enkele incidenten is de inzet van de beveiliging in het gemeentehuis verhoogd. Deze situatie heeft tot het einde van 2018 bestaan.

Bijdrage GR Veiligheidsregio Midden- Westbrabant

-127.000

bate

Toelichting:

In 2018 zijn als gevolg van de resultaatbestemming 2017, ad € 45.900,-, en een incidentele vrijval van reserves, ad € 77.400,- in mindering gebracht op de bijdrage 2018.

Werkprogramma handhaving

234.000

last

Toelichting:

Om de komende jaren de controle en handhaving door de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB) op een adequaat niveau te brengen zijn in 2018 extra middelen ad € 275.400,- vanuit 2017 beschikbaar. Deze kosten worden gedekt vanuit de reserves.

Gedekte incidentele lasten middels onttrekking aan reserves

-625.000

bate

.

Diverse incidentele baten/lasten van geringe omvang

132.000

last

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-113.000

bate

Subtotaal

-10.000

bate

.

2. Dienstverlening

Diverse incidentele baten/lasten van geringe omvang

70.000

last

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-19.000

bate

Subtotaal

51.000

last

3. Sport en cultuur

Diverse incidentele baten/lasten van geringe omvang

83.000

last

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-83.000

bate

Subtotaal

-

last

.

4. WMO en jeugd

Extra subsidie ivm liquidatie SWOS

56.000

last

Toelichting:

Per 1 januari 2019 is SWOS overgegaan naar Wijzijntraverse. Voor de financiële afwikkeling is een extra subsidie van €56.000,- verstrekt.

Extra bijdrage liquidatie Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

77.000

last

Toelichting:

Per 1 januari 2018 is de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen overgenomen door LPS Kindcentra. De financiële afwikkeling hiervan kost de gemeente € 77.000,-. Deze bijdrage wordt bijna geheel gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

kwaliteitsimpuls welzijnswerk Steenbergen

71.000

last

Toelichting:

Betreft incidentele middelen voor het project kwaliteitsimpuls welzijnswerk om vorm te geven naar de overgang naar een brede welzijnsorganisatie.

Onderzoek overschrijding jeugdzorg

157.000

last

Toelichting:

Om de oorzaak van de overschrijding inzichtelijk te krijgen is door een exteren bureau eerst een analyse van de oorzaken van de problematiek, zijn bestanden opgeschoond en zijn maatregelen in gang gezet op de bedrijfsvoering op orde te krijgen.

Gedekte incidentele lasten middels onttrekking aan reserves

-1.045.000

bate

.

Diverse incidentele baten/lasten van geringe omvang

32.000

last

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-61.000

bate

Subtotaal

-713.000

bate

.

5. Economie, recreatie en participatie

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren ISD

-70.000

bate

Toelichting:

Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld. De mutatie van de voorziening heeft een structureel karakter, het bedrag fluctueerd dermate dat dit als incidenteel wordt aangemerkt.

Bijdrage Natuurfonds/bovenwijkse voorzieningen AFC

-1.167.000

Bate

Met de provincie Noord-Brabant is een overeenkomst afgesloten over aan de gemeente Steenbergen te betalen bijdragen in het natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen. De afgelopen jaren heeft de invordering van de bijdragen op een laag pitje gestaan door de stagnatie in de ontwikkeling van het gebied. Op 14 maart 2017 is besloten om de genoemde bijdragen weer te gaan invorderen met ingang van 2016.

.

Diverse incidentele baten/lasten van geringe omvang

44.000

last

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-70.000

bate

Subtotaal

-1.263.000

Bate

.

6. Milieu en ruimtelijke ordening

Terugontvangst kosten ruimtelijk ordening

-106.000

Bate

Toelichting:

Betreft inkomsten uit anterieure overeenkomsten voortvloeiend uit externe initiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (wijzigingsplannen en bestemmingsplannen).

Bouwgrondexploitatie, afwaardering grond RP1, fase 2

554.000

Last

Toelichting:

De exploitatie van bedrijventerrein RP1 wordt gesplitst in fase 1 en fase 2. Aan de verdere ontwikkeling van fase 2 wordt voorlopig lagere prioriteit gegeven. De hiervoor reeds aangekochte grond wordt afgewaardeerd tot de agrarische waarde.

Bouwgrondexploitatie, niet in ontwikkeling genomen projecten/nog geen overeenkomst

61.000

last

Toelichting:

Voor diverse potentiële projecten worden voordat deze daadwerkelijk ontwikkeld worden reeds kosten gemaakt. Als deze projecten daadwerkelijk tot realisatie komen kunnen gemaakte kosten ten laste van deze projecten worden gebracht. Tot dat moment betreft het een last voor het betreffende jaar.

Gedekte incidentele lasten middels onttrekking aan reserves

-40.000

bate

.

Diverse incidentele baten/lasten van geringe omvang

40.000

last

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-70.000

bate

Subtotaal

439.000

last

.

7. Beheer openbare ruimte

Baggeren Boomvaart

106.000

Last

Toelichting:

Voor de baggerwerkzaamheden van de Boomvaart is € 125.000,-, te dekken ten laste van het baggerfonds, beschikbaar gesteld.

Verbetering openbaar groen

112.000

Last

Toelichting:

Diverse werkzaamheden zijn vanwege slechte weersomstandigheden doorgeschoven vanuit 2017. Deze voor 2018 extra kosten kunnen worden gedekt ten laste van de daarvoor gevormde reserve.

Verwerven draagkracht voor ontwikkelen woonwagenbeleid

89.000

Last

Toelichting:

Voor het verwerven van draagvlak voor het op te stellen woonwagenbeleid zijn door de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld. Deze worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Gedekte incidentele lasten middels onttrekking aan reserves

-307.000

bate

.

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-15.000

bate

Subtotaal

-15.000

Bate

8. Financiering

Suppletieaangiften OB/BCF ivm herrekening mengpercentage

77.000

Last

Toelichting:

In 2018 zijn beschikkingen ontvangen voor de herrekende mengpercentages 2013 t/m 2017en de gevolgen daarvan voor de aangifte OB/BCF. Over het te betalen gedeelte wordt een daarvoor een boete en een boeterente berekend.

Slotuitkering liquidatie intergas

-145.000

Bate

Toelichting:

Intergas is een 8 jaar geleden "verkocht". Gedurende deze 8 jaar is er een bedrag in depot gehouden voor het geval dat eventuele schadeclaims zouden volgen. Dit is niet gebeurd, waarna het in depot gehouden bedrag tot uitkering is gekomen, waarna het dossier Intergas helemaal kan worden afgesloten.

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

62.000

Last

Toelichting:

Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld. De mutatie van de voorziening heeft een structureel karakter, het bedrag fluctueerd dermate dat dit als incidenteel wordt aangemerkt.

Gedekte incidentele lasten middels onttrekking aan reserves

-164.000

bate

.

Diverse incidentele baten/lasten van geringe omvang

16.000

last

Gedekte incidentele lasten posten van geringe omvang tlv reserves

-16.000

bate

Subtotaal

-170.000

bate

.

Totaal per saldo (- = bate/+ = last)

-1.681.000

bate

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2018. Sommige bedragen zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Deze zijn reeds in bovenstaande tabel verwerkt.

Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Resultaat na bestemming

1.632.000

Incidentele baten en lasten met invloed op het resultaat (Zie voor een nadere specificatie het overzicht van Incidentele baten en lasten)

1.681.000

Resultaat na bestemming exclusief incidentele mutaties

-49.000