Incidentele baten en lasten

Conform artikel 28 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient in de jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij is de definitie van het begrip incidenteel belangrijk. In de in augustus 2018 verschenen geactualiseerde notitie structurele en incidentele baten en lasten en de verduidelijking hierop van 2021 is het begrip incidenteel aangescherpt. In eerste instantie is de soort of de eigenschap van een begrotingspost binnen een taakveld bepalend of een post als incidenteel of structureel wordt aangemerkt. Het blijft echter ook in veel gevallen een interpretatiekwestie. Op basis daarvan kunnen een aantal in onderstaande lijst opgenomen posten reden van discussie zijn. Hierin is het eigen oordeel gevolgd.

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2022. Sommige bedragen zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt:

Programma/taakveld

Product

Toelichting

Bedrag

Bate/last

Programma 1 mens en samenleving

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

In 2022 heeft de Gummarusschool te Steenbergen nog gebruik gemaakt van de specifieke uitkering voor verbetering van de ventilatie in de schoolgebouwen. . De door de gemeente ontvangen specifieke uitkering is volledig doorbetaald naar het betreffende schoolbestuur.

86.000

last

Tegenover de doorbetaling van de hierboven genoemde uitkering staat de verantwoorde specifieke uitkering voor deze projecten. Voor een toelichting wordt dan ook verwezen naar de toelichting hierboven.

-86.000

bate

Sportbeleid en activering

Overige aangelegenheden inzake lo en sport

De Stichting SSNB beheert de middelen die worden ontvangen in het kader van de spuk Sportakkoord 2022.

38.000

last

Voor de doorkomst van de Vuelta, geen jaarlijks gebeuren, zijn diverse activiteiten georganiseerd.

42.000

last

Tegenover de besteding van de spukmiddelen Sportakkoord 2022 staat de ontvangst van de rijksbijdrage.

-38.000

bate

Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingenopvang Oekraïne

De gemeente Steenbergen heeft vrij snel opvangcapaciteit voor de voor de oorlog gevluchte Oekraïners kunnen aanbieden. De kosten hiervan worden als incidenteel aangemerkt.

773.000

last

De hierboven genoemde kosten worden, in de vorm van vastgestelde normbedragen, vergoed middels een door het Rijk beschikbaar gestelde specifieke uitkering.

-1.717.000

bate

Mutaties reserves

Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves)

-40.000

bate

Subtotaal

-942.000

Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Projecten jubileumjaar 2022

Dit betreft de op deze begrotingspost per saldo verantwoorde kosten voor het jubileumjaar 2022.

48.000

last

Kunst- en cultuurbeleid

Hierop onder meer de kosten verantwoord voor inhuur van projectmanagement en de subsidieverstrekking aan de stichting Jubileumjaar Steenbergen

150.000

last

Mutaties reserves

Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves)

-221.000

bate

Subtotaal

-23.000

Programma 3 fysieke leefomgeving en duurzaamheid

Crisisbeheer en Brandweer

Veiligheidsregio

De VR Midden-West Brabant heft een egalisatie reserve op. Deze zal worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.

-184.000

bate

Covid-19

Ook in 2022 zijn kosten gemaakt in verband met corona.

195.000

last

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Uitbreiding Reinierpolder I

Correctie tussentijdse winstneming 2021 grondexploitatie Uitbreiding Reinierpolder I.

46.000

last

Ruimtelijke ordening

Overige gronden

Betreft de verkoop van enkele stukjes gemeentegrond.

-8.000

bate

Onttrekkingen reserves

Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves)

-962.000

bate

Subtotaal

-913.000

Programma 4 economie, toerisme en recreatie

Economische ontwikkeling

Economische kracht

In kader van ondersteuning van horeca in coronatijd zijn middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in terassen.

35.000

last

AgriFoodCluster NP

Met de provincie is een overeenkomst gesloten dat bij iedere verkoop van grond in het plangebied de gemeente een bijdrage in bovenwijkse voorzieningen en het natuurfonds ontvangt. Deze regeling vervalt als het plangebied "vol" is.

-375.000

bate

Inkomensregelingen

Gemeentelijk minimabeleid

In 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de energiekosten van minima. De gemeente is royaal geweest bij de bepaling van de reikwijdte van de regeling.

1.861.000

last

Mutaties reserves

Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves)

-30.000

bate

Subtotaal

1.491.000

Programma 5 bestuur en dienstverlening

Ondersteuning organisatie

Diverse

Voor de transitie van de organisatie wordt verspreid over aantal jaren een budget beschikbaar gesteld dat wordt gedekt ten laste van de daarvoor gevormde reserve. Jaarlijks wordt het bestede bedrag hieraan onttrokken.

478.000

last

Algemene uitkering

Algemene uitkering

Via de algemene uitkering 2022 is voor dekking van de kosten 2022 en 2023 van een energietoeslag aan minima ontvangen.

-1.923.000

bate

Mutatie reserves

Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves)

-618.000

bate

Subtotaal

-2.063.000

Totaal per saldo (-=bate/+=last)

-2.450.000

Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2022. Sommige bedragen zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Deze zijn reeds in bovenstaande tabel verwerkt.

Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt

Omschrijving

bedrag

Resultaat na bestemming (positief)

2.592.474

Incidentele baten en lasten met invloed op het resultaat (Zie voor een nadere specificatie het overzicht incidentele baten en lasten)

-2.450.000

Resultaat na bestemming exclusief incidentele mutaties (positief)

142.474