Overzicht onvoorzien

In de primitieve begroting 2018 is bij het programma Financiering een post van € 100.000,- opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het BBV verplicht gemeenten tot het ramen van deze post. Bij aanwending moet worden voldaan aan de volgende criteria (de drie O's): Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar.

In 2018 zijn de volgende begrotingswijzingen ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht:

Onvoorziene uitgaven

begrotingswijziging

goedkeuring raad

omschrijving

bij

af

primitieve begroting

9 november 2017

algemeen/vast bedrag

100.000

5e raadswijziging

22 februari 2018

Kerngericht werken/overheidparticipatie

8.000

10e raadswijziging

25 oktober 2018

Tussenrapportage 2018

891.000

ambtelijke wijz.

11 juni 2018

klein onderhoud gebouwen

2.100

TOTAAL

992.200

8.000

Saldo

984.200