Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 2.319.344. Na de verwerking van alle raadsbesluiten werd er in 2023 rekening gehouden met een positief rekeningsaldo van € 18.511. Hieronder lichten wij op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is opgenomen in de programmaverantwoording waarbij deze analyse deel uit maakt van de jaarstukken 2023. Per programma is deze analyse opgenomen in het onderdeel "Wat heeft het gekost - financiële verantwoording 2023".

In de programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in dit kader verstaan een afwijking groter dan € 50.000 op niveau van taakveld zoals per programma is opgenomen in het overzicht "Financiële verantwoording 2023". Hieronder geven wij een summier overzicht van de relevante verschillen uit de gegeven toelichtingen bij de afzonderlijke programma's. Voor een totaal overzicht van de verschillen ten opzichte van begroting na wijziging met de bijbehorende toelichting, verwijzen wij u naar de programmaverantwoording per programma.

Programma/taakveld

Onderwerp

Voordelig

Nadelig

I/S/N

Saldo begroting 2023

129.000

RAADSBESLUITEN:

Raadsbesluit 15-12-2022

Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze

90.759

Raadsbesluit 29-06-2023

Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023

269.554

Raadsbesluit 28-09-2023

Tussenrapportage 2023

249.824

1. Mens en samenleving

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs

82.101

I

Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingenopvang Oekraïne

359.186

I

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Centrum Jeugd en Gezin

78.547

I

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening jeugd

64.933

S

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Kleinschalig collectief vervoer

69.955

I

Jeugdhulp behandeling

Jeugdhulp behandeling

100.887

I

Jeugdhulp dagbesteding

Jeugd dagbesteding

244.339

I

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Jeugdhulp zonder verblijf overig

255.811

I

Gezinsgericht

Gezinsgericht

126.205

I

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Landelijk transitie arrangement

103.928

S

Gesloten plaatsing

JeugdzorgPlus

208.757

I

Beschermd wonen (WMO)

WMO beschermd wonen

68.822

I

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

WMO wvggz, maatschappelijke- en vrouwenopvang

58.145

I

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming

112.258

I

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering

91.359

I

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

79.269

I

Diverse overige verschillen*

24.964

I

2. Kunst, cultuur en erfgoed

Mutaties reserves

Mutatie progr.kunst,cultuur en erfgoed

126.824

I

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst-en cultuurbeleid

111.366

I

Cultureel erfgoed

Monumenten

50.220

I

Diverse overige verschillen*

6.287

I

3. Leefomgeving en duurzaamheid

Mutaties in de reserves

Mutaties in de reserves programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

236.044

I

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

130.676

I

Crisisbeheersing en brandweer

COVID-19 & Energiecrisis

203.214

I

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

84.476

I/S

Verkeer en vervoer

Centrumhaven Dinteloord RO

50.000

I

Verkeer en vervoer

GVVP

402.476

I

Verkeer en vervoer

Kunstwerken

50.685

I

Verkeer en vervoer

Onderhoud verharding/wegen

113.161

I/S

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en pleinen

254.657

I/S

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Uitbreiding Reinierpolder I

519.836

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen

196.289

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Speeltuinen, speelplaatsen, trapveldjes

191.373

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbetering openbaar groen

176.797

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Waterlossingen, sloten enz.

51.612

I

Afval

Afvalfonds

132.313

I

Afval

Baten reinigingsrecht afvalstoffenheffing

52.038

I

Afval

Milieustraat

163.179

I

Milieubeheer

Energietransitie/duurzaamheid

772.470

I

Ruimte en leefomgeving

Opgave Omgevingswet

107.633

I

Ruimte en leefomgeving

Projecten (algemeen)

134.306

I

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Centrumplan Welberg (vml. voetbalveld)

76.585

I

Wonen en bouwen

Bouwleges

68.298

I

Wonen en bouwen

Exploitatie overige panden

648.990

I

Wonen en bouwen

Project Normalisatie Woonwagencentra Steenbergen

136.995

I

Diverse overige verschillen*

175.403

I

4. Economie, werk, toerisme en recreatie

Economische ontwikkeling

Economische kracht

102.882

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Subsidie Landschappen van Allure

172.346

I

Inkomensregelingen

Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten

72.117

I

Inkomensregelingen

Gemeentelijk minimabeleid

1.145.983

I

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet

131.354

I

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening (WSW)

93.916

I

Diverse overige verschillen*

122.463

I

5. Bestuur en dienstverlening

Mutaties reserves

Mutaties reserves

194.677

I

Burgerzaken

Dienstverlening

142.645

I

Burgerzaken

Reisbescheiden

64.938

I

Burgerzaken

Verkiezingen

150.488

I

Burgerzaken

Wet Open Overheid

51.454

I

Overhead

Collegeactie programma

572.513

I

Overhead

Facilitaire Zaken

56.293

I

Overhead

HR

506.281

I

Overhead

Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk 6

125.523

I

Overhead

Juridische zaken

61.492

I

Overhead

Rollend materieel algemeen

55.831

I

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering

649.367

I

Overige baten en lasten

Onvoorziene lasten

84.670

I

OZB woningen

Uitvoering wet woz

119.849

I

Diverse overige verschillen*

60.592

I

Totaal

7.674.912

5.355.568

Voordelig resultaat jaarrekening 2023

2.319.344