Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 2.592.474. Na de verwerking van alle raadsbesluiten werd er in 2022 rekening gehouden met een negatief rekeningsaldo van € 65.934. Hieronder lichten wij op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is opgenomen in de programmaverantwoording waarbij deze analyse deel uit maakt van de jaarstukken 2022. Per programma is deze analyse opgenomen in het onderdeel "Wat heeft het gekost - financiële verantwoording 2022".

In de programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in dit kader verstaan een afwijking groter dan € 50.000 op niveau van taakveld zoals per programma is opgenomen in het overzicht "Financiële verantwoording 2022". Hieronder geven wij een summier overzicht van de relevante verschillen uit de gegeven toelichtingen bij de afzonderlijke programma's. Voor een totaal overzicht van de verschillen ten opzichte van begroting na wijziging met de bijbehorende toelichting, verwijzen wij u naar de programmaverantwoording per programma.

Programma/taakveld

Onderwerp

Voordelig

Nadelig

I/S/N

Saldo begroting 2022

1.242.000

RAADSBESLUITEN:

Raadsbesluit 04-11-2021

Kapitaallasten natuurspeeltuinen

6.659

Raadsbesluit 23-12-2021

Studie randweg Steenbergen-West (GVVP)

270.000

Raadsbesluit 23-12-2021

Beleidskader Economische Kracht 2022-2025

110.000

Raadsbesluit 24-02-2022

Voorstudie oosterlijke randweg Dinteloord (GVVP)

60.000

Raadsbesluit 24-02-2022

Corr. Lasten aangegane langlopende geldlening

26.050

Raadsbesluit 26-09-2022

Mutaties tussenrapportage 2022

50.000

860.225

Raadsbesluit 29-09-2022

Uitvoering kadernota spelen en bewegen

25.000

1. Mens en samenleving

Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingenopvang Oekraïne

944.495

I

Samenkracht en burgerparticipatie

Kleinschalig Collectief Vervoer

84.671

I

Samenkracht en burgerparticipatie

Peuterspeelzalen

60.547

S

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening Sociaal Domein

66.166

I

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening Jeugd

58.250

S

Maatwerkdienstverlening 18+

WMO Ondersteuning/ persoongebonden budget

149.984

I

Maatwerkdienstverlening 18-

Niet vrij toegank. Voorziening jeugdzorg

381.833

I

Maatwerkdienstverlening 18-

Uitvoeringskosten jeugdzorg/ Landelijk Transitie Arrangement

82.894

S

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeudgzorgplus

82.128

I/S

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg/ openbare gezondheidszorg/ centr. Jeugd en gezin

80.195

I

Mutaties reserves

Beschikking over reserves

45.000

I

2. Kunst, cultuur en erfgoed

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst- en Cultuurbeleid

88.000

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

129.000

I

3. Leefomgeving en duurzaamheid

Crisisbeheersing

Steunfonds Covid-19

194.721

I

Crisisbeheersing

Veiligheidsregio

172.851

I

Openbare orde en veiligheid

Integrale handhaving

65.118

I

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en pleinen

143.034

I/S

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en pleinen

125.092

I

Verkeer en vervoer

Diverse projecten

411.719

I

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bestemmingsplan Reinierpolder 1

45.900

I

Sportaccommodaties

Diverse accommodaties

108.898

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar Groen

74.925

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbetering openbaar groen

202.579

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes

104.057

I

Milieubeheer

Energietransitie/duurzaamheid/ milieubeheer (OMWB)

438.474

I

Ruimte en leefomgeving

Ruimtelijke ordening

68.167

I

Ruimte en leefomgeving

Opgave Omgevingswet

107.974

I

Ruimte en leefomgeving

Projecten (algemeen)

89.884

I

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Centrumplan Welberg

55.270

I

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Bestemmingsplan Buiten de Veste

116.900

I

Wonen en bouwen

Bouwleges

62.784

I

Wonen en bouwen

Project Normalisatie woonwagenscentra Steenbergen

152.431

I

Wonen en bouwen

Exploitatie overige panden

64.157

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

428.334

I

4. Economie , toerisme en recreatie

Economische ontwikkeling

Economische kracht / Economische aangelegenheden

77.428

I

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Agro foodcluster

375.355

I

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openluchtrecreatie

89.442

I

Inkomensregelingen

Gemeentelijk minimabeleid (energietoeslag)

1.152.799

I

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet

168.234

I

WSW en beschut werk

Participatiebudget

103.470

I

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening WSW

163.471

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

123.596

I

5. Bestuur en dienstverlening

Bestuur

Wethouders/ voorm.wethouders pensioen/ wachtgeld

172.118

I

Bestuur

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

59.831

I

Burgerzaken

Reisbescheiden/ rijbewijzen

138.650

I

Ondersteuning organisatie

Verschillende afdelingen

384.872

I

Treasury

Geldlening

59.831

I

OZB woningen

Uitvoering wet WOZ

64.988

I

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Alg. uitkering/ SPUK regelingen

2.421.629

I

Overige baten en lasten

Voorziening dubieuze debiteuren

65.745

I

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

228.478

I

Diverse overige verschillen*

34.705

-

I

Totaal

8.306.741

5.714.267

Voordelig resultaat jaarrekening 2022

2.592.474