Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De najaarsnota sloot, na wijziging, met een voor 2018 verwacht voordelig saldo van € 984.000,- (saldo onvoorziene uitgaven). Hierbij was reeds rekening gehouden met de effecten van de septembercirculaire 2018.Na de najaarsnota heeft het resultaat zich positief ontwikkeld. Hieronder lichten wij op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is opgenomen in de programmaverantwoording waarbij deze analyse deel uit maakt van de jaarstukken 2018. Per programma is deze analyse opgenomen in het onderdeel "Wat heeft het gekost - financiële verantwoording 2018".

In de programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in dit kader verstaan een afwijking groter dan € 50.000,- op niveau van beleidsveld (product) zoals per programma is opgenomen in het overzicht "Financiële verantwoording 2018". Hieronder geven wij een summier overzicht weer van de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Voor een totale overzicht van de verschillen ten opzichte van begroting na wijziging met de bijbehorende toelichting verwijzen wij u naar de programmaverantwoording per programma.

Programma

Voordelig

Nadelig

Incident./struct.

Verwacht resultaat Tussenrapportage 2018

984

Bestuur en Veiligheid

Reservering pensioenrechten wethouders

53

i

Bijdrage GR Veiligheidsregio M-W Brabant

127

i

Dienstverlening

Bouwleges

53

i

WMO & Jeugd

Samenkracht en burgerparticipatie

144

s

Maatwerk voorzieningen WMO

102

s

Maatwerk dienstverlening jeugdzorg

484

s

Uitvoeringskosten jeugzorg

63

s

Geescaleerde zorg jeugdzorg

77

s

Economie, recreatie en participatie

Inkomensregelingen, algemene uitgaven

265

s

Inkomensregelingen, algemene bestaanskosten

506

s

Inkomensregelingen, gemeentelijk minimabeleid

195

s

Milieu en ruimtelijke ordening

Bouwgrondexploitatie/bp RP 1 fase 2

554

i

Ruimtelijke ordening/Advieskosten-div.bijdr.

88

i/s

Afval/milieustraat

139

i *

Beheer openbare ruimte

Wegen

116

i

Openbaar groen

166

i

Financiering

Treasury

84

i

Algemene uitkering

193

i

Diverse posten

19

3.022

1390

Voordelig resultaat jaarrekening 2018

1.632

* De hogere kosten voor Afval/milieustraat zijn, ondanks dat deze een structureel karakter hebben, als incidenteel aangemerkt. Omdat er budgettair nog steeds wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid bij tarieven voor onder andere de afvalstoffenheffing heeft dit nadelig verschil enkel een doorwerking naar het begrotingsjaar 2019. Daarna zullen mogelijke hogere kosten worden meegenomen in de tariefberekeningen voor die betreffende begrotingsjaren.