Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begr. 2018

Begr.na wijz. 2018

Rekening 2018

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen

4.383.231

4.383.231

4.371.010

Roerende-zaakbelastingen

2.076

2.076

2.279

Forensenbelasting

8.850

8.850

7.375

Hondenbelasting

99.160

99.160

97.845

Toeristenbelasting

80.000

80.000

56.005

Reclamebelasting

55.440

55.440

57.202

4.628.757

4.628.757

4.591.716

.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

21.952.764

22.510.589

22.704.164

.

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten e.o./Intergas

19.000

173.271

174.218

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

-

-

-

.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's

15.000

15.000

4.676

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

26.615.521

27.327.617

27.474.774