Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begr. 2023

Begr.na wijz. 2023

Rekening 2023

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen

5.327.274

5.433.274

5.411.050

Roerende-zaakbelastingen

2.076

2.076

1.816

Reclamebelasting

83.150

83.150

81.037

Forensenbelasting

7.084

7.084

8.476

Toeristenbelasting

108.753

109.753

82.046

5.528.337

5.635.337

5.584.425

.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

45.427.552

46.616.178

47.265.545

.

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten e.o.

25.948

25.948

28.958

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

-138.137

461.863

567.764

.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boetes

5.000

5.000

4.000

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

50.848.700

52.744.326

53.450.692