Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begr. 2022

Begr.na wijz. 2022

Rekening 2022

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen

5.102.114

5.262.114

5.286.628

Roerende-zaakbelastingen

2.076

2.076

1.590

Hondenbelasting

-

-

Reclamebelasting

83.150

83.150

66.500

Forensenbelasting

7.084

7.084

7.950

Toeristenbelasting

104.943

104.943

29.782

5.299.367

5.459.367

5.392.450

.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

42.074.387

43.419.200

45.908.717

.

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten e.o.

19.000

26.400

26.409

.

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

20.773

36,657-

44.745

.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boetes

5.000

5.000

5.750

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

47.418.527

48.873.310

51.378.071