Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Bestuur en veiligheid

3.708

32

-3.676

4.072

32

-4.040

5.530

128

-5.402

Dienstverlening

1.609

1.172

-438

1.560

1.300

-259

1.554

1.266

-288

Sport en cultuur

2.812

704

-2.108

2.917

696

-2.221

2.855

731

-2.125

WMO en jeugd

14.424

8.075

-6.349

16.292

8.329

-7.963

15.856

8.325

-7.531

Economie, recreatie en participatie

11.879

8.224

-3.655

11.944

9.391

-2.553

11.153

9.501

-1.652

Milieu en ruimtelijke ordening

5.780

5.592

-187

5.965

5.647

-317

8.319

7.468

-851

Beheer openbare ruimte

7.440

2.252

-5.189

8.031

2.252

-5.779

7.598

2.171

-5.427

Financiering

398

81

-317

438

81

-357

476

75

-401

Sub-totaal programma's

48.049

26.131

-21.918

51.218

27.728

-23.491

53.340

29.663

-23.677

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen

4.629

4.629

4.629

4.629

4.592

4.592

Algemene uitkeringen

21.953

21.953

22.511

22.511

22.704

22.704

Dividenden

19

19

173

173

174

174

Saldo financieringsfunctie

-

-

-

-

-

-

Overige algemene dekkingsmiddelen

15

15

15

15

5

5

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen

26.616

26.616

27.328

27.328

27.475

27.475

Overhead

6.978

52

-6.926

7.617

52

-7.565

5.749

61

-5.688

Heffing VPB

-

-

-

-

32

-32

Onvoorzien

280

-280

1.023

-1.023

62

-62

Gereal. totaal saldo baten en lasten

-2.508

-4.751

-1.984

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Bestuur en veiligheid

-

918

918

-

1.312

1.312

-

998

998

Dienstverlening

-

112

112

-

52

52

-

42

42

Sport en cultuur

-

360

360

-

466

466

-

409

409

WMO en jeugd

-

224

224

-

1.393

1.393

-

1.265

1.265

Economie, recreatie en participatie

-

271

271

503

836

333

440

580

140

Milieu en ruimtelijke ordening

-

247

247

43

377

334

79

291

212

Beheer openbare ruimte

251

366

115

251

850

599

56

390

334

Financiering

-

260

260

577

837

260

-

216

216

Tot. Toev./onttrekk.reserves

251

2.759

2.508

1.374

6.124

4.751

575

4.191

3.616

Gerealiseerd resultaat

-

-

1.632