Investeringen

Voor dit programma zijn de volgende investering opgenomen:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Brandmeldinstallatie overige gemeenschapshuizen

16.000

-

16.000

nee

ja

Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle invest. 2023

19.632

7.974

11.658

nee

nee

TOTAAL

35.632

7.974

27.658

Waarvan restant naar 2023

-

-

11.658