Financiële verantwoording 2022

Taakveld

Begroting 2022

begr. na wijz. 2022

Rekening 2022

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Onderwijshuisvesting

743.710

-

829.569

-

907.647

86.597

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.251.590

424.684

1.251.590

424.684

1.350.472

524.230

Sportbeleid en activering

296.268

-

296.268

-

343.799

37.717

Samenkracht en burgerparticipatie

2.655.755

208.557

2.550.418

208.557

3.204.586

1.960.988

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.957.734

-

1.957.734

-

2.082.378

-

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

922.315

2.500

922.315

2.500

901.827

12.783

Maatwerkdienstverlening 18+

6.033.376

155.000

6.440.163

155.000

6.385.952

250.774

Maatwerkdienstverlening 18-

3.805.876

-

3.667.876

-

4.209.495

-

Geëscaleerde zorg 18-

407.955

-

455.431

-

456.086

-

Volksgezondheid

1.224.396

-

1.257.493

-

1.177.298

-

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

-6.477

-

-

Subtotaal

19.298.975

784.264

19.628.857

790.741

21.019.541

2.873.088

Mutaties reserves

150.326

165.326

120.326

Totaal

19.298.975

934.590

19.628.857

956.067

21.019.541

2.993.414

Saldo programma Mens & Samenleving

-18.364.385

-18.672.790

-18.026.127

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Mens en Samenleving een negatief saldo. Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 646.663 voordeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

I/S/N

Toelichting

Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingenopvang Oekraïne

944.495

V

I

Dit betreft de regeling van de ministerie van Justitie en Veiligheid voor een specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de bekostiging van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een ministeriële regeling, een normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek. De kosten van de verstrekkingen waaronder het uitbetalen van leefgeld en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens vallen in 2022 ten opzichte van de specifieke uitkering gunstiger uit voor de gemeente Steenbergen.

Samenkracht en burgerparticipatie

Kleinschalig Collectief Vervoer

84.671

V

I

In 2022 heeft men minder gebruik gemaakt van de deeltaxi dan aanvankelijk rekening mee is gehouden in de prognose.

Samenkracht en burgerparticipatie

Peuterspeelzalen

60.547

V

S

De subsidies voor peuterspeelzalen worden gedekt middels het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2022 worden deze facturen direct bij het onderwijsachterstandenbeleid geboekt waardoor er een voordeel ontstaat op het product peuterspeelzalen.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening Sociaal Domein

66.166

N

I

In 2022 zijn er 2 nieuwe functies binnen de loketvoorziening sociaal domein bijgekomen. Het betreft een junior beleidsmedewerker en een jeugdverpleegkundige. Met het aannemen van deze functies kunnen we nog meer inzetten op preventie. Hierdoor is de verwachting dat we op andere budgetten over gaan houden. Deze functies zijn daarom ook uit deze budgetten gedekt. De overschrijding op de loketvoorziening wordt daarom ook opgevangen middels onderschrijdingen op andere budgetten zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Loketvoorziening Jeugd

58.250

N

S

De tarieven voor de inzet van jeugdprofessionals en het expertteam zijn in 2022 gestegen. De definitieve tarieven worden vaak pas laat bekend gemaakt waardoor deze niet meegenomen zijn in de begroting 2022.

Maatwerkdienstverlening 18+

WMO Ondersteuning

100.201

V

I

Op basis van cliëntontwikkeling en tarieven wordt er jaarlijks een prognose gemaakt. Er is niet één duidelijk verklaring voor dit voordeel op een budget van circa €6 miljoen (<1% afwijking). Ter illustratie: het voordeel staat ongeveer gelijk aan de jaarlijkse kosten voor drie cliënten met indicatie begeleiding zwaar.

Maatwerkdienstverlening 18+

Persoonsgebond. Budget WMO

49.783

V

I

In 2022 is het aantal PGB-budgethouders gedaald. Tevens is er sprake van een onderbesteding van 9% op het toegekende PGB-budget.

Maatwerkdienstverlening 18-

Niet vrij toegank. Voorziening jeugdzorg

381.833

N

I

Ondanks de intensieve monitoring van de budgetten Jeugdzorg en het vergroten van het voorspellend vermogen in 2022 hebben we te maken met ontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar zijn. In 2022 is er nog veel ingezet op het individuele kind. We hebben al een start gemaakt met de Ernaatoe teams om in te zetten op ouders. We verwachten hier betere resultaten mee te behalen en het effect terug te zien in 2023.

Maatwerkdienstverlening 18-

Uitvoeringskosten jeugdzorg

63.394

N

S

Voor jeugdzorg wordt er steeds meer en actiever gewerkt in de regio. Ook zijn de kwaliteitsmonitor en een innovatiebudget regionaal geïntroduceerd. Hierdoor zijn de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst hoger uitgevallen.

Maatwerkdienstverlenging 18-

Landelijk Transitie Arrangement

19.500

N

I

Ondanks de intensieve monitoring van de budgetten Jeugdzorg en het vergroten van het voorspellend vermogen in 2022 hebben we te maken met ontwikkelingen die niet of slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar zijn. De mogelijke beheersmaatregelen zijn beperkt omdat er sprake is van een open eindregeling.

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeudgzorgplus

82.128

N

I/S

JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt berekend aan de hand van het aantal dagdelen dat jeugdigen gebruik maakt van een plek en daarnaast ook voor het in stand houden van de crisisvoorziening als voorziening voor de jeugdhulpregio WBW. De gemeente heeft geen invloed op de aantal plaatsingen en/of termijn van plaatsing in de gesloten jeugdhulp, daar de rechtbank deze maatregel uitspreekt. Gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor het behouden van de voorziening in het jeugdzorglandschap en de financiering hiervan.
In 2022 heeft één jeugdige vanuit de gemeente Steenbergen gebruik gemaakt van JeugdzorgPlus, welke langer dan voorzien is geplaatst. Dit heeft geresulteerd in een hogere eindafrekening.

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

32.078

V

I

Met het aannemen van een jeudgverpleegkundige hebben wij minder hoeven inzetten op preventie via onze partners. Dit levert een besparing op.

Volksgezondheid

Openbare Gezondheidszorg

26.622

V

I

Er zijn minder kosten gemaakt voor het monitoren en sturen van het sociaal domein in 2022.

Volksgezondheid

Centrum Jeugd en gezin

22.445

V

I

Een aantal activiteiten zoals o.a. themabijeenkomsten hebben in 2022 niet plaatsgevonden.

Mutaties reserves

Beschikking over reserves

45.000

N

I

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 45.000. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet / gedeeltelijk zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. In 2022 leiden lagere uitgaven tot de volgende lagere onttrekkingen: integraal huisvestingsplan (€ 15.000) en realisatie sport- en beweegtuinen (€ 30.000). Deze zijn als verplichting op de algemene reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal