Financiële verantwoording 2020

Taakveld

Begroting 2020

begr. na wijz. 2020

Rekening 2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Onderwijshuisvesting

730.327

-

729.440

-

726.180

-

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

795.968

27.250

1.141.848

424.684

726.681

301.626

Sportbeleid en activering

301.182

-

288.405

-

304.837

35.000

Samenkracht en burgerparticipatie

2.376.755

317.205

2.891.806

264.070

2.738.160

237.479

Wijkteams

2.146.666

-

2.102.514

-

1.857.660

-

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

792.897

2.500

957.897

2.500

968.901

3.370

Maatwerkdienstverlening 18+

5.337.389

155.000

5.611.905

155.000

5.593.379

148.556

Maatwerkdienstverlening 18-

3.730.672

-

4.142.168

-

4.296.146

-

Geëscaleerde zorg 18-

463.934

-

425.000

-

391.717

-

Volksgezondheid

1.187.541

-

1.255.033

-

1.147.662

3.250

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-6.477

-6.477

Subtotaal

17.863.331

495.478

19.546.016

839.777

18.751.323

729.280

Mutaties reserves

838.190

916.190

511.190

Totaal

17.863.331

1.333.668

19.546.016

1.755.967

18.751.323

1.240.470

Saldo programma Mens & Samenleving

16.529.663

17.790.049

17.510.853

Het programma Mens en samenleving sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 279.196,- voordeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

€ 292,000

V

Onderwijsachterstandenbeleid

€ 221,000

V

i

Toelichting:

De uitkering OAB is een uitkering die we jaarlijks ontvangen (periode 2019-2022). We moeten het saldo na 4 jaar afrekenen en in de afzonderlijke jaren putten we uit deze middelen.

Leerlingenvervoer

€ 54,000

V

i

Toelichting:

Een groot deel van de onderschrijding is het gevolg van gedurende de periode half maart tot eind juni niet hoeven te betalen van 20% van de reguliere kosten als gevolg van niet gereden ritten. Over 80% van de kosten van de niet gereden ritten die wel uitbetaald zijn, was geen btw verschuldigd. Deze zaken bedragen samen bijna 30.000 euro. Rest van het verschil is te wijten aan de reguliere schommelingen in leerlingenaantallen en bestemmingen.

Samenkracht en burgerparticipatie

€ 127,000

V

Peuterspeelzalen

€ 60,000

V

i

Toelichting:

We zien hier een voordeel, de kosten die hieraan gerelateerd zijn worden nu binnen het OAB budget meegenomen.

Initiatievenfonds

€ 50,000

V

i

Toelichting:

In 2020 zijn diverse initiatieven van de grond gekomen met een bijdrage uit het Initiatievenfonds. Door beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 heeft de samenleving ook deels een andere focus gehad. Fysiek samenkomen was niet aan de orde. Er zijn in 2020 veel corona-gerelateerde welzijnsinitiatieven ontstaan welke zijn bekostigd uit andere hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.

Wijkteams

€ 245,000

V

Loketvoorziening sociaal domein

€ 171,000

V

i

Toelichting:

Er is als als gevolg van Covid-19 met diverse projecten (o.a. versterking 1e lijn) pas in het vierde kwartaal van 2020 gestart.

Loketvoorziening jeugd

€ 73,000

V

i

Toelichting:

Over het jaar 2020 is een positieve afrekening van transformatiemiddelen en pilot middelen ‘Effectieve Jeugdbescherming” ontvangen die niet begroot zijn.

Maatwerkdienstverlening 18-

€ 154,000

N

Toelichting:

Er is een regionale herberekening van Jeugdzorgplus ontvangen. Hier betalen we regionaal (samen met West-Brabant Oosten Zeeland) naast het aantal dagdelen dat een kind een bed bezet houdt ook voor het instandhouden van de voorziening als crisisvoorziening.

i

Volksgezondheid

€ 111,000

V

i

Toelichting:

Een aantal activiteiten zoals o.a. het jaarlijkse jeugdsymposium en andere themabijeenkomsten. hebben in 2020 niet kunnen plaatsvinden als gevolg van Covid 19. Daarnaast hebben we extra middelen ontvangen in het kader het Rijksvaccinatieprogramma.

Mutaties reserves

€ 405,000

N

Beschikking over reserves

€ 405,000

N

i/n

Toelichting:

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Extra middelen maatregelenpakket sociaal domein € 150.000,-, Budget kerngericht werken € 85.000,-, Beschermd wonen € 50.000,-, Activiteiten ivm doorkomst Vuelta € 40.000,-, Aanleg sport- en beweegtuinen € 30.000,- en Projecten initiatievenfonds € 38.000,-. Van genoemde onttrekkingen kan die voor Activiteiten ivm doorkomst van de Vuelta vervallen. De overige zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.