Investeringen

Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Hekwerk brandweerkazerne Steenbergen

25.000

23.859

1.141

ja

ja

Herinrichting N259

3.678.421

3.223.626

454.795

ja

nee

Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswegen

58.000

16.078

41.922

ja

ja

Centrum Haven Dinteloord

1.500.000

1.255.029

244.971

ja

nee

Vervangen straatnaambordjes

50.000

-

50.000

nee

nee

Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030

1.725.000

332.815

1.392.185

nee

nee

Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

112.500

1.295

111.205

nee

nee

Vervanging kunstwerken

703.000

554.246

148.754

nee

nee

Vervanging kunstwerken 2020

644.100

644.100

-

ja

ja

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.069.515

28.174

1.041.341

nee

nee

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

387.171

6.040

381.131

nee

nee

Vervanging wegen 2022

821.313

-

821.313

nee

nee

Restauratie coupure Kruisland

21.500

20.632

868

ja

nee

Verv. Masten openb.verlichting 2021

191.400

77.890

113.510

nee

nee

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

325.637

47.022

278.615

nee

nee

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

-

14.858

nee

nee

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

-

42.932

nee

nee

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen

195.923

-

195.923

nee

nee

Vervanging toplaag sportpark Dinteloord

350.000

-

350.000

nee

nee

Kantplanken kunstgrasvelden

76.000

64.380

11.620

ja

nee

Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer

40.000

-

40.000

nee

nee

Vervanging badafdekking zwembad de Meermin

119.000

-

119.000

nee

nee

Spatscherm zwembad Aquadintel

12.100

10.769

1.331

ja

ja

Pompinstallatie zwembad de Meermin

18.150

17.040

1.110

ja

ja

Klimramen sporthal de Buitelstee

36.300

1.898

34.402

nee

nee

Kassasysteem zwembaden Ququadintel en de Meermin

12.000

12.000

-

ja

ja

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

-

95.000

nee

nee

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

636.000

30.526

605.474

nee

nee

Realisatie ecologische verbind.zones 2017

150.000

35.440

114.560

nee

nee

Realisatie ecologische verbind.zones 2018

200.000

24

199.976

nee

nee

Realisatie Ecologische verbind.zones 2019

350.000

-

350.000

nee

nee

Verb. regionale kering Westlandse Watergang

275.000

-

275.000

nee

nee

Containertuintjes 2022

100.000

-

100.000

nee

nee

Groenbeheerplan 2021

175.000

132.095

42.905

ja

ja

Groenbeheerplan 2022

208.629

56.865

151.764

nee

nee

Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied

60.000

8.610

51.390

nee

nee

Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

-

33.400

nee

nee

Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

-

77.800

nee

nee

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

-

141.250

nee

nee

Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

-

50.000

nee

nee

* Vervanging gemalen riolering 2019

154.598

78.672

75.926

nee

ja

* Vervanging riolering 2019

501.999

365.119

136.880

nee

ja

* Vervanging gemalen riolering 2020

108.000

6.904

101.096

nee

ja

* Vervanging riolering 2020

1.800.732

126.880

1.673.852

nee

ja

* Verbeteringskosten riolering 2020

300.000

68.165

231.835

nee

ja

* Vervanging gemalen riolering 2021

44.000

3.464

40.536

nee

ja

* Vervanging riolering 2021

1.604.732

-

1.604.732

nee

ja

* Verbeteringskosten riolering 2021

300.000

4.050

295.950

nee

ja

* Vervanging riolering 2022

1.654.732

25.048

1.629.684

nee

nee

* Vervanging gemalen riolering 2022

54.500

7.915

46.585

nee

ja

* Vervanging drukriolering /AC-riolen 2022

40.000

2.576

37.424

nee

ja

* Randvoorzieningen, E/M 2022

19.000

-

19.000

nee

ja

* Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

-

200.000

nee

nee

Omgekeerd inzamelen (10 jr)

1.097.172

1.065.668

31.504

nee

nee

Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

290.000

175.355

114.645

nee

nee

Impl. beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

30.000

1.219

28.781

nee

nee

Herinrichting milieustraat 2021

1.053.900

1.045.049

8.851

ja

nee

Vervanging 2 containers milieustraat 2022

24.000

-

24.000

ja

nee

ICT omgevingswet

65.000

48.005

16.995

nee

nee

Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)

590.000

93.034

496.966

nee

nee

Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

736.925

11.612

725.313

nee

nee

Aankoop Franseweg 99a Steenbergen

313.750

282.866

30.884

nee

nee

Grond perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV

25.200

25.200

-

ja

ja

Woning perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV

119.800

114.910

4.890

ja

ja

TOTAAL

25.909.939

10.152.163

15.757.776

Waarvan restant naar 2023

10.366.977

* de investeringen voor riool worden naar beneden bijgesteld, zie ook bij de toelichtingen op investeringen.

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Herinrichting N259

3.678.421

3.223.626

454.795

ja

nee

Toelichting:

Dit project is nog niet geheel afgerond, want de verbreding van de sloot wordt in 2023 uitgevoerd.

Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswgn

58.000

16.078

41.922

ja

ja

Toelichting:

Er zijn geen specifieke maatregelen meer gepland met dit doel, dus dit krediet kan worden afgerond. Indien er nieuwe initiatieven hieromtrent ontstaan, zal hiervoor een nieuwe kredietaanvraag worden gedaan.

Centrum Haven Dinteloord

1.500.000

1.255.029

244.971

ja

nee

Toelichting:

Dit project is grotendeels afgerond. In 2023 worden er alleen nog nutsvoorzieningen aangelegd.

Vervanging kunstwerken

703.000

554.246

148.754

nee

nee

Vervanging kunstwerken 2020

644.100

644.100

-

ja

ja

Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)

1.069.515

28.174

1.041.341

nee

nee

Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)

387.171

6.040

381.131

nee

nee

Toelichting:

Momenteel zijn er achterstanden door capaciteit en koppeling met andere projecten. Het betreft bijvoorbeeld grote integrale projecten civiele kunstwerken bij 4 grondkeringen aan de Zuidwal (Steenrbergen), Westervoortstraat (Dinteloord), De Ruijterstraat (Dinteloord Simon) en (Luymesstraat Nieuw Vossemeer). Deze schuiven op in de planning naar de komende jaren. Voor de komende begroting zal er een nieuwe planning worden gemaakt en daarnaast wordt dan ook worden nagegaan of de huidige restantbudgetten gezien de prijsstijgingen nog toereikend zijn.

Vervangen straatnaambordjes

50.000

-

50.000

nee

nee

Toelichting:

De benamingsvoorstellen zijn in de conceptfase. Sommige voorstellen moeten nog ingekort worden en wanneer dit traject definitief is afgerond zal de vervanging in 2023 plaatsvinden.

Gemeentelijk Verkeer-Vervoerplan 2021-2030

1.725.000

332.815

1.392.185

nee

nee

Toelichting:

De opgevoerde investering maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Verkeers-Vervoerplan (GVVP), waarin de diverse investeringen zijn opgenomen. De investeringen gebeuren gedurende de looptijd van het Vervoersplan. Bij de bijlagen van de jaarrekening 2022 is een voortgangsparagraaf GVVP 2022 opgenomen waarin meer informatie is te vinden over alle deelprojecten.

Voorbereidingskrediet herinr.Kreekweg/Noordzeedijk D'oord

112.500

1.295

111.205

nee

nee

Toelichting:

De voorbreiding van het project is gestart en de verdere uitvoering volgt met name in 2024 en verder. Het project wordt gedeeltelijk met een co-financiering gedaan. Hier behoren nog concrete afspraken gemaakt te worden. Verder duurt de voorbreiding langer omdat eerst een dijksluiting plaats behoort te vinden. Na de dijksafsluiting van het waterplan kunnen we door met de voorbereiding. De verwachting is, dat de voorbereiding in 2023 wordt afgerond. Daarna kan worden overgegaan tot uitvoering en hiervoor zijn reeds middelen gereserveerd in reserve ruimtelijke ontwikkeling.

Vervanging wegen 2022

821.313

-

821.313

nee

nee

Toelichting:

Dit krediet is bedoeld voor de projecten Blauwstraat (Steenbergen), Frederiksbolwerk (Steenbergen) en de Langeweg (de Heen). Deze projecten zijn in voorbereiding en de uitvoering zal starten in 2023. De verwachting is, dat projecten Blauwstraat (Steenbergen) en Frederiksbolwerk (Steenbergen) in 2024 worden afgerond. Het project de Langeweg (De Heen) zal uiterlijk 2025 worden afgerond.

Verv. Masten openb.verlichting 2021

191.400

77.890

113.510

nee

nee

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

325.637

47.022

278.615

nee

nee

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

-

14.858

nee

nee

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

-

42.932

nee

nee

Toelichting:

De restantkredieten 2021 zijn bedoeld voor projecten de Steenbergseweg, Westdam en Oudlandsestraat. Deze projecten zijn in voorbereiding en worden in 2023 opgestart. Voor het project aan de Steenbergseweg zal in 2023 nog een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. De kredieten van 2022 zijn minimaal en zal worden toegevoegd aan de geplande projecten van 2023, omdat deze middelen ook benodigd zijn gezien de prijsstijgingen op de markt.

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen

195.923

-

195.923

nee

nee

Toelichting:

Het investeringsbedrag is met de begroting 2023 opgehoogd naar € 240.000. Het ontwerp wordt in 2023 opgesteld voor vervanging van de toplagen. Dit wordt integraal opgepakt met de vraagstukken en wensen, die tennisvereniging heeft.

Vervanging toplaag sportpark Dinteloord

350.000

-

350.000

nee

nee

Toelichting:

Het investeringsbedrag is met de begroting 2023 opgehoogd naar € 850,000. De keuring voor de kunstrgasvelden staat gepland voor 2023. Op basis van het resultaat van de keuring zal de vervolgaanpak worden bepaald. Dit is een investering voor 2 velden. Het kan zijn afhankelijk van andere recente ontwikkelingen (maatschappelijk vastgoed beleid, ontwikkelingplan Dinteloord en Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs), dat deze investering anders wordt ingevuld en daardoor vertraagd.

Kantplanken kunstgrasvelden

76.000

64.380

11.620

ja

nee

Toelichting:

De kantplanken zijn geplaatst, maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. De uitloopstroken behoren nog aangepakt te worden en zal in 2023 worden uitgevoerd. Het streven is om dit in 2023 ook af te ronden.

Vervanging badafdekking zwembad de Meermin

119.000

-

119.000

nee

nee

Toelichting:

Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden in 2023. In 2023 is niet het gehele budget benodigd, want conform een nieuwe planning wordt in 2023 alleen de motoren en de besturingkasten vernieuwd. De badafdekking zal op een later moment gebeuren. De financiele gevolgen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2024-2027.

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

-

95.000

nee

nee

Toelichting:

Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden in 2023.

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

636.000

30.526

605.474

nee

nee

Toelichting:

De voorbreiding van het project is gestart. Binnenkort begint aanbesteding van de totale uitvoering en de bedoeling is om - afhankelijk van de materialen, beschikbaarheid toeleveranciers en het weer - het project af te ronden in 2023.

Realisatie ecologische verbind. zones 2017

150.000

35.440

114.560

nee

nee

Realisatie ecologische verbind. zones 2018

200.000

24

199.976

nee

nee

Realisatie ecologische verbind. zones 2019

350.000

-

350.000

nee

nee

Toelichting:

De in 2017 afgesloten samenwerkingsovereenkomst is nog steeds van kracht. De ontwikkeling is een kwestie van een lange adem. De uitvoering geschiedt in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta. Ter voorbereiding op de uitvoering inventariseert het waterschap samen met de gemeente de risico's op gebied van tijd, techniek en omgeving zodat de gevolgen van eventuele risico's voorkomen of beperkt kunnen worden.

Verbetering regionale kering Westlandse Watergang

275.000

-

275.000

nee

nee

Toelichting:

Er heeft eerst een zorgvuldige afstemming met de regionale partners en de inwoners plaatsgevonden, dit heeft langer geduurd dan er eerst rekening mee was gehouden. Begin februari 2023 is er begonnen met de uitvoering van dit project. De verwachting is dat dit project in 2024 wordt afgerond.

Containertuintjes 2022

100.000

-

100.000

nee

nee

Toelichting:

De pilot containertuintjes Nieuw-Vossemeer is in december 2021 gestart en wordt in 2023 geëvalueerd. De uitkomsten vanuit deze evaluatie wordt tussentijds terugekoppeld met de raad. De aanbevelingen vanuit deze evaluatie en de tussentijdse terugkoppeling met de raad zal leiden tot een verdere uitzetting en locatiebepaling van containertuintjes in andere plaatsen binnen de gemeente waarvoor dit krediet bedoeld is.

Groenbeheerplan 2021

175.000

132.095

42.905

ja

ja

Groenbeheerplan 2022

208.629

56.865

151.764

nee

nee

Groenbeheerplan 2022 bomen buitengebied

60.000

8.610

51.390

nee

nee

Toelichting:

Projecten uit 2020 en 2021 zijn afgerond. In 2022 is de situatie buiten in kaart gebracht. In 2023 en 2024, staan er veel grote integrale projecten op de plannig voor uitvoering, zoals in de Oudlandsestraat (Steenbergen), Groene Kruisstraat en omgeving (Dinteloord), Oosterstraat (Dinteloord), Kapelaan Kockstraat (Welberg) en de Burgemeester Catshoeklaan (Nieuw Vossemeer).

Vervanging speeltoestellen 2020

33.400

-

33.400

nee

nee

Vervanging speeltoestellen 2021

77.800

-

77.800

nee

nee

Vervanging speeltoestellen 2022

141.250

-

141.250

nee

nee

Toelichting:

In 2023 wordt de ‘Kadernota Spelen en bewegen in de openbare ruimte 2022-2026’ vertaald in een uitvoeringsprogramma, waarbij de meerjarige en noodzakelijke investeringen voor vervanging van speeltoestellen c.a. in kaart wordt gebracht. Burgerparticipatie wordt hierbij vanzelfsprekend betrokken. Later in 2023 kan een begin worden gemaakt met de meerjarige uitvoering van het totale programma. Op basis van de huidige inzichten wordt er voorgesteld om de nog openstaande kredieten door te schuiven naar 2023.

Natuurspeeltuin Dinteloord

50.000

-

50.000

nee

nee

Toelichting:

In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop naar 2024.In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop naar 2024.

Vervanging gemalen riolering 2019

154.598

78.672

75.926

nee

ja

Vervanging riolering 2019

501.999

377.477

124.522

nee

ja

Vervanging gemalen riolering 2020

108.000

6.904

101.096

nee

ja

Vervanging riolering 2020

1.800.732

131.087

1.669.645

nee

ja

Verbeteringskosten riolering 2020

300.000

68.165

231.835

nee

ja

Vervanging riolering 2021

1.604.732

-

1.604.732

nee

ja

Verbeteringskosten riolering 2021

300.000

4.050

295.950

nee

ja

Vervanging gemalen riolering 2021

44.000

3.464

40.536

nee

ja

Vervanging riolering 2022

1.654.732

25.048

1.629.684

nee

nee

Vervanging gemalen riolering 2022

54.500

7.915

46.585

nee

ja

Vervanging drukriolering /AC-riolen 2022

40.000

2.576

37.424

nee

ja

Randvoorzieningen, E/M 2022

19.000

-

19.000

nee

ja

Verbeteringskosten riolering 2022

200.000

-

200.000

nee

nee

Toelichting:

In het najaar 2022 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Daarbij zijn de investeringen 2022, 2023 en 2024 geactualiseerd. In deze actualisatie is er rekening gehouden met de investeringen uit het verleden, die zijn opgeschoven in de tijd. Vandaar kunnen bovenstaande rioleringskredieten tot en met 2021 de status "ja" krijgen in de kolom "financieel afgewikkeld". De uitkomsten van de evaluatie inclusief de investeringen die opschuiven in de tijd zijn verwerkt in de begroting 2023 en opgenomen in de investeringstaten 2023-2026. Voor 2022 is vanuit de evualatie het totale investeringsbedrag naar beneden bijgesteld naar € 796.000. Van bovenstaande kredieten worden twee kredieten overgeheveld naar 2023, namelijk "verbeteringskosten riolering 2022" voor € 200.000 en "vervanging riolering 2022" wordt verlaagd naar € 596.000. De tussentijdse verlaging van de begrote investeringsbedragen 2022 zal nader worden verwerkt in de Tussenrapportage 2023.

Omgekeerd inzamelen (10 jr)

1.097.172

1.065.668

31.504

niet volledig

nee

Toelichting:

Er dienen nog enkele ondergrondse containers te worden aangeschaft inclusief het doorlopen van een zienswijzeprocedure. De vertraging is ontstaan door Covid-19 en een faillissement van een toeleverancier. In verband met nieuwbouw dienen er nog containers te worden geplaatst in 2023 bij Buiten de Veste (Steenbergen) en Omlentuin (Steenbergen). Daarnaast is geïnventariseerd, dat op bepaalde locaties ook contrainers dienen te worden verplaatst.

Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

290.000

175.355

114.645

niet volledig

nee

Toelichting:

Het milieuparkje Noorddonk Steenberen dient nog te worden getransformeerd van bovengronds naar ondergronds. Een groot deel van het budget is hierbij in 2023 benodigd voor de herindeling (herstarting) op deze locatie. Daarnaast dienen nog enkele locaties te worden geoptimaliseerd, voorbeelden hiervan zijn de Simonshaven in Steenbergen en Westvoorstraat in Dinteloord. Ook voor deze werkzaamheden dient een zienswijzeprocedure te worden doorlopen. De vertraging is ontstaan door corona en een faillissement van een toeleverancier.

Herinrichting milieustraat 2021

1.053.900

1.045.049

8.851

ja

nee

Toelichting:

Het project is qua uitvoering afgerond. In de nafase van het project is er nog een actie nodig voor de finale afwikkeling, wat mogelijk nog kosten met zich meebrengt. De OMWB heeft nog een aantal vragen over het project. Deze vragen zijn extern belegd. Indien de beantwoording naar tevredenheid is afgerond richting de OMWB, kan het krediet worden afgerond.

ICT omgevingswet

65.000

48.005

16.995

nee

nee

Toelichting:

De implementatie van de nieuwe omgevingswet is nader uigesteld tot 01 januari 2024. Hierdoor schuiven de werkzaamheden voor de implementatie op waardoor het opstaande krediet ook in 2023 nodig zal zijn..

Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)

590.000

93.034

496.966

nee

nee

Toelichting:

De wens is tot overeenstemming te komen over aankoop van de boerderij met bijbehorende gronden. Als er ontwikkelingen zijn zal de raad op de hoogte worden gesteld, tevens worden daarbij de gevolgen voor het krediet betrokken. Ten behoeve van een snelle handelingssnelheid is het de wens om dit krediet beschikbaar te houden.

Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII

736.925

11.612

725.313

nee

nee

Toelichting:

Zie toelichting hierboven.

Aankoop Franseweg 99a Steenbergen

313.750

282.866

30.884

nee

nee

Toelichting:

De woningaankoop is gerealiseerd, er lopen nog aanvullende onderzoeken waardoor het restant nodig is voor 2023.

Woning perceel Plein 1 febr. 1953 2 NV

119.800

114.910

4.890

ja

ja

Toelichting:

De woningaankoop is gerealiseerd, er lopen nog aanvullende onderzoeken waardoor het restant nodig is voor 2023. Er dient nog een gebiedsonderzoek plaats te vinden voor de toekomstige bestemming/ontwikkeling. Het budget is deels ook bestemd voor de sloop van de woning, welke naar verwachting plaats zal vinden in 2023.