Financiële verantwoording 2022

Taakveld

Begroting 2022

begr. na wijz. 2022

Rekening 2022

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-24.082

-

-397

-

Crisisbeheersing en brandweer

1.500.050

-

1.508.377

-

1.588.455

49.984

Openbare orde en veiligheid

864.512

18.000

890.233

18.000

800.626

10.669

Verkeer en vervoer

5.038.246

246.700

5.436.042

321.700

5.002.659

290.448

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

440.628

440.628

511.100

511.100

570.300

524.400

Sportaccommodaties

1.498.034

403.679

1.428.211

403.679

1.447.424

531.790

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.419.799

6.795

2.532.797

27.295

2.131.490

58.185

Riolering

1.656.667

2.271.189

1.781.632

2.444.689

1.471.100

1.990.330

Afval

3.209.869

4.152.703

3.623.867

4.468.501

3.824.995

4.649.351

Milieubeheer

825.786

-

1.339.161

-

941.823

41.409

Begraafplaatsen en crematoria

113.617

78.153

113.617

78.153

75.043

42.718

Ruimte en leefomgeving

1.340.281

129.842

1.563.531

290.492

2.579.242

1.581.541

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.384.171

3.384.171

4.734.611

4.734.611

2.556.619

2.384.449

Wonen en bouwen

852.420

714.491

1.006.120

714.491

1.150.510

833.631

Geheel - Totaal

23.144.080

11.846.351

26.445.217

14.012.711

24.139.889

12.988.906

Mutaties reserves

33.682

741.334

33.682

1.801.864

33.682

1.373.530

Totaal

23.177.762

12.587.685

26.478.899

15.814.575

24.173.571

14.362.436

Saldo programma Leefomgeving & duurzaamheid

-10.590.077

-10.664.324

-9.811.135

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Leefomgeving en duurzaamheid een negatief saldo.Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 853.189 voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

I/S/N

Toelichting

Crisisbeheersing

COVID-19

194.721

N

I

In dit taakveld worden de kosten COVID-19 geboekt die via de maatregelenpakketten van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering zijn ontvangen.

Crisisbeheersing

Veiligheidsregio

172.581

V

I

In de jaarrekening 2022 van de veiligheidsregio is naar aanleiding van een bestuursbesluit van het algemeen bestuur op 09 februari 2022 de egalisatiereserve kapitaallasten opgeheven. Via de resultaatbestemming 2022 komt hiermee eenmalig een behoorlijk bedrag terug richting de gemeenten.

Openbare orde en veiligheid

Integrale handhaving

65.118

V

I

Hierbij is de inhuur van 0,50 fte toezichthouder WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) geraamd op deze post, maar werkelijke uitgaven zijn in 2022 opgevangen binnen een andere post binnen de begroting. Daarnaast vallen de kosten van de projectmatige controles lager uit, omdat bepaalde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2023. Het gaat dan bijvoorbeeld om onrechtmatig verblijf bij de boten aan de Sasdijk in Dinteloord, camping de Uitwijk en van arbeidsmigranten in de gemeente.

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en pleinen

143.034

N

I/S

In 2023 is afscheid genomen van de oude leverancier voor maaien en bermen, omdat deze kwalitatief geen goed werk afleverde. Vandaar is in 2023 een nieuwe aanbesteding opgestart en bij de nieuwe leverancier vielen de kosten hoger uit op basis van het opgestelde bestek. Reden hiervoor zijn de hogere brandstofprijzen en stijging van andere kosten. deze aanbesteding is gezamenlijk met het waterschap gedaan. Bij de komende tussenrapportage 2023 en perspectiefnota komt een verzoek om het budget te herzien naar de realiteit.

Verkeer en vervoer

Wegen, straten en pleinen

125.092

V

I

Op andere posten van wegen zijn de kosten lager of de opbrengsten hoger, met name bij:
- Hogere legesvergoedingen welke de gemeente ontvangt van nutsbedrijven, die glasvezel aanleggen;
- Budget voor herstelwerkzaamheden, welke beschikbaar is gekomen vanuit de beheersplannen is niet benut (kosten zijn mogelijk op andere posten geboekt).

Verkeer en vervoer

Centrumhaven Dinteloord RO

47.990

V

I

CentrumHaven Dinteloord is nog steeds in uitvoering. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Het wachten is echter op de herinrichting van de Steenbergseweg en een bouwplan op de plaats van de verpauperde panden. Er zijn ook dwarsverbanden gelegd met het GVVP voor wat betreft het instellen van éénrichtingsverkeer en de herinrichting van het busstation. Bij de eerstvolgende reconstructie van de infra rond de Kreek en het Raadhuisplein zullen deze straten volgens de eisen van de beeldkwaliteitsvisie worden ingericht.

Verkeer en vervoer

GVVP

363.729

V

I

Het budget van de GVVP studies is in 2022 aangevuld met de beschikbaar gestelde middelen voor de vervolgstudies naar de randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingen en de haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord. De werkelijk uitgaven voor het gehele budget van de GVVP studies is in werkelijkheid lager uitgevallen. Een aantal GVVP studies lopen in 2023 door. In de jaarschijf 2023 wordt € 35.000 beschikbaar gesteld. In totaal is er voor 2023 een budget van € 410.000 benodigd voor de GVVP studies. Het voorstel is om € 315.000 van de overtollige middelen uit 2022 over te hevelen naar 2023 via de resultaatbestemming. Een deel van deze kosten wordt gedekt uit de bestemmingsreserve GVVP, namelijk € 60.000. Hiervan is € 24.000 van benut in 2022 en voorstel is om restantbedrag van € 37.000 extra uit de bestemmingsreserve GVVP te halen in 2023. In een bijlage bij dit boekwerk is een overzicht opgenomen waarin per project van het GVVP nader uiteen is gezet wat tot eind 2022 daarop is uitgegeven.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bestemmingsplan Reinierpolder 1

45.900

N

I

Na de actualisatie van de grondexploitatie per 1-1-2023 laat fase 1 een positief resultaat zien van € 140.000 op eindwaarde. Fase 1 wordt negatiever door hoge inflatie en vertraging in de uitvoering. Tot en met 2021 heeft er een winstneming plaatsgevonden van € 170.300. Nu het saldo in de grondexploitatie teruggelopen is, moeten we conform de regels van de BBV ook een deel van de tussentijdse winst terugdraaien. In de jaarrekening 2022 nemen we een negatieve tussentijdse winst van € 45.900.

Sportaccommodaties

Zwembad de Meermin, plus onderhoud

75.054

V

I

Vanwege het warme weer is er afgelopen zomer volop gebruik gemaakt van het zwembad. Dit resulteert in een hogere omzet aan dagkaarten en horeca dan vooraf is ingeschat. Verder zijn de werkzaamheden voor wat betreft de vloerafwerking zijn nog in uitvoering. Derhalve is het verzoek om het restant van € 23.000 door te schuiven naar 2023.

Sportaccommodaties

Sportpark Seringenlaan onderhoud

35.499

V

I

Met de tussenrapportage 2022 is er budget beschikbaar gesteld voor de sanering van asbestverwijdering voor kleedgebouwen van diverse sportparken, waaronder ook de sportpark Seringenlaan, Kruisland en Nieuw-Vossemeer. Het verwijderen van de asbest heeft reeds in 2022 plaatsgevonden. De herstelwerkzaamheden dienen nog in 2023 plaats te vinden, vandaar het verzoek om restantbudget van € 35.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar Groen

74.925

V

I

De Buitendienst heeft afgelopen jaar ook veel geholpen bij het project opvang vluchtelingen Oekraïne, vandaar hebben zij wat minder uren besteed aan het openbaar groen. Verder vallen de kapitaallasten minder hoog uit, omdat bepaalde investeringen zijn vertraagd.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbetering openbaar groen

202.579

V

I

Dit eenmalig geld is benodigd voor de uitvoering van de visie van entrees/rotondes en wordt gedekt door een uitname uit de algemene reserve (totaal € 230.000). Hiervan is in 2022 niets uitgegeven. In het najaar 2022 is met beantwoording van artikel 40 vragen de laatste stand van zaken beschreven. Een aantal deelprojecten behoren nog uitgevoerd te worden. In 2023 is hiervoor een bedrag nodig van € 175.000 om alsnog deze zaken te regelen voor de Reinierpolder I en II en de aanschaf van kompartalen (borden). Het voorstel is wederom het benodigde bedrag van € 175.000 in 2023 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes

104.057

V

I

Voor 2022 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld voor de vervanging van speelterreinen/toestellen en sport/beweegtuinen. Deels is het budget vanuit 2021 overgeheveld. Deze eenmalige kosten worden gedekt uit de algemene reserve. Verder vallen de kapitaallasten minder hoog uit, omdat bepaalde investeringen zijn vertraagd. Omdat er geen interne capaciteit was in 2022 zijn de geplande activiteiten niet uitgevoerd. In 2022 is de kadernota spelen en bewegen vastgesteld. Daarin is deze capaciteit beschikbaar gekomen, welke in 2023 zal worden ingevuld. Daarna kan een inhaalslag gemaakt worden en zal er een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Vandaar wordt er voorgesteld om het restantbudget van € 121.000 (€ 91.000 + € 31.000) over te hevelen naar 2023 en het voorstel deze eenmalige lasten wederom uit de algemene reserve te halen. In 2022 is alleen kosten voor het noodzakelijk onderhoud gemaakt.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Waterlossingen, sloten enz./ Natuurbescherming

29.604

V

I

Op deze posten is minder uitgegeven aan onderhoud dan gepland. Verder vallen de kapitaallasten op deze posten minder hoog uit, omdat investeringen zijn vertraagd.

Riolering

Riolering

143.827

N

I

Bij taakveld riolering is een tekort te zien, met name omdat de werkelijke opbrengsten lager uitvallen dan begrote opbrengsten. Dit komt, omdat ten tijde van de begroting 2022 in het najaar 2021 met een hoger tarief is gerekend dan later is vastgesteld bij de behandeling van de belastingverordeningen 2022 in december 2021. Bij de behandeling van de belastingverordening is ook gekeken naar het uitgavenpatroon uit 2021 (was sprake van een overschot), de begrote kosten 2022 en de huidige stand van de voorziening. Er is tijdens de behandeling van de belastingverordening ervoor gekozen om het tarief 2022 maximaal met de inflatie te laten stijgen en niet de doorrekening van de begroting 2022 te hanteren, die zou leiden tot een stijging van 15% op het tarief. Eind 2022 zit er behoorlijk wat middelen in de voorziening riolering om de begrote kostenstijging 2022 op te vangen. De stand van de voorziening bestaat uit overtollige middelen vanuit het verleden geïnd bij de burger door het tarief en dat behoort op een later moment dan terug te vloeien naar de burger. Daarnaast is het ook de doelstelling van de voorziening om de tarieven over meerdere jaren gelijk te houden (dempen). Met de belastingverordening is destijds besloten een uitname van € 250.000 te doen om de tarieven ten hoogste met de inflatie te laten stijgen. Ondanks de lagere baten vallen de lasten ook mee. Met name op de posten inspectiekosten en kapitaallasten (vertraging investeringen) is in 2022 minder besteed. Per saldo behoort er € 72.706 onttrokken te worden vanuit de voorziening riolering om baten en lasten met elkaar sluitend te krijgen (100% kostendekkendheid). Een berekening hiervan is terug te vinden in de paragraaf lokale heffingen, subtitel “rioolrecht”.

Milieubeheer

Energietransitie/ duurzaamheid

419.164

V

I

De acties van de campagne Operatie Steenbreek hebben nog niet de gewenste doelen opgeleverd. Er is maar een aantal beplantingen geweest waardoor het budget van € 35.000 niet is opgemaakt. Daarnaast is in 2022 onvoldoende capaciteitsruimte geweest voor het uitvoeren van de door het Rijk uitgekeerde middelen voor het bestaande klimaatbeleid, de wijkaanpak t.g.v. de Transitie Visie Warmte en de energieloketten (€ 384.075). Er wordt voorgesteld om het dit restantbudget ter grootte van € 419.075 als resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Milieubeheer

Milieubeheer (OMWB)

17.661

V

I

Over het jaar 2022 is een positieve afrekening vanuit de OMWB ontvangen vanwege niet uitgevoerde taken in het vastgestelde werkprogramma van de OMWB met de gemeente Steenbergen.

Ruimte en leefomgeving

Ruimtelijke ordening

68.167

V

I

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 zijn er middelen voor ruimtelijke ordening vanuit de algemene reserve overgeheveld. Het onderzoek vrijgekomen agrarische bebouwing is niet uitgevoerd (€ 30.000). Daarnaast zijn niet alle middelen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling (€ 25.357) besteed. Deze middelen vallen vrij.

Ruimte en leefomgeving

Opgave Omgevingswet

107.974

V

I

Door het steeds uitstellen van de omgevingswet zijn nog niet alle taken voor de introductie/implementatie uitgevoerd. Inmiddels is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet bekend, namelijk 1 januari 2024. Voorgesteld wordt het restantbudget als claim op de algemene reserve over te hevelen naar 2023.

Ruimte en leefomgeving

Projecten (algemeen)

89.884

V

I

Vanuit de stelpost ambities uit de samenleving is in de begroting 2022 middelen (€ 325.000) beschikbaar gesteld om de gebiedsontwikkelingen te concretiseren en een begin te maken met de uitvoering ervan. Daarvan is € 235.000 besteed voor extra inzet om de implementatie gebiedsontwikkeling in gang te zetten. De middelen vallen vrij.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Centrumplan Welberg

55.270

N

I

Deze grondexploitatie is in de nieuwe doorrekening negatiever bijgesteld. De kosten 2022 waren hoger vanwege een negatief aanbestedingsresultaat. Ook is er rekening gehouden met de inflatie. De verliesvoorziening is met € 55.270 opgehoogd om het negatieve resultaat te dekken.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Bestemmingsplan Buiten de Veste

116.900

N

I

De per 1-1-2023 herziene grondexploitatie sluit in 2026 met een geraamd saldo van € 0. De grondexploitatie is negatief bijgesteld door de forse inflatie in 2022. Door een meer sociaal programma dan voorheen zijn ook de inkomsten uit grondverkoop naar beneden bijgesteld. Gezien de voorgaande verwachting dat de exploitatie met een positief saldo zal sluiten, heeft tot en met 2021 een winstneming plaatsgevonden van € 116.900. Deze wordt teruggedraaid. In de jaarrekening 2022 wordt een negatieve winst van € 116.900 genomen.

Wonen en bouwen

Bouwleges/ Wabo vergunningen

62.784

V

I

De bouwleges vallen gunstiger uit, omdat met name aan het einde van het jaar een vergunning is afgegeven en de bouwleges zijn ontvangen voor de vestiging van een machinefabriek.

Wonen en bouwen

Project Normalisatie woonwagenscentra Steenbergen

152.431

N

I

In 2019 heeft de raad gelden beschikbaar gesteld voor de project om de woonwagencentra op te starten. In de reserve was nog afgerond € 38.000 beschikbaar voor dit project en de rest zou worden gedekt met verkoop van de standplaatsen. Eind 2022 is de aanpassing van het woonwagenbeleid in de raad behandeld. Daarvoor is begin november 2022 een verkoopprognose opgesteld met als aanname dat er in 2022 in totaal 6 verkopen bij de notaris zouden passeren. Hiermee zou het saldo van de egalisatiereserve in 2022 een positief saldo hebben. Vanwege administratieve redenen en capaciteit bij de notaris zijn in 2022 slechts 2 verkopen gepasseerd. Dit scheelt afgerond € 120.000 aan opbrengsten ten opzichte van de eerdere prognose. Het betreft echter geen afstel, maar uitstel. De resterende verkopen zullen in 2023 plaatsvinden, hetgeen in 2023 zorgt voor een extra opbrengst. Hierdoor hoeft er in 2023 geen beroep gedaan te worden op de algemene reserve, zoals dat is besloten in de raadsvergadering van december 2022.

Wonen en bouwen

Exploitatie overige panden

64.157

V

I

Voorgaand jaar is via de resultaatbestemming € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek voor energieneutraal/verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Hiervan is een deel in 2022 uitgevoerd, hetgeen € 24.200 heeft gekost. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Gezien de ambities voor verdere verduurzaming is het verzoek om het restantbudget € 76.000 (afgerond) over te hevelen naar 2023 en deze eenmalige lasten in 2023 wederom uit de reserves te financieren.

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

428.334

N

I

In bovengenoemde analyse blijkt, dat bepaalde eenmalige budgetten 2022, welke bekostigd zijn vanuit de algemene reserve, niet zijn uitgegeven. Dit zorgt voor een lagere uitname uit de reserves bij programma 3. De belangrijkste posten zijn de eenmalige budgetten voor:
- Entrees en rotondes
- Implementatie omgevingswet
- Centrumhaven Dinteloord
- Onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen
- Sport/beweegtuinen + speelterreinen/toestellen
Daar tegenover zorgen de kosten van corona, zoals toegelicht bij taakveld " crisisbeheersing" voor een hogere uitname van de reserves.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal