Financiële verantwoording 2020

Taakveld

Begroting 2020

begr. na wijz. 2020

Rekening 2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Vennootschapsbelasting

-

-

-27.355

-

-27.355

-

Crisisbeheersing en Brandweer

1.349.982

-

1.336.337

-

1.926.844

28875

Openbare orde en Veiligheid

898.730

18.000

901.376

38.238

632.822

14.058

Verkeer, wegen en water

4.908.013

513.275

5.328.491

1.242.905

4.869.111

1.018.238

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

-

-

Sportaccommodaties

1.229.718

390.763

1.315.635

390.763

1.405.939

272.496

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.456.270

6.795

2.531.381

47.395

2.222.896

50.022

Riolering

1.220.217

1.790.258

1.673.892

2.272.999

1.329.512

1.840.066

Afval

3.169.807

4.047.780

3.336.112

3.987.780

3.058.493

4.069.375

Milieubeheer

846.284

-

1.078.820

-

760.877

-

Begraafplaatsen

121.398

78.153

120.003

78.153

98.243

26.260

Ruimtelijke Ordening

1.219.264

231.030

3.625.270

2.496.980

2.122.041

1.266.671

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.882.973

2.882.973

3.472.262

3.472.262

2.456.632

2.425.456

Wonen en bouwen

1.144.526

792.213

1.157.081

817.213

891.276

817.152

Geheel - Totaal

21.447.182

10.751.240

25.849.305

14.844.688

21.747.332

11.828.668

Mutaties reserves

277.902

1.497.853

1.174.245

2.499.079

1.090.220

2.270.655

Totaal

21.725.084

12.249.093

27.023.550

17.343.767

22.837.552

14.099.324

Saldo programma Leefomgeving & duurzaamheid

9.475.991

9.679.783

8.738.228

Het programma Leefomgeving en duurzaamheid sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 941.555,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Crisisbeheersing en Brandweer

€ 567,220

N

COVID-19

€ 567,220

i

Toelichting:

Er is in 2020 een nieuw product binnen dit taakveld aangemaakt om de kosten COVID-19 te boeken die via de maatregelenpakketten voor de korte en middellange termijn van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering zijn ontvangen. De toelichting op de uitgaven en ontvangsten wordt in de paragraaf COVID-19 gegeven.

Openbare orde en veiligheid

€ 244,000

V

i

Toelichting:

€ 190.000 V Niet alle openstaande vacatures zijn in 2020 vervuld en daarnaast zijn de salariskosten van de veiligheidsfunctionaris op de kostenplaats van Wonen, Werken en Beleven geboekt. Deze wordt in programma 5 verantwoord.
€ 40.000,- V, de kosten voor de VTH-applicatie zijn niet besteed. De verwachting is dat als de omgevingswet vorm krijgt een traject komt tot een gezamenlijke VTH-applicatie.

Verkeer, wegen en water

€ 235,000

V

Straten

€ 218,000

V

i

Toelichting:

De geplande werkzaamheden voor rotondes en entrees hebben vertraging opgelopen. Hiertegenover staat een lagere onttrekking van € 89.000 uit de algemene reserve. In 2020 hebben voor leges beheer/degeneratiekosten € 90.00 meer ontvangen. De meeste ontvangsten hebben in het 4e kwartaal plaatsgevonden waardoor bijstelling van de begroting niet meer mogelijk was. De kapitaallasten zijn € 32.000 lager dan geraamd o.a. omdat investeringen niet volledig zijn afgerond.

Sportaccommodaties

€ 209,000

N

i

Zwembaden

€ 85,000

N

i

Op de zwembaden zien we een inkomstenderving van € 79.000 uit o.a. horeca en kaartenverkoop veroorzaakt worden door Covid-19.

Sportaccommodaties

€ 123,000

N

i

Toelichting:

De sportvereningen hebben uit het steunfonds Covid gezamelijk een huurcompensatie van € 59.000 ontvangen, dit was niet begroot. Verder is er € 59.000 uitbetaald aan v.v. Steenbergen. Dit betreft het collegebesluit “overdracht kleedaccommodaties”. Hiertegenover staat een onttrekking uit de bestemmingsreserve kleedlokalen buitensportaccommodaties..

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ 311,000

V

Natuurbescherming

€ 95,000

V

i

Toelichting:

Binnen het budget natuurbescherming waren er voor 2020 een aantal projecten (zoals Entree de Heen, groen inrichting Maria Regina, groen aankleding speeltuin Den Darink en de aanplant van diverse bomen in de kernen) gepland. Door personele wisselingen en Covid-19 hebben deze projecten vertraging opgelopen en worden in 2021 uitgevoerd. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager dan geraamd o.a. omdat investeringen niet volledig zijn afgerond.

Openbaar groen

€ 52,927

V

Toelichting:

Wordt veroorzaakt door een voordeel op de post aankoop en onderhoud van plantenmateriaal en het lager uitvallen van de geraamde kapitaallasten.

Verbetering openbaar groen

€ 89,000

V

i

Toelichting:

Van het budget wat bedoeld is voor het vervangen van bomen in het buitengebied resteert nog € 48.000. De uitvoering van deze plannen is op dit moment in volle gang. Door personele wisselingen is het project later opgestart. Hierdoor is een groot deel van het geld dat stond gereserveerd voor 2020 nog niet uitgegeven. Na het opstarten van het project bleek al snel dat een gedegen inventarisatie nodig was alvorens erover wordt gegaan op de uitvoering buiten. Het eerste deel van deze inventarisatie is reeds in 2020 uitgevoerd en wordt op dit moment verder afgerond. Zodra de resultaten zijn verwerkt, wordt de uitvoering buiten opgepakt. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve vervanging openbaar groen.

Speeltuinen, speelplaatsen, trapveldjes

€ 62,000

V

i

Toelichting:

Het plaatsen van de geplande speeltoestellen en de realisatie van sport- en beweegtuinen heeft vertraging opgelopen en zal in 2021 worden uitgevoerd. Hiertegenover staat ook geen onttrekking uit de algemene reserve hiervoor.

Riolering

€ 89,000

N

i

Toelichting:

Op 24-9-2020 is de nieuwe VGRP 2020-2023 en het bijbehorende kostendekkingsplan door de raad vastgesteld. De geplande werkzaamheden voor 2020 zijn niet allemaal uitgevoerd en staan nu voor 2021 e.v. gepland. Daarnaast zijn de werkelijke kapitaallasten in 2020 door nog niet afgeronde investeringen lager dan geraamd. Door de lagere lasten in 2020 heeft de begrote onttrekking uit de voorziening riolering ook niet plaatsgevonden.

Afval

€ 359,000

V

Gemeentereiniging

€ 178,000

V

i

Toelichting:

De gemeente is vanaf 1 april 2020 enkel nog verantwoordelijk voor de inzameling van het PMD (plastic, blik en drankenkartons). Dit in tegenstelling tot de jaren ervoor, waarbij de verantwoordelijkheid lag voor de hele keten (dus inzameling-overslag-sortering-recycling en deels vermarkting, de zgn post-collection). De kosten voor de post-collection werden vanaf 1 april 2020 niet meer in rekening gebracht. Dit zorgde op deze kostenpost voor minder uitgaven.

Afvalfonds

€ 226,000

V

Voor de inzameling van het verpakkingsafval ontvangt de gemeente een bijdrage vanuit het Afvalfonds verpakkingen (via Stichting Nedvang). De uitbetalingen van de de vergoedingen lopen alleen niet parallel met de jaren. Daarnaast heeft Nedvang heeft een inhaalslag gemaakt in 2020.

Milieustraat

€ 98,000

N

i

Door het coronavirus gingen inwoners opruimen/klussen, meer thuiswerken, etc. waardoor er een toename was van diverse afvalstromen op de milieustraat. Bijvoorbeeld: grof restafval, hout, harde kunststoffen en teerafval. Deze toename resulteerde eveneens in hogere transportkosten om het afval naar de verwerkers te brengen. Ook was er een overschrijding van het begrote bedrag voor Antea (procesbegeleiding herinrichting milieustraat en gemeentewerf).

Overige Milieustraat

€ 66,000

V

i

Met de tussenrapportage 2020 was er € 66.000 gereserveerd voor de vervanging van de beheerdersruimte en worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. Doordat er in 2021 met de herinrichting van milieustraat wordt gestart worden deze middelen doorgeschoven naar 2021.

Milieubeheer

€ 318,000

V

Duurzaamheid

€ 278,000

V

i/n

Toelichting:

De klimaatmiddelen transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten (€ 237.000) die in de tussenrapportage 2020 beschikbaar zijn gesteld uit de reserve overheveling budgetten 2019 zijn niet benut in 2020. Daarnaast zijn de middelen energiestrategie (€ 40.000) niet onttrokken van de Algemene Reserve.

Milieubeheer (OMWB)

€ 62,000

V

i

Over het jaar 2020 is een positieve afrekening vanuit de OMWB ontvangen vanwege niet uitgevoerde taken die waren begroot in het programma van 2020.

Ontsmetting en ongediertebestrijding

€ 22,000

N

i

Hogere kosten ten behoeve van de bestrijding van de eikenprocessierups.

Ruimtelijke Ordening

€ 273,000

V

i

Omgevingswet

€ 61,000

V

Toelichting:

Een gedeelte van het budget voor de omgevingswet is door het uitstel van introductie van de omgevingswet dit jaar niet uitgevoerd (€ 61.000,-).

Ruimtelijke ordening

€ 100,000

V

n

Toelichting:

Als dekkingmiddel voor de transitie van de organisatie is in 2020 geen extra capaciteit ingehuurd zoals begroot.

Wonen en bouwen

€ 266,000

V

i/n

Wabo bouwvergunningen

€ 155,000

V

Toelichting:

i/n

Als dekkingmiddel voor de transitie van de organisatie is in 2020 minder capaciteit ingehuurd dan begroot voor de (dossier)afhandeling van de bouwvergunnningen.

Exploitatie overige panden

€ 100,000

V

Toelichting:

n

Het beschikbare budget voor het onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen (€ 100.000) is door prioritering van projecten geheel niet uitgegeven en niet onttrokken uit de Algemene Reserve.

Mutaties reserves

€ 144,000

N

Toevoegingen aan reserves

€ 84,000

V

i/n

Toelichting:

In 2019 is de bestemmingsreserve Baggerfonds omgezet naar een voorziening. Het geraamde bedrag is daarom verantwoord als een toevoeging aan een voorziening en niet als een mutatie in de reserve. Een toevoeging aan een voorziening wordt op het taakveld verantwoord waarop de toevoeging betrekking heeft, in dit geval het taakveld Riolering.

Beschikking over reserves

€ 228,000

N

i/n

Toelichting:

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Centrumhaven Dinteloord € 50.000,-, Onderzoek energieneutraal gemeentelijke gebouwen € 100.000,-, Onderzoek vrijkomende agrarische bebouwing € 30.000,-, Speelterreinen en -toestellen € 31.000,-, Entrees en rotondes € 89.000,-, Planschadeverzoeken € 30.000,-, Warmtevisie en regionale energiecoorperatie € 40.000,-, Onderzoek klimaatadaptatie € 37.000,-, Bouwkundig onderhoud milieustraat € 66.000,-, Uitvoeringsprogramma Centrumhaven Dinteloord € 23.000,-, Vervanging openbaar groen € 81.000,-, Genoemde zaken zijn als verplichting opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans

Verder zijn enkele onttrekkingen voor dekking van de afschrijvingslasten niet gedaan omdat de investering (nog) niet is gerealiseerd. Dit betreft Infrastructurele voorzieningen AFCNP, ad € 20.000,-, en Ecologische verbindingszones € 20.000,-.

Tegenover deze lagere onttrekkingen waren er ten opzichte van de geraamde bedragen, hogere onttrekkingen voor; Woonwagenbeleid € 30.000,-, Kosten covid-19 € 277.000,-, Vrijval reserve kwaliteitsverbetering handhaving € 70.000,-, Kleedlokalen vv Steenbergen € 59.000,-.