Financiële verantwoording 2020

Taakveld

Begroting 2020

begr. na wijz. 2020

Rekening 2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

355.270

11.739

507.606

11.739

275.327

11.739

Cultureel erfgoed

128.737

-

199.845

-

114.359

-

Media

584.856

59.096

584.856

59.096

557.952

18.406

Geheel - Totaal

1.068.863

70.835

1.292.307

70.835

947.639

30.145

Mutaties reserves

386.711

600.706

323.693

Totaal

1.068.863

457.546

1.292.307

671.541

947.639

353.838

Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed

611.317

620.766

593.801

Het programma Kunst, cultuur en erfgoed sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 26.965,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

€ 232,000

V

Kunst- en cultuurbeleid

€ 211,000

V

i

Toelichting:

Op Expeditie Nassau hebben we geen significante voortgang kunnen boeken als gevolg van Covid 19. Ook de waardering voor onze vrijwilligers en organisaties die we anders via Chapeau lieten blijken hebben we niet in deze vorm kunnen gieten. De activiteiten voor Chapeau zullen we verbinden met het komende jubileum in 2022.

Cultureel erfgoed

€ 85,000

V

i

Toelichting:

Er is in 2020 geen ruimte geweest om de kerkenvisie uit te werken. Hiervoor wordt in 2021 een plan gemaakt. Voor het project van de herbestemming van de Gummaruskerk is een plan opgesteld waarover in 2021 besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor het onderhoud van de molens. Deze zullen in 2021 worden uitgevoerd. Hiertegenover staat ook geen onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen hiervoor.

Mutaties reserves

€ 277,000

N

Beschikking over reserves

€ 277,000

N

i/n

Toelichting:

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Expeditie Nassau € 176.000,-, Canon van Steenbergen € 21.000,-, Kunstwerken per kern € 23.000,- en Onderhoud molens € 29.000,. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.