Financiële verantwoording 2022

Taakveld

Begroting 2022

begr. na wijz. 2022

Rekening 2022

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

249.584

19.739

456.584

19.739

592.332

243.399

Cultureel erfgoed

166.392

-

180.892

-

143.955

-

Media

410.694

46.233

410.694

46.233

405.018

28.381

Geheel - Totaal

826.670

65.972

1.048.170

65.972

1.141.305

271.779

Mutaties reserves

144.911

361.911

233.110

Totaal

826.670

210.883

1.048.170

427.883

1.141.305

504.889

Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed

-615.787

-620.287

-636.416

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft dit programma een negatief saldo. Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 16.129 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

I/S/N

Toelichting

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst- en Cultuurbeleid

88.000

V

I

Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond. Canon van Steenbergen - omdat het jubileumboek al in het jubileumjaar is verschenen hebben we in overleg met de uitgever besloten de uitgave van de canon naar 2023 te verschuiven. Kunstwerken per kern - voor iedere kern is nog een herinnering aan het jubileumjaar voorzien. Deze worden in de loop van 2023 geplaatst. Expeditie Nassau - vanwege het jubileumjaar is uitvoering van enkele activiteiten vertraagd die in 2023 zullen plaatsvinden. Hiervoor zijn al afspraken gemaakt.

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

129.000

N

I

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 129.000. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.
In 2022 leiden deze lagere uitgaven tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen: Expeditie Nassau € 94.000, Canon van Steenbergen € 21.000 en Kunstwerken per kern € 14.000. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal