Wet Open Overheid (WOO)

Achtergrond

In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet Open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. De Woo geeft de actieve als de reactieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankert zij recht op toegang tot informatie wettelijk en beoogt de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei 2022.

Realisatie

In 2022 is een impactanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat de inwerkingtreding van de Woo betekent voor de organisatie. Hierbij is uitgegaan van het ambitieniveau Basis. Daarmee wordt voldaan aan de (voorgestelde) fasering van de wetgeving, niet meer en niet minder. Er is onderzocht welke werkprocessen en documenttypen geraakt worden door de Woo, zodat helder is wat wanneer en hoe openbaar moet worden gemaakt. Daarnaast zijn, conform de vereisten in de Woo, contactpersonen aangewezen. Naast actieve openbaarmaking geeft de Woo een nieuw kader voor de reactieve openbaarmaking, ofwel de voormalige Wob-verzoeken. Het nieuwe proces voor de reactieve openbaarmaking is geïmplementeerd en er is voldaan aan de verplichting om Woo-verzoeken digitaal te kunnen aanvragen.