Planning en control

Rechtmatigheid en audits

De interne controlewerkzaamheden zijn zoveel mogelijk geïntegreerd met de werkzaamheden voor de toetsing van de rechtmatigheid. Deze werkzaamheden zijn vooraf afgestemd met de accountant.

Voorwaardencriterium

Volgens het Controleprotocol 2020 is maximaal toegestaan: voor niet rechtmatige handelingen € 731.000 (1% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves) en voor onzekerheden € 2.193..000 (3% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves).

Begrotingscriterium

In het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening zijn met betrekking tot de omvang van kosten- c.q. begrotingsoverschrijdingen de volgende kaders vastgesteld:

  • Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met een bedrag kleiner of gelijk aan € 500.000 dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer met een minimum van € 10.000 door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd.
  • Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met meer dan € 500.000 dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd.
  • Overschrijdingen waarvoor het volgens punt 1 en 2 nodig is een begrotingswijziging te maken maar waarvoor dat niet is gebeurd worden gemeld en toegelicht in de jaarrekening. Wanneer deze overschrijdingen passen binnen de beleidskaders van de raad is hierop de algemene lijn van toepassing en worden deze dus niet meegewogen in het accountantsoordeel.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dienen gemeenten afwijkingen ten opzichte van de begroting goed herkenbaar in de jaarrekening op te nemen en toe te lichten. Hierna volgt, op programmaniveau, een overzicht van de overschrijding op de lasten, waarbij de toevoegingen aan de reserves buiten beschouwing worden gelaten.

Lasten per programma

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Overschrijding

Programma's

Lasten

Lasten

Bedrag

Relatief

Mens en samenleving

19.546.016

18.751.323

-794.693

0,00

%

Kunst, cultuur en erfgoed

1.292.307

947.639

-344.668

0,00

%

Leefomgeving en duurzaamheid

27.023.550

22.837.552

-4.185.998

0,00

%

Economie, toerisme en recreatie

11.515.490

16.807.698

5.292.208

45,96

%

Bestuur en dienstverlening

12.309.347

13.732.783

1.423.436

11,56

%

Bij de afzonderlijke programma's zijn er 2 overschrijdingen geconstateerd die de 5% te boven gaat. Hierop wordt hieronder nog een nadere toelichting gegeven. Bij de afzonderlijke programma's worden de opvallendste verschillen nader toegelicht.

Economie, toerisme en recreatie

In het kader van de coronacrisis zijn door het Rijk allerlei steunmaatregelen genomen. Een daarvan is de Tozo-regeling ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers. De uitvoering van deze regeling is gebeurd door de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Bij de eindafrekening van deze regeling blijkt dat in 2020 ruim € 1,7 mln aan uitkeringen is verstrekt. Hiertegenover staat de van de Rijk ontvangen bijdrage uit dit steunfonds. Voor zowel de baten als de lasten is dit niet budgettair verwerkt. Corona heeft ook zijn weerslag gehad op de "normale" bijstandsverlening. Waar er bij de tussenrapportage nog van uit werd gegaan dat er ten opzichte van de begroting geen extra middelen nodig waren, blijkt eind 2020 toch een overschrijding van de uitkeringen met € 244.000. Een recht op een bijstandsuitkering kan niet worden geweigerd. Een overschrijding hiervan komt voor uit de normale bedrijfsvoering.

In de jaarrekening 2020 heeft nog een correctie plaatsgevonden binnen een tweetal reserves. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Een gemeentelijke bijdrage in de aanleg van het aquaduct over de A4, ad € 5 mln, zou gedekt mogen worden uit de bijdragen die ontvangen werden uit de ontwikkeling van het AgriFoodCentre Nieuw-Prinsenland. Door economische redenen heeft de ontwikkeling van dit AFCNP vertraging opgelopen. De dekking van de bijdragen voor het aquaduct is voor een bedrag van ruim € 3,1 mln uit de algemene reserve gekomen. Dit is in latere jaren niet meer gecorrigeerd. Een van de aanbevelingen uit een in begin 2021 gedaan onderzoek naar de stand van zaken van de AFCNP-gelden is om alsnog een correctie te maken. Deze correctie is in de jaarrekening meegenomen.

Bestuur en dienstverlening

Op 2 april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met vorming van een steunfonds van 1 mln ten laste van de algemene reserve. De vorming hiervan is via dit programma gelopen en is budgettair neutraal. Verzuimd is om dit middels een begrotingswijziging budgettair te verwerken.

De definitieve toevoeging aan de pensioenvoorziening wethouders wordt laat in het jaar bekend en is de hoogte daarvan van diverse factoren, oa de rekenrente, afhankelijk. Vooraf zijn deze toevoegingen, gezien het specifieke karakter, moeilijk in te schatten. Daarnaast bleek bij de controle van de jaarrekening 2019 dat er voor niet alle voormalige wethouders actuele berekeningen zijn gemaakt. Voor een gedeelte is dit nog gecorrigeerd in de jaarrekening 2019, maar voor 2020 betekende dit nog een extra storting van € 228.000. Totaal was de in 2020 gerealiseerde storting € 361.000 hoger dan geraamd. De gemeente heeft de verplichting om de pensioenvoorziening op voldoende niveau te houden voor dekking van toekomstige pensioenaanspraken.