Planning en control

De ingezette lijn van de verbetering van de planning en control cyclus en producten ligt op schema. In 2018 is invulling gegeven aan de nieuwe Tussenrapportage en de nieuwe opzet van de programmabegroting. Het project Sturen met maatschappelijke effecten is gestart met een workshop voor raadsleden op 2 juni 2018. De workshop krijgt een vervolg.

In de begroting 2019 is een eerste versie opgenomen van de begroting sociaal domein.

Rechtmatigheid en audits

De interne controlewerkzaamheden zijn zoveel mogelijk geïntegreerd met de werkzaamheden voor de toetsing van de rechtmatigheid. Deze werkzaamheden zijn vooraf afgestemd met de accountant.

Voorwaardencriterium

Bij de toetsing van de rechtmatigheid is geconstateerd dat in het proces inkoop en aanbesteding sprake is van een niet rechtmatige handeling (fout).

Volgens het Controleprotocol 2018 is maximaal toegestaan: voor niet rechtmatige handelingen € 597.000,- (1% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves) en voor onzekerheden € 1.791.000,- (3% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves).

Fouten

Bij de toetsing van de rechtmatigheid blijkt dat 2 opdrachten voor leveringen die aan dezelfde opdrachtnemer verstrekt zijn voor de toepassing van de Aanbestedingswet als één opdracht beschouwd moeten worden. Bij de opdrachtverstrekking was daar geen rekening mee gehouden. Hierdoor is sprake van overschrijding van de Europese drempelwaarde voor leveringen (€ 221.000,-). De in 2018 betaalde kosten tot een bedrag van afgerond € 85.000,- zijn daarom niet rechtmatig.

Bij de uitvoering van de Participatiewet door de ISD Brabantse Wal zijn fouten geconstateerd tot een bedrag van € 101.080,-. Deze fouten tellen mee in de beoordeling van onze jaarrekening.

Onzekerheden

De uitvoering van de Participatiewet door de ISD Brabantse Wal levert een totale onzekerheid op van € 217.868,-. Deze onzekerheid telt mee in de beoordeling van onze jaarrekening.

Tijdens de controle van het sociaal domein is vastgesteld dat niet voor alle items vastgesteld kan worden of de prestatie geleverd is. Hierdoor ontstaat een onzekerheid van € 224.000,- voor de Wmo en een onzekerheid van € 173.000,- bij jeugdhulp.

Begrotingscriterium

In het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening zijn met betrekking tot de omvang van kosten- c.q. begrotingsoverschrijdingen de volgende kaders vastgesteld:

  • Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met een bedrag kleiner of gelijk aan € 500.000,- dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer met een minimum van € 10.000,- door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd
  • Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met meer dan € 500.000,- dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd
  • Overschrijdingen waarvoor het volgens punt 1 en 2 nodig is een begrotingswijziging te maken maar waarvoor dat niet is gebeurd worden gemeld en toegelicht in de jaarrekening. Wanneer deze overschrijdingen passen binnen de beleidskaders van de raad is hierop de algemene lijn van toepassing en worden deze dus niet meegewogen in het accountantsoordeel.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dienen gemeenten afwijkingen ten opzichte van de begroting goed herkenbaar in de jaarrekening op te nemen en toe te lichten. Hierna volgt, op programmaniveau, een overzicht van de overschrijding op de lasten, waarbij de toevoegingen aan de reserves buiten beschouwing worden gelaten.

Lasten per programma

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Overschrijding

Programma's

Lasten

Lasten

Bedrag

Relatief

Bestuur en veiligheid

11.688.485

11.196.538

-491.947

0,00

%

Dienstverlening

1.559.520

1.553.896

-5.624

0,00

%

Sport en cultuur

2.916.934

2.855.104

-61.829

0,00

%

WMO en jeugd

16.292.490

15.855.655

-436.835

0,00

%

Economie, recreatie en participatie

12.446.785

11.593.405

-853.379

0,00

%

Milieu en ruimtelijke ordening

6.007.628

8.428.865

2.421.237

40,30

%

Beheer openbare ruimte

8.282.035

7.653.502

-628.533

0,00

%

Financiering

2.037.822

537.792

-1.500.030

0,00

%

Bij de afzonderlijke programma's is er één overschrijding te constateren die de 5% te boven gaat. Hierop wordt hieronder nog een nadere toelichting gegeven. Bij de afzonderlijke programma's worden de opvallendste verschillen nader toegelicht.

Milieu en ruimtelijke ordening

De overschrijding op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door overschrijding op de verantwoording van de "grondexploitatie niet-bedrijventerreinen". Deze exploitaties worden budgettair neutraal verantwoord. Een saldo op de baten/lasten wordt overgeboekt naar de balans als onderhanden werk. In 2018 zijn er bij zowel bp Buiten de Veste als bp de Pinas meer opbrengsten (€ 2.846.000,- aan verkopen) geweest dan geraamd. Gesaldeerd met ook hogere lasten dan was geraamd, is hierdoor de mutatie onderhanden werk (per saldo een hogere last) € 2.553.000,- hoger geweest dan geraamd.