Investeringen

Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2023

Restant krediet

Afboeking artikel 213a onderzoek

Restantkrediet na afboeking

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2023

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

-

75.000

-

75.000

nee

nee

Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)

100.000

-

100.000

100.000

-

nee

ja

TOTAAL

175.000

-

175.000

100.000

75.000

Waarvan restant naar 2024

-

-

75.000

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2023

Restant krediet

Afboeking artikel 213a onderzoek

Restantkrediet na afboeking

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2023

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

-

75.000

-

75.000

nee

nee

Toelichting:

De subsidieaanvraag voor het Interegg programma is goedgekeurd waardoor de gemeente Steenbergen een financiële verplichting t.b.v. Linie van de Eendracht is aangegaan. In de exploitatie is budget opgenomen om vooronderzoek uit te voeren voor de realisatie van de fietsroute. Bij de overhevelingsvoorstellen bij de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om het budget voor het vooronderzoek over te hevelen naar 2024, zodat deze in 2024 kan worden afgerond. Zodra dit vooronderzoek is afgerond, kan begonnen worden met de uitvoering van het fietspad waarvoor dit krediet is bedoeld. Dit betreft een project dat samen opgepakt wordt met Bergen op Zoom en Tholen en hierdoor loopt het project minder vlot dan vooraf was ingeschat.