Financiële verantwoording 2020

Taakveld

Begroting 2020

begr. na wijz. 2020

Rekening 2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Recreatieve Havens

157.080

9.050

156.295

9.050

149.572

9.645

Economische ontwikkeling

341.913

-

351.874

-

333.502

-

Bedrijfsloket en -regelingen

75.670

403.450

75.540

1.174.097

68.481

1.200.695

Economische promotie

126.925

86.284

126.925

86.284

91.047

85.991

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

211.176

18.225

383.230

18.225

265.694

7.829

Inkomensregelingen

6.677.712

5.971.156

6.677.712

5.971.156

8.977.784

8.106.513

Begeleide participatie

3.225.240

-

3.225.240

-

3.351.275

-

Arbeidsparticipatie

2.674

-

2.674

-

26.773

7500

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

116.000

116.000

Sub-totaal

10.934.390

6.488.165

10.999.490

7.258.812

13.264.129

9.418.173

Mutaties reserves

400.000

69.298

400.000

229.408

3.543.569

3.298.838

Totaal

11.334.390

6.557.463

11.399.490

7.488.220

16.807.698

12.717.011

Saldo programma Economie, toerisme & recreatie

4.776.927

3.911.270

4.090.687

Het programma Economie, recreatie en toerisme sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 179.417,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

€ 116,000

V

i

Toelichting:

De integratieuitkering participatie (€ 77.000) en de gemeentelijke bijdrage participatie (€ 39.000) zijn verantwoord bij de algemene uitkering in programma 5.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ 107,000

V

Openluchtrecreatie

€ 105,000

V

i

Toelichting:

Op de herontwikkeling van de loodsen bij Fort Henricus aan de Schansdijk zijn uitgaven ten behoeve van de Gebiedsvisie Steenbergen-West gedaan. Van het beschikbare budget van € 59.000,- is € 31.000,- niet onttrokken uit de Algemene Reserve en dit wordt in 2021 uitgegeven. Het beschikbare budget voor de Zuidwaterlinie (€ 20.000) en de streekorganisatie Brabantse Wal (€ 25.000) is door prioritering van projecten geheel niet uitgegeven. Het beschikbare budget € 25.000 voor de de vesting Steenbergen zijn uitgegeven voor extra capaciteit voor expeditie Nassau en verantwoord in de personele lasten.

Inkomensregelingen

€ 164,716

N

i

Toelichting:

Wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de niet-verrekenbare voorschotten TOZO niet als lasten in de administratie van ISD Brabantse Wal zijn geboekt. Gebleken is dat een aantal voorschotten om diverse redenen niet verrekend konden worden met een toe te kennen TOZO-uitkering. Om die reden zijn de voorschotten teruggevorderd. De terugvorderingen waren wel als baten opgenomen in de administratie, de lasten die hier mee samenhangen waren niet geboekt. Dit betekent concreet dat er dat er nog lasten geboekt moesten worden op inkomensregeling.

Begeleide participatie

€ 126,000

N

i

Toelichting:

Dit nadeel wordt veroorzaakt door de toename van de uitkeringen en reïntegratie trajecten als gevolg van COVID-19.

Mutaties reserves

€ 74,000

N

Beschikking over reserves

€ 74,000

N

i/n

Toelichting:

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Projectbudget Landschappen van Allure € 35.000,- en Recreatieve ontwikkeling loodsen Schansdijk/Fort Henricus € 31.000,-. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.