Financiële verantwoording 2022

Taakveld

Begroting 2022

begr. na wijz. 2022

Rekening 2022

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Recreatieve havens

159.564

9.050

157.414

9.050

149.265

10.097

Economische ontwikkeling

338.160

-

448.160

-

402.999

32.267

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

71.545

3.450

71.545

3.450

93.771

377.137

Economische promotie

91.886

112.027

91.886

112.027

37.689

37.732

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

329.295

18.225

412.795

18.225

313.142

8.014

Samenkracht en burgerparticipatie

-

-

197.540

154.856

-

-

Inkomensregelingen

7.781.042

6.288.530

7.864.640

5.201.238

9.167.329

5.233.431

WSW en beschut werk

3.152.864

-

3.271.375

-

3.225.546

14.172

Arbeidsparticipatie

2.899

-

2.899

-

3.086

-

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-22.153

-

-

-

-

-

Sub-totaal

11.905.102

6.431.282

12.518.254

5.498.846

13.392.826

5.712.850

Mutaties reserves

-

179.374

-

222.874

-

99.278

Totaal

11.905.102

6.610.656

12.518.254

5.721.720

13.392.826

5.812.128

Saldo programma Economie, toerisme & recreatie

-5.294.446

-6.796.534

-7.580.698

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Economie, recreatie en toerisme een negatief saldo.Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 784.164 nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

I/S/N

Toelichting

Economische ontwikkeling

Economische kracht / Economische aangelegenheden

77.428

V

I

In dit taakveld worden kosten COVID-19 geboekt die via de maatregelenpakket Subsidie Stimulering investeringen terrassen van gemeente Steenbergen zijn uitgegeven. De dekking hiervan is het steunfonds Corona (reserve). Daarnaast is er op gebied van economie, marketing en acquisitie minder uitgegeven dan begroot.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Agro foodcluster

375.355

V

I

Er hebben in 2022 verkopen en declaraties aan de provincie omtrent het AFC (natuurfonds € 170.557 en bovenwijkse voorzieningen € 204.798) plaatsgevonden. Deze zijn niet budgettair opgenomen in de begroting 2022. Verzocht wordt om het bedrag via de resultaatbestemming 2022 toe te voegen aan de reserve economische ontwikkeling.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openluchtrecreatie

89.442

V

I

Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond.
Uitvoeringsprogramma recreatieve visie Nieuw Vossemeer - De dorpsraad heeft in 2020 de visie ingediend. De visie kent kleine en grote projecten. Het deelproject 'de tunnel' zal in 2023 uitgevoerd worden. Daarnaast zijn we in voorbereiding om een gebiedschets op te leveren. Het verzoek is om via de resultaatbestemming het bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2023.
Fietspad Linie van de Eendracht - De fase van het onderzoeken van koppelkansen en financieringsmogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het fietspad Linie van de Eendracht is door het projectteam in 2022 opgepakt. Doordat er nog geen besluit is genomen of de gemeente Roosendaal in 2023 lid wordt van de stelling West-Brabantse Waterlinie is dit project vertraagd. Het verzoek is om via de resultaatbestemming het bedrag van € 15.000 over te hevelen naar 2023.
2 jaarlijks monitor recreatie & toerisme - Deze is in 2022 opgestart door een extern bureau maar maar nog niet afgerond. De resultaten uit deze monitor worden gepubliceerd in Q2 2023.
Bijdrage innovatieve Agrofood - Deze bijdrage betreft het aangaan van partnerschappen agrofood en landbouwsector bevordering innovatie, energietransitie, milieubeheer en toekomstbestendigheid. Deze zijn in 2022 opgestart maar het grotendeel van de budget is niet besteed en valt vrij in het resultaat.

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet

62.273

N

I

In 2022 is er aan WijZijn Traverse een incidentele subsidie verleend voor het Plan van aanpak Schuldenproblematiek. Dit heeft geleid tot een overschrijding op het budget.

Inkomensregelingen

Uitvoeringskosten participatiewet

105.961

N

I

Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2022 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid. De dekking komt uit de algemene uitkering.

Inkomensregelingen

Gemeentelijk minimabeleid

1.152.799

N

I

De uitgaven aan het conventionele armoedebeleid vallen net binnen de begroting. Wel heeft de uitvoering en afwikkeling van de eenmalige energietoeslag (EET) voor de inwoners plaatsgevonden in het gemeentelijke minimabeleid waardoor er een overschrijding is gekomen op dit taakveld. De kosten van de eenmalige energietoeslag worden voor een groot gedeelte gedekt uit het steunfonds Corona (€ 227.190, TONK gelden) en de algemene middelen die van het Rijk via de algemene uitkering (€ 665.000, septembercirculaire) zijn ontvangen.

WSW en beschut werk

Participatiebudget

103.470

N

I

Vanuit de ISD hebben we een hogere afrekening over 2022 ontvangen voor re-integratie trajecten bijzondere bijstand.

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening WSW

163.471

V

I

Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door een stabiele toegevoegde waarde (conform budget), alsmede door lagere personeelskosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom in de SW dan vooraf gebudgetteerd. Daarnaast is in de mei circulaire van 2022 de rijksbijdrage Wsw, inclusief de loon- en prijs ontwikkeling (LPO), definitief vastgesteld en verhoogd en is alsnog een compensatie toegekend voor Covid 19 over het 1e kwartaal 2022.

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

123.596

N

I

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 123.596. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.
Bepaalde eenmalige budgetten 2022, welke bekostigd zijn vanuit de reserves, zijn niet uitgegeven. De voornaamste is de begrote onttrekking vanuit de reserve ruimtelijke ordening Ontwikkeling AFCNP/natuur voor € 90.000 voor natuur en de biodiversiteit.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal