Financiële verantwoording 2022

Taakveld

Begroting 2022

begr. na wijz. 2022

Rekening 2022

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur

1.814.796

-

2.122.019

-

2.214.278

Burgerzaken

873.756

443.643

907.556

443.643

904.043

287.121

Ondersteuning organisatie

9.578.839

640.068

10.281.614

440.068

10.480.024

253.607

Treasury

23.500

49.023

80.930

56.423

91.755

127.088

OZB woningen

328.284

3.044.081

406.564

3.204.081

480.080

3.212.609

OZB niet-woningen

-

2.098.033

-

2.098.033

-

2.083.247

Belastingen Overig

-

85.226

-

85.226

-

68.051

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

42.215.509

-

43.584.412

-

46.006.041

Overige baten en lasten

406.248

-

41.737

-

65.745

-

Sub-totaal

13.025.423

48.575.583

13.840.420

49.911.886

14.235.926

52.037.763

Mutaties reserves

58.303

614.838

58.303

674.838

44.493

889.506

Totaal

13.083.726

49.190.421

13.898.723

50.586.724

14.280.419

52.927.269

Saldo programma Bestuur en dienstverlening

36.106.695

36.688.001

38.646.850

Het programma bestuur en dienstverlening sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 1.958.849 voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld

Product

Bedrag

V/N

I/S/N

Toelichting

Bestuur

Gewezen wethouder / Weduwen en wezen van gewezen wethouders

172.118

N

I

Het nadeel wordt veroorzaakt door het opnieuw vaststellen van de voorzieningen pensioenfonds wethouders en de voorziening wachtgelden voormalige wethouders. Bij de balans aan de passivakant worden de voorzieningen toegelicht.

Bestuur

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

59.097

V

I

Het overschot ontstaat door lagere lasten bij de post verkiezingen en lagere lasten bij post voor uitzending van de raadsvergaderingen. Daarnaast vallen de salariskosten lager, omdat een begrote vacature goedkoper is ingevuld.

Burgerzaken

Reisbescheiden

97.990

N

I

Wegens de nieuwe geldigheidsduur van reisbescheiden is er een periode van 5 jaar (2019-2024) waarin weinig aanvragen worden ontvangen. Voor 2022 heeft dit ook geresulteerd in minder ontvangen leges voor de uitgifte van reisbescheiden. Vanaf 2024 zullen er meer aanvragen ontvangen worden.

Burgerzaken

Rijbewijzen

40.660

N

I

De uitgifte van rijbewijzen loopt in een cyclus van rustige jaren en drukke jaren. Het jaar 2022 valt onder de rustige jaren, waardoor wij minder leges hebben ontvangen dan initieel begroot.

Overhead

Verschillende afdelingen

-384.872

N

I

Eenmalige uitkering personeel; alle medewerkers die voor 1-12-2022 in dienst waren hebben een eenmalige uitkering ontvangen in de maand december 2022. De totale kosten van deze eenmalige uitkering voor de gemeente Steenbergen zijn berekend op € 101.677.
Transitie organisatie; In 2022 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de afdeling HR, start met het programma plan doorontwikkeling Steenbergen. Deze kosten (€ 121.641) worden gedekt uit de reserve transitie organisatie en waren niet begroot.
Voorziening Spaarverlof personeel. Per 1 januari 2022 dient een verplichting te worden opgenomen voor de nog niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren. Voor 2022 zijn deze berekend op € 187.856,- en toegevoegd aan de voorziening, waarvan € 101.975 uit de bestemmingsreserve spaarverlof komt. De extra gelden van € 85.881 komen uit de exploitatie.

Treasury

Geldleningen

59.831

V

I

De eerder afgesloten langlopende lening is nog niet ingezet ter financiering van investeringen. De overtollige liquide middelen zijn afgeroomd en geparkeerd op de rekening schatkistbankieren van de gemeente Steenbergen. Vanaf september 2022 wordt hierop ook rente vergoed. Hierdoor heeft de gemeente een extra rentebaten ontvangen in 2022.

OZB woningen

Uitvoering wet woz

-64.988

N

S

Door de grote hoeveelheid bezwaren van NoCureNoPay bureaus zijn er meer proceskostenvergoedingen voor de bezwaren uitbetaald. Daarnaast is er extra inzet ingehuurd om deze tijdig te kunnen behandelen.

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering en SPUK regeling

2.421.629

V

I

De positieve mutaties (€ 2.489.000) van de verwerking van de septembercirculaire en decembercirculaire 2022 zijn budgettair niet in de ramingen meegenomen. Dit betreft onder andere de energietoeslag (EET) (€ 1.176.000), extra middelen voor de implementatie van de omgevingswet (€ 355.000), aanpassing voorschot plafond BCF (€ 392.000) en de inkomensderving gemeente 2022 (€ 269.000), welke is geoormerkt ten behoeve van de coronamaatregelen voor het Steunfonds Corona. De raad is hierover via een raadsmededeling geïnformeerd.
Daarnaast zijn er minder inkomsten ontvangen dan begroot over de SPUK sport 2022 (€ 30.000) en is de SPUK sport over 2021 definitief vastgesteld wat een extra nadeel van € 38.000 heeft opgeleverd.

Overige baten lasten

Voorziening dubieuze debiteuren

65.745

N

I

Jaarlijks moet de voorziening dubieuze debiteuren worden geactualiseerd. Voor 2022 is de voorziening met € 65.745 naar boven bijgesteld.

Mutaties reserves

Beschikking over de reserves

228.478

V

I

We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een hogere onttrekking van € 214.667 en een lagere toevoeging van € 13.809. In 2022 leiden deze hogere uitgaven tot onder andere de volgende hogere onttrekkingen: transitie organisatie € 121.641, verlofstuwmeer € 171.215. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal