Financiële verantwoording 2020

Taakveld

Begroting 2020

begr. na wijz. 2020

Rekening 2020

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur

1.683.362

1.682.409

2.075.622

Burgerzaken

1.042.546

443.643

997.875

443.643

893.950

218.646

Ondersteuning organisatie

8.616.605

360.068

8.872.864

368.068

9.159.401

57.079

Treasury

14.250

50.127

14.250

50.127

40.715

56.089

OZB woningen

402.189

2.916.773

416.233

2.916.773

486.157

2.935.247

OZB niet-woningen

-

1.951.174

-

1.951.174

-

1.903.003

Belastingen Overig

-

188.513

-

188.513

-

169.210

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

4.532

36.696.677

4.532

37.225.494

4.952

37.844.296

Overige baten en lasten

565.341

-

222.013

-

71.986

-

Sub-totaal

12.328.825

42.606.975

12.210.176

43.143.792

12.732.783

43.183.569

Mutaties reserves

99.171

1.214.919

99.171

1.283.423

1.000.000

1.984.302

Totaal

12.427.996

43.821.894

12.309.347

44.427.215

13.732.783

45.167.871

Saldo programma Bestuur en dienstverlening

-31.393.898

-32.117.868

-31.435.088

Het programma Bestuur en dienstverlening sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 682.780,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Bestuur

€ 393,000

N

Wethouders

€ 79,000

N

i

(Weduwen en wezen) gewezen wethouders

€ 273,000

N

i

Toelichting:

De gemeente Steenbergen heeft een eigen pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders. Jaarlijks wordt door een externe partij een berekening gemaakt hoe hoog deze voorziening per 31 december van dat jaar zou moeten zijn. Bij de berekening spelen diverse indicatoren (bv rentepercentage) een rol, die nauwelijks voorspelbaar zijn. Deze berekening komt ook nog eens laat in het jaar beschikbaar, zodat het moeilijk is daarop tussentijds rekening mee te houden. Het ene jaar is de afwijking ten opzichte van de begroting minimaal, het andere jaar aanzienlijk. In 2020 is een bedrag van € 69.693 aan de voorziening onttrokken voor dekking van uitgekeerde pensioengelden en een bedrag van € 440.967, waarvan € 228.577,- als correctie over 2019, toegevoegd.

Burgerzaken

€ 121,000

N

Reisbescheiden

€ 106,000

N

i

Toelichting:

Door minder uitgifte van paspoorten en identiteitsbewijzen zijn de legesinkomsten op reisbescheiden lager, € 106.000 N.

Ondersteuning organisatie

€ 598,000

N

i/n

Toelichting:

Transitie Organisatie: Voor de dekking van de transitie van de organisatie is een bedrag van € 255.000 meegenomen voor kostenverlaging op bouwvergunningen en ruimtelijke ordening. Deze zijn in programma 3 onder Wabo bouwvergunningen en Ruimtelijke ordening gerealiseerd, totaal € 255.000 N.
Daarnaast zijn de extra dekkingen voor de beheerplannen openbare ruimte € 74.500 en de indieneffecten van de buitendienst € 24.500 niet gerealiseerd. totaal 99.000 N.
Personeel & Organisatie: Hogere kosten veroorzaakt door inhuur in verband met zwangerschapsverlof en langdurige ziekteverzuim bij de buitendienst, € 81.000 N. Daarnaast meerkosten voor werving en selectie voor de moeilijk vervulbare vacatures op de arbeidsmarkt, € 42.000 N.
DIV: hogere kosten van onderhoud en huur ten behoeve van de omzetting van de applicatie Corsa naar Equalit, € 50.000 N.
Financiën: nadelig resultaat herberekening mengpercentage omzetbelasting 2019, € 43.000 N.
Voor het overige betreft het een cumulatie van geringere verschillen die niet nader worden toegelicht.

Onroerende zaak-belastingen

€ 100,000

N

i

Toelichting:

Dit betreft minder OZB inkomsten dan begroot bij de gebruikers van bedrijfspanden € 48.000 N, extra ondersteuning voor de afronding van het verschillende projecten bij de Woz € 31.000 N en hogere licentiekosten voor VRIS 2020 € 17.000 N.

Algemene uitkering Gemeentefonds

€ 618,000

V

Algemene uitkering

V

i

Toelichting:

De positieve mutaties ad. € 568.000 V, waarvan 492.000 ten behoeve van de coronamaatregelen, vanuit de september- en decembercirculaire 2020 zijn budgettair niet in de ramingen meegenomen. Wel is de raad hierover via raadsmededelingen geïnformeerd. Daartegenover staat een bedrag van € 50.000 V aan niet in de budgetten verwerkte mutaties over eerdere jaren (2018/2019).

Overige baten en lasten

€ 150,000

V

Onvoorziene uitgaven

€ 205,000

V

i

Toelichting:

Deze post betreft grotendeels het saldo van de begroting. Werkelijke kosten worden hierop niet verantwoord. Bij de tussenrapportage werd een voordelig saldo verwacht van € 139.000,-. Daarnaast is op 24-9-2020 de VGRP 2020-2023 vastgesteld, dit geeft voor 2020 een voordeel van € 66.000.

Mutaties voorzieningen

€ 72,000

N

i

Toelichting:

Jaarlijks wordt een inhoudelijke beoordeling gedaan van de inbaarheid van de openstaande debiteuren. Hieruit volgt een berekening van de op dat moment dubieuze debiteuren. Hiervoor wordt een voorziening gevormd. Deze was te laag en is met € 72,000,- verhoogd.

Mutaties reserves

€ 144,000

N

Onder de toevoegingen en onttrekkingen is de vorming van reserve COVID-19 van 1 mln opgenomen. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 april 2020 hierover een besluit genomen. In principe gaat het hier om een mutatie binnen de algemene reserve.

Toevoeging aan reserves

€ 99,000

V

i/n

Toelichting:

Door de omzetting van de voorzieningen gebouwen en sportparken naar bestemmingsreserves zijn de geraamde toevoegingen komen te vervallen.

Beschikking over reserves

€ 299,000

N

i/n

Toelichting:

Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Organisatie Chapeau € 33.000,-, Eenmalig nieuw beleid 2019/2020/2021 € 111.000,-, Onderhoud gemeentehuis € 23.000,- en Transitie en organisatie € 112.000,-. Genoemde zaken zijn als verplichting opgenomen in de toelichting op de betreffende reserve bij de balans.