Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties

Gebouwen

In 2020 is de Kadernota ten behoeve van Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het vastgoed voor de langere termijn. Ook zal gekeken worden naar de duurzaamheidsambities en de mogelijk te treffen maatregelen bij de gebouwen. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan het energieverbruik, CO2 uitstoot en financieel rendement van de duurzame maatregelen. Voor een aantal accommodaties kan dit grote technische en financiële consequenties hebben. Met dit inzicht zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt voor onze vastgoedportefeuille. In combinatie met de visie op het gemeentelijk vastgoed zal een nieuwe systematiek worden toegepast voor de inspecties en meerjaren onderhoudsplannen. Bouw- en installatiedelen worden beoordeeld via een systematiek waarbij de diverse onderdelen worden voorzien van een conditiescore.

Met de Begroting 2023 is het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) van de gebouwen en de sportparken voor de komende 10 jaar geactualiseerd op basis van de bestaande uitgangspunten. De gevolgen hiervan zijn vanaf 2023 meegenomen in de Begroting. De belangrijkste wijzigingen zijn, dat er vanaf 01-01-2023 voor het groot onderhoud een voorziening is gevormd, de vervangingsinvesteringen meerjarig zijn opgenomen in de investeringsstaten van de Begroting en dat budgetten voor het klachten- en abonnementsonderhoud zijn geactualiseerd.

Nu het jaar 2022 financieel is afgesloten, kan de balans worden opgemaakt m.b.t. het uitgevoerde onderhoud bij de gemeentelijke accommodaties en de sportparken. Uit het onderstaand overzicht wordt duidelijk welke budgetten beschikbaar waren voor het onderhoud en welke uitgaven er gedaan zijn. Met de daaruit volgende saldi t.a.v. de posten waar de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd of waar grote verschillen zijn opgetreden wordt dit hieronder verklaard.

Gebouwen

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Bouwkundig onderhoud

Sportaccommodaties

78.099

22.251

49.000

Brandweerkazernes

21.721

3.029

-

Sociaal/ cultureel

44.526

4.418

32.000

Woningen

-

-

-

Kantoren en bedrijfsgebouwen

13.058

3.916

52.500

Overige budgetten

Asfalt werkplaats

15.000

-

15.000

Onderzoek verduurzaming panden (t.l.v. reserve)

100.000

24.200

75.800

Investeringen

Brandmeldinstallatie overige gemeenschapshuizen

16.000

-

-

Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle invest. 2023

19.632

7.974

11.658

Aanpassingen pand Blauwstraat 30

350.000

6.755

343.245

Hekwerk brandweerkazerne Steenbergen

25.000

23.859

-

Klimramen sporthal de Buitelstee

36.300

1.898

34.402

Herinrichting milieustraat

1.053.900

1.045.049

8.851

Herinrichting gemeentehuis

100.000

83.830

16.170

In bovenstaand overzicht is het bouwkundig onderhoud, overige budgetten vastgoed en investeringen in beeld gebracht. Hierna volgt voor de eerste twee onderdelen de stand van zaken over 2022.

Een deel van het onderhoud, welk vanuit 2021 is overgeheveld en wat is gepland voor 2022, is niet tot uitvoering gekomen. Hieronder zal dit separaat worden toegelicht en zal een voorstel volgen om het (restant) budget ook in 2023 beschikbaar te stellen.

Met name de beschikbare capaciteit binnen het cluster Vastgoed was veel te gering om veel plannen te kunnen uitvoeren. Met het goedkeuren van de Begroting 2023 is ingestemd om het cluster Vastgoed met 1,0 fte uit te breiden. Indien de prioriteiten op dit onderhoud liggen, zal - afhankelijk van de beschikbaarheid van aannemers, materialen en toeleveranciers - meer tot uitvoering behoren te komen in 2023.

Bouwkundig onderhoud

Sportaccommodaties

Zwembad de Aquadintel

In het "oude" MJOP is opgenomen om de verwarmingsinstallatie te vervangen voor een geraamd bedrag van € 30.000. Deze vervanging was gepland in 2021, maar heeft in 2021 en 2022 nog niet plaatsgevonden. Met de Jaarrekening 2021 is abusievelijk vergeten deze post over te hevelen. De vervanging staat nu gepland voor 2023. Hiervoor zal een herstelactie worden opgenomen bij de Tussenrapportage 2023.

Zwembad de Meermin

De werkzaamheden voor wat betreft de vloerafwerking zijn in uitvoering, maar nog niet geheel afgerond. Dit gebeurt in 2023. Derhalve het verzoek om het restantbudget ter grootte van € 23.000 door te schuiven naar 2023.

Sporthal 't Cromwiel

Voor 2022 stond de vervanging van onderdelen van de W(werkbouwkundige)-installatie gepland ter grootte van € 17.000. Deze werkzaamheden schuiven echter op naar 2023, vandaar het verzoek om het restantbudget over te hevelen.

Sporthal De Buitelstee

In 2022 is begonnen met de ontwerp van de vervanging van de werktuigbouwkundige installatie. Deze werkzaamheden worden in 2023 voorgezet, vandaar het verzoek om het restantbudget van afgerond € 9.000 door te schuiven naar 2023.

Sociaal/cultureel

Overige monumenten

Het buitenschilderwerk, dat gepland was voor 2022, schuift op naar 2023. Het betreft groot onderhoud. Het verzoek is dan ook het gereserveerde bedrag van € 25.000 hiervoor door te schuiven naar 2023.

Overige gemeenschapshuizen

Voor 2022 stond de vervanging van onderdelen van de W(werkbouwkundig)-installatie gepland ter grootte van € 7.000 bij gemeenschapshuis ’t Cromwiel. Deze werkzaamheden schuiven echter op naar 2023, vandaar het verzoek om het restantbudget over te hevelen.

Kantoren en bedrijfsgebouwen

Gemeentehuis

Vanuit het oude MJOP stond voor 2022 vervanging van airco’s bij het gemeentehuis opgenomen ter grootte van € 42.000. Dit is in 2022 niet gelukt en de intentie is dit in 2023 te gaan doen. Vandaar het verzoek om het budget met de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Een en ander afgestemd op de plannen voor de verbouwing van het gemeentehuis.

Gemeentewerf

Voor 2022 stond de vervanging van de fietsenstalling gepland ter grootte van € 10.000. De opdracht is reeds in 2023 verstrekt, dus is het verzoek om dit budget met de resultaatbestemming op te schuiven naar 2023.

Overige budgetten vastgoed

Werkplaats

Gepland en met de tussentijdse rapportage is € 15.000 beschikbaar gesteld om het asfalt bij de werkplaats levensduur verlengend te repareren. In 2022 is dit niet meer gelukt en deze werkzaamheden staan nu gepland voor 2023.

Onderzoek verduurzaming panden

Vanuit 2021 is er eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar verduurzaming van gemeentelijke vastgoed. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de Algemene Reserve. In 2022 is hiermee een start gemaakt, hetgeen afgerond € 24.200 heeft gekost. Omdat dit onderwerp actueel is, is het verzoek om het restantbedrag, van € 75.800 over te hevelen en dan weer uit de Algemene Reserve te financieren.

Sportparken

Sanering asbest kleedgebouwen

Hiervoor is met de Tussenrapportage 2022 een bedrag van € 45.000 beschikbaar gesteld. De asbestplaten zijn verwijderd in 2022 en de herstelwerkzaamheden zijn gepland voor 2023. Vandaar het verzoek het restantbudget van € 35.000 over te hevelen naar 2023 ten behoeve van deze herstelmaatregelen.

Sportparken

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Bouwkundig onderhoud

Sportparken

131.964

77.489

35.000

Investeringen

Toegangspad sportpark Seringenlaan

95.000

-

95.000

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen

195.923

-

195.923

Vervanging toplaag sportpark Dinteloord

350.000

-

350.000

Kantplanken kunstgrasvelden

76.000

64.380

11.620

Vervanging toplaag tennispark Nieuw-Vossemeer

40.000

-

40.000

Vervanging badafdekking zwembad De Meermin

119.000

-

119.000

Spatscherm zwembad Aquadintel

12.100

10.769

-

Pompinstallatie zwembad de Meermin

18.150

17.040

-

Kassasysteem zwembaden Aquadintel en de Meermin

12.000

12.000

-