Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties

Gebouwen

In 2020 is de kadernota ten behoeve van maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Er wordt

onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het vastgoed voor de langere termijn. Ook zal gekeken worden naar de duurzaamheidsambities en de mogelijk te treffen maatregelen bij de gebouwen. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan het energieverbruik, CO2 uitstoot en financieel rendement van de duurzame maatregelen. Voor een aantal accommodaties kan dit grote technische en financiële consequenties hebben. Met dit inzicht zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt voor onze vastgoedportefeuille. In combinatie met de visie op het gemeentelijk vastgoed zal een nieuwe systematiek worden toegepast voor de inspecties en meerjarenonderhoudsplannen. Bouw en installatiedelen worden beoordeeld via een systematiek waarbij de diverse onderdelen worden voorzien van een conditiescore.

Nu het jaar 2021 financieel is afgesloten, kan de balans worden opgemaakt m.b.t. het uitgevoerde onderhoud bij de gemeentelijke accommodaties en de sportparken. Op het onderstaand overzicht wordt duidelijk welke budgetten beschikbaar waren voor het onderhoud en welke uitgaven gedaan zijn. Met de daaruit volgende saldi t.a.v. de posten waar de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd of waar grote verschillen zijn opgetreden wordt dit hieronder verklaard.

Gebouwen

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2021

Bouwkundig onderhoud

Sportaccommodaties

121.304

30.319

90.985

Sociaal/ cultureel

117.749

90.568

27.181

Woningen

6.198

1.535

4.663

Kantoren en bedrijfsgebouwen

326.953

220.737

106.216

Investeringen

Hekwerk brandweerkazerne Steenbergen

25.000

-

25.000

Herinrichting Milieustraat 2021

903.900

1.006.738

50.000

Vervanging vloer sportzaal "De Buitelstee"

27.381

27.588

-

Sportaccommodaties

Zwembad de Aquadintel

In 2021 was een bedrag opgenomen van € 31.000.- voor vervanging van de badafdekking en wordt in het tweede kwartaal van 2022 uitgevoerd.

Zwembad de Meermin

In 2021 was een budget opgenomen van € 61.875.- voor vervanging zonne energie t.b.v. duurzame verwarming zwembadwater en vervanging vloerafwerking kleedcabines. De vervanging vloerafwerking kleedcabines wordt in 2022 uitgevoerd.

Sporthal 't Cromwiel

In 2021 was een budget opgenomen van € 22.650 voor aanpassing van de werktuigbouwkundige installatie. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en wordt in 2022 afgerond.

Sociaal/cultureel

Dorpshuis Dinteloord

In 2021 was voor vervanging van de verwarmingsinstallatie voor een bedrag van € 85.790 opgenomen. Deze werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.

Overige monumenten

In 2021 was een budget van € 53.914 opgenomen voor onderhoudswerkzaamheden aan de molens. De onderhoudswerkzaamheden aan molen de Vos wordt in 2022 uitgevoerd.

Jeugdgebouwen

In 2021 was een bedrag opgenomen € 3.264 voor vervanging van een kozijn en wordt in 2022 uitgevoerd.

Overige gemeenschapshuizen

In 2021 was een budget opgenomen van € 7.870 voor het buitenschilderwerk bij het MFA Kruisland. In 2022 worden nog de dakranden vervangen.

Kantoren en bedrijfsgebouwen

Gemeentehuis

In 2021 is er een budget van € 97.078 opgenomen voor o.a. de vervanging en optimalisatie van het KNX systeem opgenomen en diende het dak voorzien te worden van een nieuwe laag dakbedekking. In 2022 is het KNX systeem vervangen en is het systeem geoptimaliseerd. Daarnaast is het dak gedeeltelijk voorzien van een nieuwe laag dakbedekking. Bij het glazen dak van de Centrale hal dienen in 2022 nog diverse aansluitingen en een aantal doorvoeren vernieuwd te worden.

Brandweerkazerne Steenbergen

In 2021 was een budget opgenomen van € 43.744 voor vervanging van de garagedeuren. Inmiddels zijn de garagedeuren vervangen en zijn de kosten door extra aanpassingen € 5.404 hoger dan geraamd.

Gemeentewerf

In 2021 was een budget van € 55.389 opgenomen voor o.a. deelvervanging van het asfalt, Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met het project herinrichting de Milieustraat. Daarom is er een tekort ontstaan van € 5.087.

Milieustraat

In 2021 was een budget opgenomen van € 65.550 voor vervanging van de beheerderruimte. Inmiddels is er gestart met de werkzaamheden en deze worden in 2022 worden afgerond. Het restant van deze middelen zal worden doorgeschoven naar 2022.

Sportparken

Sportpark Seringenlaan

In 2021 was een budget van € 6.175 opgenomen en is € 1.949 uitgegeven voor onderhoudswerkzaamheden.

Sportparken

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2021

Bouwkundig onderhoud

Sportparken

6.175

1.949

-

Investeringen

Vervanging toplaag tennispark Steenbergen

195.923

-

195.923

Vervanging toplaag Atletiekbaan

414.764

331.324

-

Vervanging toplaag sportpark Dinteloord

350.000

-

350.000

Kantplanken kunstgrasvelden

76.000

64.380

11.620