Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties

Gebouwen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt al jaren aan de hand van meerjaren onderhoudsplanningen uitgevoerd. Een werkwijze die leidt tot een efficiënt beheer en onderhoud.

Uitgangspunt hierbij is het beleidskader 'sober en doelmatig' waarbij per soort accommodatie maatwerk wordt geleverd. Een zwembad vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak dan een gemeentehuis. Er zijn verschillen op het gebied van wet- en regelgeving en de fysieke verschillen vragen ook om een andere aanpak.

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2018 is 25% van de gebouwen in eigen beheer geactualiseerd en verwerkt in de begroting. De dekkingsplannen worden op deze wijze om de 4 jaar geactualiseerd.

Het bouwkundig onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsdekkingsplan.

budget

uitgaven

uit te voeren in '19, van '18

uit te voeren na 2019

saldo

Sportaccommodaties

73.000

81.400

8.200

- 16.600

Sociaal/cultureel

61.800

41.600

19.200

- 900

Woningen

8.800

5.500

0

3.300

Kantoren en bedrijfsgebouwen

120.800

112.900

28.300

-20.400

Sportaccommodaties

Gymnastieklokaal in Nieuw Vossemeer

In 2018 stond vervanging van een deel van de verwarmingsinstallatie op het programma. Ook is in 2018 het buitenschilderwerk uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden ten aanzien van het schilderwerk zijn we geconfronteerd met houtrot. Het hout is op een duurzame wijze hersteld. Derhalve een overschrijding van € 4.900.-.

Sociaal/cultureel

Gemeenschapshuis de Vaert

In 2018 stond het buitenschilderwerk opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning. Het buitenschilderwerk zal meegenomen worden met de renovatie van gemeenschapshuis de Vaert. De renovatie van gemeenschapshuis de Vaert staat gepland in 2019. Derhalve wordt een bedrag van € 11.000,- doorgeschoven naar 2019.

Dorpshuis Siemburg

In 2018 is het MFA Kruisland getroffen door de voorjaarsstorm. Zo was een aantal buitenscreens zwaar beschadigd vanwege de storm en diende vervangen te worden. Daarnaast had de werktuigbouwkundige installatie een aantal storingen. Dit leidt voor het service onderhoud tot een overschrijding van € 6.100,-.

Cultureel Centrum

Bij het cultureel centrum is 2018 een start gemaakt met het buitenschilderwerk. In 2019 zal het buitenschilderwerk een vervolg krijgen. Derhalve wordt € 6.000.- doorgeschoven naar 2019.

Overige gebouwen sociaal/cultureel

In 2018 is peuterspeelzaal Pipi getroffen door vandalisme waardoor een buitenkozijn, beglazing en rolluik zwaar beschadigd was. De post service onderhoud is hierdoor € 2.700,- hoger uitgevallen. Voor molen de Vos is in 2018 een budget van € 2.200.- opgenomen om een aantal kruippalen te vervangen. Deze vervanging zal in 2019 plaatsvinden.

Kantoren en bedrijfsgebouwen

Gemeentehuis

Voor 2018 stond o.a. het buitenschilderwerk opgenomen voor de kolommen en liggers van het gemeentehuis. Het kitwerk bij de diverse aansluitingen was in slechte conditie en is deze direct vervangen in combinatie met het buitenschilderwerk. Derhalve hebben we een overschrijding van € 10.800,- op de post bouwkundig onderhoud. In 2018 is daarnaast een aanpassing gedaan aan de bestuursvleugel van het gemeentehuis en is een aantal storingen geweest aan de werktuigbouwkundige installatie en de brandmeldinstallatie. In de tussenrapportage is een extra budget opgenomen van € 35.000.- voor de aanpassing van het dak van het torentje van het gemeentehuis. De uitvoering hiervan vindt grotendeels in 2019 plaats. Het restant budget voor het service onderhoud is € 18.500,- en wordt doorgeschoven naar 2019.

Brandweerkazerne in Kruisland

In 2018 is de stallingsruimte van de brandweerkazerne getroffen door de voorjaarsstorm Waardoor de dakrandconstructie was ontzet.

Vanwege herstelkosten hebben we een tekort op het serviceonderhoud van € 3.100.-.

Sportparken

Sportpark Seringenlaan

In 2018 stond een bedrag opgenomen van € 170.000.- voor vervanging van de toplaag van de atletiekbaan. Bij dit project is gebruik gemaakt van een bouwteamverband waarbij de expertise van aannemer, adviseur en de gemeente is ingezet. In de onderzoeksfase van het bouwteam is geconcludeerd dat het risico was dat de onderbouwconstructie ook vervangen diende te worden. Dit was niet voorzien en was hiervoor geen budget beschikbaar. In juli 2018 is het college van B&W hiervan in kennis gesteld. Er is een projectteam geformeerd om nader onderzoek te doen en de mogelijkheden in beeld te brengen. Verder dient nog een deel van het hekwerk vervangen te worden aan de Seringenlaan in verband met de reconstructie van Steenbergen Zuid. Het in 2018 niet uitgegeven budget, ad € 181.400,-, wordt doorgeschoven naar 2019.

Tennispark Steenbergen

In 2018 stond vervanging van de toplaag tennisbanen opgenomen. In 2019 zal verder onderzoek gedaan worden naar mogelijk (deel) privatisering van het tennispark inclusief accommodatie. Het niet uitgegeven bedrag van € 97.900.- wordt ten behoeve van de renovatie van de toplaag doorgeschoven naar 2019.

budget

uitgaven

uit te voeren in '19, van '18

uit te voeren na 2018

saldo

Sportparken

317.400

27.000

289.300

0

-1.100