Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties

Gebouwen

In 2020 is de kadernota ten behoeve van maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het vastgoed voor de langere termijn. Ook zal gekeken worden naar de duurzaamheidsambities en de mogelijk te treffen maatregelen bij de gebouwen. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan het energieverbruik, C02 uitstoot en financieel rendement van de duurzame maatregelen. Voor een aantal accommodaties kan dit grote technische en financiële consequenties hebben. Met dit inzicht zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt voor onze vastgoedportefeuille. In combinatie met de visie op het gemeentelijk vastgoed zal een nieuwe systematiek worden toegepast voor de inspecties en meerjarenonderhoudsplannen. Bouw en installatiedelen worden beoordeeld via een systematiek waarbij de diverse onderdelen worden voorzien van een conditiescores.

Nu het jaar 2020 financieel is afgesloten kan de balans worden opgemaakt m.b.t. het uitgevoerde onderhoud bij de gemeentelijke accommodaties en de sportparken. Op het onderstaand overzicht wordt duidelijk welke budgetten beschikbaar waren voor het onderhoud en welke uitgaven gedaan zijn met de daaruit volgende saldi t.a.v. de posten waar de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd of waar grote verschillen zijn opgetreden wordt dit hieronder verklaard.

budget

uitgaven

uit te voeren na 2020

Sportaccommodaties

58.600

55.270

8.014

Sociaal/cultureel

95.225

5.772

89.453

Woningen

4.123

990

3.133

Kantoren en bedrijfsgebouwen

208.133

79.110

129.023

Sportaccommodaties

Zwembad de Aquadintel

In 2020 stond een bedrag opgenomen van € 25.213,- voor vervanging van een aantal daken. Echter moesten er ook bij een wand in de technische ruimte beton herstel uitgevoerd te worden. Daarom is er een tekort ontstaan van € 6.429.-

Zwembad de Meermin

In 2020 stond het budget opgenomen van € 9.680,- voor het onderhoud. In 2020 zijn o.a. de stuurluchtventielen vervangen ad. € 4986.-. In 2021 wordt in de zwembadinstallatie nog een pomp vervangen.

Sociaal/cultureel

Overige bibliotheek / Blauwstraat

In 2020 was een budget opgenomen van € 28.000,- om de verwarmingsinstallatie te vervangen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Overige monumenten

IIn 2020 stond een bedrag opgenomen van € 55.193,- t.b.v. het vervangen kapbedekking, buitenschilderwerk bij de Assemburgmolen.

Vervanging kapbedekking inmiddels uitgevoerd, buitenschilderwerk is opgenomen en wordt in 2021 uitgevoerd.

Overige gemeenschapshuizen

Bij de gemeenschapshuizen zijn we geconfronteerd met een aantal storingen aan de werktuigbouwkundige installaties. Derhalve hadden we op deze post een overschrijding van € 5.517,-.

Kantoren en bedrijfsgebouwen

Gemeentehuis

In 2020 is een budget opgenomen van € 60.117,- De UPS is vervangen, de motoren m.b.t. luchtbehandelingskasten van de aandrijfsecties zijn voorzien van nieuwe lagers. Ook is de luchtbehandelingskast van het archief voorzien van een nieuwe koeling.

Echter dient het KNX systeem nog in 2021 vervangen te worden.

Overige huwelijken, bouwkundig onderhoud

In 2020 is een budget opgenomen van € 42.430.- voor de renovatie van de liftinstallatie in het oude stadhuis. In 2020 is een start gemaakt met de renovatie en derhalve is een bedrag uitgegeven van € 7.239,-. Inmiddels zijn de uitvoeringswerkzaamheden afgerond. De overige werkaamheden worden in 2021 uitgevoerd.

Brandweerkazerne Steenbergen

In 2020 stond een bedrag opgenomen van € 10.064.- voor de vervanging van de warmwaterinstallatie. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. De warmwaterwaterinstallatie is voorzien van een spoelsysteem. Derhalve is een overschrijding ontstaan van 4.057,-

Milieustraat

In 2020 stond een bedrag opgenomen van € 65.550,- voor vervanging van de beheerderruimte. Vervanging van de beheerdersruimte zal integraal worden meegenomen met de uitbreiding van de Milieustraat in 2021. Doordat er in 2021 met de herinrichting van milieustraat wordt gestart worden deze middelen doorgeschoven naar 2021.

Sportparken

Sportpark Seringenlaan

In 2020 was een budget van € 18.150,- opgenomen. In 2020 hebben we € 16.400,- aan o.a. onderhoudswerkzaamheden van de atletiekbaan uitgegeven.

budget

uitgaven

uit te voeren na 2020

Sportparken

21.150

16.750

-