Passiva

Eigen vermogen

Reserves

31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve

8.896

11.340

Reserve Transitie Organisatie

855

1.416

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

-

44

Reserve Economische ontwikkeling

2.278

1.479

Reserve Beheer openbare ruimte

7.238

7.515

Bestemmingsreserve overig

11.657

12.443

Totaal

30.924

34.237

In onderstaand overzicht wordt per reserve het verloop in 2021 opgenomen.

Algemene reserve

Saldo 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking / resultaatbestemming

Saldo 31-12-2021

Algemene reserve

7.916

1.869

6.047

Risico reserve

2.387

2.387

Decentralisatie sociaal domein

303

304

-1

Onderzoeksbudget raad

10

7

3

Res.overhev.budgetten

-

354

354

-

COVID-19 (corona)

723

264

459

Totaal

11.340

354

2.798

8.896

In 2021 is het voordelig resultaat 2020 ad € 502.000,- verdeeld volgens het raadsbesluit (d.d. 25-6-2020). Van het resultaat is € 354.000,- als verplichting voor overgehevelde budgetten opgenomen. Daarnaast is € 779.000,- toegevoegd aan de reserve Economische Ontwikkeling. Om deze toevoegingen te kunnen realiseren is aanvullend € 651.000,- onttrokken aan de algemene reserve.

Aan de algemene reserve is totaal € 1.869.000,- onttrokken. Naast bovengenoemde beschikking zijn de volgende onttrekkingen > € 25.000,- gedaan:

 • Extra kosten OMWB € 165.000,-,
 • Maatschappelijk vastgoed € 100.000,-;
 • 750 jaar Steenbergen/Chapeau € 165.500,-;
 • Opzegging huur bibliotheek € 40.000,-;
 • Entrees en rotondes € 59.000,-;
 • Extra formatie backoffice Sociaal domein € 150.000,-;
 • Vesting Steenbergen Expeditie Nassau € 67.100,-;
 • Vervanging groen/bomen buitengebied € 133.000,-
 • Bijdrage beheersstichting 't Cromwiel € 50.000,-;
 • Kerngericht werken € 85.000,-;
 • Implementatie omgevingswet/-plannen € 80.000,-;
 • Verbetering onverharde wegen € 30.000,-.

Niet alle zaken waarvoor door de raad middelen vanuit de algemene reserve beschikbaar zijn gesteld zijn gerealiseerd of nog niet helemaal gerealiseerd. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor zaken waarvan de uitvoering in latere jaren ligt. Een overzicht van deze op de algemene reserve drukkende verplichtingen luidt is volgt:

 • Integraal Huisvestingsplan € 15.000,-;
 • Sport en Beweegtuinen € 60.000,-
 • Expeditie Nassau € 119.000,-;
 • Canon van Steenbergen € 21.000,-;
 • Kunstwerken per kern € 23.000,-
 • Plan van Aanpak Cultureel Erfgoed € 10.000,-
 • Behoud Gummaruskerk € 10.000,-
 • Onderzoek energieneutraal gem. gebouwen € 100.000,-;
 • Speelterreinen en -toestellen € 31.480,-;
 • Entrees en rotondes € 130.000,-
 • Warmtevisie en regionale energiestrategie € 25.300,-;
 • Onderzoek vrijkomen agrarische bebouwing € 30.000,-
 • Centrumhaven Dinteloord € 50.000,-;
 • Projectbudget Landschappen van Allure € 21.000,-;
 • Recreatie ontwikkeling loodsen Schansdijk / Fort Henricus € 22.500,-;
 • Implementatie omgevingswet € 130.400,-;
 • Ruimtelijke ordening € 62.850,-.

Naast bovenstaande verplichtingen, totaal € 861.530,-, is in de meerjarenbegroting 2022-2025 totaal een bedrag van € 318.500,- aan onttrekkingen opgenomen. Behoudens eventuele raadsbesluiten die reeds genomen besluiten wijzigen en/of corrigeren bedraagt bij het opmaken van de jaarrekening 2021 de netto vrije algemene reserve € 4.866.800,-.

Risicoreserve

Deze reserve heeft als bestemming het opvangen van financiële tegenvallers zonder dat het beleid van de gemeente moet worden aangepast. Uit de laatste actualisatie van de risico's, gedaan bij het opmaken van de begroting 2022, en de hieruit berekende minimumhoogte van de risico was er geen verhoging nodig voor 2021. De reserve inclusief het vrije gedeelte van de Algemene Reserve komen uit boven de ondergrens van 1,0 en zelfs boven de 1,4. In de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheer is een meer uitgebreide toelichting opgenomen over de totstandkoming van deze reserve en de risico's die hieruit eventueel moeten worden gedekt.

Decentralisatie sociaal domein

Bij de begroting 2018 is besloten deze middelen organisatiebreed in te zetten. In 2021 is de gehele reserve, ter dekking van de extra uitgaven in de jeugdzorg, geheel onttrokken. Het resultaat over 2020 gaf geen ruimte voor een toevoeging aan de reserve.

Onderzoeksbudget gemeenteraad

Om niet een structureel beslag te leggen op de budgettaire ruimte van de begroting is voor eventuele inhuur van expertise door de gemeenteraad een reserve gevormd. Jaarlijks zal bekeken worden of en voor hoeveel over deze reserve is beschikt en indien nodig ten laste van de algemene reserve weer wordt aangevuld tot € 10.000. In 2021 zijn kosten tot een bedrag van € 7.125,- ten laste van deze reserve gebracht. De reserve zal in 2022 weer worden aangevuld.

Reserve overheveling budgetten

In de budgetregeling is opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden budgetten mogen worden overgeheveld naar het volgend jaar. In praktische zin wordt voor deze budgetten een bestemmingsreserve gevormd. Per 31 december 2021 zijn geen bedragen ter overheveling opgenomen.

COVID-19 (steunfonds Coronacrisis)

De jaren 2020/2021 waren de jarenvan de coronacrisis. Op 2 april 2020 is er door de raad ingestemd met het vormen van een steunfonds Coronacrisis van € 1 miljoen ten laste van de Algemene Reserve. In de paragraaf COVID-19 is een uitgebreidere toelichting opgenomen over de vorming en besteding van deze reserve.

Reserve Transitie Organisatie

Saldo 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking / resultaatbestemming

Saldo 31-12-2021

Reserve Transitie Organisatie

1.416

-

561

855

Totaal

1.416

-

561

855

Bij de tussenrapportage 2019 is een bestemmingsreserve Transitie Organisatie van € 2.261.000 gevormd voor de periode tot en met het jaar 2023. De reserve is onder meer bedoeld voor het strategisch personeelsbeleid, een vitaliteitsregeling optimaliseren, digitaliseren van processen en het oplossen van knelpunten. In 2021 is hieraan € 560.911 onttrokken.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Saldo 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking/vrijval

Saldo 31-12-2021

Afgesloten bestemmingsplannen

44

-

44

-

Totaal

44

-

44

-

Afgesloten bestemmingsplannen

In deze reserve resteerde per 1 januari 2021 nog middelen voor nog afrondende (groen)werkzaamheden in bp d'n Darink. In 2021 zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. De kosten hiervan bedroegen ruim € 40.000,-. Het resterende bedrag is vrijgevallen.

Reserve Economische ontwikkeling

Saldo 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2021

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

885

799

1.684

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

594

594

Totaal

1.479

799

-

2.278

In 2021 is een bedrag van € 799.000 aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur toegevoegd. Dit bedrag komt vanuit de resultaatbestemming 2021. In 2021 zijn geen bovenplanse bijdragen in verband met grondverkopen in het AFCNP ontvangen. Derhalve heeft er over 2021 geen toevoeging aan de reserve plaatsgevonden.

Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)

Saldo 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Saldo 31-12-2021

Res.openbare ruimte

1.190

317

873

Res.vervanging openbaar groen

141

48

93

Bestemmingsreserve GVVP

317

33

284

Best.res.ter dekking van afschrijvingslasten:

Dekk.res.dorpspln NV *

97

5

92

Dekk.res.ecologische verbindingszones *

700

700

Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal Dinteloord *

720

30

690

Herinrichting N259 *

2.797

104

2.693

Dekk.reserve centrumhaven Dinteloord *

672

28

644

Dekkingsreserve Herinrichting Haven de Heen *

216

5

211

Dekkingsreserve vervanging brug *

139

5

134

Dekkingsreserve verzwaren 3 asfaltwegen *

292

12

280

Dekkingsreserve Civiele Kunstwerken *

552

8

544

Totaal

7.516

317

595

-

7.238

Reserve openbare ruimte

In 2021 is € 317.000,- aan de reserve onttrokken voor de vorming van een dekkingsreserve GVVP.

Reserve vervanging openbaar groen

Het saldo per 31 december 2021 is een cumulatie van in voorgaande jaren niet bestede bedragen. Vanaf 2021 worden in dit kader geen budgetten meer beschikbaar gesteld maar komen middelen beschikbaar in de vorm van investeringskredieten. In 2021 is € 48.000,- voor vervanging van het groen aan de Watertorenweg ten laste van deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserve GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan)

Ten laste van de reserve openbare ruimte is een reserve gevormd voor de dekking van de Incidentele exploitatielasten over de periode 2021-2025. In 2021 is hiervoor € 33.000,- onttrokken.

Dekkingsreserves*

Dit betreft bestemmingsreserves specifiek gevormd voor dekking van de afschrijvingslasten van de gelijknamige investeringen.

Bestemmingsreserve Overig

Saldo 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2021

Res.begr.pl Steenbergseweg

278

36

314

Nog te besteden overheidsbijdragen

48

48

Kleedlokalen buitensportaccommodaties

115

115

Res. Begraafplaats Zuideinde

4

4

Reserve BTW-compensatiefonds

78

12

66

Egalisatieres.afvalstoffenheffing

37

37

Egalisatiereserve woonwagenbeleid

168

135

33

Reserve reclamebelasting

12

11

1

Reserve Bomenfonds

41

41

Reserve onderhoud gebouwen

428

131

297

Reserve onderhoud sportparken

503

66

107

462

Best.res.ter dekking van afschrijvingslasten:

Res gemeenschapshuis Dinteloord *

540

23

517

Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal *

1.025

45

980

Reserve huisvesting *

5.369

207

5.162

Res herinrichting bibliotheek *

95

12

83

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010 *

19

10

9

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord *

1.315

70

1.245

Res.div. kredieten investeringstaat 2009 *

150

19

131

Res. Investeringen I&A 2012 *

40

40

-

Renovatie jachthaven/havenkantoor *

1.494

69

1.425

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen *

51

3

48

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen *

180

27

153

Res.kunstgrasveld vv NVS *

185

24

161

Res.kunstgrasveld sc Kruisland *

207

27

180

Res. Renovatie Vraagwijzer *

52

10

42

Dekk.res.camerabeveil.centrum *

11

2

9

Dekk.res.toplaag atletiekbaan Steenbergen *

107

11

96

Totaal

12.443

209

995

11.657

Begraafplaats Steenbergseweg en Zuideinde

Deze reserves dienen ter vergoeding van (toekomstige) onderhouds- en/of sluitingkosten van betreffende begraafplaatsen.

Nog te besteden rijksbijdragen

Deze reserve betreft van het rijk ontvangen middelen waaraan niet direct een bestedingsverplichting is verbonden. Om deze voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen beschikbaar te houden, worden niet bestede middelen, voor latere besteding, aan deze reserve toegevoegd. Onderstaand is het verloop van deze reserve per ontvangen rijksbijdrage opgenomen. In 2021 zijn er geen mutaties geweest.

Omschrijving

Saldo 01-01-2021

Ontvangen bedrag

Besteding

Saldo 31-12-2021

Middelen voorschoolse voorziening peuterspeelzaal

25

-

-

25

Middelen uitvoeringskosten inburgering

10

-

-

10

Middelen verbeterde toegang peuterspeelzalen

13

-

-

13

Totaal

48

-

-

48

Kleedlokalen buitensportaccommodaties

Bij de privatisering van de kleedlokalen wordt per vereniging een bedrag beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsverbetering aan deze lokalen. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 50% dient de vereniging en renovatieplan met begroting in te dienen. Een overzicht van de beschikbare bedragen naar vereniging per 31 december 2021 luidt als volgt:

• VV NVS € 94.300,-;

• VV Prinsenland € 10.800,-;

• SV Diomedon € 11.000,-;

BTW-compensatiefonds

Vanwege de invoering van het BTW compensatiefonds is de gemeente gekort op de algemene uitkering. Vanwege de activa problematiek heeft de regering de korting een jaar later in laten gaan en is met dit bedrag een dekkingsreserve gevormd. Jaarlijks wordt ter compensatie van de activa problematiek over deze reserve beschikt. De onttrekking in 2021 bedraagt € 11.668,-.

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bij de najaarsnota 2018 is besloten om het voordeel op de lagere kapitaallasten 2017, door middel van de vorming van een egalisatiereserve, in te zetten om de stijging van het tarief in latere jaren te dempen.

Egalisatie woonwagenbeleid

De raad heeft op 19 maart 2019 besloten om een bedrag van € 332.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het woonwagenbeleid via een storting vanuit de algemene reserve in een egalisatiereserve woonwagenbeleid en ook de nog te verwachten opbrengsten uit grondverkopen aan bewoners ten bate van deze reserve te laten komen. In 2021 is hieruit voor de kosten van de externe projectleider en het opknappen van diverse locaties € 135.204,- onttrokken.

Reserve reclamebelasting

Onttrokken aan de reserve zijn de afrekening 2020 met Ons Steenbergen en de correcties op de reclamebelasting van voorgaande jaren. Toegevoegd is het verschil tussen de reclameopbrengsten 2021 en de verstrekte bijdrage aan de winkeliersvereniging. Per saldo resulteerde dit in een onttrekking van € 11.380,-.

Reserve bomenfonds

Deze reserve is gevormd uit diverse, in voorgaande jaren ontvangen, financiële bijdragen voor de herplant van bomen. In 2021 zijn er geen projecten geweest waarvan de kosten uit deze middelen zijn gedekt .

Reserve onderhoud gebouwen en sportparken

Vanwege het ontbreken van onderhoudsplannen zijn op verzoek van de accountant de voorzieningen onderhoud gebouwen en sportparken omgezet in reserves. Het onderhoud van gebouwen en accommodaties is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan. In navolging van de gebouwen zijn ook de meerjarige onderhoudskosten van de sportparken (excl. de gebouwen) voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het gehanteerde kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het reguliere onderhoud als uit de vervanging en renovaties.

Reserves ter dekking kapitaallasten (reserves met *)

Deze reserves zijn/worden gevormd om de uit de bijbehorende investeringen voortvloeiende afschrijvingslasten geheel of gedeeltelijk te dekken.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2021 luidt als volgt:

Voorzieningen

1-1-2021

Dotatie

Besteding

Verminderingen

31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

- Pensioenaanspraken wethouders

2.837

-185

72

2.580

- Overige voorzieningen

16

16

Egalisatievoorzieningen

- Fonds onderhoud wegen

10.010

1.718

1.066

10.662

- Fonds onderhoud kunstwerken

606

61

545

- Onderhoud openbare verlichting

1.472

14

127

1.359

- Baggeren

715

84

18

781

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.

-

-

- Rioolonderhoud

1.578

36

1.542

17.233

1.631

1.380

-

17.484

Pensioenfonds wethouders

Besloten is om deze aanspraken niet extern te "verzekeren" maar de voorziening vooralsnog in eigen beheer te houden. Het saldo is in overeenstemming gebracht met de per 31 december 2021 gemaakte actuariële waardeberekening van het fonds waardoor de voorziening met € 185.175,- is verlaagd. Daarnaast is er een bedrag van € 71.664,- aan de voorziening onttrokken voor dekking van uitgekeerde pensioengelden.

Overige voorzieningen

Dit betreft de voorziening Spaarverlof personeel. In de voorziening resteert nog het opgebouwde spaarverlof van één persoon.

Fonds onderhoud wegen/civiele kunstwerken en openbare verlichting

In 2016 is het beheerplan wegen/civiele kunstwerken en openbare verlichting vastgesteld en vanaf 2022 zijn de plannen geactualiseerd. Bij beheerplan wegen is ervoor gekozen om alle wegen op basisniveau en centrawegen op een hoger niveau te brengen. Er zijn ook afspraken gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Er wordt gewerkt met een jaar- en een meerjarenplan en hier wordt integraal gewerkt volgens een gebiedsgerichte aanpak. In 2021 is er € 1.718.654,- toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen voor toekomstige uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Daartegenover is een bedrag van € 1.066.491,- aan de voorziening onderhoud wegen onttrokken voor gemaakte onderhoudskosten. Aan de voorziening onderhoud openbare verlichting is € 13.930,- toegevoegd en € 127.170,- onttrokken.

In beheerplan civiele kunstwerken is er gekozen om alle nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden uit te voeren en het herstel is gebaseerd op levensduurverlenging. In 2021 is er € 61.249,- onttrokken voor gemaakte onderhoudskosten.

Voorziening Baggeren

Op 25-10-2018 is het bagger beheerplan Stedelijk Water 2019-2026 en het bijbehorende kostendekkingsplan door de raad vastgesteld. In 2021 is er € 84.025,- toegevoegd aan de voorziening. Daartegenover is een onttrekking van € 17.921,- gedaan ten laste van de voorziening.

Voorziening rioolonderhoud

In 2014 is de BBV-notitie riolering verschenen. Hierin worden diverse bindende uitspraken gedaan met betrekking tot de vorming van reserves en voorzieningen in relatie tot het rioolbeheer. Gemeente Steenbergen heeft een verbreed gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld voor de periode 2020-2023. In het rioleringsplan wordt aangegeven hoe de gemeente invulling moet geven aan zijn wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en hoe dit wordt bekostigd. In 2021 is een bedrag van € 36.330,- aan de voorziening onttrokken.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (renteypische looptijd korter dan één jaar)

31-12-2021

31-12-2020

Banksaldi

-

-

Overige schulden

5.414

4.954

Totaal

5.414

4.954

De crediteuren waren begin april 2021 grotendeels afgewikkeld.

Overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

Schulden faciliterend grondbeleid

162

137

Nog te betalen bedragen

1.807

3.841

Vooruit ontvangen bedragen

3.451

2.801

Totaal

5.420

6.779

De plannen waarbij de gemeente Steenbergen zelf geen actieve grondbeleid voert, maar waarbij het initiatief bij een andere marktpartij ligt (ABA overeenkomsten) en die niet door de raad zijn vastgesteld worden als het om schulden gaan opgenomen onder de overlopende passiva. Er zijn de volgende schulden met betrekking tot faciliterend grondbeleidplannen:

Schulden faciliterend grondbeleid

Stand per 01-01-2021

Overeenkomsten:

Westcreeke Dinteloord

2

Herengoed Kruisland

23

Project Molenweg/Ravelijnstraat

38

Zonneveld de Eendracht

74

BP Hof van Engelbrecht

14

Olmentuin

11

Totaal schulden faciliterend grondbeleid

162

Nog te betalen bedragen

Eind maart was van de nog te betalen bedragen € 1.404.000,- af te wikkelen. Hiervan heeft € 1.054.000,- betrekking op nog af wikkelen bedragen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betreft de latente verplichting voor verhaalbare bijstand in het kader van de bbz-regeling ad € 175.000,-, een latente verplichting voor verhaalbare kredietverstrekking in het kader van de Tozo-regeling ad 251.000,- en niet bestede ontvangen voorschotten in het kader van de Tozo-regeling ad € 628.000,-. Daarnaast is nog een verplichting opgenomen voor nog af te rekening jeugdzorg 2021 € 140.000,- en de afrekening met de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor bijstandsverlening 2021 van € 158.000,-.

Bij de nog te betalen bedragen zijn opgebouwde verplichtingen opgenomen die betrekking hebben op het jaar 2021 en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Vooruit ontvangen bedragen bestaan uit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, welke dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Het verloop van deze gelden in 2021 is als volgt:

Omschrijving

Saldo 01-01-2021

Corr.beginsaldo

Ontvangen bedrag

Besteding/afron-ding

Saldo 31-12-2021

Ontvangen van het Rijk:

Specifieke uitkering Onderwijsachterstandbeleid

162

-21

482

379

244

Specifieke uitkering gedupeerden toeslagen problematiek

5

6

11

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, subs.GVVP

455

455

Minist.OCW, Spuk inhalen covid-18 gerelat.vertragingen

57

57

Minist.I&W, Spuk tijd.impulsreg.klimaatadaptatie 2021-2027

336

336

Rijksdnst Ondernmnd Ned., Spuk ventilatie in scholen Gumm.

86

86

Rijksdnst Ondernmnd Ned., Spuk reductie energiegebruik won.

137

90

47

Sub-totaal

622

-21

1.104

379

1.236

Ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen:

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen (NL)

54

54

Subs.Landschap van Allure, proj.West.Br.Waterlinie (NL)

2.100

2.100

Subsidie maaionderhoud bermen

25

25

-

Zonmw, Implementatie wijk-GGD'er

33

33

VR Midden West Brabant, midd.contr.toegangsbewijzen

63

35

28

Sub-totaal

2.179

-

96

60

2.215

Totaal

2.801

-21

1.200

439

3.451

Belangrijkste niet afgewikkelde post betreft het subsidiebedrag ad € 2,1 mln voor het project West-Brabantse Waterlinie uit de provinciale subsidieregeling Landschappen van Allure.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Gegarandeerde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen bedragen per 31 december 2021 € 2.055.000,- Een overzicht van de gewaarborgde geldleningen luidt als volgt:

Organisatie

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Gewaardborgd/ garantiebedrag per 31 dec. 2021

Gewaardborgd/ garantiebedrag per 31 dec. 2020

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Stichting Tante Louise

Diverse projecten

3.491

100%

1.884

2.058

SC Kruisland

Vernieuwen inrichting kantine

30

100%

-

1

SC Welberg

Nieuwbouw kleedkamers/kantine sportpark

238

100%

46

47

Hypotheken gemeentepersoneel

457

100%

125

144

Totaal

4.216

2.055

2.250

Gegarandeerde geldleningen als achtervang

Naast de geldleningen waarvoor de gemeente volledig garant staat bij niet nakoming van de verplichtingen door de geldnemer, staat de gemeente nog indirect garant voor diverse door woningbouwinstellingen afgesloten geldleningen. Het gaat om leningen waarvoor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw als eerste garant staat. Het risico dat de gemeente loopt bij de achtervang is vrijwel nihil. Van deze achtervang wordt pas gebruik gemaakt als het risicovermogen van het WSW daalt beneden de 25% van de gegarandeerde uitstaande schuldrestanten. In dat geval zullen het Rijk en de gemeenten (ieder 50%) het vermogen van het WSW aanvullen door het verstrekken van renteloze leningen tot die grens. De verdeling van 50% van de gemeenten wordt verder verdeeld. De helft komt ten laste van de gemeente met het project waarvoor het WSW heeft betaald, de andere helft wordt verdeeld via een omslagpercentage over de overige gemeenten naar rato van de restant schuld. Het leningbedrag waarbij de gemeente als achtervang geldt bedraagt per 31 december 2021 totaal € 28.174.000,-.

Niet opgenomen verlofdagen gemeentepersoneel / uitstaande kloksaldi

Het in de balans opnemen van verplichtingen van arbeidsgerelateerde kosten is volgens het BBV niet toegestaan.

Per balansdatum bestaat er een verplichting voor nog niet opgenomen verlofdagen en het uitstaande kloksaldi van het gemeentepersoneel van € 558.733.

Arrangementen jeugdhulp

De gemeente is per ultimo 2021 voor ca € 971.799 gebonden aan voorlopige verplichtingen uit contracten Jeugdzorg.

De regio Jeugdhulp West-Brabant West sluit met zorgaanbieders raamcontracten voor de inkoop van jeugdzorg. Met de raamcontracten zijn de algemene randvoorwaarden vastgelegd en krijgt de zorgaanbieder toegang tot de regio West-Brabant West. Met de zorgaanbieders worden door de gemeenten resultaatgerichte arrangementen gesloten, waarin - voor de intensiteiten Perspectief en Intensief en met ingang van 2018 voor hoogcomplex de intensiteiten A en B - twee door de zorgaanbieder te leveren prestaties zijn opgenomen:

 • het opstellen van behandelplan en arrangement bij start zorg en
 • het behalen van het resultaat bij einde zorg.

NB: Wanneer het resultaat bij einde zorg niet wordt behaald heeft de zorgaanbieder geen recht op het overeengekomen tarief. De gemeente toetst of het resultaat is behaald. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat de succesfactor gemiddeld 92,4% beloopt. Het arrangement is juridisch het contract. In de arrangementen zijn geen afspraken opgenomen over looptijd van het zorgtraject. Het arrangementensysteem van de regio West-Brabant West werkt met Profiel Intensiteit Combinaties (PIC). Een PIC is een doelgroepomschrijving. Het profiel omschrijft de aard van het probleem en de intensiteit de zwaarte van het probleem. De diversiteit van zorg binnen een profiel intensiteit combinatie is groot en aan verandering onderhevig.

Het zorgtraject wordt beïnvloed door de bijdragen die de gemeente, het gezin en het netwerk kunnen leveren. Dat maakt het verloop en de doorlooptijd van ieder zorgtraject weer anders. Statistisch is aangetoond dat de doorlooptijd geen betrouwbare indicator vormt om de niet uit de balans blijkende voorlopige verplichting van de PIC’s te kunnen bepalen. Dat betekent dat ten aanzien van de nog niet afgeronde zorgtrajecten de tweede 50% volledig wordt verantwoord bij einde zorg na het behalen van het resultaat.

Meerjarige inkoopcontracten van materieel belang

De gemeente is ultimo boekjaar voor circa € 11.643.000,- gebonden aan meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen.

In artikel 53 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is onder a opgenomen dat de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden in de toelichting op de balans worden vermeld. Verder heeft de commissie BBV de stellige uitspraak gedaan dat meerjarige inkoopcontracten die zouden moeten voldoen aan Europese regels in de toelichting op de jaarrekening bij de “niet in de balans opgenomen verplichtingen” opgenomen moeten worden.

Voor de bepaling welke financiële verplichtingen moeten worden opgenomen, is aangesloten bij de drempelwaarde voor Europees aanbesteden voor diensten en leveringen voor 2021. Deze bedroeg € 214.000,- (ongewijzigd tov 2020).