Passiva

Eigen vermogen

Reserves

31-12-2022

31-12-2021

Algemene reserve

8.694

8.896

Reserve Transitie Organisatie

377

855

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

168

-

Reserve Economische ontwikkeling

2.278

2.278

Reserve Beheer openbare ruimte

6.956

7.238

Bestemmingsreserve overig

10.963

11.657

Totaal

29.436

30.924

In onderstaand overzicht wordt per reserve het verloop in 2022 opgenomen.

Algemene reserve

Saldo 31-12-2021

Resultaat-bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2022

Algemene reserve

6.047

430

434

6.043

Risico reserve

2.387

2.387

Decentralisatie sociaal domein

-1

-1

Onderzoeksbudget raad

3

7

10

Res.overhev.budgetten

-

-

COVID-19 (corona)

459

205

254

Totaal

8.896

430

7

639

8.694

In 2022 is het voordelig resultaat 2021 ad € 1.221.000,- toegevoegd aan de algemene reserve. Met het raadsbesluit van 30 juni 2022 betreffende de vaststelling van de jaarstukken 2021 is hiervan € 791.000 toegevoegd aan diverse overige reserves, zodat voor de algemene reserve per saldo een toevoeging van € 430.000 resteert.

Aan de algemene reserve is totaal € 434.000 onttrokken. In 2022 zijn de volgende onttrekkingen > € 25.000 gedaan:

 • Kosten doorkomst Vuelta € 40.000;
 • 750 jaar Steenbergen/25 jaar groot Steenbergen € 133.000;
 • Ruimtelijke ordening € 63.000.

Niet alle zaken waarvoor door de raad middelen vanuit de algemene reserve beschikbaar zijn gesteld zijn gerealiseerd of nog niet helemaal gerealiseerd. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor zaken waarvan de uitvoering in latere jaren ligt. Een overzicht van deze op de algemene reserve drukkende verplichtingen luidt is volgt:

 • Sport en Beweegtuinen € 90.000;
 • Integraal huisvestingsplan € 15.000;
 • Expeditie Nassau € 94.000;
 • Canon van Steenbergen € 21.000;
 • Kunstwerken per kern € 14.000;
 • Onderzoek energieneutraal gem. gebouwen € 76.000;
 • Speelterreinen en -toestellen € 31.000;
 • Entrees en rotondes € 175.000;
 • Centrumhaven Dinteloord € 50.000;
 • Projectbudget Landschappen van Allure € 14.000;
 • Implementatie omgevingswet € 108.000.

Het totaal van bovenstaande verplichtingen bedraagt € 688.000. In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn geen beschikkingen over de algemene reserve voorzien. Behoudens eventuele raadsbesluiten die reeds genomen besluiten wijzigen en/of corrigeren bedraagt bij het opmaken van de jaarrekening 2022 de netto vrije algemene reserve € 5.355.000.

Risicoreserve

Deze reserve heeft als bestemming het opvangen van financiële tegenvallers zonder dat het beleid van de gemeente moet worden aangepast. Uit de laatste actualisatie van de risico's, gedaan bij het opmaken van de begroting 2022, en de hieruit berekende minimumhoogte van de risico was er geen verhoging nodig voor 2021. De reserve inclusief het vrije gedeelte van de Algemene Reserve komen uit boven de ondergrens van 1,0 en zelfs boven de 1,4. In de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheer is een meer uitgebreide toelichting opgenomen over de totstandkoming van deze reserve en de risico's die hieruit eventueel moeten worden gedekt.

Onderzoeksbudget gemeenteraad

Om niet een structureel beslag te leggen op de budgettaire ruimte van de begroting is voor eventuele inhuur van expertise door de gemeenteraad een reserve gevormd. Jaarlijks zal bekeken worden of en voor hoeveel over deze reserve is beschikt en indien nodig ten laste van de algemene reserve weer wordt aangevuld tot € 10.000. Na een besteding in 2021, is de reserve in 2022 weer tot €10.000 aangevuld.

Reserve overheveling budgetten

In de budgetregeling is opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden budgetten mogen worden overgeheveld naar het volgend jaar. In praktische zin wordt voor deze budgetten een bestemmingsreserve gevormd. Per 31 december 2022 zijn geen bedragen ter overheveling opgenomen.

COVID-19 (steunfonds Coronacrisis)

De jaren 2020/2021 waren de jaren van de coronacrisis. Op 2 april 2020 is er door de raad ingestemd met het vormen van een steunfonds Coronacrisis van € 1 miljoen ten laste van de Algemene Reserve. In 2022 is aan steunpakketten € 411.000 en aan ondersteunende organisatiekosten € 117.000 uitgegeven. Via de algemene uitkering is van het rijk € 323.000 ontvangen ter compensatie van de door de gemeente gemaakte kosten in verband met Covid-19. Het resterend bedrag, ad € 205.000, is onttrokken aan de daarvoor gevormde reserve.

Reserve Transitie Organisatie

Saldo 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking / resultaatbestemming

Saldo 31-12-2022

Reserve Transitie Organisatie

855

-

478

377

Totaal

855

-

478

377

Bij de tussenrapportage 2019 is een bestemmingsreserve Transitie Organisatie van € 2.261.000 gevormd voor de periode tot en met het jaar 2023. De reserve is onder meer bedoeld voor het strategisch personeelsbeleid, een vitaliteitsregeling optimaliseren, digitaliseren van processen en het oplossen van knelpunten. De in 2022 gemaakte kosten, ad € 478.000, zijn onttrokken.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Saldo 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking/vrijval

Saldo 31-12-2022

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

-

168

168

Totaal

-

168

-

168

Afgesloten bestemmingsplannen

Via de resutltaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 is €168.000 toegevoegd aan bovenstaande reserve. Dit betrof de ontvangen bijdrage art.6.24 lid 1 van de Wet RO voor de ontwikkeling van plan Olmentuin.

Reserve Economische ontwikkeling

Saldo 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2022

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur

1.684

1.684

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks

594

594

Totaal

2.278

-

-

2.278

In 2022 zijn er geen toevoegingen of onttrekkingen in betreffende reserves geweest.

Reserve Beheer openbare ruimte (BOR)

Saldo 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Saldo 31-12-2022

Res.openbare ruimte

873

873

Res.vervanging openbaar groen

93

93

Bestemmingsreserve GVVP

284

24

260

Best.res.ter dekking van afschrijvingslasten:

Dekk.res.dorpspln NV *

92

4

88

Dekk.res.ecologische verbindingszones *

700

700

Dekk.res.groot onderhoud havenkanaal Dinteloord *

690

30

660

Herinrichting N259 *

2.693

141

2.552

Dekk.reserve centrumhaven Dinteloord *

644

28

616

Dekkingsreserve Herinrichting Haven de Heen *

211

5

206

Dekkingsreserve vervanging brug *

134

19

115

Dekkingsreserve verzwaren 3 asfaltwegen *

280

13

267

Dekkingsreserve Civiele Kunstwerken *

544

18

526

Totaal

7.238

-

282

-

6.956

Reserve openbare ruimte

In 2022 zijn hierin geen mutaties geweest.

Reserve vervanging openbaar groen

Het saldo per 31 december 2022 is een cumulatie van in voorgaande jaren niet bestede bedragen. Vanaf 2021 worden in dit kader geen budgetten meer beschikbaar gesteld maar komen middelen beschikbaar in de vorm van investeringskredieten. In 2022 zijn geen kosten gemaakt die door deze reserve zouden worden gedekt.

Bestemmingsreserve GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan)

Ten laste van de reserve openbare ruimte is een reserve gevormd voor de dekking van de Incidentele exploitatielasten over de periode 2021-2025. In 2022 is hiervoor € 24.000 onttrokken.

Dekkingsreserves*

Dit betreft bestemmingsreserves specifiek gevormd voor dekking van de afschrijvingslasten van de gelijknamige investeringen.

Bestemmingsreserve Overig

Saldo 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2022

Res.begr.pl Steenbergseweg

314

34

348

Nog te besteden overheidsbijdragen

48

48

Kleedlokalen buitensportaccommodaties

115

115

Res. Begraafplaats Zuideinde

4

4

Reserve BTW-compensatiefonds

66

10

56

Egalisatieres.afvalstoffenheffing

37

37

-

Egalisatiereserve woonwagenbeleid

33

33

-

Reserve reclamebelasting

1

1

Reserve spaarverlof personeel

-

171

171

-

Reserve Bomenfonds

41

19

22

Reserve onderhoud gebouwen

297

125

172

Reserve onderhoud sportparken

462

37

499

Best.res.ter dekking van afschrijvingslasten:

Res gemeenschapshuis Dinteloord *

517

22

495

Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal *

980

45

935

Reserve huisvesting *

5.162

207

4.955

Res herinrichting bibliotheek *

83

11

72

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010 *

9

9

-

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord *

1.245

62

1.183

Res.div. kredieten investeringstaat 2009 *

131

10

121

Renovatie jachthaven/havenkantoor *

1.425

70

1.355

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen *

48

2

46

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen *

153

28

125

Res.kunstgrasveld vv NVS *

161

25

136

Res.kunstgrasveld sc Kruisland *

180

27

153

Res. Renovatie Vraagwijzer *

42

10

32

Dekk.res.camerabeveil.centrum *

9

2

7

Dekk.res.toplaag atletiekbaan Steenbergen *

96

11

85

Totaal

11.657

242

936

10.963

Begraafplaats Steenbergseweg en Zuideinde

Deze reserves dienen ter vergoeding van (toekomstige) onderhouds- en/of sluitingkosten van betreffende begraafplaatsen.

Nog te besteden rijksbijdragen

Deze reserve betreft van het rijk ontvangen middelen waaraan niet direct een bestedingsverplichting is verbonden. Om deze voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen beschikbaar te houden, worden niet bestede middelen, voor latere besteding, aan deze reserve toegevoegd. Onderstaand is het verloop van deze reserve per ontvangen rijksbijdrage opgenomen. In 2022 zijn er geen mutaties geweest.

Omschrijving

Saldo 31-12-2021

Ontvangen bedrag

Besteding

Saldo 31-12-2022

Middelen voorschoolse voorziening peuterspeelzaal

25

-

-

25

Middelen uitvoeringskosten inburgering

10

-

-

10

Middelen verbeterde toegang peuterspeelzalen

13

-

-

13

Totaal

48

-

-

48

Kleedlokalen buitensportaccommodaties

Bij de privatisering van de kleedlokalen wordt per vereniging een bedrag beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsverbetering aan deze lokalen. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 50% dient de vereniging en renovatieplan met begroting in te dienen. Een overzicht van de beschikbare bedragen naar vereniging per 31 december 2022 luidt als volgt:

• VV NVS € 94.300;

• VV Prinsenland € 10.800;

• SV Diomedon € 11.000;

BTW-compensatiefonds

Vanwege de invoering van het BTW compensatiefonds is de gemeente gekort op de algemene uitkering. Vanwege de activa problematiek heeft de regering de korting een jaar later in laten gaan en is met dit bedrag een dekkingsreserve gevormd. Jaarlijks wordt ter compensatie van de activa problematiek over deze reserve beschikt. De onttrekking in 2022 bedraagt € 9.900.

Egalisatie afvalstoffenheffing

In 2022 is de reserve omgezet naar een voorziening. Het saldo van deze reserve is daar naar overgebracht.

Egalisatie woonwagenbeleid

Ondanks enkele verkopen zijjn in 2022 de gemaakte kosten hoger geweest. Het resterend bedrag van de reserve is gebruikt ter dekking van deze kosten.

Reserve reclamebelasting

In 2022 zijn er geen mutaties geweest.

Reserve spaarverlof personeel

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor een bedrag van € 171.215, met de besluitvorming jaarstukken 2021. De onttrekking in 2022 bedraagt € 69.240. Vanaf 2022 is het verplicht hier een voorziening voor te vormen waardoor het resterende saldo van € 101.975 is toegevoegd aan de voorziening spaarverlof personeel.

Reserve bomenfonds

Deze reserve is gevormd uit diverse, in voorgaande jaren ontvangen, financiële bijdragen voor de herplant van bomen. De onttrekking in 2022 betreft de dekking van kosten voor de aanleg van het Levensbos.

Reserve onderhoud gebouwen en sportparken

Vanwege het ontbreken van onderhoudsplannen zijn op verzoek van de accountant de voorzieningen onderhoud gebouwen en sportparken omgezet in reserves. Het onderhoud van gebouwen en accommodaties is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan. In navolging van de gebouwen zijn ook de meerjarige onderhoudskosten van de sportparken (excl. de gebouwen) voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het gehanteerde kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het reguliere onderhoud als uit de vervanging en renovaties. In 2022 zijn er nog enkele onderhoudskosten ten laste van de reserve gebracht. In 2023 zullen de reserve's omgezet worden naar één voorziening.

Reserves ter dekking kapitaallasten (reserves met *)

Deze reserves zijn/worden gevormd om de uit de bijbehorende investeringen voortvloeiende afschrijvingslasten geheel of gedeeltelijk te dekken.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2022 luidt als volgt:

Voorzieningen

31-12-2021

Dotatie

Besteding

Verminderingen

31-12-2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

- Pensioenaanspraken wethouders

2.580

73

174

2.333

- Wachtgeldaanspraken voormalige wethouders

650

170

480

- Voorziening spaarverlof personeel

16

188

204

Egalisatievoorzieningen

- Fonds onderhoud wegen

10.662

1.684

1.278

10.968

- Fonds onderhoud kunstwerken

545

47

498

- Onderhoud openbare verlichting

1.359

1

90

1.270

- Baggeren

781

103

678

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.

- Egalisatie afval

787

787

- Rioolonderhoud

1.542

73

1.469

17.484

3.310

1.834

174

18.686

Op de balans is de voorziening baggeren voor 2021 nog opgenomen onder de categorie "Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is". De voorziening is echter een onderhoudsvoorziening en valt onder de "Egalisatievoorzieningen". Voor 2022 is dit aangepast.

Pensioenfonds wethouders

De pensioenaanspraken van (ex-) wethouders worden gedekt door de gevormde voorziening. Het saldo is in overeenstemming gebracht met de per 31 december 2022 gemaakte actuariële waardeberekening van het fonds waar uit blijkt dat de voorziening met € 174.000,- kan worden verlaagd. Daarnaast is er een bedrag van € 73.000 aan uitgekeerde pensioengelden ten laste van de voorziening gebracht.

Wachtgeldaanspraken voormalig wethouders

Voor wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet zijn teruggekeerd in deze functie, bestaat een wachtgeldverplichting die afhangt van het aantal "dienstjaren". De wachtgeldverplichting loopt tot en met augustus 2025. In 2022 zijn de uitgekeerde wachtgelden ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening spaarverlof personeel

Dit betreft de voorziening Spaarverlof personeel. Per 1 januari 2022 dient een verplichting te worden opgenomen voor de nog niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren. Voor 2022 zijn deze berekend op € 187.856 en toegevoegd aan de voorziening, waarvan € 101.975 uit de bestemmingsreserve spaarverlof komt.

Fonds onderhoud wegen/civiele kunstwerken en openbare verlichting

In 2022 is het beheerplan wegen/civiele kunstwerken en openbare verlichting geactualiseerd. Bij het beheerplan wegen is ervoor gekozen om alle wegen op basisniveau en centrawegen op een hoger niveau te brengen. Om het beheersysteem up-to-date te houden wordt gewerkt met een jaar- en een meerjarenplan en wordt integraal gewerkt volgens een gebiedsgerichte aanpak. In 2022 is er € 1.684.000 toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen voor toekomstige uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Daartegenover is een bedrag van € 1.278.000 aan de voorziening onderhoud wegen onttrokken voor gemaakte onderhoudskosten. Aan de voorziening onderhoud openbare verlichting is € 1.000 toegevoegd en € 90.000 onttrokken.

In beheerplan civiele kunstwerken is er gekozen om alle nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden uit te voeren en het herstel is gebaseerd op levensduurverlenging. In 2022 is er € 47.000 onttrokken voor gemaakte onderhoudskosten.

Voorziening Baggeren

Op 25-10-2018 is het bagger beheerplan Stedelijk Water 2019-2026 en het bijbehorende kostendekkingsplan door de raad vastgesteld. In 2022 is voor de dekking van gemaakte baggerkosten een onttrekking van € 103.000 gedaan ten laste van de voorziening.

Egalisatie afval

Deze voorziening is gevormd voor een bedrag van € 71.000 met de besluitvorming jaarstukken 2021. Bij tussenrapportage 2022 is besloten om het eenmalige voordeel uit ontvangsten van afrekeningen 2020/2021 voor recyclebaar afval, ad € 316.000 en € 36.800 vanuit de egalisatiereserve afval toe te voegen aan de voorziening. Daarnaast is het overschot over 2022 van € 363.576 toegevoegd.

Voorziening rioolonderhoud

In 2014 is de BBV-notitie riolering verschenen. Hierin worden diverse bindende uitspraken gedaan met betrekking tot de vorming van reserves en voorzieningen in relatie tot het rioolbeheer. Gemeente Steenbergen heeft een verbreed gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld voor de periode 2020-2023. In het rioleringsplan wordt aangegeven hoe de gemeente invulling moet geven aan zijn wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en hoe dit wordt bekostigd. In 2022 is een bedrag van € 73.000 aan de voorziening onttrokken.

Vaste schulden (rentetypische looptijd één jaar of langer)

31-12-2022

31-12-2021

Onderhandse leningen

5.000

-

Waarborgsommen

157

82

Totaal

5.157

82

In 2022 is bij de Nederlandse Waterschapsbank een langlopende geldlening van totaal € 25 mln met een jaarlijkse rente van 1,37% afgesloten. Deze zal in tranches worden opgenomen. De eerste tranche in 2022 bedroeg € 5 mln. De tranches 2 en 3, ieder €10 mln, komen respectievelijk in 2023 en 2024 beschikbaar. De totale looptijd van de lening is 50 jr. De rentelasten van deze lening bedragen over 2022 € 56.900.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (renteypische looptijd korter dan één jaar)

31-12-2022

31-12-2021

Banksaldi

-

-

Overige schulden

4.797

5.414

Totaal

4.797

5.414

De crediteuren waren begin april 2023 grotendeels afgewikkeld.

Overlopende passiva

31-12-2022

31-12-2021

Schulden faciliterend grondbeleid

154

162

Nog te betalen bedragen

1.163

1.807

Vooruit ontvangen bedragen

4.439

3.451

Totaal

5.756

5.420

De plannen waarbij de gemeente Steenbergen zelf geen actieve grondbeleid voert, maar waarbij het initiatief bij een andere marktpartij ligt (ABA overeenkomsten) en die niet door de raad zijn vastgesteld worden als het om schulden gaan opgenomen onder de overlopende passiva. Er zijn de volgende schulden met betrekking tot faciliterend grondbeleidplannen:

Schulden faciliterend grondbeleid

Stand per 31-12-2022

Overeenkomsten:

Westcreeke Dinteloord

2

Herengoed Kruisland

23

Project Molenweg/Ravelijnstraat

31

Zonneveld de Eendracht

74

BP Hof van Engelbrecht

14

Olmentuin Steenbergen

10

Totaal schulden faciliterend grondbeleid

154

Nog te betalen bedragen

Eind maart was van de nog te betalen bedragen € 994.000 af te wikkelen. Hiervan heeft € 381.000,- betrekking op nog af wikkelen bedragen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betreft de latente verplichting voor verhaalbare bijstand in het kader van de bbz-regeling ad € 153.000 en een latente verplichting voor verhaalbare kredietverstrekking in het kader van de Tozo-regeling ad 228.000. Daarnaast zijn er nog een verplichtingen opgenomen voor nog af te rekening jeugdzorg 2021/2022 € 238.000, de afrekening met de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor bijstandsverlening en organisatiekosten 2022 van € 76.000 en de afrekening Jeugdzorgplus 2022 voor € 78.000.

Bij de nog te betalen bedragen zijn opgebouwde verplichtingen opgenomen die betrekking hebben op het jaar 2022 en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Vooruit ontvangen bedragen bestaan uit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, welke dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Het verloop van deze gelden in 2022 is als volgt:

Omschrijving

Saldo 31-12-2021

Corr.beginsaldo

Ontvangen bedrag (bij)

Besteding/afron-ding (af)

Saldo 31-12-2022

Ontvangen van het Rijk:

Specifieke uitkering Onderwijsachterstandbeleid

244

3

515

459

303

Specifieke uitkering gedupeerden toeslagen problematiek

11

11

Minist.Infra & Waterstaat, spuk stim.verkeersveilighdsmtrgln 20/21

455

64

391

Minist.Infra & Waterstaat, spuk stim.verkeersveilighdsmtrgln 22/23

227

227

Minist.OCW, Spuk inhalen covid-19 gerelat.onderwijsvertragingen

57

137

35

159

Minist.I&W, Spuk tijd.impulsreg.klimaatadaptatie 2021-2027

336

30

366

Rijksdnst Ondernmnd Ned., Spuk ventilatie in scholen Gumm.

86

86

-

Rijksdnst Ondernmnd Ned., Spuk reductie energiegebruik won.

47

41

6

Minist.Sozawe, spuk Wet inburgering 2021

159

159

Rijksdnst Ondernmnd Ned., Spuk huisvest.aandachtsgroepen (wwstandpl.)

35

35

Minist. V en RO, Spuk aanpak energiearmoede 2021

511

511

Minist.Sozawe, spuk Onderwijsroute 2022

21

21

Sub-totaal

1.236

2.189

Ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen:

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen (NL)

54

38

16

Subs.Landschap van Allure, proj.West.Br.Waterlinie (NL)

2.100

2.100

VR Midden West Brabant, midd.contr.toegangsbewijzen

28

28

ZonMw, Implementatie wijk GGD'er

33

33

-

Waterkringwest, saldo baten lasten 2022

106

106

Sub-totaal

2.215

2.250

Totaal

3.451

3

1.741

756

4.439

Belangrijkste niet afgewikkelde post betreft het subsidiebedrag ad € 2,1 mln voor het project West-Brabantse Waterlinie uit de provinciale subsidieregeling Landschappen van Allure. Het grootste gedeelte van dit bedrag is bestemd voor projecten in de gemeente Bergen op Zoom. In de eerste helft van 2023 vindt de eindverantwoording aan de provincie plaats.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Gegarandeerde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen bedragen per 31 december 2022 € 1.859.000. Een overzicht van de gewaarborgde geldleningen luidt als volgt:

Organisatie

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Gewaardborgd/ garantiebedrag per 31 dec. 2022

Gewaardborgd/ garantiebedrag per 31 dec. 2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Stichting Tante Louise

Diverse projecten

3.491

100%

1.703

1.884

SC Welberg

Nieuwbouw kleedkamers/kantine sportpark

238

100%

44

46

Hypotheken gemeentepersoneel

239

100%

112

125

Totaal

3.968

1.859

2.055

Gegarandeerde geldleningen als achtervang

Naast de geldleningen waarvoor de gemeente volledig garant staat bij niet nakoming van de verplichtingen door de geldnemer, staat de gemeente nog indirect garant voor diverse door woningbouwinstellingen afgesloten geldleningen. Het gaat om leningen waarvoor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw als eerste garant staat. Het risico dat de gemeente loopt bij de achtervang is vrijwel nihil. Van deze achtervang wordt pas gebruik gemaakt als het risicovermogen van het WSW daalt beneden de 25% van de gegarandeerde uitstaande schuldrestanten. In dat geval zullen het Rijk en de gemeenten (ieder 50%) het vermogen van het WSW aanvullen door het verstrekken van renteloze leningen tot die grens. De verdeling van 50% van de gemeenten wordt verder verdeeld. De helft komt ten laste van de gemeente met het project waarvoor het WSW heeft betaald, de andere helft wordt verdeeld via een omslagpercentage over de overige gemeenten naar rato van de restant schuld. Het leningbedrag waarbij de gemeente als achtervang geldt bedraagt per 31 december 2022 totaal € 28.885.000.

Niet opgenomen verlofdagen gemeentepersoneel / uitstaande kloksaldi

Het in de balans opnemen van verplichtingen van arbeidsgerelateerde kosten is volgens het BBV niet toegestaan.

Per balansdatum bestaat er een verplichting voor nog niet opgenomen verlofdagen en het uitstaande kloksaldi van het gemeentepersoneel van € 522.700.

Arrangementen jeugdhulp

De gemeente is per ultimo 2022 voor ca € 1.609.657 gebonden aan voorlopige verplichtingen uit contracten Jeugdzorg.

De regio Jeugdhulp West-Brabant West sluit met zorgaanbieders raamcontracten voor de inkoop van jeugdzorg. Met de raamcontracten zijn de algemene randvoorwaarden vastgelegd en krijgt de zorgaanbieder toegang tot de regio West-Brabant West. Met de zorgaanbieders worden door de gemeenten resultaatgerichte arrangementen gesloten, waarin - voor de intensiteiten Perspectief en Intensief en met ingang van 2018 voor hoogcomplex de intensiteiten A en B - twee door de zorgaanbieder te leveren prestaties zijn opgenomen:

 • het opstellen van behandelplan en arrangement bij start zorg en
 • het behalen van het resultaat bij einde zorg.

NB: Wanneer het resultaat bij einde zorg niet wordt behaald heeft de zorgaanbieder geen recht op het overeengekomen tarief. De gemeente toetst of het resultaat is behaald. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat de succesfactor gemiddeld 92,4% beloopt. Het arrangement is juridisch het contract. In de arrangementen zijn geen afspraken opgenomen over looptijd van het zorgtraject. Het arrangementensysteem van de regio West-Brabant West werkt met Profiel Intensiteit Combinaties (PIC). Een PIC is een doelgroepomschrijving. Het profiel omschrijft de aard van het probleem en de intensiteit de zwaarte van het probleem. De diversiteit van zorg binnen een profiel intensiteit combinatie is groot en aan verandering onderhevig.

Het zorgtraject wordt beïnvloed door de bijdragen die de gemeente, het gezin en het netwerk kunnen leveren. Dat maakt het verloop en de doorlooptijd van ieder zorgtraject weer anders. Statistisch is aangetoond dat de doorlooptijd geen betrouwbare indicator vormt om de niet uit de balans blijkende voorlopige verplichting van de PIC’s te kunnen bepalen. Dat betekent dat ten aanzien van de nog niet afgeronde zorgtrajecten de tweede 50% volledig wordt verantwoord bij einde zorg na het behalen van het resultaat.

Meerjarige inkoopcontracten van materieel belang

De gemeente is ultimo boekjaar voor circa € 11.453.600 gebonden aan meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen.

In artikel 53 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is onder a opgenomen dat de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden in de toelichting op de balans worden vermeld. Verder heeft de commissie BBV de stellige uitspraak gedaan dat meerjarige inkoopcontracten die zouden moeten voldoen aan Europese regels in de toelichting op de jaarrekening bij de “niet in de balans opgenomen verplichtingen” opgenomen moeten worden.

Voor de bepaling welke financiële verplichtingen moeten worden opgenomen, is aangesloten bij de drempelwaarde voor Europees aanbesteden voor diensten en leveringen voor 2022. Deze bedroeg € 215.000.