Balans (bedragen x € 1.000,)

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Materiële vaste activa

50.304

48.396

Investeringen met economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

-

-

- overige investeringen met een economisch nut

31.921

31.081

Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing

9.686

8.942

Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut

8.697

8.373

Financiële vaste activa

3.824

3.351

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

135

135

Overige langlopende leningen

3.689

3.216

Totaal vaste activa

54.128

51.747

Vlottende activa

Voorraden

-6.855

-2.497

Grond- en hulpstoffen

-

-

Overige grond- en hulpstoffen

24

48

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-6.887

-2.554

Gereed product en handelsgoederen

8

9

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

12.581

13.659

Vorderingen op openbare lichamen

4.935

7.865

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

4.740

3.333

Overige vorderingen

2.906

2.461

Liquide middelen

265

376

Kassaldi

4

4

Banksaldi

261

372

Overlopende activa

426

503

Van Europ. en Ned. overheidslichamen nto voorschotbedr. door voorfin. op uitkeringen met een spec. bestedingsdoel;

-

-

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

426

503

Totaal vlottende activa

6.417

12.041

Totaal activa

60.545

63.787

.

.

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

32.145

34.739

Algemene reserve

8.896

11.340

Reserve transitie organisatie

855

1.416

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

-

44

Reserve economische ontwikkeling

2.278

1.479

Reserve beheer openbare ruimte

7.238

7.515

Bestemmingsreserve overig

11.657

12.443

Gerealiseerd resultaat

1.221

502

Voorzieningen

17.484

17.233

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.596

2.853

Egalisatievoorzieningen

12.566

12.088

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

2.322

2.292

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

82

82

Waarborgsommen

82

82

Totaal vaste passiva

49.711

52.054

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar)

5.414

4.954

Kasgeldleningen, bij openbare lichamen

-

-

Overige kasgeldleningen

-

-

Banksaldi

-

-

Overige schulden

5.414

4.954

Overlopende passiva

5.420

6.779

Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

1.969

3.977

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

3.451

2.802

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva

10.834

11.733

Totaal passiva

60.545

63.787

Gewaarborgde geldleningen

2.055

2.250