Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

31-12-2021

Investering

des-investering

bijdragen derden

(extra) afschrijving

afwaardering

31-12-2022

Gronden en terreinen

Economisch nut

6.574

407

89

6.892

Economisch nut, waarvoor heffing

57

7

50

Gronden uitgegeven in erfpacht

-

-

Woonruimten

-

-

Bedrijfsgebouwen

Economisch nut

18.649

273

836

18.086

Economisch nut, waarvoor heffing

91

4

87

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Economisch nut

3.985

23

141

3.867

Economisch nut, waarvoor heffing

7.511

193

397

7.307

Maatschappelijk nut

8.688

1.263

64

404

9.483

Vervoermiddelen

696

62

201

557

Machines, apparaten en installaties

200

102

68

234

Overige materiële activa

Economisch nut

1.817

95

305

1.607

Economisch nut, waarvoor heffing

2.036

59

271

1.824

Maatschappelijk nut

-

-

50.304

2.477

-

64

2.723

-

49.994

Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven. Over gronden wordt niet afgeschreven. Hiervan zijn per 31 december 2022 geen gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven. "Nog niet in exploitatie genomen gronden" worden verantwoord onder materiële vaste activa. Dit geldt voor het Bestemmingsplan Reinierpolder I, fase 2 dat eind 2022 met een boekwaarde van € 284.000 en voor de aankoop en gesloopte vml kruisgebouw aan de Ravelijnstraat met een boekwaarde van € 239.000 die beiden zijn verantwoord onder "Gronden en terreinen". Tot de belangrijkste investeringen (> € 50.000) behoorden:

 • Aankoop grond Schansdijk 5, De Heen € 80.000;
 • Perceel grond Noordlangeweg, Dinteloord € 295.000;
 • Herinrichting gemeentehuis € 67.000;
 • Aankoop woning Schansdijjk 5, De Heen € 75.000;
 • Aankoop woning Plein 1 febr.1953 2, Nieuw-Vossemeer € 115.000;
 • Investeringen riolering 2022 € 193.000;
 • Investeringen in wegen, bruggen ed, openbare verlichting € 1.199.000;
 • Auto handhaving 4WD € 62.000.

Financiële vaste activa

31-12-2021

vermeerdering

vermindering

aflossing

31-12-2022

Overige leningen

333

22

311

Kapitaalverstrekking SVN (Startersleningen)

2.304

381

2.685

Idem (duurzaamheidsleningen)

1.051

153

1.204

Totaal leningen

3.689

4.201

Aandelen

135

135

Overige uitzettingen > 1 jaar

74

74

3.824

74

-

-

4.410

De kapitaalverstrekking SVN betreft de via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekte geldleningen, waarvan hieronder een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen.

SVN lening

uitstaande leningen per 31-12-2021

verstrekkingen

aflossingen

mutatie rek.crt.

uitstaande leningen per 31-12-2022

bedrag

aantal

bedrag

aantal

Startersleningen

2.166

145

228

285

2.109

143

Duurzaamheids-/ stimuleringsleningen

837

128

599

142

1.294

175

Totaal uitstaande leningen

2.897

3.403

Rekeningcourant Svn Startersleningen

139

437

576

Idem Duurzaamheids-/stimuleringsleningen

214

-304

-90

3.356

827

427

133

3.889

Het uitstaande bedrag van de uitstaande startersleningen bedraagt per 31 december 2022 € 2.109.000. Voor duurzaamheidsleningen is dit € 1.294.000. Het gemiddeld uitstaand bedrag per starterslening betreft € 14.700. Voor de uitstaande duurzaamheids-/ stimuleringsleningen is dat gemiddeld € 7.400. De onder rekeningcourant genoemde bedragen betreffen de per 31 december 2022 beschikbare bedragen voor verstrekking van geldleningen.

Aandelen

Eind 2022 is het aandelenbezit ongewijzigd ten opzichte dat aan het eind van het vorige jaar en ziet als volgt uit:

 • Aandelen BNG (11.583) € 26.300
 • Aandelen Rewin € 4.100
 • Aandelen Brabant Water (33.862) € 104.400

De overige uitzettingen langer dan 1 jaar betreft kredietverstrekkingen aan personen voor aankoop van standplaatsen op diverse woonwagenlocaties.

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2022

31-12-2021

Grond- en hulpstoffen

Straatmateriaal

-

24

Onderhanden werk

Bouwgronden in exploitatie

-8.735

-6.486

Voorziening verliezen grondexploitaties

-456

-401

Gereed product en handelsgoederen

Iris-cheques

-

3

Voorraden bevolking

5

5

-9.186

-6.855

Onderhanden werk betreft de plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondpolitiek voert. De plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondbeleid voert en die door de raad is vastgesteld betreffen de volgende bouwgronden in exploitatie:

Onderhanden werk

Boekwaarde per 31-12-2021

Herclassificatie

Investeringen en overige vermeerderingen

Opbrengsten (verminderingen)

(Tussentijdse) verlies/winstneming

Boekwaarde per 31-12-2022

Bouwgronden in exploitatie:

Buiten de Veste

-4.975

-

349

1.814

-117

-6.557

De Pinas

15

-

-215

-

-

-200

Uitbreiding Reinierpolder 1

-1.622

-

60

524

-46

-2.132

Centrumplan Welberg

95

-

225

167

-

153

Totaal Onderhandenwerk

-6.486

-

420

2.506

-163

-8.735

Een gedetailleerd overzicht van het verloop van de gronden in exploitatie luidt als volgt:

Complexen in exploitatie

Totaal geïnves-teerd

Totaal verkocht

(Tussen-tijdse) verlies/ winstne-ming

Boek-waarde 1-1-2023

Nog te investe-ren

% van tot.geïn-vesteerd

Nog te verkopen

% van totaal te ver- kopen

Resultaat op netto contante waarde

Verwacht resultaat pos. (= -)/ neg. (= +)

Buiten de Veste

7.544

14.101

-

-6.557

17.101

69%

10.541

43%

-1

-1

De Pinas (voorheen
Oostgroeneweg)

6.082

5.179

-1.103

-200

1.430

19%

1.244

19%

-13

-14

Reinierpolder I (uitbreiding)

2.787

5.043

124

-2.132

1.993

42%

-

0%

-135

-140

Centrumplan Welberg

1.495

1.342

153

471

24%

168

11%

447

456

Totaal

17.908

25.665

-979

-8.735

20.994

11.954

299

301

Bij de bovenstaande gronden in exploitatie gelden de onderstaande parameters:

1. Voor prijsstijging kosten wordt er rekening gehouden met een stijging (inflatie) van 6% in 2023, 4% in 2024 en 2025 en 2% in 2026 en 2027.

2. Bij de opbrengsten is er rekening gehouden met de volgende prijsstijgingen: 1. Buiten de Veste 0% in 2023/24, 1% in 2025/26 en 2% vanaf 2027; 2. De Pinas 3,5% in 2023, 3% in 2024 en 2% vanaf 2025: 3. Bij Reinierpolder I (uitbreiding) en Centrum Welberg is geen index toegepast.

3. Er wordt 0,7% rente toegerekend.

4. Als laatste wordt er rekening gehouden met een disconteringsvoet van 2% conform BBV.

Er was bij grondexploitatie Buiten de Veste de verwachting dat de exploitatie met een positief saldo zou sluiten. Tot en met 2021 heeft een winstneming plaatsgevonden van € 116.900. Dit wordt teruggedraaid in de jaarrekening 2022 en dit heeft in 2022 een negatieve effect van € 116.900. Bij grondexploitatie Reiningpolder I heeft tot en met 2021 een winstneming plaatsgevonden van € 170.300. Door vertraging en de hoge inflatie wordt conform de regels van de BBV een deel van de tussentijdse winst teruggedraaid. Dat heeft in de jaarrekening 2022 bij de grondexploitatie Reiningpolder I een negatief effect van € 45.900. Tenslotte is bij centrumplan Welberg de verliesvoorziening is met € 55.270 opgehoogd vanwege kostenstijging en een negatief aanbestedingsresultaat in 2022. Voor een nadere toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Voor een nadere toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

31-12-2022

31-12-2021

Belastingdebiteuren

931

1.102

Debiteuren sociale zaken

1.330

1.457

Overige debiteuren

5.962

6.123

Voorziening dubieuze debiteuren incl. debiteuren soza

-786

-841

Rekening-courantverhouding met het rijk:

Schatkistbankieren

11.466

4.740

Totaal

18.903

12.581

Waarvan vorderingen op openbare lichamen

5.298

4.935

Van de belastingdebiteuren stond eind februari 2023 nog € 869.000 open. Hiervan had € 114.000 betrekking op de belastingjaren 2018 t/m 2020, € 158.000 op belastingjaar 2021 en € 597.000 op belastingjaar 2022. 

Van het openstaande saldo van de debiteuren sociale zaken was medio maart 2023 € 1.291.000 nog te ontvangen, van het openstaand saldo van overige debiteuren was eind maart 2023 € 5.058.000 nog te ontvangen. Dit betreft onder andere de volgende vorderingen op overheidsinstellingen (openbare lichamen); de Belastingdienst voor BTW CompensatieBelasting € 3.945.000,- (uitbetaling in juli 2023), Min.van Justitie en Veiligheid, VR Midden-West Brabant afrekening 2022 € 201.000 en de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de afrekening organisatiekosten € 128.000.

Van de openstaande bedragen wordt € 786.000 als dubieus aangemerkt. Hiervan heeft € 464.000 betrekking op debiteuren sociale zaken, € 295.000,- op belastingdebiteuren en € 27.000 op de overige debiteuren. Voor deze dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd. Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de voorziening (exclusief de voorziening dubieuze debiteuren soza) over de afgelopen 5 jaar:

Voorziening dubieuze debiteuren

2018

2019

2020

2021

2022

stand per 1-1

418.717

377.970

285.763

357.749

433.780

afgeboekte vorderingen financieel pakket

102.302

-

-

34.210

28.941

afgeboekte vorderingen belastingpakket

-

208.049

-

-

148.314

toevoeging voorziening dub.debiteuren

61.555

115.842

71.986

110.241

65.745

stand per 31-12

377.970

285.763

357.749

433.780

322.270

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de dan openstaande vorderingen beoordeeld op hun inbaarheid en vindt een eventuele mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren plaats. Voor de debiteuren soza gebeurt dat door de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Liquide middelen

31-12-2022

31-12-2021

Rabobank

72

41

Rabo belastingen

20

18

BNG

195

194

BNG belastingen

5

5

Kas

1

4

Kruisposten

(1)

3

292

265

Bij de BNG en de Rabo heeft de gemeente een kredietfaciliteit van respectievelijk € 1 mln en € 0,5 mln.

Schatkistbankieren/drempelbedrag

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De gelden mogen niet buiten de schatkist worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteiten aan. Deelname van decentrale overheden aan het schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het rijk minder wordt. Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van het begrotingstotaal. Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het schatkistbankieren op te nemen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

1

Drempelbedrag

1.391

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

283

290

306

253

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

1.108

1.101

1.085

1.138

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

1 Berekening drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

69.534

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

69.534

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln.

Drempelbedrag

1.391

2 Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

25.514

26.403

28.172

23.242

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

283

290

306

253

Overlopende activa

31-12-2022

31-12-2021

Vorderingen facilliterend grondbeleid

8

4

Vooruitbetaalde bedragen

171

349

Nog te ontvangen bedragen

1.833

73

2.012

426

De plannen waarbij de gemeente Steenbergen zelf geen actief grondbeleid voert maar waarbij het initiatief bij een andere marktpartij ligt (ABA overeenkomsten) en die niet door de raad zijn vastgesteld worden, als het om vorderingen gaan opgenomen onder de overlopende activa. Er zijn de volgende vorderingen met betrekking tot faciliterend grondbeleid plannen:

Vorderingen faciliterend grondbeleid

Stand per 31-12-2022

Stand per 31-12-2021

Overeenkomsten:

Plan Beltmolen Nieuw-Vossemeer

8

4

Totaal vorderingen faciliterend grondbeleid

8

4

De "Nog te ontvangen bedragen" betreft voornamelijk een eind april nog openstaande vordering van € 1.717.000 op het Rijk ter bekostiging van de opvang van ontheemden uit de Oekraïne.