Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

31-12-2020

Corr.act.srt

Investering

des-investering

bijdragen derden

(extra) afschrijving

afwaardering

31-12-2021

Gronden en terreinen

Economisch nut

6.163

520

19

90

6.574

Economisch nut, waarvoor heffing

65

8

57

Gronden uitgegeven in erfpacht

-

-

Woonruimten

-

-

Bedrijfsgebouwen

-

Economisch nut

17.958

1.524

833

18.649

Economisch nut, waarvoor heffing

95

4

91

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

-

-

Economisch nut

4.092

33

140

3.985

Economisch nut, waarvoor heffing

7.520

376

385

7.511

Maatschappelijk nut

8.374

730

63

353

8.688

Vervoermiddelen

874

-6

42

214

696

Machines, apparaten en installaties

250

6

15

71

200

Overige materiële activa

-

-

Economisch nut

1.744

469

396

1.817

Economisch nut, waarvoor heffing

1.261

1.047

272

2.036

Maatschappelijk nut

-

-

48.396

4.756

19

63

2.766

-

50.304

Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven. Over gronden wordt niet afgeschreven. Hiervan zijn per 31 december 2021 geen gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven. "Nog niet in exploitatie genomen gronden" worden verantwoord onder materiële vaste activa. Dit geldt voor het Bestemmingsplan Reinierpolder I, fase 2 dat eind 2021 met een boekwaarde van € 284.000,- en voor de aankoop en gesloopte vml kruisgebouw aan de Ravelijnstraat met een boekwaarde van € 239.000,- die beiden zijn verantwoord onder "Gronden en terreinen". Tot de belangrijkste investeringen (> € 50.000) behoorden:

 • Vervangende nieuwbouw Gummarusschool €1.500.000,-;
 • Vervanging en verbetering rioolgemalen en riolering € 376.000,-
 • Vervanging masten/armaturen openbare verlichting € 462.000,-;
 • Groenbeheerplan € 117.000,-:
 • Aanleg bushalte Dinteloord € 90.000,-
 • Aankoop perceel Franseweg 99a Steenbergen € 276.000,-;
 • Vervanging toplaag atletiekbaan sportpark Seringenlaan Steenbergen € 331.000,-;;
 • Kantplanken kunstgrasvelden sportparken Steenbergen € 64.000,-;
 • Herinrichting milieustraat Steenbergen € 1.007.000,-;

Financiële vaste activa

31-12-2020

vermeerdering

vermindering

aflossing

31-12-2021

Overige leningen

137

304

108

333

Kapitaalverstrekking SVN (Startersleningen)

2.349

45

2.304

Idem (duurzaamheidsleningen)

729

322

1.051

Totaal leningen

3.216

3.689

Aandelen

135

135

3.351

626

45

108

3.824

In 2021 is een geldlening, ad € 300.000,-, verstrekt aan de vv Steenbergen. Daartegenover staat een volledige aflossing, ad € 103.000,-, van de voor Camping Mattenburg verstrekte lening.

De kapitaalverstrekking SVN betreft de via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekte geldleningen. Het uitstaande bedrag van de uitstaande startersleningen bedraagt per 31 december 2021 € 2.166.000. Voor duurzaamheidsleningen is dit € 837.000.

SVN lening

uitstaande leningen per 31-12-2020

verstrekkingen

aflossingen

mutatie rek.crt.

uitstaande leningen per 31-12-2021

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

Startersleningen

2.124

*

531

16

489

2.166

95

Duurzaamheids-/ stimuleringsleningen

773

111

194

32

130

837

128

Totaal uitstaande leningen

2.897

2.897

Rekeningcourant Svn Startersleningen

225

-86

139

Idem Duurzaamheids-/stimuleringsleningen

-44

258

214

3.078

725

619

172

3.356

* In het aantal startersleningen per 31 december 2020 was een aantal dubbel opgenomen. Een verstrekte lening bestaande uit zowel een startersdeel als een combinatiedeel werd als 2 leningen geteld. Voor het SVN is dit echter maar 1 lening. In het aantal per 31 december 2021 is dit gecorrigeerd.

In bovenstaande tabel zijn naast de financiële informatie ook de aantallen verstrekte (zowel gedurende het jaar, als in totaal) geldleningen opgenomen. Het gemiddeld uitstaand bedrag per starterslening betreft € 22.800,-. Voor de uitstaande duurzaamheids-/stimuleringsleningen is dat gemiddeld € 6.500,-.

Aandelen

Eind 2021 is het aandelenbezit ongewijzigd ten opzichte dat aan het eind van het vorige jaar en ziet als volgt uit:

 • Aandelen BNG (11.583) € 26.300
 • Aandelen Rewin € 4.100
 • Aandelen Brabant Water (33.862) € 104.400

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2021

31-12-2020

Grond- en hulpstoffen

Straatmateriaal

24

48

Onderhanden werk

Bouwgronden in exploitatie

-6.486

-2.186

Voorziening verliezen grondexploitaties

-401

-368

Gereed product en handelsgoederen

Iris-cheques

3

3

Voorraden bevolking

5

6

-6.855

-2.497

Onderhanden werk betreft de plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondpolitiek voert. De plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondbeleid voert en die door de raad is vastgesteld betreffen de volgende bouwgronden in exploitatie:

Onderhanden werk

Boekwaarde per 31-12-2020

Herclassificatie

Investeringen en overige vermeerderingen

Opbrengsten (verminderingen)

(Tussentijdse) verlies/winstneming

Boekwaarde per 31-12-2021

Bouwgronden in exploitatie:

Buiten de Veste

-3.311

479

2.143

-

-4.975

De Pinas

476

135

596

-

15

Uitbreiding Reinierpolder 1

339

88

2.157

108

-1.622

Centrumplan Welberg

309

324

538

-

95

Totaal Onderhandenwerk

-2.186

-

1.027

5.435

108

-6.486

Een gedetailleerd overzicht van het verloop van de gronden in exploitatie luidt als volgt:

Complexen in exploitatie

Totaal geïnves-teerd

Totaal verkocht

(Tussen-tijdse) verlies/ winstne-ming

Boek-waarde 1-1-2021

Nog te investe-ren

% van tot.geïn-vesteerd

Nog te verkopen

% van totaal te ver- kopen

Resultaat op netto contante waarde

Verwacht resultaat pos. (= -)/ neg. (= +)

Buiten de Veste

7.195

12.286

117

-4.975

17.327

71%

13.156

52%

-714

-804

De Pinas (voorheen
Oostgroeneweg)

6.297

5.179

-1.103

15

564

8%

585

10%

-6

-6

Reinierpolder I (uitbreiding)

2.727

4.519

170

-1.622

1.908

41%

511

10%

-212

-225

Centrumplan Welberg

1.270

1.175

95

641

34%

335

22%

385

401

Totaal

17.488

23.159

-816

-6.486

20.440

14.588

-547

-634

Bij de bovenstaande gronden in exploitatie gelden de onderstaande parameters:

1. Voor prijsstijging kosten wordt er rekening gehouden met een stijging (inflatie) van 5%.

2. In het kader van het voorzichtigheidsbeginsel wordt er geen rekening gehouden met prijstijging opbrengsten (0%). De uitzondering is de grondexploitatie Buiten de Veste waar een aflopende stijging van 3% wordt gehanteerd

3. Vanwege het ontbreken van rentelasten wordt er 0% rente toegerekend.

4. Als laatste wordt er rekening gehouden met een disconteringsvoet van 2% conform BBV.

Zoals hierboven blijkt sluit op basis van de laatst bekende cijfers en eventueel daarop genomen maatregelen de exploitatie van het Centrumplan Welberg met een negatief resultaat. Hiervoor is een voorziening getroffen.Voor de exploitaties van Buiten de Veste en Reinierpolder I wordt een winst voorzien. In 2021 is een tussentijdse winst voor de exploitatie Reinierpolder I (€ 107.900) genomen.

Voor een nadere toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

31-12-2021

31-12-2020

Belastingdebiteuren

1.102

874

Debiteuren sociale zaken

1.457

1.379

Overige debiteuren

6.123

8.755

Voorziening dubieuze debiteuren incl. debiteuren soza

-841

-682

Rekening-courantverhouding met het rijk:

Schatkistbankieren

4.740

3.333

Totaal

12.581

13.659

Waarvan vorderingen op openbare lichamen

4.935

7.864

Van de belastingdebiteuren stond begin maart 2022 nog € 1.014.000,- open. Hiervan had € 217.000,- betrekking op het belastingjaar 2019 of eerder, € 156.000,- op belastingjaar 2020 en € 642.000,- op belastingjaar 2021. Het ten opzichte van voorgaande jaren hoger openstaand saldo belastingdebiteuren over het verslagjaar is mede het gevolg van de coulance bij de invordering van deze debiteuren als gevolg van de coronacrisis.

Van het openstaande saldo van de debiteuren sociale zaken was eind maart 2022 € 1.449.000,- nog te ontvangen, van het openstaand saldo van overige debiteuren was eind maart 2022 € 4.895.000,- nog te ontvangen. Hieronder onder andere de volgende vorderingen op overheidsinstellingen (openbare lichamen); de Belastingdienst voor BTW CompensatieBelasting € 3.828.000,- (uitbetaling in juli 2022), de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de afrekening organisatiekosten € 128.000,- en de gemeente Roosendaal tbv samenwerking jeugdzorg € 172.000,-.

Van de openstaande bedragen wordt ruim € 840.000,- als dubieus aangemerkt. Hiervan heeft € 406.000,- betrekking op debiteuren sociale zaken en € 401.000,- op belastingdebiteuren. Voor deze dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd. Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de voorziening (exlusief de voorziening dubieuze debiteuren soza) over de afgelopen 5 jaar:

Voorziening dubieuze debiteuren

2017

2018

2019

2020

2021

stand per 1-1

984.058

418.717

377.970

285.763

357.749

afgeboekte vorderingen financieel pakket

36.735

102.302

-

-

34.210

afgeboekte vorderingen belastingpakket

528.606

-

208.049

-

-

toevoeging voorziening dub.debiteuren

61.555

115.842

71.986

110.241

stand per 31-12

418.717

377.970

285.763

357.749

433.780

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de dan openstaande vorderingen beoordeeld op hun inbaarheid en vindt een eventuele mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren plaats. Voor de debiteuren soza gebeurt dat door de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

Rabobank

41

162

Rabo belastingen

18

9

BNG

194

195

BNG belastingen

5

5

Kas

4

4

Kruisposten

3

2

265

377

Bij de BNG en de Rabo heeft de gemeente een kredietfaciliteit van respectievelijk € 1 mln en € 0,5 mln.

Schatkistbankieren/drempelbedrag

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De gelden mogen niet buiten de schatkist worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteiten aan. Deelname van decentrale overheden aan het schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het rijk minder wordt. Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van het begrotingstotaal. Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het schatkistbankieren op te nemen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2021

(1)

Drempelbedrag

481

1.284

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

223

398

280

272

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

258

83

1.004

1.012

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

64.176

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

64.176

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

Tot 1 juli 2021
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Vanaf 1 juli 2021
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

481

1.284

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

20.098

36.241

25.736

24.989

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

223

398

280

272

Overlopende activa

31-12-2021

31-12-2020

Vorderingen facilliterend grondbeleid

4

187

Vooruitbetaalde bedragen

349

242

Nog te ontvangen bedragen

73

74

426

503

De plannen waarbij de gemeente Steenbergen zelf geen actief grondbeleid voert maar waarbij het initiatief bij een andere marktpartij ligt (ABA overeenkomsten) en die niet door de raad zijn vastgesteld worden, als het om vorderingen gaan opgenomen onder de overlopende activa. Er zijn de volgende vorderingen met betrekking tot faciliterend grondbeleid plannen:

Vorderingen faciliterend grondbeleid

Stand per 31-12-2021

Stand per 31-12-2020

Overeenkomsten:

Plan Beltmolen Nieuw-Vossemeer

4

187

Totaal vorderingen faciliterend grondbeleid

4

187