Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

31-12-2017

investeringen

des- investering

bijdragen derden

(extra) afschrijving

afwaardering

31-12-2018

Gronden en terreinen

6.234

151

188

6.588

Gronden uitgegeven in erfpacht

-

-

Woonruimten

6

3

3

Bedrijfsgebouwen

19.824

118

843

19.099

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Economisch nut

3.531

88

112

3.507

Economisch nut, waarvoor heffing

5.814

630

332

6.112

Maatschappelijk nut

1.897

4.858

269

178

6.309

Vervoermiddelen

672

489

185

976

Machines, apparaten en installaties

203

52

40

214

Overige materiële activa

Economisch nut

2.259

103

424

1.938

Economisch nut, waarvoor heffing

1.046

834

222

1.657

Maatschappelijk nut

-

-

41.486

7.322

-

269

2.528

-

46.403

Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven. Over gronden wordt niet afgeschreven. Hiervan zijn per 31 december 2018 geen gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven. Met ingang van de jaarrekening 2017 worden "Nog niet in exploitatie genomen gronden" verantwoord onder materiële vaste activa. Dit geldt voor het Bp Welberg Centrum en Bp Reinierpolder I, fase 2. dat eind 2018 met een boekwaarde van € 148.000,- (Bp Welberg Centrum) en € 284.000,- (Bp Reinierpolder I, fase 2) is verantwoord onder "Gronden en terreinen".

De vermeerdering in 2018 betreft de herinrichting van de N257 en de N259, gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid, groot onderhoud havenkanaal Dinteloord en vervanging masten en armaturen openbare verlichting.

Er is in 2018 voor een nettobedrag van € 7.052.000,-  in materiële vaste activa geïnvesteerd. Tot de belangrijkste investeringen behoorden:

  • Vervanging en verbetering riolering € 630.000,-
  • Herinrichting en groot onderhoud N257 en N259 € 3.397.000,-
  • Groot onderhoud havenkanaal Dinteloord € 667.000,-
  • Vervanging masten openbare verlichting € 635.000,-
  • Omgekeerd inzamelen (5 en 10 jr) € 639.000,-
  • Vervanging Ford Transit (10 stuks) € 408.000,-

Voor de kapitaallasten inzake de renovatie jachthaven/havenkantoor is een dekkingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve.

De bijdragen van derden welke een directe relatie hebben met de investeringen en dientengevolge hierop in mindering zijn gebracht:

  • Ontvangen subsidie voor de herinrichting en groot onderhoud van de N259 ad € 269.000,-

Onder de afschrijvingen is een extra afschrijving opgenomen voor een bedrag van € 70.000,-. In het kader van het bezuinigingstraject in het kader van privatisering zijn de kleedaccommodaties van de sportparken overgegaan naar de sportverenigingen. Als gevolg hiervan zijn de kleedaccommodaties van het sportpark aan de Steenbergseweg te Dinteloord afgeschreven voor een bedrag van € 70.000,-.

Financiële vaste activa

31-12-2017

vermeerdering

vermindering

afschrijving

31-12-2018

Hypotheken ambtenaren

79

10

69

Overige leningen

193

9

28

2

172

Kapitaalverstrekking SVN (Startersleningen)

1.619

710

123

2.206

Idem (duurzaamheidsleningen)

96

52

15

133

Rekening-courantverhouding Svn

319

414

-95

Aandelen

135

135

Overige uitzettingen (looptijd één jaar of langer)

-

-

2.442

771

590

2

2.621

Per 31 december 2018 was aan 5 personeelsleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Het gemiddeld uitstaand bedrag per personeelslid bedroeg op 31 december 2018 bijna € 14.000,-.

Onder de overige leningen is in 2018 een geldlening opgenomen welke is verstrekt aan s.c. Kruisland ten behoeve van overdracht kleedaccommodaties. Het saldo van deze lening bedroeg eind 2018 € 7.200,-

Kapitaalverstrekking SVN betreft de via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekte geldleningen. Het uitstaande bedrag van de uitstaande startersleningen bedraagt per 31 december 2018 € 2.206.000,-. Voor duurzaamheidsleningen is dit € 133.000,-. In 2018 is voor startersleningen € 200.000,- extra beschikbaar gesteld.

Verloop SVN leningen

In 2018 zijn 25 nieuwe startersleningen voor totaal een bedrag van € 710.000,- verstrekt. Het totaal aan uitstaande geldleningen eind 2018 is 101 voor een bedrag van € 2.000.000,-. Het aantal in 2018 verstrekte duurzaamheidsleningen is 7 leningen voor een bedrag van € 52.000,-. Eind 2018 staan totaal 22 leningen uit voor een bedrag van € 134.000,-. Het verloop van de verstrekte leningen ziet er als volgt uit:

SVN lening

uitstaande leningen per 31-12-2017

verstrekkingen

aflossingen

oninbaar

uitstaande leningen per 31-12-2018

Startersleningen

1.619

710

123

2.206

Duurzaamheidsleningen

96

52

15

134

1.715

762

138

-

2.339

Eind 2018 ziet het aandelenbezit er als volgt uit:

  • Aandelen BNG (11.583) € 26.300,-
  • Aandelen Rewin € 4.100,-
  • Aandelen Brabant Water (33.862) € 104.400,-

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2018

31-12-2017

Grond- en hulpstoffen

Straatmateriaal

38

38

Onderhandenwerk

Bouwgronden in exploitatie

935

3.835

Gereed product en handelsgoederen

Rijbewijzen/eigen verklaringen

12

7

984

3.880

Onderhanden werk betreft de plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondpolitiek voert. Gedurende het jaar zijn er geen nieuwe plannen opgenomen. De plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondbeleid voert en die door de raad is vastgesteld betreffen de volgende bouwgronden in exploitatie:

Onderhanden werk

Boekwaarde per 31-12-2017

Investeringen en overige overige vermeerderingen 2018

Opbrengsten (verminderingen) 2018

(Tussentijdse) verlies/winstneming 2018

Boekwaarde per 31-12-2018

Bouwgronden in exploitatie:

Buiten de Veste

-387

-4.931

-5.343

-26

-1

De Pinas

2.234

-5.342

-2.007

1.102

1

Ram v.Hagedoornstr (Yacintha)

-31

-252

-414

-130

-

Uitbreiding Reinierpolder 1

2.019

-3.189

-1.198

-

28

Totaal Onderhandenwerk

3.835

-13.714

-8.961

946

28

Een gedetailleerd overzicht van het verloop van de gronden in exploitatie luidt als volgt:

Complexen in exploitatie

Totaal geïnves-teerd

Totaal verkocht

(Tussen-tijdse) verlies/ winstne-ming

Boek-waarde 1-1-2019

Nog te investe-ren

% van tot.geïn-vesteerd

Nog te verkopen

% van totaal te ver- kopen

Resultaat op netto contante waarde

Verwacht resultaat pos. (= -)/ neg. (= +)

Buiten de Veste

5.721

6.975

26

-1.229

15.884

74%

14.680

68%

-21

-25

De Pinas (voorheen
Oostgroeneweg)

5.909

3.790

-1.103

1.017

797

12%

1.816

32%

-2

-2

Reinierpolder I (uitbreiding)

2.455

1.336

28

1.147

1.968

45%

3.385

72%

-221

-269

Ram van Hagedoornstraat (Yacintha)

291

414

123

-

0%

0%

7

-

Totaal

14.376

12.514

-927

935

18.650

19.881

-236

-296

Bij de bovenstaande gronden in exploitatie gelden de onderstaande parameters:

1. Voor prijsstijging kosten wordt er rekening gehouden met een stijging (inflatie) van 2,5%. 2. In het kader van het voorzichtigheidsbeginsel wordt er 0% dus geen rekening gehouden met prijstijging opbrengsten. 3, Vanwege het ontbreken van rentelasten wordt er 0% rente toegerekend. 4. Als laatste wordt er rekening gehouden met een dinsconteringsvoet van 2% conform BBV.

Zoals hierboven blijkt sluit, op basis van de laatst bekende cijfers en eventueel daarop genomen maatregel (onttrekking reserve), sluit de exploitatie van De Pinas (voormalig Sportpark Oostgroeneweg) nagenoeg kostendekkend. De exploitatie van de Ram van Hagedoornstraat is afgesloten met een minimaal verlies.

Voor de exploitaties van Buiten de Veste en Reinierpolder I wordt een, zij het geringe, winst voorzien.Winstneming is in dit stadium niet aan de orde.

Bedrijventerrein Reinierpolder I is gesplitst in een 1e en 2e fase. Fase 2 zal vooralsnog niet verder worden ontwikkeld, hierdoor heeft een afwaardering van ruim € 550.000,- plaats moeten vinden.

Voor een nadere toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

31-12-2018

31-12-2017

Overige vorderingen:

Belastingdebiteuren

910

838

Debiteuren sociale zaken

1.132

1.209

Overige debiteuren

8.144

9.876

Voorziening dubieuze debiteuren incl. debiteuren soza

-642

-794

Rekening-courantverhouding met het rijk:

Schatkistbankieren

8.471

13.672

Totaal

18.015

24.801

Waarvan vorderingen op openbare lichamen

7.293

8.592

Van de belastingdebiteuren stond begin maart 2018 nog € 633.000,- open. Hiervan had € 272.000,- betrekking op het belastingjaar 2016 of eerder, € 103.000,- op belastingjaar 2017 en ook € 258.000,- op belastingjaar 2018. Van het openstaande saldo van de debiteuren sociale zaken en de overige debiteuren was eind maart 2018 € 8.188.000,- nog te ontvangen. Hierin zit onder andere de declaratie van het BTW-compensatiefonds 2018 ad € 4.672.000,-, € 1.764.000,- vorderingen op andere overheidsinstanties en € 1.106.300,- debiteuren sociale zaken. Van de openstaande bedragen wordt ruim € 642.000,- als dubieus aangemerkt. Hiervan heeft € 264.000,- betrekking op debiteuren sociale zaken en € 378.000,- op belastingdebiteuren. Voor de dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd.

Liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

Rabobank

124

400

Rabo belastingen

20

45

BNG

194

194

BNG belastingen

5

5

Kas

1

2

Kruisposten

-

-

345

646

Bij de BNG en de Rabo heeft de gemeente een kredietfaciliteit van respectievelijk € 4,3 mln en € 0,5 mln.

Schatkistbankieren/drempelbedrag

De wet verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De gelden mogen niet langer buiten de schatkist worden weggezet. Wel mogen decentrale overheden overtollige middelen aan elkaar uitlenen, zolang er geen sprake is van een toezichtrelatie, om zodoende een beter rendement te halen dan bij de schatkist. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteiten aan. Deelname per 1 januari 2014 van decentrale overheden aan het schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector, waardoor de externe financieringsbehoefte van het rijk minder wordt Dit vertaalt zich in een lagere staatsschuld. Voor gemeenten geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal. Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het schatkistbankieren op te nemen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x €1.000,-)

.

Verslagjaar 2018

(1)

Drempelbedrag

416,7

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

295

461

348

279

(3a)= (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

(3b)= (2) < (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

45

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

.

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

55.558

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

55.558

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Het deel van het begrotingstotaal dat € 500 miljoen te boven gaat

416,7

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen

.

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

26.566

41.986

31.993

25.713

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) = (5a)/5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

295

461

348

279

Overlopende activa

31-12-2018

31-12-2017

Vorderingen facilliterend grondbeleid

225

Overige vooruitbetaalde bedragen

241

259

466

259

De plannen waarbij de gemeente Steenbergen zelf geen actieve grondbeleid voert maar waaabij het initiatief bij een andere marktpartij ligt (ABA overeenkomsten) en die niet door de raad zijn vastgesteld worden als het om vorderingen gaan opgenomen onder de overlopende activa. Er zijn de volgende vorderingen met betrekking tot faciliterend grondbeleid plannen:

Vorderingen faciliterend grondbeleid

Stand per 31-12-2018

Overeenkomsten:

De Landerije Welberg

37

Couveringepark

187

Totaal vorderingen faciliterend grondbeleid

225