Wat hebben we bereikt in 2022?

Het afgelopen jaar heeft het cluster veiligheid (wederom) volop in beweging gestaan. Er is druk gewerkt aan zowel actuele gebeurtenissen als reguliere (toenemende) werkzaamheden. Denk hierbij aan de unlocking van de coronamaatregelen en de ondersteuning bij de vele evenementen ter ere van 750 jaar Steenbergen/25 jaar één gemeente.

In 2022 is het wijkgericht werken binnen de fysieke leefomgeving verder vormgegeven door het team veiligheid en de boa’s (3fte.) middels de invoering van wijkspreekuren en meer zichtbaarheid in de wijken. Hierbij wordt er proactief in plaats van reactief gehandeld. Zo krijgen we een beter beeld wat er in de wijken/kernen speelt en kunnen we hier gerichter invulling aan geven.

Ook is de “blauwe gang” gerealiseerd in het gemeentehuis, wat zorgt voor een effectievere en efficiëntere samenwerking binnen het cluster veiligheid, met inbegrip van onze wijkagenten en de boa’s, die we als gemeente zelf in dienst hebben genomen na beëindiging van de regionale boa-pool. De realisatie van de “blauwe gang”, en de bijhorende werkwijze, draagt nadrukkelijk bij aan een veilige(re) en leefbare leefomgeving.

Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 mag worden afgeleid dat we sowieso al op de goede weg zaten met ons beleid. Onze inwoners ervaren hun (sociale) leefomgeving over het algemeen als veilig en de leefbaarheid van de eigen woonbuurt werd in deze monitor gemiddeld met een 7,6 gewaardeerd; hoger dan de gemiddelde waardering in ons politiedistrict De Markiezaten, de politie-eenheid Zeeland- West-Brabant en Nederland.

De samenwerking met interne en externe partners die in onze kernen en wijken actief zijn, is afgelopen jaar nog intensiever en integraler geworden. Dit betreft onder meer politie, buurtpreventieteams (waaronder de nieuwe polderbrigade in het buitengebied van Kruisland), Buurtbemiddeling, wijkteams, boa’s, jongerenwerk, het sociaal domein en andere aanspreekpunten binnen de gemeente.

Verder is er nadrukkelijker toezicht gehouden op het water, wat onze ambitie als recreatieve waterpoort in de regio versterkt. De aandacht voor en aanpak van overlastgevende jeugd, mensen met onbegrepen gedrag, zorgmijders en ondermijning is onverminderd door gegaan.

Vanuit het cluster veiligheid werd, zoals te doen gebruikelijk, ook de bestuurlijke ondersteuning verzorgd binnen de basisteamdriehoek, district De Markiezaten, politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het aantal juridische trajecten tot sluiting van drugspanden (artikel 13b Opiumwet) bedroeg in 2022 twee trajecten; tegenover tien trajecten in 2021. Hieronder zijn zowel softdrugs als harddrugs (waaronder één drugslab) gerekend. Er zijn twee bezwaarzaken op deze sluitingen geweest. Tenslotte zijn er door het cluster Veiligheid acht projectplannen rondom niet gesprongen explosieven behandeld.

De grondige voorbereiding op de (aanloop naar de) jaarwisseling 2022/2023, ook in samenwerking met onze buurgemeenten, heeft zijn uitwerking niet gemist. De jaarwisseling is zodoende over het algemeen rustig en veilig verlopen.

Ten slotte is in 2022 het integrale veiligheidsplan van ons district De Markiezaten voor de periode 2023-2026 tot stand gekomen. Dit beleidsplan is samen met de andere zeven gemeenten uit het district en alle andere partners uit het veiligheidsdomein opgesteld. Hierbij zijn alle vraagstukken binnen het veiligheidsdomein opnieuw bekeken en geprioriteerd. In januari 2023 heeft de raad hiervan kennisgenomen en positief op gereageerd.

Voortgang beleidsopgaven

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Realisatie van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten.

De realisatie van nieuwe pension- en logiesgebouwen is ondergebracht in de lijnorganisatie en wordt opgepakt als regulier werk. Het college heeft principemedewerking verleend aan één plan. Twee partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij grootschalige huisvesting willen realiseren. Aan één project is door het college principemedewerking verleend. Dat project bevindt zich nu in de onderzoeks- en ontwerpfase. Voor het tweede project is in januari 2023 een principeverzoek ingediend door de initiatiefnemer. Alle plannen moeten aantoonbaar voldoen aan het beleid. Sinds de vaststelling van het beleid zijn 6 vergunningen verleend voor huisvesting op het agrarisch bedrijf, goed voor de realisatie van 209 verblijfsplaatsen. Er loopt op het moment van schrijven één initiatief ten behoeve van de huisvesting op het agrarisch bedrijf.

Volgens planning

Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (RES West-Brabant 1.0 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma).

De transportschaarste energie in Noord-Brabant en Limburg is nog steeds actueel. De energietransitie is daardoor in 2022 voor een groot deel stil komen te vallen. TenneT en Enexis werken aan een oplossing. Wij laten ons over de voortgang informeren. Dit doen wij in gezamenlijkheid met de andere partners in onze RES-regio.

In ontwikkeling

Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte.

Het ontwikkelen van de transitievisie warmte fase II is in 2022 grotendeels uitgevoerd. Het proces van zienswijzen en besluitvorming zal in 2023 tot het eindresultaat leiden van de visie. De oorzaak van deze vertraging is te verklaren door krapte op de arbeidsmarkt. Op dit dossier is vanaf september 2022 een vacature.

Niet gehaald

Acties uitvoeren in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

De RREW is in december 2022 tot een einde gekomen. De RREW beschouwen wij als succesvol. Alle uitgevoerde acties hebben geresulteerd in een bereik van 1895 huishoudens die gebruik hebben gemaakt van 1 of meerdere acties.

Afgerond

We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022.

In 2022 gaven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Hoewel een aantal acties een doorlopend karakter heeft zijn een groot aantal projecten en acties tot uitvoer gekomen. Zoals de RREW, de geveltuintjesactie en Transitievisie Warmte fase II en RES.

Volgens planning

We voeren de 'geveltuintjesactie' uit en verloten per kern een professioneel tuinontwerp (Operatie Steenbreek).

In 2022 zijn in totaal 35 aanvragen voor een geveltuintje gedaan in onze gemeente. De inwoners die een aanvraag indienden zijn erg enthousiast. Wij verwachten de aanleg in het 1e kwartaal van 2023 te realiseren.

Volgens planning

Duurzaam maken van het eigen maatschappelijke vastgoed.

Bij alle maatschappelijk vastgoed panden, die in eigendom zijn bij de gemeente, zullen energiescans worden uitgevoerd. Voor een aantal panden zijn deze inmiddels verricht, deze worden verder uitgewerkt in maatregelen. De maatregelen en financiële consequenties worden zo mogelijk meegenomen met de maatregelen uit de Meerjaren onderhoudsplannen of als autonome investeringen gerealiseerd. De zwembadafdekking in de Meermin en de aanpak van de verduurzaming van de Buitelstee zijn daar voorbeelden van die in 2023 worden gerealiseerd

In ontwikkeling

Stimuleren van initiatieven voor duurzame energie, met name voor bestaande gebouwde omgeving.

Duurzaam Steenbergen heeft meer tijd nodig om het project te realiseren, vanwege verhoogde prijzen en leveringstijden van sommige materialen en onderdelen voor het zonnepark, alsmede het grillige verloop van de lange termijn contractprijzen van elektriciteit. In 2023 verkent de corporatie welke mogelijkheden er zijn voor een eventueel vervolg.

In ontwikkeling

Verdere concretisering van de Omgevingsvisie

Er is gestart met het voorbereiden van de aanbesteding van de Omgevingsvisie. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Tevens wordt er gewerkt aan een discussienota met hoofduitgangspunten voor de behandeling door de gemeenteraad.

In ontwikkeling

Voorbereiden van een Omgevingsplan.

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het oefenen om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen.

In ontwikkeling

Voorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het oefenen om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen. De organisatie is gereed om te starten met de uitvoering van de Omgevingswet.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

In 2022 is de studie randweg Steenbergen-West onderdeel geworden van de gebiedsontwikkeling Steenbergen-West. De omleidingsroute Dinteloord wordt op een later moment nader bekeken in het ontwikkelplan Dinteloord. Er is hard gewerkt aan het onderzoek naar de realisatie van een mobiliteitshub in Dinteloord en de prognosekaart en plankaart voor de E-laadpunten is opgesteld. In november is de rapportage voor de motie drempelschouw opgeleverd. Ook is er een stap gemaakt met de lokale gedragscampagnes en is de aanpak "Jongleren" in het verkeer geactualiseerd.

In ontwikkeling

Versterken van landschaps- en natuurwaarden, o.a. door uitvoering te geven aan inrichting gebied rondom dijkverzwaring Doornedijkje.

In 2022 hebben diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. De voorbereiding van de dijkverzwaring is gestart maar nog niet afgerond. Er zijn op dit moment geen verdere ontwikkelingen op het gebied van de inrichting rondom Doornedijkje.

In ontwikkeling

In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta beheren en doorontwikkelen we de ecologische verbindingszones.

Ter voorbereiding op de uitvoering inventariseert Brabantse Delta samen met de gemeente voor Vliet Ligne Noord de risico’s op het gebied van bijvoorbeeld tijd, techniek en omgeving zodat de gevolgen van deze eventuele risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden. Daarnaast wordt de opdracht voor het definitieve ontwerp voorbereid.

In ontwikkeling

Nieuwe regionale woningbouwplanning vaststellen met instemming van gemeenteraad.

Door gewijzigd beleid van de minister worden deze afspraken nu vastgelegd in de regionale woondeal. Deze wordt in maart 2023 ondertekend. Het college is akkoord gegaan met de woondeal op d.d. 14 februari 2023

In ontwikkeling

25% van de op te leveren nieuwbouw woningen zal geschikt zijn voor nestverlaters.

Uit een eerste voorlopige inventarisatie blijkt 36 % van de opgeleverde nieuwbouw in 2022 woningen geschikt is voor nestverlaters. Dat wil zeggen dat het huurwoningen onder de huursubsidiegrens en koopwoningen onder de starterskoopgrens van € 215.000,- zijn.

Volgens planning

Woon(zorg)visies opstellen op kernniveau.

Proces is opgestart. Voor de kern Steenbergen heeft in december 2022 een deskundigen bijeenkomst plaatsgevonden met zorgpartijen, welzijnsorganisaties, huurdersvereniging, oudenbond, makelaars en woningbouwcorporaties. Onder andere deze input wordt gebruikt voor het opstellen van de Woonzorg Visie. In het eerste half jaar van 2023 staat nog bijeenkomsten gepland in alle kernen voor de inwoners en nog een deskundigenbijeenkomst voor de kern Dinteloord. Het gehele participatieproces zal worden afgesloten met een gezamenlijke terugkoppelings bijeenkomst voor heel de gemeente. De planning is om woonzorgvisie nu vast te stellen in vierde kwartaal 2023. Planning is aangepast om zo rekening te kunnen houden met het nieuwe in 2022 aangepaste rijksbeleid.

In ontwikkeling

Een natuurspeeltuin in het Stadspark realiseren, door dit onderdeel te laten zijn van het renovatieplan Stadspark.

Bevindt zich op dit moment in de planuitwerking, de burgerparticipatie is afgerond met een definitief ontwerp en de natuurspeeltuin kan naar verwachting nog in 2023 kan worden gerealiseerd in het kader van het renovatieplan Stadspark.

In ontwikkeling

Locatieonderzoek en vervolgens planontwerp voor de realisering van een natuurspeeltuin in Dinteloord.

In de tweede helft van 2023 kan naar verwachting gestart worden met het Uitvoeringsprogramma voor Spelen en Bewegen. In dat kader zal gekeken worden naar een zo geschikt mogelijke locatie. In overleg met de Dorpsraad is het begin van de aanleg nog even uitgesteld. Er zal worden bezien of burgerparticipatie een haalbare kaart is. De start van de realisatie kan mogelijk eind 2023 plaats vinden met een overloop naar 2024.

In ontwikkeling

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Omgevingsrecht Steenbergen

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2018

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie Energie en Ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020

Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0

2021

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

2021

Nota grondbeleid

2021

Verordening Starterslening

2021

Beheerplan wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en Groenbeheer 2022-2025

2021

Uitvoeringsprogramma Handhaving / VTH beleidsplan (2022-2025)

2021

Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen Fase 1

2021

Verordening adviesraad verkeer

2021

Regionale verstedelijkingsstrategie

2022

Wet Voorkeursrecht Gemeente

2022

Beheerplan vastgoed 2023-2026

2022

Kadernota Spelen en Bewegen

2022

Verordeningen Omgevingswet (nog vast te stellen)

2022