Wat hebben we bereikt in 2022?

Voorgang beleidsopgaven

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die is opgesteld in 2021.

Het programmateam economische Kracht werkt aan de acties die voortvloeien uit de uitvoeringsprogramma. Waarin de focus ligt op de thema's Agrofood, Bedrijventerreinen en de Vrijetijdseconomie. Dit doen ze samen met ondernemers en het onderwijs.

Volgens planning

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen.

Er wordt toegewerkt naar het verkrijgen van definitieve toestemming van de provincie om het strategisch bedrijventerreinen, puur gericht op de topsectoren agrofood, biobased en maintenance, ook daadwerkelijk te mogen ontwikkelen. De beslissing valt op de ontwikkeldag van 23 juni 2023.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied.

De ambitie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma economische Kracht. Het visiedocument 'toekomstbestendig centrum Steenbergen' biedt richting. Het visiedocument heeft een sterke relatie met het project Vitale Vesting. In dat kader zijn er startoverleggen gevoerd en wordt er toegewerkt naar uitvoering in 2023.

Volgens planning

Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen.

De afgelopen jaren is de samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen gegroeid en versterkt. Hier blijft doorlopend aandacht voor. In maart 2023 is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor én met ondernemers. De opvolging daarvan bepaalt mede de agenda voor 2023 en verder en heeft tot doel de samenwerking verder te versterken.

Volgens planning

Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de bestaande voorzieningen in de kernen versterken.

Er zijn op dit moment tien initiatieven gerealiseerd in 2022 met ondersteuning/ begeleiding vanuit gebieds- en kerngericht werken. Voorbeelden zijn onder meer: Een zestal zitbanken langs wandel- en fietsroutes in Steenbergen en Welberg, Nieuw Ommetje Kruisland en de Jeu de boules baan in De Heen.

Volgens planning

Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4.

Het A4 Hotel heeft door Corona vertraging opgelopen. Tegelijkertijd is de wereld verandert. Bouwkosten zijn gestegen en eisen aan duurzaamheid aangescherpt. Dit heeft er toe geleid dat we opnieuw aan tafel zijn gaan zitten om de ruimtelijke en financiële kaders af te stemmen. Dit proces loopt.

In ontwikkeling

Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart 2022.

De haalbaarheid en mogelijkheden onderzoeken
voor een fysiek duurzaamheidspark in Steenbergen;
een plaats waarbij bedrijven bij elkaar komen en een
unieke duurzaamheidsboulevard wordt ontwikkeld.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan de marketingstrategie

De werving van aan Adviseur Marketing is vorig jaar uitgezet en heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. We hebben daarom in q1 2023 een bureau ingeschakeld om het strategische marketingplan te vertalen naar een uitvoeringsagenda. Binnen de beschikbare middelen (mensen en geld) wordt in 2023 gestart met de uitvoering van het marketingplan.

In ontwikkeling

We gaan de effecten van recreatie en toerisme monitoren en organiseren lokaal thematafels.

Het was niet mogelijk om de indicatoren voor Recreatie en Toerisme mee te nemen in de Barometer. Daarom is er een aparte monitor voor de vrijetijdseconomie opgezet. Deze zal twee jaarlijks worden uitgevoerd. De eerste meeting is in Q4 van 2022 uitgevoerd door een externe partij. De resultaten uit deze monitor worden gepubliceerd in Q2 van 2023. De uitkomst van de monitor wordt onder andere gebruikt om lokale thematafels met ondernemers te organiseren.

Volgens planning

Het strategisch marketingplan met bijbehorend uitvoeringsplan wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Met dit plan wensen we invulling te geven aan gebiedsmarketing. Gekoppeld aan het voorstel om het marketingplan vast te stellen, zal er een budget- en capaciteitsvoorstel worden gedaan aan de gemeenteraad.

Het uitvoeringsprogramma 'Economische Kracht' inclusief het uitvoeringsprogramma Marketing dat het college van B&W heeft vastgesteld is middels een raadsmededeling aan de raad meegedeeld (2204186). Het strategisch marketingplan is daarmee vastgesteld. De kosten zijn opgenomen in de begroting van 2023 en verder. De uitvoering loopt, zie ook de toelichting bij het onderwerp "Uitvoering geven aan de marketingstrategie".

Afgerond

Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes.

De routes van de fiets- en lange afstandswandelingen hebben een update gekregen. Het ommetje in Kruisland is vernieuwd en uitgebreid met twee extra routes. De bijbehorende folders worden gemaakt. Samen met de dorpsraden wordt bekeken of de ommetjes in de andere kernen ook een update / uitbereiding nodig hebben.

Volgens planning

Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van Nieuw-Vossemeer.

Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer aan. Het deelproject "de tunnel" zal in 2023 uitgevoerd worden. We zijn in voorbereiding om met partners uit het gebied een gebiedsschets op te leveren waaruit gezamenlijke acties - tot aanpassingen van het gebied - vloeien.

In ontwikkeling

Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen van de Linies.

Een projectteam werkt aan de Linie van de Eendracht. De samenwerking binnen de Zuiderwaterlinie is verstevigd. Tholen is tot de stelling West-Brabantse Waterlinie toegetreden. Er is nog geen besluit genomen of de gemeente Roosendaal in 2023 lid wordt van de stelling West-Brabantse Waterlinie.

Volgens planning

Ontwikkelen van vitaal buitengebied.

Steenbergen maakt deel uit van de coalitie Westelijke Kleigronden. Binnen deze coalitie wordt, samen met gemeente Halderberge en Altena gewerkt aan een actieprogramma ten behoeven van een vitaal buitengebied. Een en ander in lijn met de positionering die voortkomt uit het programma Economische Kracht.
Het programma Economische Kracht is in uitvoering en verloopt volgens planning. We versterking de sector Agrofood door het intensiveren van samenwerking, door het (door-) ontwikkelen van de economische propositie en het werven van nieuwe bedrijven binnen de sector Agrofood om zich te vestigen in Steenbergen.

In ontwikkeling

Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 in werking gaat treden.

Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 (WI2021) van kracht. Met deze wet hebben gemeenten een centrale rol in de begeleiding en ondersteuning van de inburgeringsplichtige. De gemeente Steenbergen heeft deze wettelijke taak grotendeels belegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Daarnaast speelt VluchtelingenWerk een belangrijke rol in het kader van de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders. Het eerste jaar in de uitvoering van de WI2021 zit erop. Vanaf Q3 zagen we een toenemende instroom van inburgeringsplichtigen in de gemeente.
In 2022 zijn in totaal 21 inburgeringsplichtigen ingeplaatst in de gemeente Steenbergen. Hiervan is in 17 gevallen een Plan Inburgering en Participatie (PIP) vastgesteld door de regievoerder van de ISD. De overige 4 personen zitten nog in de Brede Intake fase. Onder deze 17 inburgeringsplichtigen is voor 12 personen het advies B1 route en voor 5 personen het advies Zelfredzaamheidsroute afgegeven. Van deze 17 inburgeringsplichtigen was 70% asielstatushouder, en 30% gezinsmigrant.

Afgerond

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020

Beleidskader economisch kracht 2022-2025

2021

Ontwikkelplan Steenbergen

2021