Wat hebben we bereikt in 2022?

Voortgang beleidsopgaven

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2022.

Het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020 - 2022 is afgerond. Ook buiten het uitvoeringsprogramma werden er initiatieven op het gebied van dienstverlening in gang gezet, zoals o.a. invoering Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR), vernieuwing website Vraagwijzer en aansluiting bij landelijk initiatief verlorenofgevonden.nl.

Afgerond

Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en processen.

Op een aantal nieuwe gebieden hebben we software ingezet ter ondersteuning van onze processen. Dit levert met name een kwaliteitsverbetering op. Denk aan de automatische verwerking van verhuisaangiftes en BRP (Basisregistratie Personen)-mutaties. En ook aan de automatische archivering van documenten van burgerzaken en belastingen, waardoor ons inzicht in wat er speelt steeds completer wordt. Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan het digitaal stelsel voor de Omgevingswet, waarmee de processen rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving worden gemoderniseerd. Ook binnen HR-vakgebied is een digitaliseringsslag gaande en wordt ingezet om de HR-selfservice voor medewerkers te verbeteren. Voor het taakveld financiën is de stap om e-facturen in het financieel pakket te gebruiken succesvol afgerond.
De verdere doorontwikkelingen worden meegenomen in de organisatieontwikkeling en/ of reguliere optimalisatie projecten.

Afgerond

Opstellen van en uitvoering geven aan ontwikkelingsprogramma ICT/informatiemanagement (in afstemming met Equalit).

De verfijning van de kostenopbouw geeft momenteel goed inzicht op welke onderdelen de kosten gemaakt worden. De centralisatie van de budgetten is nagenoeg geheel afgerond, een laatste verfijning vindt plaats. Daarnaast loopt de laatste vervangingsslag van mobile devices uit eigen beheer naar Equalit. De projectenkalender is geactualiseerd gaat vanaf heden onderdeel uitmaken van de Planning en control cyclus (P&C).

Afgerond

Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers.

N.a.v. de invoering van het Leer Management Systeem (LMS) zijn we meer aan het focussen op (digitale) vaardigheden en de voortgang van de bewustwording. Enerzijds monitoren we op het tijdig afronden van de beschikbare leermodules en ook zetten we gerichte bewustwordingscampagnes uit. Er is een gemeentebrede phishingmailtest uitgevoerd en een doelgroep phishingmail (Sociaal Domein); waarbij de medewerkers die niet conform instructies hebben gehandeld zijn aangesproken op hun actie. De bewustwording is daarnaast ook ingezet met periodieke intranetberichten, nieuwsbrieven, posters op de gangen en berichten op digitale schermen. Naast persoonlijke aandacht is er ook algemene aandacht voor informatieveiligheid: er zijn verschillende pentesten uitgevoerd, ook op onderdelen van de gemeente die bij externe partijen worden gehost. De hieruit voortkomende aandachtspunten zijn inmiddels allemaal opgepakt en waar mogelijk zijn verbeteringen doorgevoerd.

Afgerond

Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -analyse.

Momenteel wordt dit vanuit verschillende invalshoeken toegepast
1] het controleren van de actualiteit of kwaliteit van data; hiervoor worden ad-hoc gegevensbestanden met brongegevens vergeleken. Ook wordt voor een aantal basisregistraties door externe partijen (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RViG)/ Waarderingskamer) steekproefsgewijs een analyse uitgevoerd op de data die wij als bronhouder hanteren. Dit kan aanleiding vormen voor een nadere analyse (kwaliteit).
2] data-analyse t.b.v. sturingsinformatie. Deze data wordt in een aantal gevallen gerepresenteerd in dashboards of rapportages. Dit wordt inmiddels structureel op verschillende onderwerpen toegepast (geautomatiseerd) waarbij tevens een controle op de gepresenteerde data plaats vindt (validatie). Hierbij worden zowel eigen opgezette analyses/ dashboards gebruikt als analyses / dashboards die als product worden afgenomen van gespecialiseerde partijen.
3] gebruik data-analyse om in bijzondere gevallen specifieke situaties in beeld te krijgen. Dit wordt slechts incidenteel en ad-hoc gedaan.
De verschillende en uiteenlopende huidige toepassingen van data-analyse en dashboards vragen om een centrale en geïntegreerde aanpak met beleid en spelregels. In de begroting van 2023 is voorzien in een procesmanager die hiervoor een plan opstelt.

In ontwikkeling

Blijvende inzet op de juiste capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief. Zodoende bouwen wij de omvang van de inzet van inhuur af.

In vrijwel alle sectoren is onverminderd sprake van (grote) krapte op de arbeidsmarkt: het aantal vacatures overstijgt ruimschoots het aanbod van personeel. Reguliere vacatures, die binnen de formatie vallen, kunnen we meestal invullen met medewerkers die in dienst van de gemeente komen. De doorlooptijden van werving- en selectietrajecten zijn wel langer dan voorheen. Bepaalde vakgebieden zijn lastig in te vullen, bijvoorbeeld duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek en bedrijfsvoering. Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen, maken we in afwachting van definitieve invulling waar nodig gebruik van inhuur en bekijken we de mogelijkheid tot interne omscholing. De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek heeft nadrukkelijk de aandacht binnen de organisatieontwikkeling en is dan ook een doorlopend onderdeel van de HR-gesprekken.

Afgerond

Uitvoering geven aan en evalueren van de vitaliteitsregeling.

De vitaliteitsregeling is van rechtswege beëindigd. Alleen de huidige deelnemers kunnen hiervan gebruik blijven maken.

Afgerond

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2020

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid

2020

Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Uitvoeringsnota inkoopbeleid 2022

2021

Controleverordening (213 GW)

2021

Verordening rekenkamercommissie

2021

Privacybeleid 2021-2024

2021

Diverse belastingverordeningen

2022